Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 115

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  synchronizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Dynamic synchronization of vibration exciters of the three-mass vibration mill
EN
The problem of self-synchronization of a three-axis vibrating mill with four unbalance vibrators, which are actuated by independent asynchronous motors and have the same angular velocities, is considered in the paper. In self-synchronization, synchronization and phase matching of the vibrator is achieved due to the vibration of the system of bodies on which the vibrator is installed, that is, by providing a dynamic connection between them.
PL
W artykule analizowano problem synchronizacji trzyosiowego wibracyjnego młyna z czterema niezależnymi wibratorami. Samoczynna synchronizacja została osiągnięta dzięki dynamicznemu połączeniu między wibratorami i podłożem.
PL
W pracy przedstawiono rezultaty oceny porównawczej dwóch wybranych metod synchronizacji ramkowej. Obie metody wykorzystywały operację sumowania symboli pilota sekwencji synchronizacyjnej z ciągiem symboli danych informacyjnych. Analizę porównawczą obu tych metod przeprowadzono za pomocą symulacji komputerowych radiowego systemu gromadzenia danych pomiarowych. W zamodelowanym, w środowisku Matlab, systemie – pracującym na częstotliwości 434 MHz – zastosowano generatory nośnej o stabilności częstotliwości ±20 ppm. A to oznaczało brak idealnej synchronizacji czasów próbkowania sygnałów w nadajniku i odbiorniku analizowanego systemu.
EN
The paper presents results of comparative analysis of two methods of frame detection with superimposed pilot sequence in a presence of a frequency offset. Performance of both frame detection methods were evaluated using simulation. Tests were performed for imperfect synchronization of carrier generators operating on 434 MHz with frequency stability of ± 20 ppm.
PL
Wymóg izolacji galwanicznej sensorów do pomiaru prądów i napięcia od trójfazowej sieci elektroenergetycznej SN, powoduje szereg problemów związanych z synchronizmem próbkowania, przesyłaniem danych oraz zasilaniem sensorów. Artykuł zawiera opis unikatowego systemu dystrybucji zasilania i sygnału synchronizującego izolowane galwanicznie sensory - przetworniki próbkujące prądy i napięcia trójfazowej sieci elektroenergetycznej SN. Synchronizacja próbkowania jest podyktowana dokładnością pomiaru kątów przesunięć fazowych pomiędzy poszczególnymi prądami lub napięciami sieci SN, a w konsekwencji obliczeń mocy, energii, synchrofazorów i wartości RMS.
EN
The requirement of galvanic isolation of current and voltage measuring sensors for three-phase mains grid causes a number of problems related to sampling synchronism, data transmission and sensor supply. Article describes the unique distribution system of power and synchronizing signal for galvanically isolated sensors - transducers sampling currents and voltage in the three-phase power network. Synchronization of sampling rate is mandatory due to the accuracy of the of phase shifts angles measurement between voltages or currents in grid and consequently the calculations of power, energy, synchrophazors and RMS value.
4
Content available remote Coordination of serial-parallel manufacturing processes of milk production
EN
The use of spatially distributed technological objects in industry and production systems is an ever-increasing trend. The optimal coordination algorithm is used in the information technology for the control of preparation and packaging of dairy products based on SCADA/HMI. The optimizing task is solved by genetic algorithm. In the process of coordination is carried out resource allocation and synchronization of technological lines. The results obtained ensure reduction of losses from equipment downtime and increase the production efficiency.
PL
Optymalny algorytm koordynacji wykorzystywany jest w technologii informacyjnej do kontroli przygotowania i pakowania produktów mlecznych w oparciu o SCADA / HMI. W procesie koordynacji prowadzona jest alokacja zasobów i synchronizacja linii technologicznych. Uzyskane wyniki zapewniają redukcję strat spowodowanych przestojem sprzętu i zwiększają wydajność produkcji.
PL
W nocy z 6 na 7 kwietnia 2019 r. (z soboty na niedzielę), o godz. 2:00 czasu urzędowego nastąpiło wyzerowanie się 10-bitowego licznika numerów tygodni (przepełnienie licznika), wysyłanego w depeszy nawigacyjnej przez satelity systemu nawigacji satelitarnej GPS (Global Positioning System). Oznacza to, że po numerze tygodnia „1023” (2 do potęgi 10 minus 1), liczonego w systemie GPS w sposób ciągły od daty 22 sierpnia 1999 r., nastąpił numer „0”, który odpowiada pierwszemu tygodniowi liczonemu już od daty 7 kwietnia 2019 r. Zdarzenie takie, nazywane „GPS week number rollover”, wywoływało pewne obawy wśród przedstawicieli branży związanej z synchronizacją czasu i częstotliwości. W pewnym stopniu potwierdziły się one w rzeczywistości.
