Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sygnał
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Most of the theoretical results, as well as methods using OFDM modulation, are obtained in order to increase the rate of information transmission with energy constraints and the bandwidth. For broadband radio access systems, this task is primarily due to the commercial purpose of these systems and the desire of the communications developers to provide high-speed wireless access to the Internet as much as possible at the same time.This article is devoted to the issue of increasing the energy efficiency of radio equipment using modulation orthogonal harmonic carriers under conditions of intentional interference and frequency-selective fading while ensuring a given level of reliability and speed of information transmission.
PL
Większość wyników teoretycznych, a także metod wykorzystujących modulację OFDM, uzyskuje się w celu zwiększenia szybkości transmisji informacji z ograniczeniami energetycznymi i przepustowością. W przypadku szerokopasmowych systemów dostępu radiowego zadanie to wynika przede wszystkim z komercyjnego celu tych systemów i chęci twórców komunikacji, aby zapewnić szybki bezprzewodowy dostęp do Internetu w jak największym stopniu w tym samym czasie. Artykuł poświęcony jest zwiększeniu wydajności energetycznej urządzeń radiowych z wykorzystaniem modulacji ortogonalnych nośników harmonicznych w warunkach zamierzonego zakłócania i selektywnego opadania częstotliwości, przy jednoczesnym zapewnieniu określonego poziomu niezawodności i prędkości transmisji informacji.
EN
On the railroads in seismically active regions, the impact of frequent weak earthquakes accelerates the initiation of defects such as wear and tear, cracks and deformation due to fatigue. An analysis of the types and stages of initiation and development of defects preceding accidents at technical facilities has shown that the registration of the beginning of the latent period of transition of objects to an emergency state based on the results of traditional technologies of analysis of measurement information in the applied control systems in the field of railway transport is delayed owing to the difficulties of noise analysis. The proposed algorithms and noise analysis technologies allow forming corresponding sets of informative attributes to control the beginning of the latent period of accidents. Their use in intelligent noise control systems will improve the safety of this mode of transportation. To this end, it is expedient to create a subsystem for noise seismic hazard warning, i.e., a subsystem for noise control of the onset of the initiation and dynamics of development of changes in the technical condition of the rolling stock, railroad tracks, bridges, tunnels, and other railroad infrastructure facilities.
EN
This study demonstrates how a time domain data based non-linear approach known as Stochastic Resonance (SR) can be effectively used for fault detection in spur gearboxes. SR has just been used recently for fault diagnosis in mechanical systems with a focus on faulty systems. This paper examines the behaviour of SR when it is applied to healthy systems, in particular a healthy gearbox and explores approaches like residual signal and filtered signal computations to aid in the containment of false alarms while improving overall results. Although SR is a time domain procedure, its results also extend to the frequency domain.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z wyznaczaniem składowych harmonicznych za pomocą transformaty Fouriera. Zaprezentowano sposoby określania tych składowych z wykorzystaniem metod optymalizacji. Zaproponowano procedurę pozwalającą na zwiększenie dokładności wyznaczania składowych harmonicznych, wykorzystującą metody optymalizacji. Pokazano na przykładach korzyści wynikające z wykorzystania metod optymalizacji do wyznaczania składowych harmonicznych.
EN
The paper presents problems related to the determine of harmonic components using Fourier transform. The methods for determining these components using optimization methods. It proposes a procedure for increasing the accuracy of determining harmonic which uses optimization methods. The examples showing the benefits of using proposed methods for determination of the harmonic components are also presented.
EN
This article utilizes Savitzky–Golay (SG) filter to eliminate seismic random noise. This is a novel method for seismic random noise reduction in which SG filter adopts piecewise weighted polynomial via leastsquares estimation. Therefore, effective smoothing is achieved in extracting the original signal from noise environment while retaining the shape of the signal as close as possible to the original one. Although there are lots of classical methods such as Wiener filtering and wavelet denoising applied to eliminate seismic random noise, the SG filter outperforms them in approximating the true signal. SG filter will obtain a good tradeoff in waveform smoothing and valid signal preservation under suitable conditions. These are the appropriate window size and the polynomial degree. Through examples from synthetic seismic signals and field seismic data, we demonstrate the good performance of SG filter by comparing it with the Wiener filtering and wavelet denoising methods.
PL
W referacie poruszono problemy związane z ograniczeniem wpływu zaników na sygnały radiowe w systemach MIMO . Wskazano na zjawiska niekorzystne takie jak: korelacja miedzykanałowa, efekt nieredukowalnej stopy błędów (floor effect) występujące przy stosowaniu systemów o dywersyfikacji przestrzennej. Zamieszczono wyniki badań symulacyjnych dotyczących stosowanych algorytmów odbioru typu: ZF, ML, MMSE, MMST.
