Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 571

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  synthesis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
EN
This study contributes to the literature on how to explicitly describe, track, and interpret the structure and dynamics of land systems in borderlands. The shift in land system science analytics from place-based toward larger-scale analysis of interactions and connections in a globalized context provides an opportunity to synthesize the knowledge about borderlands. This paper argues that studies on land system changes in borderlands need to thoroughly link the features of borderland regions with multiple interactions – on either or both sides of a border – rather than simply focusing on shifts within closed national boundaries. Furthermore, this paper provides important insights that can advance existing approaches to track and interpret changes in the land systems of borderlands.
PL
Niniejsze opracowanie przyczynia się do jednoznacznego opisu, śledzenia i interpretacji struktury i dynamiki systemów lądowych na obszarach przygranicznych. Przejście w analizie nauk o systemie lądowym z analizy opartej na miejscu na analizę interakcji i połączeń na większą skalę w zglobalizowanym kontekście daje możliwość nowej syntezy wiedzy na temat pogranicza. W niniejszym artykule wykazuje się, że badania zmian w systemie lądowym na obszarach przygranicznych muszą dokładnie wiązać cechy regionów przygranicznych z wieloma interakcjami – po jednej lub po obu stronach granicy – zamiast koncentrować się wyłącznie na przesunięciach w obrębie zamkniętych granic krajowych. Ponadto niniejszy artykuł zawiera ważne informacje, które mogą usprawnić istniejące podejścia do śledzenia i interpretacji zmian w systemach lądowych pogranicza.
EN
When a Petri net is synthesised from a labelled transition system, it is frequently desirable that certain additional constraints are fulfilled. For example, in circuit design, one is often interested in constructing safe Petri nets. Targeting such subclasses of Petri nets is not necessarily computationally more efficient than targeting the whole class. For example, targeting safe nets is known to be NP-complete while targeting the full class of place/transition nets is polynomial, in the size of the transition system. In this paper, several classes of Petri nets are examined, and their suitability for being targeted through efficient synthesis from labelled transition systems is studied and assessed. The focus is on choice-free Petri nets and some of their subclasses. It is described how they can be synthesised efficiently from persistent transition systems, summarising and streamlining in tutorial style some of the authors’ and their groups’ work over the past few years.
3
Content available remote Synteza pochodnej genisteiny i jej wpływ na aktywność komórek raka żołądka
PL
Przeprowadzono syntezę nowej pochodnej genisteiny i zbadano jej hamujący wpływ na raka żołądka w warunkach in vitro. Badanie wykazało, że nowa pochodna genisteiny znacząco ograniczyła aktywność linii komórek raka żołądka MGC-803, wywołując ich apoptozę.
EN
Genistein was condensed with CH2O and N-(2,4-dimethylphenyl) piperazine at 55°C in anhyd. EtOH to yellow compd. I (m.p. 238.6-239.8°C). The compd. showed an activity in inhibiting gastric cancer cells.
4
Content available remote Synteza geopolimerów z wykorzystaniem żużla wielkopiecowego
PL
Geopolimery produkowane z żużla wielkopiecowego stanowią atrakcyjną alternatywę dla standardowych materiałów budowlanych stosowanych obecnie w przemyśle. Przedstawiono badania podstawowych właściwości żużla wielkopiecowego, zaproponowano metodę otrzymywania geopolimerów na bazie analizowanego materiału, a także poddano go badaniom wytrzymałościowym oraz określono przewodność cieplną. Zbadano, jak roztwór zasadowy (KOH lub NaOH) wpływa na parametry otrzymywanych geopolimerów w procesie syntezy. Z przeprowadzonych analiz wynika, że żużel wielkopiecowy modyfikowany KOH lub NaOH może znaleźć zastosowanie jako substrat do produkcji materiałów polimerowych. Dodanie pyłu aluminiowego do żula wielkopiecowego z KOH zwiększa wytrzymałość na ściskanie otrzymanego w ten sposób geopolimeru.
EN
Four types of blast furnace slag-based geopolymers from prodn. of crude iron and optionally modified with (i) alkalies (KOH or NaOH) or (ii) with the alkalies and Al dust were prepd. and then studied for their suitability as potential building materials. Bending and compression strength and thermal conduction coeff. were used as criteria for the suitability of geopolymers. The detd. values of the parameters were compared with the corresponding values in the stds. Geopolymer obtained by (ii) method was recommended as a housing material for floor heating of rooms.
