Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 355

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  synteza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
EN
This study contributes to the literature on how to explicitly describe, track, and interpret the structure and dynamics of land systems in borderlands. The shift in land system science analytics from place-based toward larger-scale analysis of interactions and connections in a globalized context provides an opportunity to synthesize the knowledge about borderlands. This paper argues that studies on land system changes in borderlands need to thoroughly link the features of borderland regions with multiple interactions – on either or both sides of a border – rather than simply focusing on shifts within closed national boundaries. Furthermore, this paper provides important insights that can advance existing approaches to track and interpret changes in the land systems of borderlands.
PL
Niniejsze opracowanie przyczynia się do jednoznacznego opisu, śledzenia i interpretacji struktury i dynamiki systemów lądowych na obszarach przygranicznych. Przejście w analizie nauk o systemie lądowym z analizy opartej na miejscu na analizę interakcji i połączeń na większą skalę w zglobalizowanym kontekście daje możliwość nowej syntezy wiedzy na temat pogranicza. W niniejszym artykule wykazuje się, że badania zmian w systemie lądowym na obszarach przygranicznych muszą dokładnie wiązać cechy regionów przygranicznych z wieloma interakcjami – po jednej lub po obu stronach granicy – zamiast koncentrować się wyłącznie na przesunięciach w obrębie zamkniętych granic krajowych. Ponadto niniejszy artykuł zawiera ważne informacje, które mogą usprawnić istniejące podejścia do śledzenia i interpretacji zmian w systemach lądowych pogranicza.
2
Content available remote Synteza pochodnej genisteiny i jej wpływ na aktywność komórek raka żołądka
PL
Przeprowadzono syntezę nowej pochodnej genisteiny i zbadano jej hamujący wpływ na raka żołądka w warunkach in vitro. Badanie wykazało, że nowa pochodna genisteiny znacząco ograniczyła aktywność linii komórek raka żołądka MGC-803, wywołując ich apoptozę.
EN
Genistein was condensed with CH2O and N-(2,4-dimethylphenyl) piperazine at 55°C in anhyd. EtOH to yellow compd. I (m.p. 238.6-239.8°C). The compd. showed an activity in inhibiting gastric cancer cells.
3
Content available remote Synteza geopolimerów z wykorzystaniem żużla wielkopiecowego
PL
Geopolimery produkowane z żużla wielkopiecowego stanowią atrakcyjną alternatywę dla standardowych materiałów budowlanych stosowanych obecnie w przemyśle. Przedstawiono badania podstawowych właściwości żużla wielkopiecowego, zaproponowano metodę otrzymywania geopolimerów na bazie analizowanego materiału, a także poddano go badaniom wytrzymałościowym oraz określono przewodność cieplną. Zbadano, jak roztwór zasadowy (KOH lub NaOH) wpływa na parametry otrzymywanych geopolimerów w procesie syntezy. Z przeprowadzonych analiz wynika, że żużel wielkopiecowy modyfikowany KOH lub NaOH może znaleźć zastosowanie jako substrat do produkcji materiałów polimerowych. Dodanie pyłu aluminiowego do żula wielkopiecowego z KOH zwiększa wytrzymałość na ściskanie otrzymanego w ten sposób geopolimeru.
EN
Four types of blast furnace slag-based geopolymers from prodn. of crude iron and optionally modified with (i) alkalies (KOH or NaOH) or (ii) with the alkalies and Al dust were prepd. and then studied for their suitability as potential building materials. Bending and compression strength and thermal conduction coeff. were used as criteria for the suitability of geopolymers. The detd. values of the parameters were compared with the corresponding values in the stds. Geopolymer obtained by (ii) method was recommended as a housing material for floor heating of rooms.
PL
Celem badań była analiza porównawcza reakcji sprzęgania w syntezie wybranej pochodnej 1,3,4-oksadiazolu, wykazującej właściwości luminescencyjne. Z możliwie najprostszych reagentów otrzymano związki metaloorganiczne, które poddano sprzęganiu z odpowiednim halogenkiem organicznym. Opisane badania pozwalają na ocenę użyteczności reakcji sprzęgania w syntezie π-sprzężonych pochodnych 1,3,4-oksadiazolu.
