Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  suszenie sublimacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Według licznych sondaży herbata jest jednym z najbardziej popularnych napojów na świecie. Na polskim rynku można ją spotkać w różnych formach, ale nie w formie liofilizowanego naparu, który ze względu na zalety procesu liofilizacji byłby nadal bogaty w cenne dla zdrowia składniki bioaktywne, które uległyby zniszczeniu w dużo większym stopniu przy zastosowaniu tradycyjnych metod suszenia, takich jak np. suszenie konwekcyjne, z wykorzystywaniem gorącego powietrza. Biorąc pod uwagę popularność liofilizowanej kawy i wygodę jej przyrządzania, bardzo prawdopodobne jest, że liofilizowana zielona herbata także zdobyłaby wielu zwolenników.
EN
Key words: green tea, freeze-drying, infusion. According to numerous polls, tea is one of the most popular beverage in the world. It can be found on the polish market in different forms, but not in the form of a freeze-dried infusion, which due to the benefits of freeze-drying process would still be rich in bioactive compounds valuable for human health, which would be destroyed in greater extent in the case of traditional drying methods such as for example convective drying, in which hot air is used. Given the popularity of freeze -dried coffee and convenience of its preparation it is highly probable, that freeze-dried green tea would also get many supporters.
PL
W pracy określono wpływ blanszowania wodnego papryki w zakresie od 1 do 3 minut oraz warunków konwekcyjnego i sublimacyjnego suszenia na kinetykę procesu suszenia oraz zawartość karotenoidów w suszu z papryki. Wzrost temperatury powietrza suszącego i półek grzejnych liofilizatora oraz przedłużenie czasu blanszowania wodnego papryki od 1 do 3 minut, wpłynęły na skrócenie czasu trwania sublimacyjnego i konwekcyjnego suszenia i zmniejszenie zawartości karotenoidów w suszu. Najlepszą metodą utrwalania, z uwagi na zachowanie karotenoidów w suszu z papryki, okazało się suszenie sublimacyjne przy najniższej temperaturze półki liofilizatora, bez zastosowania obróbki wstępnej.
EN
The work involved determination of water blanching of paprika within the range 1 to 3 minutes and freeze and convective drying conditions on the process kinetics and total carotene contents in dried paprika. Extending the duration of blanching of paprika from 1 to 3 minutes and increasing the drying temperature result in shortening of the duration of the freeze drying and convective dryling process as well as a reduction of total carotene contents in dried paprika. The most favourable dryling method, in terms of retaining the carotene contents in dried paprika, turned out to be freeze drying in the lowest of temperature heating plates without any pretreatment.
PL
Biorąc pod uwagę wyniki badań cech jakościowych suszu konwekcyjnego i liofilizatu, a w szczególności przebieg rehydracji można stwierdzić znaczne ich zróżnicowanie, tym większe, im mniejszą zawartość wody posiadał susz (z suszarki sublimacyjnej). Im susz miał niższą zawartość wody, tym na początku procesu większa była szybkość jego rehydracji, następowały większe ubytki kwasu L-askorbinowego i suchej substancji. Ogranicza to czas rehydracji suszu, szczególnie uzyskanego w suszarce sublimacyjnej.
EN
Taking into account results of the studies on qualitative features of convection dried fruit and lyophilisate, and in particular the rehydration progress, one may observe their considerable diversification, which is growing with decreasing water content in dried material (from vacuum freeze drier). The lower water content in dried material, the higher its rehydration rate at the beginning of the process, and higher losses of L-ascorbic acid and dry substance. This reduces rehydration time for dried fruit, in particular that obtained from vacuum freeze drier.
PL
W pracy określono wpływ warunków konwekcyjnego i sublimacyjnego suszenia liści pietruszki na kinetykę ich wysychania oraz zawartość olejków eterycznych w suszu. Suszenie sublimacyjne prowadzono w zakresie temperatur 20-70°C przy ciśnieniu 63 Pa, suszenie konwekcyjne w przedziale temperatur 40-70°C. Najlepszą metodą suszenia, ze względu na zachowanie zawartości olejków eterycznych, okazało się suszenie sublimacyjne - przy temperaturze płyty grzejnej 30°C.
