Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1480

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 74 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  symulacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 74 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia szerokie możliwości wykorzystania programu PSCAD/EMTDC jako narzędzia pozwalającego na symulowanie przebiegów powstałych w wyniku kołysań mocy. Zaprezentowano dwie metody modelowania zjawiska, opartą na matematycznym opisie zmian napięć źródłowych oraz z wykorzystaniem modelu generatora synchronicznego. Przedstawiono symulacje wpływu automatyki zabezpieczeniowej na zachowanie stabilności lokalnej turbozespołu. Zaprezentowano możliwość praktycznego wykorzystania wyników symulacji w badaniu wpływu kołysań mocy na zabezpieczenia odległościowe.
EN
This thesis shows wide possibility of using PSCAD/EMTDC to simulate waveforms caused by power swing. There were presented two different methods of modeling this phenomena. based on the mathematical description of sources voltages changing and using the model of a synchronous generator. Presented simulations of power system automation influence to maintain the local stability of turbine set. Possibilities of utilize of simulation results, in powers swing influence on distance protection was shown.
EN
The paper presents numerical calculations of polymer sliding bearings during their operation at low temperatures. Calculations of the frictional moment and the contact area were performed for bearing pans made of PA and PEEK. In the numerical model, the influence of temperature on the mechanical properties (modulus of longitudinal elasticity) and tribological properties (coefficient of friction) were taken into account. The diversified influence of the temperature and thickness of the polymer bearing pans was demonstrated with regards to elements made of different polymer materials. At low temperatures (up to T = -50°C), a different (depending on the used polymer) influence of mechanical and tribological properties on the resistance to motion was found. The ABAQUS calculation package and the finite element method (FEM) were used in the calculations
PL
W pracy przedstawiono obliczenia numeryczne polimerowych łożysk ślizgowych podczas pracy w niskiej temperaturze. Obliczenia momentu tarcia oraz powierzchni styku wykonano dla panewek wykonanych z PA i PEEK. W modelu numerycznym uwzględniono wpływ temperatury na własności mechaniczne (moduł sprężystości podłużnej) oraz właściwości tribologiczne (współczynnika tarcia). Wykazano zróżnicowany wpływ temperatury oraz grubości panewki polimerowej dla elementów wykonanych z różnych materiałów polimerowych. W niskiej temperaturze (do T = -50°C) stwierdzono zróżnicowany (w zależności od zastosowanego polimeru) wpływ cech mechanicznych i tribologicznych na opory ruchu. Do obliczeń z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES) wykorzystano pakiet ABAQUS do obliczeń.
EN
A model of Small Wind Turbines (SWT) based on the general functional equations under Matlab/Simulink and validate by the modeling of a real generator for residential usage is presented. The considered SWT is based on a variable rotational speed system coupled to a PMSG The method presents a huge original interest thanks to its simplicity by considering at first the response to the wind velocity in agreement to the SWT datasheet, without the necessity of a MPPT technique. Simulations are carried out with discussions showing the effectiveness of the approach.
PL
Zaprezentowano model małej turbiny wiatrowej bazujący na równaniach funkcji. Model obliczono w Matlab/Simulink i zweryfikowano w postaci wykonanej turbiny do celów domowych.. Dzięki swej prostocie model potrafi odwzorowa różne warunki pracy, przede wszystkim zmienną prędkość wiatru.
4
EN
This paper presents modeling methodology and simulation results of failure states and transients in electric vehicle (EV) charging infrastructure for investigation a potentially dangerous phenomenon that might appear during a typical operation. Transients can occur during normal work and during faults in EV Chargers. The trend in the electric cars suggests that in the future ultra-fast chargers would be the dominant one, therefore the focus is put-on high-power chargers (> 50 kW). During failure states of EV chargers’ transients occurred in network can impact on other chargers or can propagate along power lines and affect other electrical power equipment. Studies and simulations have been carried out using EMTP-ATP software package on the test model circuit especially prepared for this paper purpose.