EN
Five cross-coupling reactions (named Suzuki, Kumada, Negishi, Stille and Hiyama) were compared in a synthesis of (I, R = Br) with organometallic compd. to give (I, R = Ph). The reactions were carried out in the presence of Pd catalyst (5% by mole), with a molar ratio of the substrates 1:2.5 for 5 h. Treatment of (I, R = Br) with organoborane compd. (Suzuki coupling) gave the highest yields of (I, R = Ph) (21–61%) while with organosilicon compd. (Hiyama coupling) the lowest one (0–5%).
5
Content available remote Nowatorska i wydajna synteza SV119
PL
Opracowano nową metodę syntezy związku SV119, syntetycznego małocząsteczkowego ligandu łączącego się z receptorami sigma-2 i odznaczającego się dużym powinowactwem do tych receptorów. Zaletami tej metody są tanie surowce i niewielkie straty półproduktu podczas oczyszczania. Co więcej, redukcję można przeprowadzić wg uproszczonej procedury przy użyciu izopropanolanu glinu, zapewniającego dużą wydajność reakcji (62%). Opracowana metoda syntezy okazała się przydatna do przemysłowej produkcji związku SV119, który następnie poddano ocenie biologicznej i wykorzystano do dalszych badań.
EN
N-(9-(6-Aminohexyl)-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl)-N-(2- methoxy-5-methylphenyl)carbamate hydrochloride (SV119) was synthesized by subsequent reaction of CO(CH₂COOH)₂, pentanedial and PhNH₂·HCl in aq. soln. in presence of AcONa at 0°C, isolation of raw 9-benzyl-9-azabicyclo[ 3.3.1]nonan-3-one, its conversion with Al(O-i-Pr)₃ to 9-benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol at 110°C for 6 h, and then to 9-benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl- 2-methoxy-5-methylphenylcarbamate by reaction with 2-methoxy-5-methylphenylisocyanate and SnBu2(OAc)₂ at room temp. The carbamate was converted to 9-azabicyclo[ 3.3.1]nonan-3-yl-2-methoxy-5-methylphenylcarbamate by reacting with ammonium formate on Pd(OH)₂/C under boiling in MeOH/EtOAc soln. and finally to the title compd. by conversion with an N-(6-bromoalkyl)phthalimide and with NH₂NH₂ under reflux in EtOH for 2 h. The total yield of the synthetic was 62%. The structure of all intermediates and final product was confirmed with ¹H-NMR and IR spectra and by elementary anal.
EN
New homo- and block copolymers composed of polyacrylate and epoxy resin with hexafunctional cyclotriphosphazene core were synthesized and characterized by FT-IR and 1H-, 13C-, and 31P- NMR. The first homopolymer, PN-polyacry was prepared from the direct condensation of 2-hydroxyethyl­acrylate with acyl chloride of hexakis(4-carboxyphenoxy)cyclotriphosphazene, PN-acyl. The second homopolymer, PN-Ep, was prepared in a direct reaction of catalyzed carboxyl groups of hexakis(4-carboxyphenoxy)cyclotriphosphazene PN-COOH with epoxy resin via an oxirane ring opening re­action. The block copolymer, PN-Ep/polyacry, was prepared from the partial coupling of 2-hydroxyethyl acrylate with the PN-acyl, followed by the reaction of unreacted carboxyl groups with epoxy resin. Differential scanning calorimetry (DSC) analysis of the PN-Ep/polyacry copolymer exhibited good compatibility between polyacrylate and cured epoxy resin. Thermal gravimetric analysis (TGA) revealed that the prepared polymeric systems accumulate 30–38 wt % char at elevated temperatures, compared to neat polyacrylate and cured epoxy resin, which accumulate negligible char at 700 °C. The limiting oxygen index (LOI) exhibited significant enhancement of fire retardant properties of the prepared polymeric systems. A scanning electron microscopy (SEM) morphology study revealed that PN-polyacry and ­PN-Ep/polyacrylate produced intumescent char residues while PN-Ep produced solid dense char with a nonporous surface.