EN
The purpose of this work was to test the impact of freeze and convective drying conditions on their drying kinetics and the content of essential oils in dried parsley leaves. The research was conducted within temperature range of 20°C - 70°C for pressure values 63 Pa (freeze drying), and 40 - 70°C (convective drying). The best drying method in terms of retaining the content of essential oils in parsley leaves proved to be the freeze drying - carried out at heating plate temperature of 30°C.
PL
Owoce maliny i borówki czernicy leśnej poddano suszeniu sublimacyjnemu, a następnie przechowywano 180 dni w temperaturze pokojowej i przeprowadzono rehydrację. Po wysuszeniu, przechowywaniu i ponownym uwodnieniu oznaczono barwę próbek. Zaobserwowano zmiany parametrów barwy malin wywołane odwodnieniem i przechowywaniem oraz rehydracją, świadczące o silnym powiązaniu barwników z wodą. Migracja wody wywołana suszeniem borówek w stanie zamrożenia, długotrwałym przechowywaniem oraz rehydracją nie spowodowała znaczących zmian barwy tych owoców.
EN
Raspberry and bilberry fruits were put to sublimation drying, then stored for 180 days at room temperature, and finally rehydrated. Colour of samples was determined after drying, storage and rehydration. The research allowed to observe changes in raspberry colour parameters due to dehydration, storage and rehydration, which prove strong connection between dyes and water. Water migration resulting from drying of frozen bilberries, prolonged storage and rehydration did not cause any significant changes in colour of these fruits.
PL
Liofilizacja jest jedną z metod suszenia produktu, której głównym założeniem jest usunięcie wody z zamrożonego materiału wskutek procesu sublimacji lodu, z pominięciem fazy ciekłej. Proces ten, zwany także suszeniem sublimacyjnym lub molekularnym, może przebiegać tylko w warunkach ujemnej temperatury oraz przy znacznie obniżonym ciśnieniu (poniżej 200 Pa). Otrzymany w ten sposób produkt charakteryzuje się wysoką jakością, ponieważ możliwość wystąpienia reakcji niepożądanych takich jak utlenianie czy inne zmiany chemiczne a także aktywność drobnoustrojów jest zminimalizowana w warunkach technologicznych procesu liofilizacji [24]. Suszenie sublimacyjne jest procesem wieloetapowym. Na początku odpowiednio przygotowany materiał poddaje się zamrożeniu. Następnie obniża się ciśnienie w komorze urządzenia, w której umieszczony jest produkt, tak aby mogła zachodzić sublimacja zamrożonej w nim wody. Po jej usunięciu w suszonym materiale pozostaje jeszcze część wody silnie związanej (chemicznie), która nie uległa zamrożeniu. Usuwa się ją w drugim etapie suszenia, zwanym desorpcyjnym, który polega na ogrzewaniu produktu [22]. Można wyróżnić trzy kategorie materiałów biologicznych poddawanych liofilizacji. Pierwsza z nich to tak zwane preparaty "nie żyjące", do których zalicza się roztwory hormonów, plazmę krwi, serum oraz produkty spożywcze. Druga kategoria obejmuje preparaty tkankowe, służące do transplantacji chirurgicznych. W kategorii trzeciej zawierają się "komórki żyjące", takie jak: bakterie, drożdże, wirusy [9]. W produkcji preparatów biologicznych rozpuszczalnikiem (zamiast wody) usuwanym w procesie liofilizacji, mogą być inne substancje, jak: dioksan, tetrachlorek węgla, chloroform i benzen [13].
PL
W pracy wzięto pod uwagę proces adsorpcji prowadzony w warunkach zmiennych w czasie na złożu z liofilizowanych kulek chitozanowych modyfikowanych alkoholem poliwinylowym (PVA) z dodatkiem kwasu etylenodiaminotetraoctowego (EDTA) lub kwasu 3-chloropropionowego (3CPA). Badania kinetyki prowadzono w kolumnie wypełnionej kulkami o średnicy ok. φ = 2,5 mm dla różnych stężeń początkowych jonów w roztworach wodnych: miedzi(II) (CuSO4⋅5H2O), niklu(II) (NiSO4⋅6H2O) oraz cynku(II) (ZnSO4⋅7H2O). Dodatkowo określano wpływ stężenia początkowego i objętościowego natężenia przepływu. Do opisu kinetyki sorpcji jonów zastosowano równanie pseudo-drugiego rzędu. Określono równowagę sorpcyjną dla liofilizowanego chitozanu z PVA w 25°C w warunkach statycznych. W tym przypadku zastosowano równanie Freundlicha.