EN
At the night from 6 to 7 April 2019 at 2:00 am (UTC), the GPS (Global Positioning System) experienced a 10-bits week counter roll over to zero (data storage overflow). This counter is included in the satellite-transmitted navigation message. In view of the above, week number “1023” (2 to the power of 10 minus 1), calculated in the GPS system continuously from 22 August 1999, is followed by the number “0”, which corresponds to the first week counted from 7 April 2019. This event is called “GPS week number rollover” and was preceded by concerns manifested among representatives of the industry associated time and frequency synchronization. Some of these fears were confirmed in reality.
EN
Background: Bullwhip (or Forrester) effect is well studied phenomenon in many supply chains where small variations in customer demand have a tendency to become larger and larger when created by upstream members of the supply chain resulting in unneeded increasing in upstream inventory. However, there is substantial deficiency of scientific research on bullwhip effect in natural gas supply chain. Due to relatively smaller number of supply chain members and huge volumes flowing through the natural gas supply chain, benefits of decreasing or even eliminating negative consequences of bullwhip effect could be enormous. This paper aims to provide more insights in reasons for the occurrence, nature and consequences of bullwhip effect by measuring and analysing it in natural gas supply chain of Republic of Croatia. Methods: After observation of orders and consumption from natural gas supplier, comparisons were made on monthly and yearly level. Well known and accepted metrics were used to calculate existence of bullwhip effect. Results: Results didn't show existence of bullwhip effect on lowest level of natural gas supply chain what is in accordance with other researches. Best solution for mitigating potential or real bullwhip effect are information sharing while working on joint demand forecast in supply chain and use of newer forecasting method. Conclusion: Expected results should contribute to better understanding of bullwhip phenomenon in natural gas supply chain, but also provide possible avoiding strategies based on building trust in supply chain and on appropriate use of information and communication technologies.
PL
Wstęp: W pracy przedstawiono problem synchronizowania dostaw cyklicznych do centrów przeładunkowych. Dostawy realizowane są na stałych trasach: pojazd, obsługujący daną trasę ma dostarczyć towar do centrum przeładunkowego, załadować tam inny towar i przewieźć go do kolejnego punktu trasy lub wykonać pusty przejazd do punktu załadunku. Punktami synchronizacji obsługi tras są centra logistyczne, w których niejednokrotnie towar przywieziony przez jeden pojazd, wyrusza w dalszą drogę innym. Dostawy na każdej trasie realizowane są ze stałą częstotliwością. Trasy dostaw oraz ilości przewożonego towaru są znane. Celem w problemie synchronizacji dostaw cyklicznych jest maksymalizacja liczby synchronizacji przyjazdów i pobytu pojazdów w centrach logistycznych tak, aby możliwe było grupowanie ich obsługi w bloki rozładunkowo-załadunkowe. Metody: Na podstawie opracowanego wcześniej modelu matematycznego dla problemu synchronizowania dostaw cyklicznych do centrów przeładunkowych został zbudowano algorytm heurystyczny poszukujący rozwiązań poprzez ukierunkowane losowanie. W artykule przedstawiono opracowany algorytm losowego przeszukiwania. Wyniki: Eksperyment obliczeniowy polegał na rozwiązaniu zestawu zadań synchronizowania dostaw cyklicznych przy pomocy opracowanego algorytmu i porównaniu uzyskanych wyników ze znanymi rozwiązaniami dokładnymi. Wnioski: Przedstawiony algorytm heurystyczny dla zadania synchronizowania dostaw cyklicznych pozwala na uzyskanie rozwiązań zbliżonych do wyników otrzymanych przy zastosowaniu modelu programowania matematycznego. Zaletą zastosowanego algorytmu jest znaczne skrócenie czasu poszukiwania rozwiązania, co może mieć znaczenie dla praktycznego wykorzystania zaproponowanej metody.
PL
Głównym problemem podczas przeprowadzania badania z użyciem systemu motion capture wraz z urządzeniem mobilnym jest brak możliwości jednoczesnego startu nagrywania z systemu akwizycji ruchu, jak i z urządzenia przenośnego typu smartfon. Na potrzeby rozwiązania problemu zostały opracowane dwie metody synchronizacji nagrań. Pierwsza z nich to metoda rozpoczynająca nagrywanie po stronie urządzenia mobilnego, natomiast druga to metoda wychwytująca rozpoczęcie nagrywania w systemie akwizycji ruchu. Obie metody zostały porównane pod kątem opóźnień oraz korelacji zebranych danych pochodzących z urządzenia mobilnego oraz systemu Vicon Nexus.