PL
Zsyntetyzowano nowe homopolimery i kopolimery blokowe złożone z poliakrylanu i żywicy epoksydowej z sześciofunkcyjnym rdzeniem cyklotrifosfazenu. Struktury scharakteryzowano metodami FT-IR i 1H-, 13C- oraz 31P-NMR. Pierwszy homopolimer, poliakrylan (PN), wytworzono w bezpośredniej kondensacji akrylanu 2-hydroksyetylu z chlorkiem acylu heksakis(4-karboksyfenoksy)cyklotrifosfazenu (PN-acyl). Drugi homopolimer (PN-Ep) wytworzono w katalizowanej bezpośredniej reakcji grup karboksylowych heksakis(4-karboksyfenoksy) cyklotrifosfazenu (­PN-COOH) z żywicą epoksydową w wyniku otwarcia pierścienia oksiranowego. Kopolimer blokowy (PN-Ep/poliakry) otrzymano w procesie częściowego sprzęgania akrylanu 2-hydroksyetylu z PN-acylem i następnej reakcji nieprzereagowanych grup karboksylowych z żywicą epoksydową. Analiza kopolimeru PN-Ep/poliakry za pomocą różnicowego kalorymetru skaningowego (DSC) wykazała dobrą kompatybilność między poliakrylanem i utwardzoną żywicą epoksydową, a na podstawie analizy termograwimetrycznej (TGA) stwierdzono, że przygotowane układy polimerowe spalają się w podwyższonej temperaturze do karbonizatu (30—38% mas.), podczas gdy czysty poliakrylan i utwardzona żywica epoksydowa w 700 °C wytwarzają jego pomijalne ilości. Wartość granicznego wskaźnika tlenowego (LOI) wskazywała na znaczące zwiększenie ognioodporności przygotowanych układów polimerowych. Badanie morfologii przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) wykazało, że w wyniku spalania poliakrylanu PN i PN-Ep/poliakrylanu wytwarza się pozostałość pęczniejących karbonizatów, podczas gdy w procesie spalania PN-Ep wytwarzał się zwarty gęsty osad o nieporowatej powierzchni.
EN
In this study, Pure SiO2 solution extraction from incenerated solid wastes following after aluminosilicate synthesis. The optimum conditions for obtaining both the pure SiO2 solution and the substantial amounts of unique residue material should be 200°C of reaction temperature, 1:30 of sample: NaOH, 2M NaOH, and enough reaction time over 24 hours. The optimization of the pure SiO2 extraction proposes an effective way for recycling the abundant incinerated solid waste as well as other waste ashes. Keywords: Solid wastes, Coal fly ash, Synthesis, SiO2 solution extraction.
EN
The paper presents the method of automatic assignment of ICD codes based on semantic information contained in clinical reports of the MIMIC-III database. It is showing the possibility of using multi-criteria optimization methods for simple classifiers fusion in a more precise classifiers complex. ICD code assignment is important in the modern hospital, more accurate automation of assigning codes will make the clinical process more efficient and can help clinicians carry out better diagnostics and effectively improve medical care systems.
PL
W artykule przedstawiono metodę automatycznego przypisywania kodów ICD-9 na podstawie informacji semantycznych zawartych w raportach klinicznych pacjentów bazy MIMIC-III. Została pokazana możliwość wykorzystania metod optymalizacji wielokryterialnej do budowy fuzji klasyfikatorów w celu utworzenia bardziej precyzyjnych klasyfikatorów. Przypisanie kodu ICD jest ważne na wielu poziomach w nowoczesnym szpitalu, dokładniejsza automatyzacja przypisywania kodów sprawi, że proces kliniczny stanie się bardziej wydajny i może pomóc klinicystom w przeprowadzeniu lepszej diagnostyki i skutecznej poprawie systemów opieki medycznej.
