Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 154

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sygnalizacja świetlna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W kręgu inżynierów ruchu i szerzej – osób zajmujących się ruchem drogowym na co dzień, ogólnie znanym faktem jest możliwość zwiększenia przepustowości na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną poprzez wydłużenie cyklu sygnalizacji. Metoda ta jednak nie jest zwykle skuteczna w odniesieniu do komunikacji tramwajowej. W artykule omówiono dlaczego tak się dzieje i jakie kroki można podjąć, gdy na skutek awarii sytuacja ruchowa wymusza zwiększenie przepustowości w ruchu tramwajowym.
EN
Traffic engineers or generally - people working with road traffic, it is generally knows that on the intersections with traffic lights the way to increase capacity is extend the signal cycle. However, this method is usually not effective for tram traffic. The article discusses why this phenomenon occurs and what steps can be taken when, as a result of a failure, the situation makes an increase of tram traffic capacity necessary.
PL
Urządzenia BRD są stosowane w celu ochrony życia i mienia uczestników ruchu, a także użytkowników terenów przyległych do drogi. W artkule powstałym na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej blog.znakowo.pl omówiono rodzaje i zastosowanie poszczególnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3
Content available remote Sygnalizatory S-2 oraz wyświetlacze czasu w sygnalizacji świetlnej
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia stanowiące problemy podczas projektowania drogowej sygnalizacji świetlnej. Mimo wielu zmian przepisów nadal pozostają one niejednoznaczne w przypadku stosowania sygnalizatora S-2. Artykuł prezentuje różne interpretacje oraz uzasadnienia zmian przepisów. Drugim poruszonym zagadnieniem jest stosowanie wyświetlaczy czasu w sygnalizacji świetlnej. Przedstawiono wymagania dotyczące tych urządzeń wynikające z przepisów oraz przeanalizowano problemy związane z ich stosowaniem. Opisano również wymagania dotyczące liczników czasu jako wyrobów budowlanych.
EN
The article presents issues that are a problem during road traffic light signalling design. Despite many legislative changes, they still remain unclear in the scope of application of the right turn on red. The article presents various interpretations and justifications for changes in the regulations. The second issue raised is the use of countdown timers in traffic lights. The requirements of the regulations for these devices are presented and problems related to their application are analysed. It also describes the requirements for timers as construction products.
4
EN
The article addressed the behaviour of pedestrians at road crossings based on the conducted studies. The introduction includes the discussed restrictions of pedestrian traffic in the city and basic data on pedestrian safety. The article presented the results of research including the behaviour of people at pedestrian crossings. The research included two types of pedestrian crossing: with and without traffic lights. Based on the observations made during the research and comparison of the results presenting the behaviour of pedestrians on both types of crossings, the influence of the traffic lights on behaviour of pedestrians at the road crossings was presented.
PL
W artykule omówiono zachowania pieszych na przejściach przez jezdnię na podstawie przeprowadzonych badań. We wprowadzeniu przedstawiono ograniczenia ruchu pieszego w mieście oraz podstawowe dane dotyczące bezpieczeństwa pieszych. Rozwinięciem obu tych zagadnień są wyniki badań dotyczących zachowania pieszych na przejściach przez jezdnię. Przeprowadzone badania obejmowały dwa rodzaje przejść dla pieszych: z sygnalizacją świetlną i te, na których ruch nie jest przez nią regulowany. Na podstawie obserwacji realizowanych w trakcie badań oraz porównania wyników przedstawiających zachowania pieszych na obu rodzajach przejść przedstawiono wnioski dotyczące wpływu sygnalizacji świetlnej na zachowania pieszych.
