Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sweet corn
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The authors determined the accuracy and reliability of yielding models by using the values of two differently obtained indices – the leaf area index (LAI) obtained through direct surface measurements, and the normalized difference vegetation index (NDVI) obtained through spatial remote sensing of crops. The study based on the drip-irrigated sweet corn yielded the data obtained in the field experiment held in the semi-arid climate on darkchestnut soil in the South of Ukraine. The suitability of the LAI and NDVI for the simulation of sweet corn yields was estimated by the regression analysis of the yielding data by correlation (R) and determination (R2) coefficients. Additionally, mathematical models for the crop yields estimation based on the regression analysis were developed. It was determined that LAI is a more suitable index for the crop yield prediction: the R2 value was 0.92 and 0.94 against 0.85 for the NDVI-based models.I It was determined that it is better to use the LAI values obtained at the stage of flowering, when R2 averaged to 0.94, and the NDVI-based models does not depend on the crop stage (the R2 was 0.85 both for the flowering and ripening stages of the plant development). The combined NDVI-LAI model showed that there is no necessity in the complication of the LAI-based model through introduction of the remotely sensed index because of insignificant improvement in the performance (R2 was 0.94 and 0.92).
EN
The results of the study devoted to assessment of accuracy and reliability of the CROPWAT 8.0 software application calculations of the evapotranspiration and crop water requirements are represented in the article. The study was based on the results of the perennial field experiments, conducted during the period from 2012 to 2017 at the irrigated lands of the South of Ukraine with different crops, namely: sweet corn, grain corn, soybean, sorghum. We assessed accuracy of the CROPWAT 8.0 software application by the comparison of the calculated values with the real ones. We determined considerable differences between the calculated crops evapotranspiration values and crops irrigation requirements and the real ones obtained in the field experiments. The difference was the most essential in case of the dripirrigated sweet corn crop and averaged to 46.05% for evapotranspiration and 89.20% for irrigation water requirements, correspondingly. Overhead sprinkler irrigated crops are likely to be more suitable for accurate evapotranspiration prediction by using the CROPWAT 8.0. The slightest discrepancy between the calculated and actual values of the studied parameters were determined on the overhead sprinkler irrigated grain corn crops, where the differences averaged just to 15.86% for evapotranspiration and 41.63% for irrigation norm. The results of the study gave us an opportunity to conclude that CROPWAT 8.0 software application should not be used without previous calibration and adjustment of the crop coefficients for the concrete agricultural production conditions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań poświęconych ocenie dokładności i wiarygodności obliczeń ewapotranspiracji i zapotrzebowania roślin na wodę z zastosowaniem programu CROPWAT 8.0. Podstawą badań były wyniki wieloletniego eksperymentu polowego prowadzonego od 2012 do 2017 r. na nawadnianych polach południowej Ukrainy z różnymi uprawami: kukurydzy cukrowej, kukurydzy zwykłej, soi i sorgo. Oceniono dokładność wyników uzyskanych za pomocą CROPWAT 8.0 przez porównanie wartości obliczonych z wartościami rzeczywistymi. Stwierdzono znaczne różnice między obliczonymi wartościami ewapotranspiracji upraw i ich zapotrzebowaniem na wodę a wartościami rzeczywistymi z eksperymentów polowych. Największe różnice stwierdzono w przypadku kroplowo nawadnianych upraw kukurydzy cukrowej i wynosiły one 46,05% w odniesieniu do ewapotranspiracji i 89,20% do zapotrzebowania na wodę do nawodnień. Obliczenia ewapotranspiracji za pomocą CROPWAT 8.0 były bardziej dokładne w odniesieniu do upraw nawadnianych deszczowniami. Najmniejszą rozbieżność między obliczonymi a rzeczywistymi wartościami badanych parametrów stwierdzono w przypadku deszczowanych upraw kukurydzy zwykłej, gdzie różnice wynosiły 15,86% w odniesieniu do ewapotranspiracji i 41,63% do norm nawadniania. Wyniki badań dają podstawy do wnioskowania, że CROPWAT 8.0 nie powinien być stosowany bez wstępnej kalibracji i dostosowania współczynników upraw do konkretnych warunków produkcji rolniczej.