EN
The article analyses problems of influence of faiding over ICT systems (wireless communication, mainly- MIMO . The models of channel under Rayleigh and Nakagami faiding conditions is studied in detail. The recived’s algorithms as ZF, ML, MMSE, MLST are considered over adaptation MIMO 2x2, 2x3 systems. The results of the analysis are encouraging.
PL
W artykule przedstawiono metodę szybkiej spektroskopii impedancyjnej obiektów o wysokich impedancjach (|Zx| > 1 G) z zastosowaniem sygnałów o projektowanych kształtach. Sygnał pobudzenia wytwarzany jest w module DAQ U2531A i doprowadzany na wejście badanego obiektu za pośrednictwem przetwornika cyfrowo-analogowego (CA). Sygnały odpowiedzi proporcjonalne do napięcia na mierzonej impedancji Zx oraz prądu płynącego przez Zx są próbkowane za pośrednictwem przetworników analogowo-cyfrowych (AC) w module DAQ. Widmo impedancyjne wyznaczane jest na podstawie ciągłych transformat Fouriera zarejestrowanych sygnałów. W artykule dokonano porównania właściwości sygnałów pobudzenia, pod kątem dokładności wyznaczania widma impedancyjnego, na przykładzie wieloelementowego dwójnika RC modelującego powłokę antykorozyjną.
EN
A method of fast impedance spectroscopy of objects with high impedance (|Zx| > 1 G) with use of different excitation signals is evaluated in this paper. An excitation signal is generated in U2531A DAQ module and applied to an input of an object through analog-to-digital converter. Response signals proportional to voltage across the impedance Zx and current flowing through Zx are sampled by analog-to-digital converters in the DAQ module. An impedance spectrum of the object is evaluated on the basis of continuous Fourier transforms of acquired signals. In the article excitation signals properties, from the point of view of accuracy of impedance spectrum calculation, were compared. The method is evaluated on an exemplary multi-element two-terminal RC network, which is a model of an anticorrosion coating.
EN
Analysis of the signal formation in SiC sensors including the 10B neutron converter layer is presented. The response of the sensor collected under thermal neutrons during experiment performed in research react BR1 is shown. The experimental response was correctly reproduced by author’s code. Computer simulation allows for detailed analysis of the signal formation in the sensor. Signal coming from the neutron converter was separated and sources of peaks observed in the response are identified.
PL
Analiza tworzenia sygnału w SiC detektorze zawierającym konwerter neutronów bazujący na 10B została zaprezentowana. Pokazano sygnał zebrany przez sensor pod wpływem neutronów termicznych, eksperyment został przeprowadzonym w reaktorze badawczym BR1. Eksperymentalny sygnał został poprawnie odwzorowany przez narzędzie komputerowe stworzone przez autorów. Symulacje komputerowe pozwoliły na szczegółowa analizę tworzenia sygnału, co pozwoliło na odseparowanie sygnału pochodzą cego od konwertera neutronów. Dodatkowo zidentyfikowano źródła piki występujące w odpowiedzi detektora.
9
PL
W artykule przedstawiono dyskretną transformcję falkową (DWT) dwóch sygnałów symulacyjnych z zastosowaniem falki dmey (dyskretny Meyer), której użyteczność potwierdziły wcześniejsze badania [5]. Przedmiotem badań były sygnały - wzorce oraz sygnały powstałe z wzorca poprzez dodanie tła losowego - zakłóceń. W celu wyeliminowania czynnika losowego sygnały zakłócone poddawano transformacji falkowej. Celem badań było poszukiwanie narzędzi statystycznych do określenia jakości transformacji falką dmey na różnych poziomach dekompozycji.
EN
In the article, there was a Discrete Wavelet Transform (DWT) of two simulation signals shown with the usage of waves which had been proven to be effective in previous research. The subjects of the article are signals-modules and the signals created from the modules by adding a randomised background-interference. In order to eliminate the random factor, DWT was used against disrupted signals. The aim of the research was the search for statistical tools to assess the quality of dmey wave transformation.
EN
Hybrid methodology of degradation feature extraction was presented which may enable prediction of remaining useful life of a product. In this methodology, firstly, the signal was de-noised by wavelet analysis. Then the autoregressive model was used to remove the discrete frequencies from de-noised signal. Further, the residual signal which mainly contained impulsive fault signal was enhanced by minimum entropy deconvolution filter. The kurtosis was extracted which was taken as the feature for prognostics. At last, the empirical mode decomposition was used to reduce fluctuation of feature value and to extract the trend content. A case study was presented to verify the effectiveness of the proposed method.