EN
The present study was attempted to highlight a novel direct reaction synthesis in which traditional casting plus rapid solidification techniques were implemented to produce Al-7079-TiC in situ composites with homogenous microstructure and improved dispersion strengthening by the reinforcing phases. Casted samples were effectively characterized by scanning electron microscopy followed by energy dispersive spectroscopy and X-ray diffraction. Ingot metallurgy showed a homogenous distribution of TiC particles inside the grain. This particle behavior acted as an excellent nucleation sites for the Al dendrites to grow unvaryingly. TiC reinforcements have semi coherent relationship with α-Al matrix. It was observed that eutectic boundary includes the second phases based on η (MgZn2) and Mg(Zn, Cu, Al)2. Almost 90% of the in situ reinforced TiC were homogenously distributed along the center of the grain. Thermal history conditions have shown an exothermic behavior during casting. Experimental results revealed the evolution of TiC particles in super-heated melt region, i.e. dissolution of titanium continued by reaction of titanium with diffused carbon in the Al matrix to form TiC particles. Further they acted as nucleation sites for the α-Al dendrites to grow homogenously. This study presents optimum process temperature for the Al-TiC in situ synthesis.
PL
Autor zaprezentował tylko w zarysie podstawowe założenia metod badawczych stosowanych we wszelkich badaniach organizatorskich. Są one niestety mało znane, w związku z czym większość badań podejmowanych w naukach o zarządzaniu ma charakter płytki i niedokończony. Autorzy takich badań poprzestają na ogół tylko na zastosowaniu socjologicznych technik zbierania informacji takich jak ankieta, a przecież jest to dopiero połowa całego procesu badawczego. Brakuje im całej części analityczno-projektowej, którą silnie akcentuje prezentowana w opracowaniu metoda diagnostyczna.
EN
In the paper there is a sketch of a foundation for assumptions of research methods used in any organization research. The assumptions are not so well-known which effects in the fact that the most of organization research is not deep and not completed. The authors of such organization research used to apply only the sociological techniques, such as a survey technique. Nevertheless, it is not only a half of the whole research procedure. There is a lack of the analytical part and the design which are the elements of the presented diagnostic method.
PL
Problem wykorzystania popiołów lotnych ciągle stanowi obszar badawczo-poszukiwawczy dla naukowców. Wynika to z faktu, iż rocznie tylko w Polsce na składowiska wpływa średnio 6 000 000 Mg ubocznych produktów spalania (UPS). Jednym z potencjalnych kierunków wykorzystania popiołu lotnego jest użycie go jako substratu w syntezach hydrotermalnych materiałów mezoporowatych (zeolitów syntetycznych). Zeolity są to glinokrzemiany o strukturze przestrzennej, które ze względu na swoją budowę charakteryzują się szeregiem specyficznych właściwości (molekularno-sitowe, jonowymienne, katalityczne) wykorzystywanych w inżynierii i ochronie środowiska. Dotychczas syntezy zeolitów przeprowadzano wykorzystując uboczne produkty spalania, takie jak popioły lotne lub wyodrębnioną z nich mikrosferę. W artykule przedstawiono wpływ wydzielenia z popiołu lotnego odpowiedniej frakcji (poniżej 63 µm) na wykształcenie ziaren zeolitowych. Syntezę przeprowadzono wykorzystując popiół lotny klasy F oraz wydzieloną z niego frakcję, którą otrzymano poprzez przesianie popiołu przez sito o wielkości oczek 63 µm. Dla substratów, jak i otrzymanych produktów reakcji przeprowadzono analizy chemiczne (XRF) oraz mineralogiczne (XRD, SEM-EDS). Podczas analizy substratów nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy popiołem surowym a wydzieloną frakcją. Natomiast w produktach po syntezie (zeolit typu Na-X z niewielką ilością zeolitu Na-P1, oraz niewielkie ilości kwarcu i nieprzereagowanego szkliwa glinokrzemianowego – mullitu) w wydzielonej frakcji zaobserwowano wyższą zawartość glinu i sodu, natomiast niższą wapnia i potasu. Na dyfraktogramie zeolitu uzyskanego z frakcji widoczna była nieznaczna ilość illitu. Obserwacje morfologii ziaren nie wykazały różnic w wykształceniu. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzić można, że biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny procesu syntezy, wydzielanie drobnych frakcji z popiołu nie jest konieczne, gdyż proces ten nie wpływa w sposób znaczący na jakość otrzymanego produktu.