PL
Celem badań była analiza porównawcza reakcji sprzęgania w syntezie wybranej pochodnej 1,3,4-oksadiazolu, wykazującej właściwości luminescencyjne. Z możliwie najprostszych reagentów otrzymano związki metaloorganiczne, które poddano sprzęganiu z odpowiednim halogenkiem organicznym. Opisane badania pozwalają na ocenę użyteczności reakcji sprzęgania w syntezie π-sprzężonych pochodnych 1,3,4-oksadiazolu.
EN
Five cross-coupling reactions (named Suzuki, Kumada, Negishi, Stille and Hiyama) were compared in a synthesis of (I, R = Br) with organometallic compd. to give (I, R = Ph). The reactions were carried out in the presence of Pd catalyst (5% by mole), with a molar ratio of the substrates 1:2.5 for 5 h. Treatment of (I, R = Br) with organoborane compd. (Suzuki coupling) gave the highest yields of (I, R = Ph) (21–61%) while with organosilicon compd. (Hiyama coupling) the lowest one (0–5%).
6
Content available remote Nowatorska i wydajna synteza SV119
PL
Opracowano nową metodę syntezy związku SV119, syntetycznego małocząsteczkowego ligandu łączącego się z receptorami sigma-2 i odznaczającego się dużym powinowactwem do tych receptorów. Zaletami tej metody są tanie surowce i niewielkie straty półproduktu podczas oczyszczania. Co więcej, redukcję można przeprowadzić wg uproszczonej procedury przy użyciu izopropanolanu glinu, zapewniającego dużą wydajność reakcji (62%). Opracowana metoda syntezy okazała się przydatna do przemysłowej produkcji związku SV119, który następnie poddano ocenie biologicznej i wykorzystano do dalszych badań.
EN
N-(9-(6-Aminohexyl)-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl)-N-(2- methoxy-5-methylphenyl)carbamate hydrochloride (SV119) was synthesized by subsequent reaction of CO(CH₂COOH)₂, pentanedial and PhNH₂·HCl in aq. soln. in presence of AcONa at 0°C, isolation of raw 9-benzyl-9-azabicyclo[ 3.3.1]nonan-3-one, its conversion with Al(O-i-Pr)₃ to 9-benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol at 110°C for 6 h, and then to 9-benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl- 2-methoxy-5-methylphenylcarbamate by reaction with 2-methoxy-5-methylphenylisocyanate and SnBu2(OAc)₂ at room temp. The carbamate was converted to 9-azabicyclo[ 3.3.1]nonan-3-yl-2-methoxy-5-methylphenylcarbamate by reacting with ammonium formate on Pd(OH)₂/C under boiling in MeOH/EtOAc soln. and finally to the title compd. by conversion with an N-(6-bromoalkyl)phthalimide and with NH₂NH₂ under reflux in EtOH for 2 h. The total yield of the synthetic was 62%. The structure of all intermediates and final product was confirmed with ¹H-NMR and IR spectra and by elementary anal.
EN
New homo- and block copolymers composed of polyacrylate and epoxy resin with hexafunctional cyclotriphosphazene core were synthesized and characterized by FT-IR and 1H-, 13C-, and 31P- NMR. The first homopolymer, PN-polyacry was prepared from the direct condensation of 2-hydroxyethyl­acrylate with acyl chloride of hexakis(4-carboxyphenoxy)cyclotriphosphazene, PN-acyl. The second homopolymer, PN-Ep, was prepared in a direct reaction of catalyzed carboxyl groups of hexakis(4-carboxyphenoxy)cyclotriphosphazene PN-COOH with epoxy resin via an oxirane ring opening re­action. The block copolymer, PN-Ep/polyacry, was prepared from the partial coupling of 2-hydroxyethyl acrylate with the PN-acyl, followed by the reaction of unreacted carboxyl groups with epoxy resin. Differential scanning calorimetry (DSC) analysis of the PN-Ep/polyacry copolymer exhibited good compatibility between polyacrylate and cured epoxy resin. Thermal gravimetric analysis (TGA) revealed that the prepared polymeric systems accumulate 30–38 wt % char at elevated temperatures, compared to neat polyacrylate and cured epoxy resin, which accumulate negligible char at 700 °C. The limiting oxygen index (LOI) exhibited significant enhancement of fire retardant properties of the prepared polymeric systems. A scanning electron microscopy (SEM) morphology study revealed that PN-polyacry and ­PN-Ep/polyacrylate produced intumescent char residues while PN-Ep produced solid dense char with a nonporous surface.