5
Content available remote Wybrane aspekty inżynierii ruchu w transporcie drogowym
PL
Inżynieria ruchu drogowego jest skomplikowaną dziedziną nauki, która podczas projektowania dróg lub organizowania ruchu musi wziąć pod uwagę wiele istotnych czynników. Cały system jest wspomagany przez różnego rodzaju technologie – sygnalizację świetlną, systemy sterowania ruchem, detektory. W referacie podjęto próbę optymalizacji przepustowości wybranego skrzyżowania poprzez modyfikację sygnalizacji świetlnej. W wyniku przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, że nawet niewielka zmiana w funkcjonowaniu sygnalizacji świetlnej jest w stanie w znacznym stopniu poprawić przepustowość skrzyżowania.
EN
Traffic engineering is a complex field of science that has to take into account many important factors when designing roads or organizing traffic. The whole system is supported by various technologies - traffic lights, traffic control systems, detectors. The paper attempts to optimize the capacity of the selected intersection of roads by modifying the traffic lights. As a result of the conduced calculations, it can be concluded that even a small change in the functioning of traffic lights is able to significantly improve the intersection capacity.
PL
Postępująca globalizacja, mobilność społeczeństwa, modernizacja infrastruktury transportu, chęć posiadania własnego środka transportu przyczyniają się do zwiększonej liczby pojazdów drogowych oraz wielu problemów transportowych. Można do nich zaliczyć przede wszystkich występowanie kongestii transportowej, która w następstwie jest źródłem kolejnych problemów systemów transportu drogowego. Zanie-czyszczenie środowisko, wzmożony hałas, występujące zagrożenia w ruchu drogowym, utrudniona komunikacja wpływa w szczególności negatywnie na funkcjonowanie użytkowników miejskich systemów transportowych. Na wprost zwiększającym się oczekiwaniom użytkowników miejskich systemów transportowych wychodzą systemy wspierające bezpieczeństwo ich użytkownikom oraz zwiększające przepustowość sieci transportowych. Jednym z przykładów systemu jest sygnalizacja świetlna. Implementacja tego systemu pozwala na bezpieczniejsze poruszanie się w ruchu drogowych poszczególnym jego uczestnikom, w tym pieszych. W artykule poruszono problem bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym. Przedstawiono analizę policyjnych danych statystycznych dotyczących liczby wypadków i ich skutków z udziałem pieszych. Dodatkowo zaprezentowano wyniki badań dotyczących subiektywnej oceny bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniach drogowych wspieranych sygnalizacją świetlną. Zastosowano metodę wywiadu bezpośredniego z udziałem pieszych jako uczestników ruchu drogowego.
EN
The Processes of Globalisation, mobility of the society, modernization of transport infrastructure, the desire to own means of transport contribute to the increased number of road vehicles and many transport problems. These include, above all, the occurrence of transport congestion, which in turn is the source of further problems of road transport systems. Environmental pollution, increased noise, occurring traffic hazards, difficult communication has a negative impact on the functioning of users of urban transport systems. In contrast to the increasing expectations of users of urban transport systems, systems supporting their safety and increasing the capacity of transport networks come out. One of the examples of the system is traffic lights. The implementation of this system allows for safer movement of individual road users, including pedestrians. The article discusses the problem of pedestrian safety in road traffic. The analysis of police statistical data on the number of accidents and their effects with the participation of pedestrians was presented. In addition, the results of research on the subjective assessment of pedestrian safety at road intersections using traffic lights are presented. The method of direct interview involving pedestrians as participants of road traffic was used.
EN
The article is a presentation of the authors‘ research work on determining the impact of countdown timers on traffic conditions, and - in this case - on the level of traffic safety at intersections. Therefore, the scientific aim of the article is to present the methodology used by the authors to carry out research in order to determine the influence of the function of the intersection with countdown timers within an urban transportation network on the level of safety at the intersection. To achieve the scientific objectives, measurements of traffic at three intersections with different functions in a transportation network have been performed.