EN
The problem of of the use of fly ash still constitutes a research and exploration area for scientists. This is due to the fact that, 6,000,000 Mg of coal combustion by-products (CCB) are storage on landfills yearly in Poland alone. One of the potential directions of using fly ash is to use it as a substrate in hydrothermal syntheses of mesoporous materials (synthetic zeolites). Zeolites are aluminosilicates with a spatial structure. Due to their specific structure they are characterized by a number of specific properties among others molecular-sieve, ion-exchange and catalytic that can be used in engineering and environmental protection. So far, the synthesis has been carried out using coal combustion by-products such as fly ash or microsphere. The article analyzes whether separation from the fly ash of the appropriate fraction (below 63 μm) will affect the formation of zeolite grains. The syntheses were carried out using class F fly ash and the fraction separated from it, which was obtained by sieving the ash through a 63 μm sieve. Chemical (XRF) and mineralogical (XRD, SEM-EDS) analyzes were carried out for substrates as well as the obtained reaction products. In the case of substrates, the analysis did not show any significant differences between the ash and the separated fraction. However, in products after synthesis (Na-X zeolite with a small amount of Na-P1 zeolite, and small amounts of quartz and unreacted aluminosilicate glass - mullite) higher aluminum and sodium contents were observed from the separated fraction, with a lower calcium and potassium content. A small proportion of illite was observed on the diffraction curve of the zeolite from the fraction. Observations of grain morphology showed no differences in formation. Based on the conducted analyzes, it can be stated that, considering the economics of the synthesis process, the separation of fine fractions from the fly ash does not affect the quality of the synthesis process.
12
EN
In this paper, we present the methodology of preparation of 2-aryl-1-cyano-1-nitroethenes and the synthesis of their main precursor – nitroacetonitrile. We have also gathered the physical properties of all compounds of this group known in the literature.
PL
W niniejszej pracy przedstawiliśmy metodologię otrzymywania 2-arylo-1-cyjano-1-nitroetenów oraz ich głównego prekursora, jakim jest nitroacetonitryl. Przedstawiliśmy również właściwości fizyczne wszystkich znanych w literaturze związków ze wspomnianej grupy.
13
Content available remote Synthesis of metal matrix composites through stir casting process - a review
EN
Metal is the one of the important material in engineering materials because of their high strength to weight ratio. However the pure metals cannot be used as engineering materials due to their ductile property. So, to improve their mechanical properties, some of the high strength materials (not metals) were added as reinforcement to improve the mechanical properties of pure metals and the newly developed material is called as metal matrix composites. At present, Aluminium, Copper, Magnesium, Titanium and Iron have been used as matrix materials and materials like TiC, SiC, B4C, WC, Cr3C, TiO2, ZrO2, Gr, MoS2 and Si3N4 have been used as reinforcements. There are many processing techniques to fabricate metal matrix composites namely stir casting, ultra-sonic assisted casting, compo-casting, rheo casting, powder metallurgy technique, etc,. Among these, stir casting process is the most suitable and economical method to fabricate the metal matrix composites. In this article, an effort has been made to review the work of various researchers to fabricate metal matrix composites through stir casting process.
EN
The finite element method has been used here to investigate the volumetric temperature distribution differences between conventional and microwave heating for a rotating batch reactor containing water-based solutions. It was shown that the temperature distribution is much narrower with microwave heating compared to conventional heating, leading to conditions favourable for process intensification, and uniform particle growth. This effect is particularly pronounced for the first 60 seconds of heating. Thus, some of the claimed „non-thermal” microwave effects could be explained considering the different temperature distribution in the reaction volume for the two types of reactors, i.e. they can be ascribed to purely thermal effects. The computer simulations included 3D modeling, coupling with fluid-dynamics, heat transfer, and electromagnetic analysis, with insertion of a large number of not perturbative “virtual” temperature probes in the reactors.