3
Content available Ecological Footprint Analysis of Canned Sweet Corn
EN
There has been a notable increase in both consumer knowledge and awareness regarding the ecological benefits of green products and services. Manufacturers now pay more attention to green, environmentally friendly production processes. Two significant tools that can facilitate such a goal are life cycle assessment (LCA) and ecological footprint (EF). This study aimed to analyse and determine the damage to the environment, focusing on the canned fruit and vegetable processing. Canned sweet corn (340 g) was selected for the case study. All inputs and outputs associated with the product system boundary were collected through field surveys. The acquired inventory was then analysed and evaluated using both LCA and EF methodology. The results were converted into an area of biologically productive land and presented as global hectares (gha). The ecological footprint of one can of sweet corn was calculated as 6.51E-04 gha. The three factors with the highest impact on ecological footprint value were the corn kernels used in the process, the packaging and steam, equivalent to 2.93E-04 gha, 1.19E-04 gha and 1.17E-04 gha respectively. To promote the sustainable development, the company should develop new technology or utilize better management techniques to reduce the ecological footprint of canned food production.
PL
W pracy oceniano dynamikę zmian średniej zawartości cukru w ziarnie kukurydzy cukrowej w zależności od terminu zbioru. Badania przeprowadzono dla trzech odmian kukurydzy cukrowej (Bonus, Boston, Jubilee). Dynamikę zmian średniej zawartości cukru analizowano na podstawie oszacowanych funkcji regresji. Z uwagi na to, że pomiary uzyskane dla poszczególnych terminów zbioru kukurydzy nie spełniały założeń wymaganych w zwykłej regresji, do wyznaczenia i porównania zależności regresyjnych wykorzystano wielozmienną metodę krzywych wzrostu wskazując odmianę najbardziej pożądaną z punktu widzenia konsumenta.
EN
The paper contains the evaluation of the dynamics of changes in average sugar content in grain corn, depending on harvest date. The research was carried out for three cultivars of grain corn (Bonus, Boston, Jubilee). The dynamics of changes in average sugar content in grain corn has been analysed on the basis of estimated regression functions. Due to the fact that the measurements obtained for each harvest date did not meet the assumptions required for ordinary regression, the multivariate growth curves method was used to determine and compare regression dependences, showing the most desirable corn variety from consumer's point of view.
PL
Przedstawiono porównanie kosztów pozyskiwania ziarna kukurydzy cukrowej metodą odcinania i omłotu. Przed omłotem kolby kukurydzy cukrowej mrożono w oparach azotu. Koszty przy zastosowaniu metody odcinania wyniosły 73,7 złźt-1, a koszty metodą omłotu 93.8 złźt-1 i 95.8 złźt-1 odpowiednio dla wariantu z zakupem i dzierżawą zbiornika na ciekły azot. Obliczenia wykazały, że największy udział w metodzie omłotu mają koszty mrożenia na poziomie około 88%. Przy takiej samej wielkości pracy rocznej metoda odcinania jest bardziej opłacalna. Przy wyższym możliwym do uzyskania wykorzystaniu rocznym i wyższej sprawności procesu w metodzie omłotu oraz przy uwzględnieniu takich zalet jak: wyższa jakość uzyskanego ziarna, i możliwość jego pozyskiwania poza okresem sezonowych spiętrzeń pracy metoda omłotu może być bardziej opłacalna niż metoda odcinania.
EN
This study presents a comparison between production cost of sweet corn by cutting and threshing methods. Before threshing sweet corn cobs were frozen in vapour of liquid nitrogen. Production cost of sweet corn kernels by cutting method were 73,7 złźt-1 and by threshing method 97,8 złźt-1 and 95,8 złźt-1 respectively from variant with purchase or rent of vessel for liquid nitrogen. The calculations were showed that the highest share of production cost in threshing method is cost of cobs freezing. It amounts about 88%. At the same size of annual labor the cutting method is more profitable. At higher possible to obtaining annual utilization, higher efficiency of process and quality of obtaining kernels as well as possibility of gaining kernels after period of labor accumulations threshing methods can be more profitable then cutting method.