EN
Summary. This research is an attempt to compare engineering solutions for traffic intersections from a planning viewpoint. In this research, various solutions have been discussed for traffic intersections (traffic light, roundabout, underpass and overpass). The research highlighted the importance of each of these solutions in urban environments and clarified all variables related to the pros, cons, costs, capacity and environmental compatibility of each of these solutions with the surrounding urban environment. Weights were developed for all these variables, then correlation was determined using the linear regression method. The analysis of statistical results shows that the creation of underpasses often achieves most of the designated goals when compared to other solutions, despite some technical difficulties and high construction costs.
PL
Rondo Zgrupowania AK „Radosław” jest jednym z największych skrzyżowań w Warszawie, na którym spotyka się 5 relacji tramwajowych. Duże potoki pieszych, pojazdów indywidualnych i tramwajów wymagają zastosowania złożonego algorytmu akomodacyjnego dla zapewnienia efektywnego sterowania ruchem. Artykuł przedstawia nowatorskie podejście projektantów Tramwajów Warszawskich do procesu projektowania i wdrażania złożonych algorytmów sterowania ruchem oraz możliwe do uzyskania efekty na przykładzie wdrożenia priorytetu dla tramwajów na rondzie Zgrupowania AK „Radosław”. Publikacja zawiera opis metody tworzenia algorytmu, sposób wdrażania projektu oraz osiągnięte wyniki przed i po wdrożeniu adaptacyjnego sterowania ruchem.
EN
Radoslaw Roundabout is one of the largest intersections in Warsaw, where 5 tram routes connect. Large volumes of pedestrians, individual vehicles and trams require an advanced traffic actuated algorithm to provide effective traffic control. The article introduces an innovative approach of the Warsaw Trams company designers to the process of designing and implementing complex traffic control algorithms. Possible effects can be obtained on the example of the implementation of the tram priority on the Radoslaw Roundabout. The publication includes a description of the algorithm generation method, the method of project implementation and the results achieved before and after the implementation of adaptive traffic control.
PL
Zarządzanie ruchem w mieście, nawet wspomagane przez działania inteligentnych systemów transportu, jest bardzo złożonym procesem. Analizowanie pojedynczego skrzyżowania może nie przynosić zamierzonych efektów a nawet przyczynić się do pogorszenia względem stanu początkowego. Najistotniejszym elementem wprowadzania zmian powinna być obserwacja ruchu. W artykule przedstawiono wpływ sygnalizacji świetlnej na funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, na przykładzie placu Kościuszki we Wrocławiu. Przedstawione propozycje poprzedzone były kilkugodzinnymi obserwacjami ruchu i badaniami, których część wyników została przedstawiona w pracy. W artykule zaproponowano zmiany mające na celu usprawnienie ruchu komunikacji zbiorowej w obrębie placu.
EN
Traffic management in a city, even assisted by intelligent transport systems, is a very complex process. Analyzing a single intersection may not produce the intended effect or even contribute to a deterioration from the initial state. The most important element of introducing changes should be traffic monitoring. The article presents the influence of traffic lights on the functioning of public transport, on the example of Kościuszko Square in Wrocław. Presented proposals were preceded by several hours of traffic observations, some of the results were presented at this paper. The article proposes changes to streamline public transport within the square.
EN
In the future there will be a lot of changes and development concerning autonomous transport that will affect all participants of transport. There are still difficulties in organizing transport, but with the introduction of autonomous vehicles more challenges can be expected. Recognizing and tracking horizontal and vertical signs can cause a difficulties for drivers and, later, for autonomous systems. Environmental conditions, deformity and quality affect the perception of signals. The correct recognition results in safe travelling for everyone on the roads. Traffic signs are designed for people that is why the recognition process is harder for the machines. However, nowadays some developers try to create a traffic sign that autonomous vehicles can use. Computer identification needs further development, as it is necessary to consider cases where traffic signs are deformed or not properly placed. In the following investigation, the advantages and disadvantages of the different perception methods and their possibilities were gathered. A methodology for the classification of horizontal and vertical traffic signs anomalies that may help in designing better testing and validation environments for traffic sign recognition systems in the future was also proposed.