PL
Przedstawiono hybrydową metodę ekstrakcji cech degradacji, która umożliwia przewidywanie pozostałego okresu użytkowania produktu. W tej metodyce, sygnał został najpierw odfiltrowany z wykorzystaniem analizy falkowej. Następnie, za pomocą modelu autoregresyjnego usunięto z pozbawionego szumów sygnału częstotliwości dyskretne. W dalszej kolejności, sygnał resztkowy, który zawierał głównie impulsowy sygnał uszkodzenia został wzmocniony z zastosowaniem filtru dekonwolucji minimum entropii. Obliczono kurtozę, którą przyjęto jako cechę w procesie prognozowania. Na koniec, zastosowano empiryczną dekompozycję sygnału (EMD) w celu zmniejszenia wahań wartości cechy oraz w celu ekstrakcji trendu. Studium przypadku demonstruje efektywność proponowanej metody.
11
Content available remote HF signals behaviour analysis
EN
The paper presents a set of simulations and measurements aiming to analyze the behavior of information-carrying disturbed signals and to further these studies regarding construction materials for intelligent buildings. Construction material shields must allow mobile phone carrier signals to pass through unaffected and also other household signals such as the one generated by a router within strict boundaries. Using the environment provided by Matlab’s Simulink were recreated the actual conditions of indoor mobile phone call and a wireless data transmission. Using the same channel conditions, have been investigated the disturbances on GSM and WI-FI signals. As a follow up to these simulations, measurements have been conducted using different building material samples and suitable combinations of materials.
PL
Artykuł przedstawia wyniki symulacji i pomiaru propagacji zmodulowanych sygnałów systemów GSM i Wi-Fi poprzez ściany budynków inteligentnych zbudowanych z różnych materiałów konstrukcyjnych. Symulacja została wykonana w środowisku Matlab Simulink i odpowiada rzeczywistym warunkom propagacji sygnałów radiowych mobilnych systemów „indoor”.
12
Content available remote Właściwości przetwornika A/C mikrokontrolera STM32
PL
W artykule przedstawione zostały możliwości i niepewności pomiarowe wewnętrznego przetwornika mikrokontrolera STM32. W badaniach rozpoznano możliwość wykorzystania go dla budowy systemu gdzie analiza sygnału odbywającą się w mikrokontrolerze. Gdy nie ma możliwości oceny niepewności pojedynczego pomiaru konieczne jest przeprowadzenie takiej oceny na zbudowanym specjalnie do tego celu wcześniej systemie testowym. W artykule przedstawione zostały wyniki badań oraz metodyka pracy z systemem testowym.
EN
The article presents the possibilities of using and expected uncertainties of the internal A/D converter of STM32 microcontroller. The study identified the possibility of using it to build a signal analysis system in the microcontroller. In that system it is necessary to perform single measurement uncertainty analysis, which should be performed in dedicated test-system. The article describes an example of work with such test-system and methodology of working with it.
PL
W siódmej części cyklu artykułów zbudowany zostanie system wizualizujący przebieg sygnału w przestrzeni 3D. Do wizualizacji wykorzystany zostanie program komputerowy. Omówiona zostanie szeregowa komunikacja z komputerem w standardzie RS232.
EN
In the seventh part of the series of articles, the 3D signal visualization has been built. A PC program has been used for signal visualization. RS232 serial communication has been described.
PL
W szóstej części cyklu artykułów zostanie pokazana metoda programowania wyświetlacza graficznego z telefonu Siemens S65. Poznane umiejętności pomogą nam w zbudowaniu graficznego analizatora impulsów.
EN
In the sixth part of the series of articles a method of programming the Siemens S65 display has been shown. Acquired skills will help to build a graphical signal analyzer.
PL
W czwartej części cyklu artykułów kontynuujemy budowę częstotliwościomierza. Główna cześć algorytmu programu częstotliwościomierza zbudowana będzie w asemblerze.
EN
In the fourth part of the series of articles, we continue to build the frequency meter. The main part of the algorithm will be constructed in assembler.
EN
The paper deals with coded design of signals of remarkable correlation quality or minimizing of codes with respect to correlation function owing to the best spatially distributed impulses of coded signals. The method based on application of remarkable properties of particular combinatorial structures called "Gold Numerical Rings" (GNR)s, provided to simplify finding the optimal variants for synthesis of the signals is described. Method for coded design of the signals using GNRs, can be well applied in electronic engineering, control systems, telecommunications and radio-engineering.
PL
Referat dotyczy konstruowania sygnałów o dobrej jakości korelacyjnej lub kodów minimalizowanych według funkcji autokorelacji poprzez jak najlepsze rozmieszczenie kolejności impulsów kodowanych sygnałów w przestrzeni. Opisana metoda bazuje na szczególnych właściwościach pewnych rodzajów struktur kombinatorycznych, zwanych "Złotymi Pierścieniami Liczbowymi" (ZPL), pozwalających uprościć poszukiwanie optymalnych wariantów syntezy takich sygnałów. Metoda konstruowania sygnałów za pomocą ZPL może być z powodzeniem stosowana w energoelektronice, układach sterowania, telekomunikacji i radio-inżynierii.