EN
The process of adsorption in time-variable conditions in a column packed with lyophilizated chitosan beads modified with polyvinyl alcohol (CH-PVA), etylenediaminetetraacetic acid (CH-PVA-EDTA) or 3-chloropropionic acid (CH-PVA-3CPA) was analysed in this study. Experiments were carried out in a column filled with freeze-dried chitosan beads of diameter φ = 2.5 mm and fed with water ternary solutions of Cu(II), Ni(II) and Zn(II) at different initial concentrations. Sorption efficiency of single ions was analysed. Additionally, the influence of initial concentration and flow rate was determined. A pseudo-second order equation was used in the description of ion sorption kinetics. Sorption equilibrium on freeze-dried chitosan beads with PVA in static conditions at 25ºC was determined. Freundlich equation was recommended in this case.
PL
Celem badań zaprezentowanych w artykule była ocena wpływu metody mrożenia materiału roślinnego na przebieg suszenia sublimacyjnego. Materiałem do badań był burak czerwony odmiany Czerwona Kula. Zastosowano 3 metody mrożenia: samo zamrożenie w liofilizatorze, w warunkach konwekcji wymuszonej oraz w warunkach konwekcji naturalnej. Zmiennymi parametrami procesu suszenia była temperatura półki grzejnej. Przebieg liofilizacji oceniono na podstawie pomiarów rozkładu temperatury w materiale w trakcie procesu suszenia. Stwierdzono, że, z punktu widzenia przebiegu suszenia, szybkie mrożenie w warunkach konwekcji wymuszonej (-40°C) było najbardziej efektywne. Proces liofilizacji zachodził w tym przypadku najszybciej. Samozamrożenie w początkowym etapie suszenia okazało się nieodpowiednią metodą do suszenia buraka. Ze względu na zbyt małą intensywność odparowania materiał nie uległ pełnemu zamrożeniu.
EN
The aim of the research presented in this paper was to examine the effect of freezing mode before freeze drying on course of process. Red beet v. Czerwona Kula was a material. The temperature of heating shelves and mode of freezing, which was a pretreatment, were variable parameters of the process. The results measure the temperature of the material obtained during the freeze-drying of beet. A fast-freezing condition in forced convection (-40 C) turned out to be the most effective mode of freezing. It shortened freeze drying time significantly. Self-freezing proved to be an unsuitable method for drying beet. Due to too low intensity of evaporation material has not been fully frozen.
9
Content available remote Wpływ metody suszenia na zawartość chlorofilu i barwę oregano oraz bazylii
PL
Celem pracy było określenie wpływu różnych metod suszenia: konwekcyjnej, mikrofalowej i sublimacyjnej na zawartość chlorofilu a i b w bazylii i oregano. Suszenie bazylii, niezależnie od zastosowanej metody, spowodowało istotne zmniejszenie zawartości chlorofilu a i 6 w produkcie. W przypadku suszenia oregano degradacja chlorofilu a i 6 była znacznie mniejsza. Suszenie mikrofalowe jest lepszą metodą suszenia ziół niż suszenie konwekcyjne, ponieważ pozwala na zachowanie większej ilości związków biologicznie czynnych i lepszej barwy.
EN
A goal of the work was to examine an influence of convective, microwave and freeze-drying methods on chlorophyll a and b content in basil and oregano. Drying of basil caused a significant decrease in chlorophyll a and 6 content in product, independently of a drying method. Chlorophyll a and b degradation in oregano was considerably smaller. Microwave drying is a better method of herbs drying than convective one, because it allows one to keep better colour and a higher amount of biologically active compounds.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań liofilizacji piekarskiej kultury starterowej w warunkach półtechnicznych. Wyznaczono optymalne parametry suszenia sublimacyjnego, przy których drobnoustroje poddane liofilizacji zachowują wysoki stopień przeżywalności procesu. Najlepszą przeżywalność bakterii fermentacji mlekowej i drożdży uzyskano dla grubości warstwy materiału 10 mm i temperatury półek +30°C.