PL
Ze względu na coraz to większą liczbę aut, miasta borykają się z problemem dużego natężenia ruchu kołowego na ulicach. Sytuacja ta prowadzi do zwiększenia czasu potrzebnego do przemieszczenia się z jednego punktu miasta do drugiego, jak również rodzi frustrację wśród kierowców. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest wydłużony czas przejazdu jak również liczne postoje w zakorkowanych ulicach co bezpośrednio przekłada się na pogorszenie jakości powietrza w miastach. Jedną z prób rozwiązania tego problemu jest odpowiednia organizacja ruchu pojazdów, a zwłaszcza miejsc newralgicznych takich jak skrzyżowania. Coraz częściej do sterowania sygnalizacją świetlną wykorzystuje się inteligentne moduły, które dają możliwość reakcji sygnalizacji na danym skrzyżowaniu w zależności od aktualnego natężenia ruchu. W poniższym artykule przedstawiono możliwość sterowania inteligentną sygnalizacją świetlną za pomocą mikrokontrolera Atmega.
EN
Due to the increasing number of cars, cities are struggling with the problem of heavy traffic on the streets. This situation leads to an increase in the time needed to move from one point of the city to another, as well as frustration among drivers. The consequence of this state of affairs is the extended travel time as well as numerous stops in congested streets, which directly translates into deterioration of air quality in cities. One of the attempts to solve this problem is proper organisation of vehicle traffic, especially in sensitive places such as intersections. More and more often, intelligent modules are used to control traffic lights, which allow the signalling system at a given intersection to react depending on the current traffic volume. The following article presents the possibility of controlling intelligent traffic lights using the Atmega microcontroller.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie Inteligentnych Systemów Transportowych w Gliwicach. Rozwiązania, które zostały wdrożone miały na celu usprawnienie usprawnienie ruchu w mieście oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. W pierwszej części artykułu skupiono się na identyfikacji pojęcia Inteligentnych Systemów Transportowych. W drugiej – na elementach poprawiających jakość podróży samochodem osobowym, pieszo oraz rowerem.
EN
The article presents the application of Intelligent Transport Systems in Gliwice. The solutions that were implemented were aimed at streamlining traffic in the city and improving road traffic safety. The first part of the article focuses on the identification of the concept of Intelligent Transport Systems. The second is on elements improving the quality of travel by car, on foot and by bicycle.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję systemu wizyjnego, którego rolą będzie zarządzanie sygnalizacją świetlną na podstawie natężenia ruchu, rodzaju pojazdów oraz ich prędkości. Koncepcja będzie miała wpływ na elastyczną zmianę czasu trwania poszczególnych faz sygnalizacji. Na podstawie wykonanych pomiarów pokazano, że ciągła analiza danego wlotu przez system wizyjny może przynieść lepsze efekty w jego funkcjonowaniu, niż jak to jest obecnie, czyli poprzez detektory pętlowe (przejazdowe lub obecności). Porównano również metody detekcji pod względem niezawodności oraz ich wpływ na sterowanie.
EN
The main issue presented in this article is creating a vision system, which duty will be to control traffic lights taking into account the traffic flow, types of vehicles and their velocity. The main conception is to have influence on the flexible change of the duration of each signaling phase. It will be proved, on the basis of the measurements, that continuous analysis of the junction through vision system can have better impact on its functioning than analysis through inductive-loop traffic detectors (passing or arriving). The detection methods is compared considering reliability of operation and the impact on the control.
PL
Ze względu na wzrost liczby użytkowników ruchu drogowego, zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa nabiera coraz większego znaczenia. Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych wydaje się być w tym zakresie szczególnie pomocny. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące znaczenia sygnalizacji świetlnej dla poprawy bezpieczeństwa transportu drogowego na przykładzie Szczecina. Zastosowano metodę wywiadu bezpośredniego z udziałem użytkowników dróg. Badania miały na celu określenie przydatności nowoczesnych technologii w zakresie poprawy bezpieczeństwa systemu transportowego.