PL
W pracy przedstawiono metodologię modelowania i wyniki symulacji stanów awaryjnych oraz stanów nieustalonych w infrastrukturze ładowania pojazdów elektrycznych (EV) w celu zbadania potencjalnie niebezpiecznego zjawiska, które może wystąpić podczas eksploatacji. Trend rozwoju pojazdów elektrycznych sugeruje, że w przyszłości będą dominowały ultraszybkie ładowarki, dlatego w artykule nacisk położony jest na analizę ładowarek dużej mocy (> 50 kW). Podczas awarii ładowarki stany przejściowe występujące w sieci, mogą oddziaływać na inne ładowarki lub mogą rozchodzić się wzdłuż linii zasilania i wpływać na inne urządzenia elektryczne. Badania i symulacje przeprowadzono przy użyciu pakietu oprogramowania EMTP-ATP w modelowym układzie stacji ładowarek.
PL
W pracy przedstawiono konstrukcję liniowego napędu trójfazowego. Wzbudnik umieszczono na wózku transportowym, poruszającym się ponad bieżnią napędową spełniającą rolę wirnika silnika liniowego, wykonanej z miedzi lub aluminium. Laboratoryjne Stanowisko pomiarowe umożliwia pomiar siły ciągu napędu. Dynamometr zamocowany do wózka z jednej strony oraz elementu sztywnego z drugiej, pozwala na pomiar tej siły. Schemat stanowiska pomiarowego przedstawiono na rys. 1.Artykuł będzie zawierał dwie podstawowe części, opis matematyczny wraz z symulacją w środowisku Ansys, oraz porównanie wyników symulacji z pomiarami w układzie rzeczywistym stanowiska w warunkach laboratoryjnych.
EN
The work presents the construction of a three-phase linear drive. The inductor was placed on a transport trolley, moving over the driving race, acting as a rotor of a linear motor, made of copper or aluminum. Laboratory Measuring station allows measuring the thrust of the drive. Dynamometer attached to the trolley on one side and rigid element on the other, allows you to measure this force. The diagram of the measurement station is shown in Fig. 1. The article will contain two basic parts, a mathematical description with simulation in the Ansys environment, and a comparison of simulation results with measurements in the real system of the laboratory stand.
6
Content available remote Optimization of railway transition curves for large circular arc radii
EN
The current paper concerns the optimization of the shape of railway transition curves (TCs). As transition curves, the authors used the polynomials of the 9th and 11th degree. In the optimization of the shape of the TCs, the model of a 2-axle rail vehicle was used. The mentioned objective function concerned the normalized value of the integral of the change of lateral acceleration of the vehicle body along the route. The authors used large circular arc radii – R=3000 m and 4000 m. The paper presents the results of the optimization - the types of curvatures of the optimum transition curves and the dynamical courses - the displacements and the accelerations both lateral and vertical of the vehicle body mass centers.
PL
Artykuł dotyczy optymalizacji kształtu kolejowych krzywych przejściowych (KP). Kształt krzywych przejściowych opisano wielomianem 9. i 11. stopnia. Zastosowano także dwie wartości promienia łuku kołowego: 3000 m i 4000 m. W optymalizacji kształtu krzywych wykorzystano model 2-osiowego pojazdu szynowego. Jako funkcję celu przyjęto znormalizowaną po długości drogi wartość całki z wartości bezwzględnej zmiany przyspieszenia poprzecznego nadwozia. W artykule przedstawiono wyniki optymalizacji kształtu krzywych – typy krzywizn optymalnych krzywych przejściowych oraz przebiegi dynamiczne – przemieszczenia i przyspieszenia tak poprzeczne, jak i pionowe środka masy nadwozia
PL
Model matematyczny jest uproszczonym odwzorowaniem pewnych zjawisk, które uwzględnia jedynie cechy istotne. W dzisiejszych czasach coraz większym problemem stają się przeciążone infrastruktury drogowe, szczególnie w większych ośrodkach miejskich. Problem ten można w pewnym stopniu zredukować, stosując zaawansowane algorytmy sterowania. W niniejszym artykule podjęto próbę sterowania przepływem ruchu drogowego w skali makroskopowej. W tym celu użyto adaptacji dyskretnego, nieliniowego modelu matematycznego. Przy wykorzystaniu środowiska programistycznego MATLAB opracowano i zoptymalizowano układ sterowania niewielką siecią komunikacyjną. Następnie, zakładając przykładowy scenariusz, przeprowadzono dla tej sieci badania symulacyjne.