PL
Zsyntetyzowano nowe homopolimery i kopolimery blokowe złożone z poliakrylanu i żywicy epoksydowej z sześciofunkcyjnym rdzeniem cyklotrifosfazenu. Struktury scharakteryzowano metodami FT-IR i 1H-, 13C- oraz 31P-NMR. Pierwszy homopolimer, poliakrylan (PN), wytworzono w bezpośredniej kondensacji akrylanu 2-hydroksyetylu z chlorkiem acylu heksakis(4-karboksyfenoksy)cyklotrifosfazenu (PN-acyl). Drugi homopolimer (PN-Ep) wytworzono w katalizowanej bezpośredniej reakcji grup karboksylowych heksakis(4-karboksyfenoksy) cyklotrifosfazenu (­PN-COOH) z żywicą epoksydową w wyniku otwarcia pierścienia oksiranowego. Kopolimer blokowy (PN-Ep/poliakry) otrzymano w procesie częściowego sprzęgania akrylanu 2-hydroksyetylu z PN-acylem i następnej reakcji nieprzereagowanych grup karboksylowych z żywicą epoksydową. Analiza kopolimeru PN-Ep/poliakry za pomocą różnicowego kalorymetru skaningowego (DSC) wykazała dobrą kompatybilność między poliakrylanem i utwardzoną żywicą epoksydową, a na podstawie analizy termograwimetrycznej (TGA) stwierdzono, że przygotowane układy polimerowe spalają się w podwyższonej temperaturze do karbonizatu (30—38% mas.), podczas gdy czysty poliakrylan i utwardzona żywica epoksydowa w 700 °C wytwarzają jego pomijalne ilości. Wartość granicznego wskaźnika tlenowego (LOI) wskazywała na znaczące zwiększenie ognioodporności przygotowanych układów polimerowych. Badanie morfologii przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) wykazało, że w wyniku spalania poliakrylanu PN i PN-Ep/poliakrylanu wytwarza się pozostałość pęczniejących karbonizatów, podczas gdy w procesie spalania PN-Ep wytwarzał się zwarty gęsty osad o nieporowatej powierzchni.
EN
In this study, Pure SiO2 solution extraction from incenerated solid wastes following after aluminosilicate synthesis. The optimum conditions for obtaining both the pure SiO2 solution and the substantial amounts of unique residue material should be 200°C of reaction temperature, 1:30 of sample: NaOH, 2M NaOH, and enough reaction time over 24 hours. The optimization of the pure SiO2 extraction proposes an effective way for recycling the abundant incinerated solid waste as well as other waste ashes. Keywords: Solid wastes, Coal fly ash, Synthesis, SiO2 solution extraction.
EN
We propose a new algorithmic approach for the synthesis of a Petri net from a transition system. It is first presented for a class of place/transition Petri nets we call Δ1-Petri nets. A Δ1-Petri net has an incidence matrix where entries have values 0, 1, and -1 only. The algorithm employs Tarjans union/find algorithm for managing sets of vertices. It requires just O(|V||T|) space where V is the set of vertices and T is the set of transition labels. Consequently, problem instances even beyond 1,000,000 vertices have a manageable memory footprint. Our results are experimentally validated using a prototype implementation. We further present ideas for adapting the method to various classes of Petri nets, including pure (loop-free), safe and k-bounded, ordinary nets as subclasses of Δ-1-Petri nets as well as an extension to Δk-Petri nets. This article is an extended version of [1].
EN
Numerous real-world systems can be modeled with Petri nets, which allow a combination of concurrency with synchronizations and conflicts. To alleviate the difficulty of checking their behaviour, a common approach consists in studying specific subclasses. In the converse problem of Petri net synthesis, a Petri net of some subclass has to be constructed efficiently from a given specification, typically from a labelled transition system (lts) describing the behaviour of the desired net. In this paper, we focus on a notorious subclass of persistent Petri nets, the weighted marked graphs (WMGs), also called generalised (or weighted) event (or marked) graphs or weighted T-nets. In such nets, edges have multiplicities (weights) and each place has at most one ingoing and one outgoing transition. Although extensively studied in previous works and benefiting from strong results, both their analysis and synthesis can be further investigated. We provide new behavioural properties of WMGs expressed on their reachability graph, notably backward persistence and strong similarities between any two sequences sharing the same starting state and the same destination state. Besides, we design a general synthesis procedure aiming at the WMG class. Finally, when no solution to the synthesis problem exists, i.e., when the given lts is not WMG-solvable, we show how to construct a WMG whose reachability graph is a minimal over-approximation of the given lts.