EN
The main problem during research with a motion capture system and mobile device is lack of possibility to simultaneously begin recording on the motion capture system and a mobile device. Two methods were developed to solve this problem. In the first method the recording is started on the mobile phone and the motion capture system is notified, in the second method the motion capture system starts recording and notifies the mobile device. Both of them were compared for lags and correlation of data form the mobile device and the motion capture system.
PL
W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowych systemu łączności radiowej, wykorzystującego do wykrywania początku ramki, zaproponowaną w [2], metodę opartą na sumowaniu sekwencji synchronizacyjnej z ciągiem symboli informacyjnych. Badania przeprowadzono zarówno dla przypadku idealnej synchronizacji częstotliwości nadajnika i odbiornika, jak również dla generatorów nośnej 434 MHz o stabilności częstotliwości ±20 ppm, a zatem przy założeniu braku idealnej synchronizacji czasów próbkowania sygnałów w nadajniku i odbiorniku.
EN
This paper presents the results of computer simulations of a radio communication system, which uses frame detection method (proposed in [2]) based on a synchronization sequence insertions into the data stream. Tests were performed for both the perfect synchronization of the transmitter and receiver frequencies, as well as imperfect synchronization of carrier generators operating on 434 MHz with frequency stability of ± 20 ppm.
9
Content available remote Samoczynna synchronizacja silników LSPMSM
PL
W artykule przedstawiono numeryczną analizę procesu ponownego załączenia i synchronizacji silników synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim (LSPMSM) różnej mocy, wykorzystując opracowane ko-symulacyjne polowo-obwodowe modele silników. Zbadano wpływ okresowego zmniejszenia wartości napięć zasilających podczas procesu łagodnego załączenia wirującego silnika na sieć zasilającą, bez konieczności zatrzymania maszyny i podczas procesu synchronizacji, na jego przebieg i skuteczność. Zaproponowany układ sterowania, pozwalający na łagodne załączenie wirującego silnika, może zostać zastosowany podczas procesów synchronizacji silników synchronicznych o rozruchu dwustopniowym i jednej docelowej, znamionowej prędkości synchronicznej.
EN
The article presents a numerical analysis of the process of automatic self reconnection and synchronization of low- and medium-power energy-efficient line-start permanent magnet synchronous motors, using a specially developed co-simulation field-circuit models of the motors. The influence of periodic reduction of the supply voltage values during the process of smooth switching of the rotating motor to the supply network, without the need to stop the machine and during the synchronization process has been examined. The proposed control system, allowing for gentle connection of the rotating motor, can be used during synchronization processes of synchronous motors with two-stage start-up and one target, rated synchronous speed.
EN
This paper presents state feedback control with a linear-quadratic regulator of a doubly fed induction generator. Resonant terms are added to the plant model in order to provide disturbance rejection and reference tracking. A new approach to controlling a parameter varying linear model of the induction machine is presented, allowing to apply a linear-quadratic regulator to the doubly fed induction generator. The control scheme described herein is suitable for the doubly fed induction generator operating under unbalanced stator voltage conditions, because the controller with resonant terms is built in the stationary αβ coordinate system. In it, the positive and negative symmetrical sequences have equal frequencies. The paper highlights specific problems associated with state feedback control of the doubly fed induction generator, i.e. the process of generator connection to an unbalanced grid. In contrast with classical voltage-oriented cascade control methods, in state feedback control of a stand-alone doubly fed induction generator there is no separate rotor current controller. This may cause over-current problem during DFIG synchronization with the grid which has been solved in this paper. Voltage synchronization and grid operation of the generator were tested in a laboratory rig with a 7.5 kW wound-rotor induction machine.
EN
The article presents the quantified and qualitative effects of the application of wireless signal transmission with particular emphasis on the effects of repeated signal transformation and synchronization problems when using more complex measurement systems containing parallel operating wired and wireless interfaces.
PL
W artykule przedstawiono zidentyfikowane ilościowo i jakościowo efekty zastosowania bezprzewodowej transmisji sygnałów ze szczególnym uwzględnieniem skutków wielokrotnego przekształcania sygnału a także problemów synchronizacji w przypadku stosowania bardziej złożonych układów pomiarowych zawierających równolegle działające interfejsy przewodowe i bezprzewodowe.