EN
The mathematical model is a simplified representation of certain phenomena, which takes into account only the essential features. Nowadays, congested road infrastructures are becoming a growing problem, especially in larger urban centres. This problem can be somewhat reduced by using advanced control algorithms. This article attempts to control the traffic flow on a macroscopic scale. For this purpose, a discrete, nonlinear mathematical model was adopted. Using the MATLAB programming environment, a control system for a small communication network was developed and optimised. Then, assuming a sample scenario, simulation studies were conducted for this network.
8
EN
Energy is the most important part for community and financial growth of any country. Energy planning models play a vital role in strategy formulation and power sector progress. In this paper a systematic review and comparison of energy planning models developed and applied from 1977-2019 has been presented. The review indicates that most of the energy planning models has been presented and applied in developed nations. Only few numbers of energy planning models have been presented and applied in under developing countries. The review also shows the comparison of energy planning models applied in developed and under-developed countries. This review article will assistance the energy managers, scholars and strategy makers broadly.
EN
The generating station in which diesel engine is used as a prime mover for generating electrical energy is known as diesel power plant. The cylinders liner are cylindrical component that are fixed inside the engine block. The function of the cylinder liners is to retain the working fluid and to guide the piston. Most diesel power plant uses wet-cylinder liners that are exposed to intensive cavitation. The paper aimed at studying the behavior of the cylinder liners that can lead to cavitation. The analysis involves, modeling and simulation in using Solidworks software. The analysis shows that the cylinders are subjected to harmonic vibration resulting to momentary separation of the coolant from the cylinder wall, creating a pressure difference around the coolant surface which forms air bubbles. These bubbles explode at an extreme velocity. The explosion of these bubbles release surface energy known as cavitation. The energy hammers the cylinder liner surface thereby removing minute particles of metal from the surface of the vibrating cylinder leading to cavitational deterioration. The paper hereby calls on automotive designers to take critical measures in designing of; cylinder liner, water jacket and the entire cooling system, in order to control this phenomenon.
EN
The paper presents the developed simulation model enabling the evaluation of the reliability of technical objects, which in the process of operation is subjected to several different groups of factors causing their failures. Probability distributions of failures resulting from wear and random factors are used in the developed model to estimate the time of operation of the elements and the reliability of the system. The developed model together with the appropriate computer program is a tool of significant importance for design and operational practice. It enables decision-makers to estimate the reliability of elements and the whole system before the beginning of their operation.
PL
W artykule przedstawiono opracowany model symulacyjny umożliwiający ocenę niezawodności obiektów technicznych, które w procesie eksploatacji podlegają kilku różnym grupom czynników powodujących ich uszkodzenia. Rozkłady prawdopodobieństwa uszkodzeń wynikających ze zużycia i czynników losowych są w opracowanym modelu wykorzystywane do prognozowania czasu pracy elementów i niezawodności układu. Model ten wraz z odpowiednim programem komputerowym stanowi narzędzie o istotnym znaczeniu dla praktyki projektowej i eksploatacyjnej. Umożliwia decydentom szacowanie niezawodności elementów oraz całego układu jeszcze przed rozpoczęciem jego eksploatacji.
EN
The prediction of fly-rock distances is a big problem in the blasting areas of open-pit mines. The fly-rock distance plays a crucial role in the reduction and control of blasting accidents in quarries. This paper proposes the modelling of the contact dynamics as a non-smooth discrete element method (NSCD). Then, the fly-rock phenomenon is simulated using this NSCD method. This approach was to develop a model that correlates to blast conditions, initial fly-rock/rock-fall velocities and permits the computation of fly-rock range from randomization orbits. The results showed that the NSCD method is a good means for the simulation with the variability of blasting parameters. This method is to relate the initial fly-rock velocity to blast conditions and then uses ballistic trajectories to compute the maximum fly-rock distance. Finally, it should be noted that the proposed simulation of fly-rock trajectories which shows the distribution of fly-rock bounce heights above the ground level with the different coefficient of restitution range as a function of blast conditions. It should be used in the Ninh Dan limestone quarry belonging to the Song Thao Cement, Phu Tho province (Vietnam), and it should be directly used in the same other quarries.