PL
Przedstawiono porównanie kosztów pozyskiwania ziarna kukurydzy cukrowej metodą odcinania i omłotu. Przed omłotem kolby kukurydzy cukrowej mrożono w oparach azotu. Koszty przy zastosowaniu metody odcinania wyniosły 73,74 złźt-1, a koszty metodą omłotu 93.77 złźt-1 i 95.82 złźt-1 odpowiednio dla wariantu z zakupem i dzierżawą zbiornika na ciekły azot. Obliczenia wykazały, że największy udział w metodzie omłotu mają koszty mrożenia na poziomie około 88%. Przy tych samych wydajnościach i wielkości pracy rocznej metoda odcinania jest bardziej opłacalna. Przy wyższym możliwym do uzyskania wykorzystaniu rocznym i wyższej sprawności procesu w metodzie omłotu oraz przy uwzględnieniu takich zalet jak: wyższa jakość uzyskanego ziarna, i możliwość jego pozyskiwania poza okresem sezonowych spiętrzeń pracy metoda omłotu może być bardziej opłacalna niż metoda odcinania.
EN
This study presents a comparison between production cost of sweet corn by cutting and threshing methods. Before threshing sweet corn cobs were frozen in vapour of liquid nitrogen. Production cost of sweet corn kernels by cutting method were 73,74 złźt-1 and by threshing method 97,77 złźt-1 and 95,82 złźt-1 respectively for variant of purchase or rent of vessel for liquid nitrogen. The calculations showed that the highest share of production cost in threshing method is cost of cobs freezing. It amounts to the level of about 88%. At the same efficiency and size of annual labor, the cutting method is more profitable. At higher possible to obtaining annual utilization, higher efficiency of process and quality of obtained kernels as well as possibility of gaining kernels after period of labor accumulations, threshing methods can be more profitable then cutting method.
PL
W pracy wykorzystujemy analizę profilową do opisu procesu cięcia ziarna kukurydzy. Podajemy funkcje testowe do weryfikacji trzech hipotez o równoległości profili, o istotnych odległościach pomiędzy profilami oraz o równoległości profili do osi odciętych. Dane dotyczące procesu cięcia ziarna kukurydzy analizujemy dla jednostkowego zużycia energii elektrycznej (kWh/kolbę) i procentu odciętej masy ziarna (%). Jako profile przyjęto liniową prędkość podajnika kolb.
EN
In the paper, profile analysis for evaluation of process of sweet corn cutting is considered. Likelihood ratio test procedures, for three hypotheses about "parallelism", "level hypothesis" and "no condition variation", are given. Data on sweet corn cutting process are analysed for unit electrical energy consumption (kWh/cob) and weight percentage of kernels cut off (%). As profiles assume linear velocities of cob feeder.
PL
W przeprowadzonym eksperymencie zaobserwowano wzrost stopnia odziarnienia i udziału ziarna całego oraz spadek ziarna uszkodzonego i pozostałością rdzenia wraz z opóźnianiem terminu zbioru kolb. Badania wykazały, że pozyskiwanie ziarna kukurydzy cukrowej na cele konsumpcyjne metodą omłotu, po uprzednim jego zmrożeniu, jest możliwe zarówno dla kolb zbieranych w terminach o wyższej jak i o niższej wilgotności ziarna.
EN
Completed experiment allowed to observe increasing degraining level and share of whole grain, and decreasing share of damaged grain and core residue with cob harvest being delayed. The research has proved that acquiring sweet corn grain for food production purposes using threshing method, after having frozen it, is possible for cobs gathered according to the schedule and characterised both by higher and lower grain humidity.