PL
Problem synchronizacji linii tramwajowej omówiono na przykładzie Zagłębia Dąbrowskiego, wschodniej części sieci łączącej 13 miast konurbacji katowickiej. Na tej części sieci linie kursują z różnymi modułami częstotliwości, co uniemożliwia dobrą koordynację. Dodatkową barierę stanowią odcinki jednotorowe z mijankami. Artykuł zawiera uproszczoną metodykę postępowania przy ocenie możliwości i kosztów remarszrutyzacji sieci tramwajowych. Opisane w nim zostały podstawowe zasady synchronizacji linii. W oparciu o przedstawioną metodykę przygotowano projekt nowej synchronizacji linii – odpowiedź na pytanie: czy dla tej części sieci korzystniejszy jest wariant modułów 15- i 20-minutowych, czy też jest możliwość techniczna i finansowa wprowadzenia w godzinach szczytu modułów 10-minutowych? Uwzględniając bariery infrastrukturalne, dla obydwu wariantów przeanalizowano: poziom i jakość oferty na głównych ciągach komunikacyjnych, wielkość pracy eksploatacyjnej w ujęciu tygodniowym, zapotrzebowanie na tabor i czas pracy kierujących oraz szacunkowe koszty reformy w podziale na jednostki administracyjne. Przedstawiono również tabele koordynacji linii w modułach 10-, 15- i 20-minutowych. Badania wykazały, że wprowadzenie w Zagłębiu Dąbrowskim jednolitych, przyjaznych pasażerowi częstotliwości kursowania tramwajów nie jest możliwe bez dodatkowych inwestycji infrastrukturalnych.
EN
The problem of synchronization of the tram line is discussed on the example of the Dąbrowski Basin, the eastern part of the network connecting 13 cities of the Katowice conurbation. On this part of the network lines run with different frequency modules, which prevents good coordination. An additional barrier is the one-lane ramp sections with turnouts. The article contains a simplified methodology for evaluating the possibilities and costs of rerouting of tram networks. The basic principles of line synchronization are described here. Based on the presented methodology, a new synchronization project has been prepared – the answer to the question: is this 15- and 20-minute module better for this part of the network, or are there technical and financial possibilities of introduction of 10-minute modules in peak hours? Taking into account the infrastructure barriers, both options analyzed the level and quality of the offer on major transport routes, the amount of weekly operating work, demand for rolling stock, working time of the managers and estimated costs of reform by administrative units. The tables for line coordination in 10-, 15-, and 20-minute modules are also presented. The research has shown that the introduction of uniform passenger-friendly frequencies in the Dąbrowski Basin is not possible without additional infrastructure investments.
PL
W artykule opisano właściwości oraz możliwości wykorzystania źródła sygnału taktowania i synchronizacji STFS oraz mobilnego źródła sygnału referencyjnego SYN-Rb, opracowanych na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Sygnały wyjściowe źródeł spełniają wymagania zalecenia ITU-T G.703.9. Źródła STFS i SYN-Rb wykorzystują generator rubidowy i mogą być używane jako źródło sygnału wzorcowego klasy Stratum-1 dla synchronizacji dowolnego fragmentu sieci telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, jako źródło sygnału wzorcowego w pomiarach parametrów sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz do synchronizacji zestawów generatorów niższej klasy na potrzeby laboratoriów cywilnych oraz wojskowych.
EN
The article describes the features and possibilities of time and frequency source (STFS) and the mobile reference signal source (SYN-Rb). The devices were developed at the Faculty of Electronics and Telecommunications of Poznań University of Technology. The signals comply the requirements of ITU-T G.703.9. The STFS and SYN-Rb sources use rubidium oscillators and can be used as Stratum-1 class signal source for synchronization of any part of a telecommunications and data communications network, as a reference source for measuring, and for synchronization of lower class generators for civilian and military laboratories.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych procesu synchronizacji silnika synchronicznego jawnobiegunowego w warunkach ciężkiego rozruchu asynchronicznego. Rozpatrzono konieczność oraz wpływ forsowania prądu wzbudzenia na przebieg procesu synchronizacji. Przeanalizowano możliwość skrócenia czasu forsowania wzbudzenia na podstawie pomiaru prędkości wału sinika. Porównano przebiegi procesu synchronizacji dla długiego oraz skróconego czasu forsowania prądu wzbudzenia.
EN
The article presents results of simulation researches of the silent-pole synchronous motor synchronization process under heavy start-up conditions. The need and the impact of forcing excitation current on the process of synchronization has been considered. The possibility of the excitation force time reduction, based on the measuring of the speed of the motor shaft has been analysed. Waveforms of the synchronization process for long and short-time of the excitation current forcing has been compared.