PL
W pracy przedstawiono propozycję strategii postępowania w trakcie oceny zgodności zmian jakie zachodzą między dwoma dowolnymi sygnałami lub parametrami, mierzalnymi na wyjściu badanego procesu. Zaproponowana idea stanowi alternatywę dla tradycyjnie stosowanej metody statystycznej, opartej na wyznaczeniu związków korelacyjnych. Warunkiem poprawnego zastosowania proponowanej oceny zgodności jest rejestracja wartości sygnałów w sposób chronologiczny i synchroniczny. Metodę tą dotychczas użyto do analizy związków zachodzących między wielkościami wyjściowymi w procesie szlifowania, dowodząc jej efektywności, przy okazji ujawniając istotne cechy współwystępujących zjawisk w strefie szlifowania.
EN
The paper proposes a strategy for analysis procedure during the conformity assessment of changes that occur between two signals or parameters measured at the investigated process output. The presented idea is an alternative to the traditional statistical method based on determining the correlation. The condition for correct application of the proposed assessment of compliance is recording the signals in a chronological and synchronous way. The method is based on determining the degree of similarity between the elementary lines creating a full course of the compared signals. For each line linking adjacent measurement points there is determined the slope angle and direction in relation to the axis. The similarity rate between any two signals is built based on weight assessment. The conventional methods for determining approximations can give a large error for estimated approximations (understate result) in case of repeated changes of direction of the parameter values in time domain. Such changes cause the accumulation of points in groups on the regression plot. The developed method introduces a strategy to consider this type of behavior. It can be expected that this method can be successfully used to describe correlations between the output signals parameters. It seems to be more appropriate than estimation of the correlation coefficient for non cause-effect relationships. This method was used for analysis of the relationships between the output signal values in the grinding process. Its effectiveness was proved and the important features of co-existing phenomena in the grinding zone were shown .
18
Content available remote Visualization and determination of the geometrical parameters of slub yarn
EN
This paper presents an analytical method of determining slub yarn geometrical parameters based on a 2D visualization image of a slub yarn. The method can be used to adjust the slub yarn mechanism by comparing experimental results with the setting used. Geometrical size data of slub yarn are acquired by DAQ (Data Acquisition Card), and expressed as voltage signals. The dynamic threshold method is used to separate the base and slub parts, and the geometrical parameters of each part can be acquired through analysis of the new curve. The slub length can be plotted against the distance between slubs to give a 2D visualization of any pattern in the periodicity. Characteristic lengths and spacing can be estimated from the plot. According to the experimental results, the slub length is longer and the slub distance shorter than the values set for the mechanism of the spinning frame.
PL
Przedstawiono analityczną metodę określenia parametrów geometrycznych przędz fantazyjnych płomienistych wykorzystującą wizualizację obrazów 2D badanych przędz. Metoda może być stosowana dla dopasowania struktury otrzymywanej przędzy do nastawień parametrów przędzarki. Geometryczne wymiary poszczególnych segmentów przędzy są magazynowane i przetwarzane komputerowo na sygnały elektryczne. Zastosowano metodę dynamicznego progowania dla rozdzielenia sygnałów pochodzących z przędzy podstawowej oraz sygnałów z elementów fantazyjnych, a parametry geometryczne każdego z elementów mogą być zapisane i analizowane. Długość elementów fantazyjnych może być analizowana w stosunku do odległości między elementami a następnie można uzyskać wizualizację typu 2D. Zgodnie z uzyskanymi wynikami doświadczalnymi stwierdzono, że długość elementów fantazyjnych jest większa a odległość między nimi mniejsza w stosunku do wartości nastawionych na przędzarce.
PL
W pracy przedstawiono matematyczny opis sygnałów diagnostycznych przestrzeni Bernsteina i Paleya-Wienera oraz sposób konstrukcji tej przestrzeni. Podano matematyczną teorię w zastosowaniu do próbkowania sygnałów diagnostycznych w tych przestrzeniach.
EN
In this article are defined the diagnostic signals in the Berenstein and Paley-Wiener space and the way this space is constructed. The mathematical theory in the application of the diagnostic sampling signal is presented.
EN
In the following paper time-frequency analysis of electroencephalographic signals, recorded from active elcectrodes placed on scalp, was presented. The time-frequency analysis represents signal in both the time and frequency, It is used in order to extract information from the signal or to separate the analysed signal from noise or other artifacts.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.