PL
W badaniach przyjęto trzy warianty nawożenia oraz cztery poziomy stosowania dawek azotu (O - obiekt kontrolny, 60, 90 i 120 kg N/ha). Określano wielkość plonu kolb kukurydzy cukrowej dla trzech supersłodkich odmian, tj. Golda, Candle i Helena, w zależności od wielkości dawki azotu i sposobu jego aplikacji. Badano także wpływ nawożenia azotem na zawartość sacharozy w ziarnie kukurydzy cukrowej dla przyjętych odmian. Stwierdzono znaczne zróżnicowanie zarówno wielkości plonu kolb, jak i zawartości sacharozy w ziarnie kukurydzy cukrowej, w zależności od dawki azotu i sposobu jego stosowania dla poszczególnych odmian kukurydzy.
EN
The investigations focused on analysis of nitrogen fertilization impact on both corn ear crop and quality characters of sweet corn. There were assumed three variants of fertilization measures and four levels of nitrogen rates (0 - control level; 60; 90 and 120 kg N/ha). The sweet corn ear crop was determined for three super-sweet varieties: Golda, Candle and Helena, according to nitrogen rate and method of application. There was also assessed nitrogen fertilization impact on sucrose content of the sweet corn varieties under study. Significant differences were discovered as regards both - ear corn crop and sucrose content in sweet corn conditioned by nitrogen rate and method of application used for respective corn variety.
PL
Badania wpływu wybranych parametrów pracy obcinarki na proces cięcia ziarna kukurydzy cukrowej określano na stanowisku badawczym. Pomiary prowadzono przy prędkości obrotowej głowicy nożowej w zakresie 1600 do 2560 obr*min-1 i zmiennej średnicy rozstawu noży tnących w granicach 25 do 35 mm. Prędkość podajnika kolb była stała i wynosiła 0,31 m*s-1. Analiza statystyczna uzyskanych wyników badań wykazała, że zmiana prędkości obrotowej głowicy tnącej oraz średnicy rozstawu noży wpłynęły istotnie na wzrost jakości procesu odcinania ziarna oraz zmniejszenie współczynnika nierównomierności cięcia.
EN
The investigations of influence of chosen parameters of cutter work on process of cut of sweet corn kernels were defined on investigative stand. The measurements were led near rotational speed of knife head in range 1600 to 2560 obr*min-1 and the variable of diameter of span knives cutting in interval 25 to 35 mm. The speed of feeder of cobs was solid and carried out 0,31 m*s-1. Statistical analysis of got results of investigations shew that they had influenced the change of rotational speed of cutter head as well as diameter span knives on growth of quality of process indeed the parting the grain as well as decrease the coefficient of inequality of cut.
11
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących produkcji i procesu odcinania ziarna od kolb kukurydzy cukrowej. Obejmowały one określenie właściwości fizycznych kolb i ziarna kukurydzy cukrowej wybranych odmian. Badano także nakłady pracy i energetyczne ponoszone w badanej technologii produkcji, jakość i energochłonność cięcia oraz ilość odciętej masy ziarna podczas jego oddzielania od rdzeni kolb. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono znaczny wpływ prędkości kątowej głowicy nożowej na analizowane parametry procesu cięcia ziarna. Ze wzrostem tej prędkości uzyskiwano ziarno o większej długości cięcia i wyższej ilości odciętej masy, a tym samym niższych stratach ziarna oraz składników pokarmowych.
