Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sygnał szumowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W ostatnich latach wiele badań i publikacji poświęcono analizie, występujących w różnych środowiskach, sygnałów szumowych. Efektywne przetwarzanie tych szerokopasmowych zakłóceń wymaga jednak znacznej mocy obliczeniowej, którą dysponują współczesne procesory o architekturze masowo-równoległej. W artykule przedstawiono implementację algorytmu EM, wykorzystywanego do estymacji i generacji sygnałów szumowych, zrealizowaną na procesorze graficznym (GPU - graphics processing unit).
EN
A large number of researchers have been studied the characteristics of noise processes encountered in different environments. Efficient processing of the wideband disturbances demands the computational performance, which can be delivered by the massively parallel processors. The paper presents an implementation of the EM algorithm for estimating and generating signals with an arbitrary probability density function on a graphics processing unit (GPU).
2
Content available remote Sensor radarowy z sygnałem szumowym dla systemu obrony aktywnej
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie radaru szumowego bliskiego zasięgu z cyfrową linią opóźniająca i cyfrowym układem detektora korelacyjnego. Radar ten składa się z trzech podstawowych układów: nadajnika sygnału szumowego, odbiornika Front-End z zerową wartością częstotliwości pośredniej oraz cyfrowego układu detektora korelacyjnego zrealizowanego w strukturze FPGA. Przedstawione zastosowanie rozwiązania praktycznego radaru szumowego jest zastosowaniem nowatorskim. Pokazuje ono, że pewne cechy radarów szumowych uchodzące w klasycznym zastosowaniu radarów za wady, w innym zastosowaniu mogą stać się zaletami. Takim zastosowaniem jest na przykład zaproponowana przez autorów metoda radarowego monitorowania stref ochronnych za pomocą radaru szumowego o bardzo niskim potencjale energetycznym w systemie obrony aktywnej obiektów mobilnych. Możliwość jednoczesnego wystawienia wielu barier ochronnych znajdujących się na różnej odległości od radaru, oraz możliwość wyznaczenia prędkości radialnej obiektu, który przekracza daną barierę powodują, że proces podjęcia decyzji o uruchomieniu obrony aktywnej obarczony jest bardzo małym ryzykiem.
EN
The solution to the noise short-range radar with digital delay line detector and a digital correlation system is presented. Radar is composed of three main systems: the noise signal transmitter, front-end zero intermediate frequency receiver and digital correlation detector circuit implemented in FPGA structure. The use of the noise of the radar practical solution is the use of the novel. It shows that some of the features of radar noise escaping in a classic use of radar for defects in another application may become advantages. Such use is, for example, the method proposed by the authors of the radar monitoring of protection zones the noise radar with a very low energy potential of active defense system of mobile objects. The ability to simultaneously issue multiple safety barriers located at different distances from the radar, and the ability to determine the radial velocity of the object exceeds the particular barrier to make the process of deciding to launch active defense poses a very low risk of making a wrong decision.
3
PL
W artykule przedstawiono zasadę kwadraturowej detekcji korelacyjnej sygnałów szumowych za pomocą analogowego szerokopasmowego korelatora mikrofalowego. Zaprezentowano wyniki pomiarów funkcji korelacji sygnałów szumowych oraz pokazano zastosowanie takiego rozwiązania w radarze szumowym do precyzyjnego określania zmian odległości a także szybkości tych zmian. Przedstawiono wyniki działania radaru szumowego bliskiego zasięgu w odniesieniu do obiektów stałych i ruchomych. Artykuł zakończono wnioskami i planami zastosowania prezentowanej techniki detekcji w szerokopasmowych radarach szumowych.
EN
A principle of quadrature correlation detection of noise signals using an analog broadband microwave correlator is presented in the paper. Measurement results for the correlation function of noise signals are shown and application of such solution in the noise radar for precise determination of distance changes and velocity of these changes is also presented. Results for short range noise radar operation are presented both for static and moving objects. Conclusions and future plans for applications of presented detection technique in broadband noise radars bring the paper to an end (Demo of Noise radar with analog X-band correlator)
PL
Rozważono funkcję niejednoznaczności szerokopasmowego sygnału szumowego. Skupiono się na konsekwencjach przypadkowości rozważanej klasy sygnałów. Opisu właściwości funkcji niejednoznaczności dokonano przez analizę jej momentów pierwszego i drugiego rzędu. Wyniki analizy teoretycznej uzupełniono przykładami symulacyjnymi.
EN
An ambiguity function of wideband random noise signals is considered. The paper focuses on the consequences of signal randomness. Properties of the ambiguity function are described using its moments of first and second order. Theoretical results are supported with simulations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.