15
Content available remote Synchronizacja silnika synchronicznego prądem wzbudzenia
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych rozruchu asynchronicznego jawnobiegunowego silnika synchronicznego dużej mocy ukierunkowane na możliwość implementacji w mikroprocesorowo sterowanym bloku zasilania wzbudzenia procedur łagodzenie przebiegu procesu synchronizacji. Porównano przebieg procesu synchronizacji dla różnych chwil załączenia napięcia zasilania uzwojenia wzbudzenia. Zbadano możliwość wyboru chwili załączenia wzbudzenia na podstawie przebiegu prądu w uzwojeniu wzbudzenia. Przedstawiono wpływ forsowania prądu wzbudzenia na proces synchronizacji dla różnych momentów obciążenia silnika.
EN
The article presents the results of simulation of the large-power silent-pole synchronous motor synchronization process during asynchronous start-up. The paper focuses on possibility of synchronization process mitigation implementation into the microprocessor-controlled excitation supply unit. The possibility to choose the time of switching the voltage based on the excitation current waveform has been investigated. Effect of forcing the excitation current to the synchronization process for various load torque of the engine was presented.
16
Content available remote Starting process of medium power line start permanent magnet synchronous motor
EN
The paper deals with analysis of line start permanent magnet synchronous motor start and synchronization process. Four-pole 160 kW low-voltage LSPMSM was investigated. FEM method was applied
PL
Artykuł zawiera wyniki badań procesu rozruchu i synchronizacji silnika synchronicznego średniej mocy wzbudzanego magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim. Badania wykonano wykorzystując model polowo-obwodowy.
17
Content available remote Proces rozruchu silnika synchronicznego dużej mocy
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań numerycznych procesu rozruchu i synchronizacji silnika synchronicznego dużej mocy o wzbudzeniu elektromagnetycznym i rozruchu bezpośrednim.
EN
The paper presents the results of numerical research of the startup process and synchronization of high power synchronous motor with electromagnetic excitation and direct starting.
18
Content available remote Platforma komunikacyjna rozległego systemu czasu rzeczywistego
PL
Przewidywana w niedalekiej przyszłości ewolucja systemu energetycznego w kierunku Smart Grid pociąga za sobą konieczność stosowania najnowszych, ale jednak niestandardowych rozwiązań IT. Komercyjne technologie telekomunikacyjne nie sprawdzają się wobec konieczności sterowania w czasie rzeczywistym systemem przy odległościach setek /tysięcy km między węzłami, gdy jednocześnie muszą być zagwarantowane rygorystyczne zasady bezpieczeństwa. W artykule zaproponowano platformę telekomunikacyjną, która spełnia tak rygorystyczne wymagania.
EN
Transition of a standard power grids into smart grids, predicted in the near future, require application of non-standard IT solutions. Commercial telecommunication technologies are not sufficient when there is a need for a real-time control of a huge (hundreds of kilometers) distributed system while keeping high safety and security requirements. The paper presents a telecommunication platform that fulfills that rigorous requirements.
PL
W artykule omówiono problematykę przesyłania strumienia danych powstałych na wyjściu kodera a/c o nierównomiernym próbkowaniu. Skoncentrowano się na omówieniu buforowania asynchronicznego strumienia bitów na wyjściu kodera w celu jego przesłania poprzez sieci o stałej szybkości transmisji. Wnioski wypływające z przeprowadzonych badań odpowiadają na pytanie czy i w jaki sposób można stosować jednobitowe kodeki delta do rejestracji kształtu sygnałów analogowych oraz ich przesyłania poprzez współczesne systemy transmisyjne.
EN
The article discusses the issues of stream data transfer generated at the output of the a/d converter with non-uniform sampling. Analysis focus on buffering of asynchronous bit stream and sending it by network with constant bit rate. Conclusions of the study answer to the questions: whether and how to use one-bit delta codecs to register the shape of analogue signals and how to arrange the transmission through the modern systems.
EN
The properties of business cycles in Poland and its major trading partners have been examined. The business cycle synchronization (BCS) between Poland and other countries was studied in order to assess the impact of international trade on BCS. The author applies a modification of the Fourier analysis to the estimation of cycle amplitudes and frequencies. This allows more precise estimation of the cycle characteristics than the traditional approach. Cross-spectral analysis of the cyclical components of GDP for Poland and its major trading partners enables us to study the relationships between business cycles in these countries. Comparing the international structure of Polish trade with that of EU members with the cross-spectral characteristics of GDP series allows us to investigate the links between international trade and business cycle synchronization.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.