PL
Autor zaprezentował tylko w zarysie podstawowe założenia metod badawczych stosowanych we wszelkich badaniach organizatorskich. Są one niestety mało znane, w związku z czym większość badań podejmowanych w naukach o zarządzaniu ma charakter płytki i niedokończony. Autorzy takich badań poprzestają na ogół tylko na zastosowaniu socjologicznych technik zbierania informacji takich jak ankieta, a przecież jest to dopiero połowa całego procesu badawczego. Brakuje im całej części analityczno-projektowej, którą silnie akcentuje prezentowana w opracowaniu metoda diagnostyczna.
EN
In the paper there is a sketch of a foundation for assumptions of research methods used in any organization research. The assumptions are not so well-known which effects in the fact that the most of organization research is not deep and not completed. The authors of such organization research used to apply only the sociological techniques, such as a survey technique. Nevertheless, it is not only a half of the whole research procedure. There is a lack of the analytical part and the design which are the elements of the presented diagnostic method.
PL
Problem wykorzystania popiołów lotnych ciągle stanowi obszar badawczo-poszukiwawczy dla naukowców. Wynika to z faktu, iż rocznie tylko w Polsce na składowiska wpływa średnio 6 000 000 Mg ubocznych produktów spalania (UPS). Jednym z potencjalnych kierunków wykorzystania popiołu lotnego jest użycie go jako substratu w syntezach hydrotermalnych materiałów mezoporowatych (zeolitów syntetycznych). Zeolity są to glinokrzemiany o strukturze przestrzennej, które ze względu na swoją budowę charakteryzują się szeregiem specyficznych właściwości (molekularno-sitowe, jonowymienne, katalityczne) wykorzystywanych w inżynierii i ochronie środowiska. Dotychczas syntezy zeolitów przeprowadzano wykorzystując uboczne produkty spalania, takie jak popioły lotne lub wyodrębnioną z nich mikrosferę. W artykule przedstawiono wpływ wydzielenia z popiołu lotnego odpowiedniej frakcji (poniżej 63 µm) na wykształcenie ziaren zeolitowych. Syntezę przeprowadzono wykorzystując popiół lotny klasy F oraz wydzieloną z niego frakcję, którą otrzymano poprzez przesianie popiołu przez sito o wielkości oczek 63 µm. Dla substratów, jak i otrzymanych produktów reakcji przeprowadzono analizy chemiczne (XRF) oraz mineralogiczne (XRD, SEM-EDS). Podczas analizy substratów nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy popiołem surowym a wydzieloną frakcją. Natomiast w produktach po syntezie (zeolit typu Na-X z niewielką ilością zeolitu Na-P1, oraz niewielkie ilości kwarcu i nieprzereagowanego szkliwa glinokrzemianowego – mullitu) w wydzielonej frakcji zaobserwowano wyższą zawartość glinu i sodu, natomiast niższą wapnia i potasu. Na dyfraktogramie zeolitu uzyskanego z frakcji widoczna była nieznaczna ilość illitu. Obserwacje morfologii ziaren nie wykazały różnic w wykształceniu. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzić można, że biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny procesu syntezy, wydzielanie drobnych frakcji z popiołu nie jest konieczne, gdyż proces ten nie wpływa w sposób znaczący na jakość otrzymanego produktu.