PL
Przewidywanie odległości między odrzucającymi skałami ma duży problem w kopalniach odkrywkowych. Odległość między skałami odrzucającymi odgrywa niezwykłą rolę w ograniczaniu i kontrolowaniu wypadków spowodowanych robotami strzelniczymi w kamieniołomach. W artykule, zaproponowano modelowanie dynamiki kontaktu jako metodę elementów dyskretnych Non-Smooth (NSCD). Następnie symuluje się zjawisko fly-rock metodą NSCD. Zastosowane podejście polegało na opracowaniu modelu, który kore-luje warunki wybuchów, początkowe prędkości lotnych skał i pozwala na obliczenie zasięgu fali z orbity losowej. Wyniki pokazały, że NSCD jest dobrym środkiem do symulacji przy zmienności parametrów strzałów. Ta metoda zastosowana w niniejszych badaniach polega na powiązaniu początkowej prędkości latających skał z warunkami wybuchu, a następnie wykorzystaniu trajektorii balistycznych do obliczenia maksymalnej odległości między latającymi skałami. Na koniec należy zauważyć, że zaproponowano symulację trajektorii odrzucających skał, która pokazuje rozkłady wysokości odbijania skał nad poziomem ziemi przy różnym współczynniku zakresu restytucji w funkcji warunków techniki strzelniczej. Powinien być stosowany w kamieniołomie wapienia Ninh Dan należącym do cementu Song Thao w prowincji Phu Tho (Wietnam) i powinien być stosowany w podobnych kamieniołomach.
EN
In dimension stone extraction, there have existed many block cutting techniques from intact rock or from a large block to smaller blocks such as disc sawing, chainsawing, diamond wire sawing and splitting techniques, one of which still has recently been used with the other modern methods is splitting techniques. The usage of the splitting methods has still based on the practical experience of mining workers on calculating the spacing of two holes in the co-planar line, resulting in increasing the roughness of the cutting face. The paper studies a relationship between beating force and two-hole spacing based on rock mass properties of dimension stone in order to find proper splitting parameters. The paper deploys the Finite Element Method (FEM) with computer simulation in 2D using Phase2 software. From input data including rock mechanics (unit density, Young’s modulus, Poisson’s rate), compressive pressure on the hole wall due to the force, the spacing, the simulation represents stress and displacement distributions along the two adjacent holes. A regression function for a relationship between the pressure and the spacing is established with the results of stress distribution along the two adjacent holes, compared to uniaxial tensile strength through running the software, which leads to making suggestions to appropriate splitting parameters.
PL
W zakresie wydobywania złoża kamieni blocznych istniało wiele technik cięcia bloków, od nienaruszonej skały lub od dużych bloków do mniejszych bloków, takich jak piły tarczowe, piły łańcuchowe, piły diamentowe i tech-niki łupania, z których jedna jest ostatnio używana z drugą nowoczesną metody to techniki dzielenia. Stosowa-nie metod łupania nadal opiera się na praktycznym doświadczeniu górników przy obliczaniu rozstawu dwóch otworów w linii współpłaszczyznowej, co skutkuje zwiększeniem chropowatości czoła skrawania. W artykule zbadano zależność między siłą uderzenia a rozstawem dwóch otworów na podstawie właściwości górotworu kamieni blocznych w celu znalezienia odpowiednich parametrów rozłupywania. W artykule zastosowano meto-dę elementów skończonych (MES) z symulacją komputerową 2D przy użyciu oprogramowania Phase2. Na pod-stawie danych wejściowych obejmujących mechanikę skał (gęstość jednostkowa, moduł Younga, współczynnik Poissona), ciśnienie ściskające na ścianę otworu spowodowane siłą, rozstaw, symulacja przedstawia rozkłady naprężeń i przemieszczeń wzdłuż dwóch sąsiednich otworów. Na podstawie wyników rozkładu naprężeń wzdłuż dwóch sąsiednich otworów, w porównaniu z jednoosiową wytrzymałością na rozciąganie po uruchomieniu oprogramowania, ustala się funkcję regresji zależności między ciśnieniem a rozstawem, co prowadzi do sugestii dotyczących odpowiednich parametrów rozłupywania.
