Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sypkość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Flowability of Moist Coal Combution Fly Ash
EN
In the combustion of coal the mineral contents remain as ash. The fine size fraction of the ash leaves the combustion zone with the off-gas from which it is separated as fly ash. Depending on the physical and chemical properties these fly ashes can be utilized. An essential parameter for the design and operation of transport equipment and storage facilities for fine grained materials is their flowability. The moisture content of the material has considerable influence on the flowability because of the increasing influence of the liquid bridges between the particles and the resulting capillary forces. In this study the influence of the moisture content on the flow characteristics of a coal combustion fly ash was investigated. The fly ash sample was collected from the dust discharge of the electrostatic precipitator of a power plant using Polish hard coal as fuel. The mass median diameter of the fly ash was approximately 20 µm. Microscopic images show that most of the particles are spheres. The flow properties of the fly ash were measured using a ring shear tester. The moisture content of the sample was adapted by addition of water. The dry fly ash was characterized by very good flow properties, the flowability ffc was in the category ‘easy flowing’. Significant decrease in flowability was found at increased moisture contents. Additionally, the bulk density of the fly ash was influenced by the moisture content. Thus, the flow-relevant parameters which have to be considered in design of transport and storage facilities of fine granular material worsened with increasing moisture content.
PL
Przy spalaniu węgla zawarte w nim minerały pozostają w postaci popiołu. Drobna frakcja popiołu opuszcza strefę spalania z gazem odlotowym, z którego jest oddzielana jako popiół lotny. W zależności od właściwości fizycznych i chemicznych można wykorzystać popioły lotne. Istotnym parametrem dla projektowania i eksploatacji urządzeń transportowych i magazynów materiałów drobnoziarnistych jest ich zdolność płynięcia. Zawartość wilgoci w materiale ma znaczący wpływ na zdolność płynięcia ze względu na rosnący wpływ mostków cieczowych między cząstkami i wynikającymi z nich siłami kapilarnymi. W pracy zbadano wpływ zawartości wilgoci na charakterystykę przepływu popiołu lotnego ze spalania węgla. Próbka popiołu lotnego została pobrana z odbiornika pyłu z elektrofiltra elektrowni z wykorzystaniem polskiego węgla kamiennego jako paliwa. Mediana średnicy ziarna popiołu lotnego wynosiła około 20 μm. Obrazy mikroskopowe pokazują, że większość cząstek to kule. Właściwości przepływu popiołu lotnego mierzono za pomocą testera ścinania pierścieniowego. Zawartość wilgoci w próbce zmieniano przez dodatek wody. Suchy popiół lotny charakteryzował się bardzo dobrymi właściwościami płynięcia, płynność ffc była w kategorii „łatwo płynący”. Znaczny spadek płynności stwierdzono przy zwiększonej zawartości wilgoci. Dodatkowo zawartość wilgoci ma wpływ na gęstość nasypową popiołu lotnego. Zatem istotne dla przepływu parametry, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu urządzeń do transportu i przechowywania drobnego materiału ziarnistego, pogarszają się wraz ze wzrostem zawartości wilgoci.
PL
Zoptymalizowano proces mieszania wysokoenergetycznego w młynie planetarno-kulowym, stanowiący nowoczesną metodę mechanochemicznej poprawy sypkości materiałów proszkowych. W badaniach stosowano silnie kohezyjną skrobię ziemniaczaną, którą domieszkowano nanocząstkami Aerosilu. Analizowano wpływ głównych parametrów procesu (czas mieszania, prędkość obrotowa, ilość dodanego Aerosilu) na wartości wskaźników sypkości proszku (kąt nasypu, ściśliwość), stosując metodę powierzchni odpowiedzi i centralny rotalny plan kompozycyjny. Wykazano, że zaproponowana metoda wysokoenergetycznego mieszania w połączeniu z metodą powierzchni odpowiedzi stanowi efektywne narzędzie poprawy sypkości materiałów proszkowych i optymalizacji parametrów procesu mieszania.
EN
Potato starch and foamed SiO₂ nanopowder were mixed in a planetary ball mill to study the cohesive powder flowability of the mixt. The effect of mixing time, mixing speed and SiO₂ amount on flow indices (angle of repose, compressibility index) was detd. by using response surface methodology based on central composite rotatable design. The mechanochem. method of powders treatment was an efficient tool for improvement of cohesive powder flowability and the process optimization.