EN
The problem of of the use of fly ash still constitutes a research and exploration area for scientists. This is due to the fact that, 6,000,000 Mg of coal combustion by-products (CCB) are storage on landfills yearly in Poland alone. One of the potential directions of using fly ash is to use it as a substrate in hydrothermal syntheses of mesoporous materials (synthetic zeolites). Zeolites are aluminosilicates with a spatial structure. Due to their specific structure they are characterized by a number of specific properties among others molecular-sieve, ion-exchange and catalytic that can be used in engineering and environmental protection. So far, the synthesis has been carried out using coal combustion by-products such as fly ash or microsphere. The article analyzes whether separation from the fly ash of the appropriate fraction (below 63 μm) will affect the formation of zeolite grains. The syntheses were carried out using class F fly ash and the fraction separated from it, which was obtained by sieving the ash through a 63 μm sieve. Chemical (XRF) and mineralogical (XRD, SEM-EDS) analyzes were carried out for substrates as well as the obtained reaction products. In the case of substrates, the analysis did not show any significant differences between the ash and the separated fraction. However, in products after synthesis (Na-X zeolite with a small amount of Na-P1 zeolite, and small amounts of quartz and unreacted aluminosilicate glass - mullite) higher aluminum and sodium contents were observed from the separated fraction, with a lower calcium and potassium content. A small proportion of illite was observed on the diffraction curve of the zeolite from the fraction. Observations of grain morphology showed no differences in formation. Based on the conducted analyzes, it can be stated that, considering the economics of the synthesis process, the separation of fine fractions from the fly ash does not affect the quality of the synthesis process.
13
EN
In this paper, we present the methodology of preparation of 2-aryl-1-cyano-1-nitroethenes and the synthesis of their main precursor – nitroacetonitrile. We have also gathered the physical properties of all compounds of this group known in the literature.
PL
W niniejszej pracy przedstawiliśmy metodologię otrzymywania 2-arylo-1-cyjano-1-nitroetenów oraz ich głównego prekursora, jakim jest nitroacetonitryl. Przedstawiliśmy również właściwości fizyczne wszystkich znanych w literaturze związków ze wspomnianej grupy.
EN
N,N-dihydroxybenzene-1,3-dicarboximidoyl dichloride was synthesized from benzene-1,3-dicarboxaldehyde and characterized by fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and nuclear magnetic resonance  1H and 13C NMR). The elastomer was prepared through the 1,3-dipolar cycloaddition of reaction between liquid polybutadiene (LPB) and isophthalonitrile oxide in this work. The tensile strength of different elastomer was enhanced from 0.14 MPa to 0.33 MPa as the elongation at break decreased from 145% to 73%, and the modulus increased from 0.09 kPa to 0.47 kPa. The parameters of kinetic indicated that the curing reaction was first order reaction and the apparent activation energy of each curing system was less than 10.10 kJ/mol when the content of N,N-dihydroxybenzene-1,3- dicarboximidoyl dichloride was increased from 7% to 12%. These results suggested that nitrile oxides achieved curing of polymer binders at room temperature and this work had definite guiding significance for the application of nitrile oxides in polymer binders.
15
Content available remote Synthesis of metal matrix composites through stir casting process - a review
EN
Metal is the one of the important material in engineering materials because of their high strength to weight ratio. However the pure metals cannot be used as engineering materials due to their ductile property. So, to improve their mechanical properties, some of the high strength materials (not metals) were added as reinforcement to improve the mechanical properties of pure metals and the newly developed material is called as metal matrix composites. At present, Aluminium, Copper, Magnesium, Titanium and Iron have been used as matrix materials and materials like TiC, SiC, B4C, WC, Cr3C, TiO2, ZrO2, Gr, MoS2 and Si3N4 have been used as reinforcements. There are many processing techniques to fabricate metal matrix composites namely stir casting, ultra-sonic assisted casting, compo-casting, rheo casting, powder metallurgy technique, etc,. Among these, stir casting process is the most suitable and economical method to fabricate the metal matrix composites. In this article, an effort has been made to review the work of various researchers to fabricate metal matrix composites through stir casting process.
EN
The finite element method has been used here to investigate the volumetric temperature distribution differences between conventional and microwave heating for a rotating batch reactor containing water-based solutions. It was shown that the temperature distribution is much narrower with microwave heating compared to conventional heating, leading to conditions favourable for process intensification, and uniform particle growth. This effect is particularly pronounced for the first 60 seconds of heating. Thus, some of the claimed „non-thermal” microwave effects could be explained considering the different temperature distribution in the reaction volume for the two types of reactors, i.e. they can be ascribed to purely thermal effects. The computer simulations included 3D modeling, coupling with fluid-dynamics, heat transfer, and electromagnetic analysis, with insertion of a large number of not perturbative “virtual” temperature probes in the reactors.