EN
Long-term limestone quarry production planning is essential to maintain the supply to the cement plant. In which, quarry planners usually attempt to fulfil the complicated calculations, which ensure a consistent supply of raw materials to the cement plant while guaranteeing technical and operational parameters in mining. Traditionally, the calculations are done on a spreadsheet or by trial and error procedure resulting in high additive cost and an increase in product variability. Modern quarry management relies on block models and mathematical algorithms integrated into the software to optimize the long-term limestone quarry production planning. However, this method is potentially sensitive to geological uncertainty in block modelling, resulting in the deviation of the supply production of raw materials. The need for mining intelligently raw material is, therefore, crucial and an increasing issue in the cement industry. In this research, a new simulation and optimization software application called Quarrier is introduced, allowing quarry planners to address the conflicting requirements of long-term limestone quarry production planning while forecasting and mitigating the effects of geological uncertainty on the supply of raw materials for the cement plant. The benefits of this software are demonstrated through a limestone quarry in Vietnam.
PL
Długoterminowe planowanie produkcji w kamieniołomie wapienia ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania dostaw do cementowni. W którym planiści kamieniołomów zazwyczaj starają się wykonywać skomplikowane obliczenia, które zapewniają stałe dostawy surowców do cementowni przy jednoczesnym zagwarantowaniu parametrów techniczno-eksploatacyjnych w górnictwie. Tradycyjnie obliczenia są wykonywane manualnie lub metodą prób, co skutkuje wysokimi kosztami dodatków i zwiększeniem zmienności produktu. Nowoczesne zarządzanie kamieniołomami opiera się na modelach blokowych i algorytmach matematycznych zintegrowanych z oprogramowaniem w celu optymalizacji długoterminowego planowania produkcji w kamieniołomie. Jednak metoda ta jest potencjalnie wrażliwa na niepewność geologiczną w modelowaniu bloków, co skutkuje odchyleniem w zakresie dostaw surowców do produkcji. Potrzeba inteligentnego wydobywania surowca jest zatem kluczowym i rosnącym problemem w przemyśle cementowym. W ramach tych badań wprowadzono nową aplikację do symulacji i optymalizacji o nazwie Quarrier, umożliwiającą planistom kamieniołomów sprostanie sprzecznym wymaganiom długoterminowego planowania produkcji kamieniołomu wapienia, jednocześnie prognozując i łagodząc skutki niepewności geologicznej na dostawy surowców do cementu. roślina. Korzyści płynące z tego oprogramowania są widoczne w kamieniołomie wapienia w Wietnamie.
PL
W artykule opisano problematykę konstruowania filtrów EMI o szerokim paśmie filtracji. Przedstawiono rodzaje zakłóceń jakie występują w urządzeniach elektronicznych. Na przykładowym schemacie przedstawiono elementy odpowiedzialne za filtracje konkretnego typu zakłócenia. Omówiono problematykę wpływu reaktancji pasożytniczych na pojawiające się rezonanse w charakterystyce filtru. Zwrócono uwagę na wpływ impedancji źródła i obciążenia na wartość tłumienia. Na przykładowym pomiarze S21 pokazano wpływ prądu stałego płynącego przez filtr na indukcyjność dławika, a w konsekwencji tłumienie filtra. Zwrócono uwagę na problem sprzęgania się elementów indukcyjnych.
EN
The article describes the problems of constructing wideband EMI filters. The types of interferences that occur in electronic devices are presented. The exemplary diagram shows the elements responsible for the filtration of a specific type of disturbance. The problem of the influence of parasitic reactances on resonances appearing in the filter characteristics is discussed. The attention was paid to the influence of the source and load impedance on the insertion loss value. The example of S21 measurement shows the effect of DC current flowing through the filter on the inductor inductance and, consequently, filter suppression. Attention was paid to the problem of coupling of inductive elements.