3
Content available remote Badanie wpływu wilgoci na sypkość sody w produkcji detergentów
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu wilgoci na sypkość surowca w produkcji detergentów. Pomiarów dokonano, wykorzystując urządzenie opracowane w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono silny wpływ wilgoci na obniżenie sypkości materiału, co może być przyczyną zawieszania się sody w zbiornikach dozujących.
EN
Four samples of com. soda ash were studied for bulk d., grain size distribution and flowability at varying air humidity and moisture contents. The flowability index decreased with the increasing moisture content in the soda ash grains.
EN
In recent years, growing human population is more and more dependent on production of various wares which are dependent on the functionality of manufacturing technologies. The Laboratory of bulk materials solves many problems of flow failure in different technologies and processes with particulate materials. A perfect understanding of powder behaviour is very important for optimization processes. Due different mechanical and physical properties of a wide scale of particulate materials it is very hard to design appropriate technologies. Goal of this paper is to subscribe some samples of powdered coal by the measurement of its mechanical and physical properties important for storage of the bulk solids. Experimental work was performed by the Freeman Technology FT4 Powder Rheometer and Cilas 1190 Particle Size Analyser. The device allows obtaining a considerable amount of information about powder behaviour from basic bulk density until friction or mechanical interlocking. It was found that dominant parameter in storage process is compressibility. Dependence between compressibility and the ratio of the microparticles and nanoparticles was observed. Depending on the granulometry of samples different compressibility and angle of internal friction was observed. The measured properties of powdered coal have been used for determine cohesion and easy-flowing to free flowing regime. The aim of this article is bulk solid behaviour prediction based on specific properties like compressibility, angle of internal friction, wall friction, angle of repose, humidity, cohesion and others. We need to find a way how to completely describe powders and bulk solids by a few parameters. The problem is bulk solids are very complex and wide field of specialization. Laboratory of Bulk Materials at Technical University of Ostrava is focused on measurement of mechanical and physical properties of the bulk solids and powders and simultaneously it deals with virtual DEM (Discrete Element Method) simulations of particulate matters. Nowadays we are able to predict behavior of bulk materials based on verified models in DEM simulations and flow properties measurement. These simulations are used in innovative way of designing storage and process devices in all kinds of industry.
PL
W ostatnich latach, rosnąca ludzka populacji jest coraz bardziej zależna od produkcji różnych wyrobów, które to są zależne od funkcjonalności technologii wytwarzania. Badania materiałów masowych rozwiązują wiele problemów dotyczących awarii przepływów w różnych technologiach i procesach pyłowych materiałów. Doskonałe zrozumienie zachowania proszków jest bardzo ważne dla optymalizacji procesów. Z powodu różnych właściwości mechanicznych i fizycznych szerokiego zakresu materiałów pyłowych bardzo trudne jest zaprojektowanie odpowiednich technologii. Celem tego artykułu jest objęcie pewnych próbek sproszkowanego węgla badaniami ich mechanicznych i fizycznych właściwości, ważnych dla składowania materiałów masowych. Prace eksperymentalne były wykonane za pomocą reometru proszkowego Freeman Technology FT4 i analizatora rozmiaru cząstek Cilas 1190. Urządzenie pozwala uzyskać znaczącą ilość wyników na temat zachowania proszków od podstawowej gęstości masy do tarcia lub blokowania mechanicznego. Odkryto, że dominującym parametrem w procesie przechowywania jest ściśliwość. Zaobserwowano zależność między ściśliwością i stosunkiem mikrocząsteczek do nanocząsteczek. Polegając na granulometrii próbek zaobserwowano różną ściśliwość i kąt tarcia wewnętrznego. Zmierzone własności sproszkowanego węgla zostały zużyte do wyznaczenia kohezji i reżimu łatwego płynięcia do swobodnego płynięcia. Celem tego artykułu jest przewidzenie zachowania dużej ilości ciała stałego na podstawie specyficznych właściwości takich jak ściśliwość, kąt wewnętrznego tarcia, tarcie o ściany, kąt repozycji, wilgoć, kohezja i inne. Potrzebne jest odnalezienie sposobu aby kompletnie opisać proszki i ciała stałe w dużej ilości kilkoma parametrami. Problemem jest ich duża złożoność i szeroki obszar ich specjalizacji. Laboratorium materiałów masowych na Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie skupia się na pomiarach właściwości mechanicznych i fizycznych ciał stałych masowych i proszków i równocześnie zajmuje się wirtualnymi symulacjami materiałów pyłowych DEM (Discrete Element Method). W dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie przewidzieć zachowanie materiałów masowych polegając na sprawdzonych modelach w symulacjach DEM i na badaniach właściwości przepływu. Symulacje te są używane jako innowacyjna metoda projektowania urządzeń do przechowywania i przetwarzania w każdej dziedzinie przemysłu.