EN
The results of investigations on the production and cutting kernels off sweet corn cobs were presented. The analyses pertained to the qualification of physical properties of sweet corn cobs and kernels of chosen varieties. The expenditures of labour and energy in practical technology of production, quality and energy consumption of cutting as well as the quantity of the cut off kernel mass during its separation from cobs was studied also. The investigations confirmed the considerable influence of the angular speed of the knife head on the analysed parameters of the kernels cutting process. With increasing speed of the knife head, increased the amount of kernels of longer cut and larger weight, that is the losses of kernels and nutrients were lower.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wielkości i struktury plonu kukurydzy cukrowej oraz wpływu głębokości odcinania ziarna na masę rdzeni. Dynamiczny wzrost powierzchni uprawy kukurydzy cukrowej na cele przetwórcze powoduje problemy wykorzystania masy roślinnej pozostałej po zbiorze ziarna. W przypadku ręcznego zbioru kolb resztki pożniwne mogą być wykorzystane na kiszonkę, natomiast przy zbiorze kombajnowym są najczęściej rozdrabniane i przyorywane. Również w procesie obróbki kolb stawiane są wysokie wymagania jakościowe dotyczące odcinanego ziarna. Należy do nich zaliczyć zapewnienie jednakowej długości odciętych ziaren, brak uszkodzeń mechanicznych oraz uzyskanie niskich strat masy i składników pokarmowych.
EN
At work, the results of investigations of size and structure crop sweet corn as well as influence depth parting of kernels on mass of cores were presented. The dynamic growth of tillage area of sweet corn in view processing it causes the problems of utilization the remaining plant mass after gathering of kernels. In case of manual gathering of cobs the post-harvest residues can be put-upon on silage, however they during combines gathering are the most often crumbled and the ploughing. The high qualitative relating requirements of cut off kernels in process of cobs processing be placed also. One should to them to number the assurance of equal length of abscissae kernels, lack of mechanical damages as well as obtainment low losses and components alimentary masses.
13
PL
Określano wpływ blanszowania kolb kukurydzy cukrowej na stopień odcięcia masy ziarna od rdzeni kolb oraz jakość powierzchni cięcia. Pomiary przeprowadzono na obcinarce ziarna przy prędkości kątowej głowicy nożowej 167,5 rad/s i prędkości liniowej podajnika kolb 0,31 m/s. Wyniki badań porównywano dla prób, które stanowiły kolby blanszowane i nie poddane procesowi blanszowania. Podczas blanszowania kolby przebywały w łaźni wodnej o temperaturze około 80 °C przez 4 minuty. Analiza wyników badań wykazała, że blanszowanie wpłynęło istotnie zarówno na wzrost odcinanej masy ziarna o około 12%, jak i na jakość powierzchni jego odcięcia o około 14%.
EN
The influence of blanching of sweet corn-cobs on degree of the cuts of kernels mass from cores of cobs as well as the quality of surface of the cut was defined. The measurements were conducted on the cutter of kernels at the angular speed of knife head equal 167, rad/s and linear speed of cobs feeder equal 0,31 m/s. The results of investigations for the tests with blanched and not blanched cobs were compared. During blanching the cobs were kept in water baths in the temperature about 80 °C by 4 minutes. The analysis of investigation results showed that blanching had influence on both the growth of the cut off mass of kernels by 12%, and on the quality of surface of cuts off by 14%.
14
Content available remote Analiza procesu oddzielania ziarna od kolb kukurydzy cukrowej
PL
Omówiono problemy związane z procesem odcinania ziarna od kolb kukurydzy cukrowej. Obejmowały one określenie cech morfologicznych badanych kolb oraz właściwości fizycznych ziarna kukurydzy cukrowej odmiany Jubilee. Szczególną uwagę zwrócono na jakość i stopień odzysku ziarna podczas jego oddzielania od rdzeni kolb. W wyniku przeprowadzonych badań stanowiskowych stwierdzono znaczny wpływ prędkości kątowej głowicy nożowej na analizowane parametry procesu odcinania ziarna. Ze wzrostem tej prędkości odcięte ziarno odznaczało się większą długością i wyższym stopniem odzysku, a tym samym niższymi stratami masy i składników pokarmowych.
EN
The discussion involved issues related to the process of cutting off grain from sugar corn cobs. They concerned specification of morphological features of examined cobs and physical properties of the Jubilee variety sugar corn grain. Researchers paid special attention to grain quality and retrieval level while separating it from cob cores. Results of performed stand research confirmed considerable effect of cutter head angular speed on analysed parameters of the grain cutting off process. Higher angular speed resulted in longer cut-off grain and higher retrieval level, and thus lower weight and nutrient losses.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.