PL
W artykule przedstawiono zmiany parametrów suszarniczych - temperatury i wilgotności piekarskiej kultury starterowej poddanej suszeniu sublimacyjnemu. Liofilizację prowadzono w laboratoryjnym liofilizatorze półkowym.
PL
Przeprowadzono na skalę laboratoryjną doświadczenie nad wpływem zabiegu blanszowania na proces suszenia sublimacyjnego kostki pietruszki. Suszenie prowadzono przy temperaturze płyty grzejnej 0, 20, 40, 60°C. Określono wpływ zabiegu blanszowania na kinetykę procesu. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów oraz równań korelacyjnych.
EN
Laboratory experiment was led in order to check the influence of blanching process on freeze drying process applied on parsley cubes. The drying process was carried at the temperature of 0, 20, 40 and 60°C on the heating plate. The influence of the blanching process on the kinetics was described. The resultsof studies were presented in form of diagrams and corelation equations.
PL
Celem pracy było określenie wpływu szybkości zamrażania kostek se- lera korzeniowego przed procesem sublimacji na właściwości rekon- stytucyjne uzyskiwanego suszu sublimacyjnego. W otrzymanych su- szach badano objętość średnią i gęstość kostek, oraz poddano je rehy- dratacji w wodzie wyznaczając kinetykę zmian zawartości wody oraz ubytku suchej substancji podczas rehydratacji.
EN
An aim of this study was to determine the effect of freezing rate of celery cubes on reconstitution properties of freeze-dried product before freeze-drying. The mean volume and cube density were determined for dried food obtained. Cubes were subjected to rehydration in water, then kinetics of water content changes and dry matter losses during rehydration were determined.
EN
The calorimetric method was applied to determine the internal heat source capacity in frozen and dried layers of freeze-dried random solids. The linearly approximated form of the dissipation coefficient as a function of temperature was derived. Two estimated coefficients in this dependence are sufficient to include effects of generation and absorption of microwave energy in a dried material.
PL
Wydajność wewnętrznego źródła ciepła w zamrożonej i wysuszonej warstwie materiału o strukturze nieuporządkowanej wyznaczano metodą kalorymetryczną. Wyprowadzono liniową zależność współczynnika dyssypacji od temperatury. Dwa aproksymowane współczynniki w tej zależności w zadowalającym stopniu opisują efekty generacji i absorpcji energii mikrofalowej w suszonym materiale.
PL
Pietruszkę odmiany Eagle F1 suszono trzema metodami: konwekcyjnie, sublimacyjnie i mikrofalowo pod obniżonym ciśnieniem. Utrwalano materiał nie poddany obróbce wstępnej, blanszowany i odwadniany osmotycznie. Testy ściskania wykonano dla suszu oraz materiału uwodnionego. Badano wytrzymałość na ściskanie pietruszki bezpośrednio po suszeniu oraz po okresie 12 miesięcy przechowywania suszu zapakowanego próżniowo. Obliczono wartości pracy ściskania wykorzystując metodę trapezów. Analizę wpływu metody suszenia, obróbki wstępnej oraz czasu przechowywania suszu wykonano w oparciu o obliczone wartości odchyleń standardowych.
EN
Parsley, Eagle F1 variety, was dried using three methods: convective drying, freeze drying and microwave vacuum drying. Without preliminary treated, blanched and osmotic treated materials were dried. Compression tests were carried out for a dried and rehydrated materials. Parsley compression strength was tested just after drying and for materials vacuum stored during 12 months. The values of compression work were calculated using "trapezoid method". The effect of drying method, preliminary treatment and storage time were analyzed on the basis of standard deviation values.
PL
Wykonano badania suszenia sublimacyjnego pietruszki odmiany Eagle F1 przy zastosowaniu kontaktowego sposobu dostarczania ciepła, dla temperatury płyty grzejnej wynoszącej 20°C i przy ciśnieniu w komorze wynoszącym 100Pa. Suszono materiał blanszowany, odwodniony osmotycznie i nie poddany obróbce wstępnej. Obliczono wartości pracy ściskania oraz wartości pracy przecinania. Badania wykonano dla suszu oraz dla materiału uwodnionego. Analizę jakościową istotności wpływu obróbki wstępnej i czasu przechowywania suszu na cechy mechaniczne pietruszki wykonano w oparciu o wykresy zmiennej resztowej z modelu Anova.