EN
Undertaking the subject of the application of telematic systems to improve the safety of road transport is caused by the increase of the mobility of the society, their transport needs, which in effect leads to the multiplication of the number of vehicles on the roads. The low level of construction of new roads and modernization of the existing ones is conducive to the occurrence of transport congestion, the number of accidents and road traffic difficulties, and has a negative impact on the natural environment. In the era of modern society, methods are sought that would minimize negative effects in the transport system, thereby increasing road safety. The purpose of this article is to analyse the use of Intelligent Traffic Light in the aspect of road safety. Traffic safety at intersections is reflected in indicators of dangerous situations with the participation of road users in its area. Hence, the selection of the research method and the place of the tests carried out. Implementation of telematic systems supports the construction of a secure road transport network. The authors of the article focused on the analysis of traffic hazards and their consequences in the form of wounded and dead people. In addition, the topic of safety in the road transport system was addressed very precisely, where it was discussed in terms of operation, economic, technical and environmental protection.
PL
W artykule omówiono problematykę przejazdu pojazdów ratowniczych uprzywilejowanych w akcji w obszarach miejskich ze skrzyżowaniami sterowanymi sygnalizacją świetlną. Szybki przejazd jest konieczny z jednoczesnym dążeniem do minimalizowania możliwości wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach daje możliwość wykorzystania jej dla utorowania wolnej drogi dla przejazdu uprzywilejowanego pojazdu ratowniczego. Szybka zmiana sygnałów sterowania na skrzyżowaniu (torująca drogę przejazdu) musi uwzględniać ograniczenia wynikające z długiej drogi zatrzymania (i tym samym długiego czasu) pojazdów komunikacji miejskiej w transporcie publicznym. Odpowiednio wcześniej wygenerowana informacja wyprzedzająca pozwoli (w sposób niezagrożony urazami dla pasażerów) na zatrzymanie przed skrzyżowaniem autobusu, tramwaju, trolejbusu. Istniejące koncepcje nie uwzględniają potrzeby generowania informacji wyprzedzającej w sterownikach sygnalizacji świetlnej wynikającej z ograniczeń przy zatrzymani pojazdu komunikacji miejskiej. W artykule przedstawiono koncepcję wprowadzenia informacji wyprzedzającej w trakcie tworzenia wolnej drogi dla pojazd ratownictwa.
EN
The article discusses the problem of passing emergency rescue vehicles in action in urban areas with intersections controlled by traffic lights. Fast travel is necessary while striving to minimize the possibility of adverse events. Traffic lights at intersections give the opportunity to use it to pave the free road for the passage of a privileged emergency vehicle. The quick change of control signals at the intersection (paving the way) must take into account the limitations resulting from the long stop (and thus long time) of public transport vehicles in public transport. Properly generated advance information will allow (in a way not threatened with injuries to passengers) to stop before crossing the bus, tram, trolley bus. The existing concepts do not take into account the need to generate advance information in traffic lights controllers resulting from the restrictions on the stop of a public transport vehicle. The article presents the concept of introducing advance information during the creation of a free road for a rescue vehicle.
17
Content available Modernization of railway light led driver
EN
The proof of the positive and negative aspects of various types of optical systems that have been introduced by the railway network. Special attention is paid to special LED lamps and their power driver modernization. Modelling of the power driver circuit in the SIMULINK environment has been finished.