PL
Nowe konstrukcje maszyn do mielenia, mieszania i granulacji stwarzają szanse znacznych oszczędności energii przy zachowaniu wymaganego poziomu jakości, a nawet umożliwiają osiągnięcie znaczącego postępu jakościowego w procesie przygotowania mas i granulatów. W pracy przedstawiono charakterystykę masy ceramicznej gres porcellanato, granulowanej metodą mieszalnikową Eiricha oraz suszenia rozpyłowego. Szczególną uwagę zwrócono na sposoby określania właściwości mas granulowanych.
EN
The new installation of milling, mixing and granulation machines, preserving high quality of mass preparing, causes appreciable economy of energy. In this paper, characteristics of ceramic gres porcellanato mass granulated by both Eirich typ R mixer and spray dryer have been shown. Special attention has been paid to methods of property determination of granulated ceramic masses.
PL
Celem projektu było zbadanie wpływu aglomeracji nawilżeniowej w złożu fluidalnym na sypkość otrzymywanych aglomeratów wieloskładnikowych mieszanin proszków spożywczych. Aglomerację przeprowadzono w aglomeratorze STREA 1 / Nitro-Aeromatic AG. Analiza sypkości obejmowała takie wyróżniki sypkości jak: współczynnik Hausera, sypkość jako czas wysypu z obracającego się naczynia, kąt zsypu. Aglomerowane mieszaniny tworzone były na bazie następujących surowców w proszku: serwatka, izolat białka sojowego, izolat białek serwatkowych, glukoza, maltoza. Symulacja składu mieszanin odpowiadała składowi odtłuszczonego mleka w proszku oraz odżywki wysokobiałkowej. Nieaglomerowane mieszaniny były proszkami drobnoziarnistymi o słabej sypkości. Otrzymane aglomerowane mieszaniny miały dobrą sypkość niezależnie od składu.
EN
The effect of wet agglomeration in fluidized bed of powdered multicomponent food mixtures on the flow ability of obtained agglomerates was investigated. Food mixtures were processed in the STREA 1 / Nitro-Areromatic AG agglomerator. Analysis of the following properties included such indicators as: the Hausner ratio, flow ability as the pouring time, the slide angle. The mixtures were produced on a basis of following food powders: whey, soya protein isolate, whey protein isolate, glucose and maltose. Simulation of the mixtures’ composition corresponded with composition of skimmed milk powder and powdered milk protein concentrate. The flow ability of powdered, fine-grained mixtures was rather poor, whereas after agglomeration the mixtures showed fairly good flow ability, irrespective of their composition.
PL
Analizowano zachowanie się swobodnego złoża proszku w zamkniętym, wolno obracającym się poziomym bębnie pomiarowym. Zmiany wysokości złoża w płaszczyźnie osi obrotu interpretowano w oparciu o metody opisu zjawisk chaotycznych. Stwierdzono, że podczas obrotu bębna następowało osypywanie się (lawinowanie) złoża, którego częstotliwość i amplituda zależała od rodzaju materiału.
EN
The behaviour of the free powder bed in a closed, slowly rotating horizontal measuring drum was subject to analysis. Changes in the height of the bed in the plane of rotation were interpreted by methods describing the chaotic phenomena. It was found that while the drum was rotating, the bed was sliding (avalanching) with the frequency and amplitude depending on a type of material.
9
Content available remote Badanie charakterystyk materiałów polimerowych
PL
W pracy przedstawiono wybrane elementy metodyki i wyników badań sypkości przykładowych materiałów polimerowych stosowanych w przetwórstwie PVC.
EN
The paper talks about methods and research resulty of friability of exemplary polimer materials used in PVC processing.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.