PL
Metoda elementów skończonych została wykorzystana do zbadania rozkładu temperatury w obracającym się pojemniku reakcyjnym napełnionym roztworem wodnym. Porównano rozkład temperatury przy nagrzewaniu konwencjonalnym i mikrofalowym. Pokazano, że rozrzut temperatury jest znacznie mniejszy dla ogrzewania mikrofalowego niż konwencjonalnego. Przyczynia się to do intensywności reakcji, jej selektywności i jednorodności w syntezie nanocząstek. Jest to szczególnie widoczne w ciągu pierwszych 60 sekund procesu. Zatem niektóre twierdzenia o „efekcie mikrofalowym” mogą być wyjaśnione różnicami w rozkładzie temperatury w obu typach reaktorów. Symulacje komputerowe obejmowały modelowanie 3D, sprzężenia z dynamiką płynów, przepływem ciepła i obliczeniem pola elektromagnetycznego. Wirtualne czujniki temperatury były rozmieszczone w reaktorze.
EN
The advantages of microwave reactors in chemistry have been exploited in many fields, but the proper reactor design still make a challenge. Areas where microwave technology is applied are drying, chemical decomposition, powder synthesis, sintering, and chemical process control. This article goes through the measurement and construction material’s problems, especially in chemical synthesis of various nanoparticles. Issues of reactor’s operation modes, materials used for microwave devices, and solvents are discussed. Examples of nanoparticles reactor’s synthesis are given. The article describes typical problems encountered in research laboratories when preparing nanostructured powders.
PL
Zalety technologii ogrzewania mikrofalowego są wykorzystane w wielu dziedzinach, między innymi w mineralizacji, syntezie proszków, syntezach organicznych, spiekaniu oraz w suszeniu. W artykule omówiono zagadnienia związane z pomiarami parametrów reakcji oraz konstrukcji reaktorów dedykowanych do syntez chemicznych. Główną uwagę poświę- cono trybom pracy reaktorów, materiałom konstrukcyjnym, a także problemom eksploatacji w urządzeniach mikrofalowych dedykowanych do otrzymywania nanoproszków różnego typu i przeznaczenia. Artykuł pokazuje możliwe problemy, które mogą wystąpić w laboratorium badawczym w którym używa się reaktorów mikrofalowych, szczególnie w syntezach nanocząstek.
EN
Currently traffic control systems in place relay systems used microprocessor systems. A better solution may be the use of reversible logic in the synthesis of digital control systems. The main problem in the design of reversible logic is the transformation of the description of the system from the form of Boolean equations to the reversible form. The article presents error-proof reversible gates and software supporting the automatic synthesis process. The presented programs were developed and launched by the author of the article. The article presents the algorithms used to describe the description of circuits. The results of the programs’ operation and results of simulation of systems with reversible logic are presented.
EN
Hydroxyapatite is the main mineral component in bones and teeth, thus being an important material in bone tissue engineering, e.g., for replacement and elimination of defects. Hydroxyapatite is widely used in real-life applications due to excellent biocompatibility and bioactivity. Wet precipitation synthesis of hydroxyapatite is limited by diffusivity. Hence, choice of a diffusion model becomes critical. The purpose of this work is three-fold. It experimentally validates the use of Ginstling–Brounshtein model for hydroxyapatite synthesis. It determines the effect of Ca(OH)2 concentration on the kinetics and reports a modified model to account for this phenomenon. It reports obtained kinetic constants that describe hydroxyapatite synthesis. Methods: Particle size was determined using scanning electron microscopy and digital microscopy. Conversion kinetics were monitored using powder X-ray diffraction. Results: Experimental validation was provided. Furthermore, the process was found dependent on the calcium hydroxide concentration and the model was modified to account for this phenomenon. Kinetic constants describing the synthesis of hydroxyapatite were obtained and reported. Conclusions: The model was well consistent with the experimental data and can be used for describing synthesis of hydroxyapatite for various suspension concentrations.