18
Content available remote Inteligentne priorytetowanie transportu publicznego na drogach wyższych kategorii
PL
Zastosowanie urządzeń z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) na drogach zamiejskich wciąż jest niewielkie. W zakresie sygnalizacji świetlnej nadal szczytem technologii wydaje się być prosta akomodacja. Sytuacja ta będzie się w najbliższym czasie zmieniać. Warto w tym przypadku zwrócić uwagę na to, iż dynamicznie rozwijające się systemy inteligentnego priorytetowania transportu zbiorowego nie muszą dotyczyć jedynie miast.
EN
Intelligent Transport Systems tools and equipment are built still not very often out of cities. It seems, that simple accommodation on traffic lights is the higher level of ITS there. This situation will evolve in the near future. What is important, dynamic developing of intelligent priority systems does not have to be limited only to cities or urban areas.
EN
At the beginning, the article briefly presents the history of countdown timers at intersections with traffic lights and their occurrence in Poland and abroad. Subsequently, the content of the Regulation of the Minister of Infrastructure and Construction of 24th of May 2017 amending the regulation on special technical conditions for signs, traffic signals and road safety devices and conditions for their placement on roads (Journal of Laws of 31st May 2017 item 1062) was assessed. On one hand, it was noticed that the character of this legal regulation was too general, on the other hand, it was sometimes too restrictive. The restrictions were discussed. It was noticed that some of the provisions may be understood differently due to errors occurring in the formulation of the regulation. The assessment carried out revealed also logical flaws and ambiguities in the discussed regulation. It was noticed that some solutions concerning installation of countdown timers were not related to the situation at intersections with traffic lights in many Polish cities before implementation of the regulation.
PL
Na początku w artykule przedstawiono pokrótce historie wyświetlaczy czasu nadawania sygnału na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną oraz ich występowanie w Polsce, jak i za granicą. Następnie poddano ocenie treść przepisu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 31.5.2017 r. poz. 1062). Z jednej strony zauważono, miejscami zbyt ogólny charakter normy prawnej, natomiast z drugiej czasami zbyt restrykcyjny. Poddano krytyce wprowadzone ograniczenia. Odnotowano, że niektóre zapisy mogą być różnie rozumiane ze względu na występujące błędy powstałe przy formułowaniu przepisów. Przeprowadzona ocena pozwoliła ujawnić również wady logiczne oraz niejednoznaczności występujące w omawianym rozporządzeniu. Zauważono, że pewne narzucone rozwiązania dotyczące montowania wyświetlaczy czasu nie zostały odniesione do istniejącego stanu rzeczy na skrzyżowaniach ze sygnalizacją świetlną w wielu miastach Polski jeszcze przed wprowadzeniem w przepisu życie.
PL
W artykule przedstawiono problem zasadności montowania na skrzyżowaniach drogowych z sygnalizacją świetlną dodatkowych liczników czasu, odmierzających czas do zmiany sygnału. Przeanalizowane zostały również podobne rozwiązania stosowane na świecie oraz uregulowania prawne obowiązujące w Polsce. Z uwagi na brak ogólnodostępnych badań świadczących na korzyść lub niekorzyść stosowania liczników czasu, przeprowadzone zostały autorskie badania na skrzyżowaniach w ciągu ulicy Szczecińskiej w Słupsku oraz ankiety wśród pieszych i kierowców Słupska. Celem badań jest sprawdzenie zachowania się kierowców w podobnych sytuacjach występujących na skrzyżowaniach z zainstalowanymi licznikami czasu, jak i na skrzyżowaniach o zbliżonym natężeniu ruchu bez liczników.
EN
The article presents the problem with countdown timers at intersections with traffic lights. Similar solutions applied all over the world and the legislation process in Poland have been analysed. Due to the lack of public research resulting with opinions for or against implementation of countdown timers, the author has conducted a poll at the intersections in Słupsk. The research has included surveys among pedestrians and drivers. Also measurement of the driver’s behavior at intersections along the Szczecińska street in Słupsk has been carried. The aim of the research is to test the behavior of drivers in similar situations at intersections with countdown timers and at intersections with similar traffic intensity without countdown timers.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.