EN
The intensifying of the manufacturing process and increasing the efficiency of production planning of parts are the first-priority task in modern manufacturing. The use of various methods for controlling the cutting force and temperature in cutting zone under cylindrical infeed grinding and studying its impact on the quality and accuracy of parts machining can improve machining efficiency. The peculiarity of the work is to the proposal to consider a fast-moving source like a heat source in the plunge grinding process. Based on the Peclet analysis, the further development of the method for calculating the allowance removed at each workpiece revolution by optimizing the cylindrical plunge grinding cycle parameters has been justified. The methodology for determining the optimal parameters of a cylindrical plunge grinding cycle, which based on a simulation of the dynamics of such a process represented by a three-mass model of a 3M151 circular grinding machine has been used in research. The practical value of the study lies in studying the ways of improving the grinding performance of the parts by intensifying cutting modes and optimizing the structure of machining cycles.
EN
In this work a multilevel CFD analysis have been applied for the design of an engine exhaust system include manifold and muffler with improved characteristics of noise reduction and fluid dynamic response. The approaches developed and applied for the optimization process range from the 1D to fully 3D CFD simulation, exploring hybrid approaches based on the integration of a 1D model and 3D tools. Once the best configuration has been defined, the 1D-3D approach has been adopted to confirm the prediction carried out by means of the simplified approach, studying also the impact of the new configuration on the engine performances.
18
Content available remote Inverse kinematics of a spatial mechanismusing multibond graph
EN
Various methods are available to compute kinematics and dynamics in the case of spa-tial mechanisms. These methods are cumbersome and laborious for large and multibodyspatial mechanisms. The bond graph technique is a powerful alternative tool for mode-ling. A four-link closed-chain 3R2S (3Revolute 2Spherical) spatial mechanism stands outamong the other four-link closed-chain spatial mechanisms due to its ability to be used ina number of applications. The main aim of this paper is to compute the inverse kinematicsof the mechanism using the bond graph structure of the system. In this paper, modeling ofa four-link closed-chain 3R2S spatial mechanism has been conducted using a multibondgraph approach. Inverse kinematics of the spatial mechanism, under various applications,has been directly obtained from the bond graph modeling. MATLAB coding for simula-tion has been done directly from the multibond graph without explicitly deriving systemequations. The simulation results have been analyzed and discussed using various plots.
EN
Unpredictable threat and danger may occur in a structural system due to blast loading. Long-span spatial structures are very practical and common in airport terminals, exhibition centers, stadiums, and other public buildings. For high-rise and multi-story structures, horizontal pressure plays a major role in the level of damage to a structure, whereas long-span structures may be influenced by both horizontal and vertical pressure. In the current study, the applicability of lead rubber bearing (LRB) has been evaluated on a low-rise, long-span structure. The analysis is carried out by using the MATLAB Simulink platform. The simulation results indicate that the base isolation system which is usually adopted for seismic control of structures can adequately reduce the structural responses under blast loadings.
PL
W artykule przedstawiono przykład opracowanej oceny odporności ogniowej obiektu przemysłowego. Dla rozpatrywanej hali maszynowni o konstrukcji stalowej zaprezentowano wyniki symulacji rozwoju pożaru oraz odpowiedzi mechanicznej konstrukcji. Obliczenia przeprowadzono za pomocą zaawansowanych programów komputerowych. Omówiono wpływ takich czynników, jak nierównomierne ogrzewanie oraz sposób modelowania konstrukcji na szacowaną odporność ogniową. Wskazano także wartości temperatury krytycznej oraz prognozowane modele zniszczenia. Wykazano, że omawiana metoda może być z powodzeniem stosowana w odniesieniu do rozpatrywanej kategorii obiektów.
EN
Both fire development and mechanical response analysis of the steel turbine hall are described. Factors like non-uniform heating and way of structural modeling and their impact on the anticipated fire resistance of the structure are discussed. Moreover, values of the crictical temperature and predicted failure modes are given. As a result it is shown that described method is appropriate for the considered type of buildings.
first rewind previous Strona / 74 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.