PL
Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie propozycji syntetycznego modelu organizacyjnych uwarunkowań. W treści artykułu poruszone zostały kwestie definiowania pojęcia „organizacyjne uwarunkowania”, które w literaturze pojmowane jest różnie przez różnych Autorów. Na potrzeby pracy przeanalizowano modele organizacji najczęściej przytaczane w publikacjach polskich i zagranicznych. Efektem przeprowadzonej analizy i syntezy jest Ogólny Model Organizacyjnych Uwarunkowań, który stanowi propozycję nowego modelu organizacyjnych uwarunkowań.
EN
This paper aims at presenting a proposal for a synthetic model of organizational conditions. The article addresses the issues of defining the term "organizational conditions", which in literature is understood differently by various Authors. For the purposes of the study, models of organizations that are most frequently quoted in Polish and foreign publications were analyzed. The result of the analysis and synthesis is the General Model of Organizational Conditions, which is the proposal of a new organizational model of organizational conditions.
19
Content available Syntezy pochodnych 2,7-naftyrydyny
EN
2,7-Naphthyridines have been the least known from all of the six structural isomers of pyridopyridines. The broad spectrum of biological activity of 2,7-naphthyridine derivatives [1] is the main of reason for obtaining of the new compounds containing this scaffold (Fig. 1). Gabriel and Colman were the first to obtain isomer 2,7-naphthyridine in 1902 and they called it ‘copiryne’ (Fig. 2) [2]. The goal of this study is the presentation of various methods for the preparation of 2,7-naphthyridine derivatives. Compounds containing copyrine scaffold can be obtained from a different substrates, but that synthesis may be classified into three main categories: from pyridine derivatives, from quinoline derivatives and from other compounds. Most of 2,7-naphthyridines have been synthesized by cyclocondensation (Scheme 5, 7–10, 13–14, 16–18, 20, 28–29, 32, 35–36) or intramolecular cyclization (Scheme 1–4, 6, 11–12, 15, 19, 21–25, 30–31, 33–34, 38) of pyridine derivatives by annulation of the other pyridine ring [3–24, 27–31]. Intramolecular rearrangement of pyrrolo [3,4-c] pyridines (Scheme 26–27) and pyrano [3,4-c] pyridine or thiopyrano [3,4-c] pyridine (Scheme 35–37) also gave the 2,7-naphthyridine scaffold [32-34]. There are also many syntheses of benzo[c][2,7]naphthyridine, benzo [f] [2,7] naphthyridine or benzo [ c,f] [2,7] naphthyridine scaffolds, in which the substrates are quinoline derivatives (Scheme 39–48) [35–43]. 2,7-naphthyridines have been least often obtained by cyclocondensation of non-cyclic substrates (Scheme 49–53) [44–49].
EN
High chemical stability, resistance to changes in the pH, pressure and temperature meant that zirconium oxide is widely used in many fields. It is used in water treatment and waste water treatment processes, as well as air purification. In this paper, selected methods of nano-zirconia synthesis in liquid phase were characterized. These methods include, among others, the microemulsion method. Based on literature data, the advantages and difficulties associated with the use of each method are presented, in order to answer the question of which method of nanometric zirconium oxide synthesis in the liquid phase is the most advantageous. The authors also pointed out some directions of development for the discussed methods, which relate to, among others, solvent change and the use of additives in the form of polymers.
PL
Wysoka stabilność chemiczna, odporność na zmiany pH, ciśnienia i temperatury sprawiły, że tlenek cyrkonu znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach. Jest stosowany w procesach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, a także w oczyszczaniu powietrza. W niniejszej pracy scharakteryzowano wybrane metody syntezy nanotlenku cyrkonu w fazie ciekłej. Wśród grupy tych metod wyróżnia się m.in. metodę mikroemulsji. Na podstawie danych literaturowych przedstawiono zalety i trudności związane ze stosowaniem poszczególnych metod, aby móc odpowiedzieć na pytanie, która metoda syntezy nanometrycznego tlenku cyrkonu, w fazie ciekłej, jest najkorzystniejsza. Autorzy wskazali również na pewne kierunki rozwojowe omówionych metod, które wiążą się m.in. ze zmianą polarności rozpuszczalnika i stosowaniem dodatków w formie polimerów.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.