PL
Metoda elementów skończonych została wykorzystana do zbadania rozkładu temperatury w obracającym się pojemniku reakcyjnym napełnionym roztworem wodnym. Porównano rozkład temperatury przy nagrzewaniu konwencjonalnym i mikrofalowym. Pokazano, że rozrzut temperatury jest znacznie mniejszy dla ogrzewania mikrofalowego niż konwencjonalnego. Przyczynia się to do intensywności reakcji, jej selektywności i jednorodności w syntezie nanocząstek. Jest to szczególnie widoczne w ciągu pierwszych 60 sekund procesu. Zatem niektóre twierdzenia o „efekcie mikrofalowym” mogą być wyjaśnione różnicami w rozkładzie temperatury w obu typach reaktorów. Symulacje komputerowe obejmowały modelowanie 3D, sprzężenia z dynamiką płynów, przepływem ciepła i obliczeniem pola elektromagnetycznego. Wirtualne czujniki temperatury były rozmieszczone w reaktorze.
EN
The advantages of microwave reactors in chemistry have been exploited in many fields, but the proper reactor design still make a challenge. Areas where microwave technology is applied are drying, chemical decomposition, powder synthesis, sintering, and chemical process control. This article goes through the measurement and construction material’s problems, especially in chemical synthesis of various nanoparticles. Issues of reactor’s operation modes, materials used for microwave devices, and solvents are discussed. Examples of nanoparticles reactor’s synthesis are given. The article describes typical problems encountered in research laboratories when preparing nanostructured powders.
PL
Zalety technologii ogrzewania mikrofalowego są wykorzystane w wielu dziedzinach, między innymi w mineralizacji, syntezie proszków, syntezach organicznych, spiekaniu oraz w suszeniu. W artykule omówiono zagadnienia związane z pomiarami parametrów reakcji oraz konstrukcji reaktorów dedykowanych do syntez chemicznych. Główną uwagę poświę- cono trybom pracy reaktorów, materiałom konstrukcyjnym, a także problemom eksploatacji w urządzeniach mikrofalowych dedykowanych do otrzymywania nanoproszków różnego typu i przeznaczenia. Artykuł pokazuje możliwe problemy, które mogą wystąpić w laboratorium badawczym w którym używa się reaktorów mikrofalowych, szczególnie w syntezach nanocząstek.
EN
Oxetane-based polymers substituted with difluoroamino groups can be used as energetic binders in propellants and polymer-bonded explosives (PBXs). As a novel candidate, poly(3-difluoroaminomethyl-3-methyloxetane/3-nitratomethyl-3-methyloxetane) (PDN) was synthesized and its structure was established. Thermogravimetry (TG) and differential scanning calorimetry (DSC) were employed to investigate its thermal decomposition behaviour. The compatibility between PDN and some common ingredients of propellants and PBXs was evaluated by the DSC method. PDN with good thermal stability was synthesized via a cationic solution polymerization process. Additionally, it has improved compatibility with cyclotetramethylenetetranitramine (HMX), carbon black (C.B.) and lead carbonate (PbCO3) compared with homopoly(3-difluoroaminomethyl-3-methyloxetane) (PDFAMO). PDN could be used as a promising difluoroamino energetic binder in the future.
EN
Currently traffic control systems in place relay systems used microprocessor systems. A better solution may be the use of reversible logic in the synthesis of digital control systems. The main problem in the design of reversible logic is the transformation of the description of the system from the form of Boolean equations to the reversible form. The article presents error-proof reversible gates and software supporting the automatic synthesis process. The presented programs were developed and launched by the author of the article. The article presents the algorithms used to describe the description of circuits. The results of the programs’ operation and results of simulation of systems with reversible logic are presented.
EN
Nano-sized yttria (Y2O3) powders were synthesized by a polymer solution route using polyvinyl alcohol (PVA) as an organic carrier. The PVA polymer affected the dispersion of yttrium ions in precursor sol. In this study, three kinds of PVA polymer (different molecular weight) were applied for synthesis of yttria powder. The PVA type as well as calcination temperature had a strongly influence on the particle morphology. Single crystal nano wire particles were observed at the temperature of polymer burn out range and the size was dependent on the PVA type. The stable, fully crystallized yttria powder was obtained through the calcination at 800°C for 1 h. The yttria powder prepared with the high weight PVA (MW: 153,000) revealed a particle size of 30 nm with a surface area of 18.8 m2/g.
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.