EN
Freeze-drying studies of parsley, Eagle F1 variety, were carried out with contact heating, 20°C temperature of heating plate and 100Pa pressure in drying chamber. Blanched material, osmotic pretreated material and material without any pretreatment were dried. Mechanical properties were determined for dried and for rehydrated materials. Stress compression tests and cutting tests were curried out for samples obtained just after freeze-drying and for samples stored during 6 and 12 months. Test samples were stored in plastic bags (vacuum packing), in room temperature and without light access. Qualitative analysis of the effect of pretreatment and time of storage were carried out on the basis of Anova's model residue variable figures.
PL
Celem badań była analiza właściwości sorpcyjnych jabłek suszonych sublimacyjnie, konwekcyjnie i niskotemperaturowo pod ciśnieniem atmosferycznym. Na właściwości sorpcyjne suszu jabłkowego miała wpływ metoda suszenia. Wyższa temperatura płyty grzejnej w czasie suszenia sublimacyjnego spowodowała wzrost ilości wchłanianej przez materiał pary wodnej. Dla suszu konwekcyjnego nie stwierdzono istotnego wpływu temperatury powietrza na kinetykę adsorpcji pary wodnej. Przebieg kinetyk adsorpcji pary wodnej dla suszy niskotemperaturowych wykazał, że prowadzenie całego procesu w temperaturach ujemnych wpływa na mniejszą zdolność adsorpcji. Zwiększenie temperatury powietrza w drugiej części procesu powodowało znaczne zwiększenie ilości wchłanianej przez susz pary wodnej.
EN
The aim of the study is an analysis of sorptive properties of apples dried by sublimation, convection and in low temperature under atmospheric pressure. The drying method influences sorptive properties of dried apples. Higher temperature of the heating plate during sublimation drying caused an increased of vapour absorbed by material. Air temperature did not have an important influence on kinetics of vapour absorption for convection dried apples. The kinetics of vapour absorption for low-temperature dried apples proved that when the process takes place in negative temperatures the ability to absorb is lower. An increase of air temperature in the second part of the process caused a considerable increase of the amount of vapour absorbed by dried apples.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań rehydracji sublimacyjnie suszonej pietruszki korzeniowej odmiany "Berlińska" po uprzednim blanszowaniu. Blanszowanie przeprowadzono w wodzie o temperaturze 95°C przez 5 minut. Suszenie sublimacyjne prowadzono przy kontaktowym sposobie dostarczania ciepła (temperatura płyty grzejnej 20°C). Wyniki porównano z przebiegiem rehydracji pietruszki bez obróbki wstępnej.
EN
The analysis of rehydration of freeze-drying of parsley of radicular variety Berlińska after previous blanching were presented. The blanching was carried out in water at the temperature of 95°C during 5 minutes. Freeze-drying process was carried out by contact method of heat supply (temperature of heating plate 20°C). Experimental results have been compared with the results of rehydration of parsley without preliminary treatment.
PL
Badano wpływ temperatury płyty grzejnej z zakresu 20°C-50°C oraz dodatku trehalozy, laktozy i fruktozy, na komórki drożdży Saccharomyces cerevisiae podczas liofilizacji. Stwierdzono, że zastosowanie temperatury płyty grzejnej na poziomie 45°C i 50°C pozwoliło uzyskać susz o porównywalnie wysokiej aktywności biochemicznej i biologicznej oraz o niższej wilgotności i aktywności wody niż susze uzyskane przy temperaturze 20°C, 25°C, 30°C, 35°C i 40°C. Dodatek trehalozy i laktozy spowodował poprawę aktywności drożdży natomiast dodatek fruktozy pozostał bez wpływu na stan i cechy liofilizatów.
EN
The influence of freeze-drying temperature (20°C-50°C) and different sugars (trehalose, lactose and fructose) as osmoprotective compounds on the cell viability and biotechnological activity of commercial baker's yeast, Saccharomyces cerevisiae, were analyzed. It was found, that relatively high temperature of dehydration of frozen cells (45°C -50°C), let to obtain the product of lower humidity, water activity and comparatively high biotechnological activity, as these obtained at lower temperature (20°C-40°C). The addition of external trehalose and lactose (4% and 2% as well) improved the biological and biotechnological activity of S. cerevisiae cells.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.