Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  suszenie rozpyłowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia dotychczasowe osiągnięcia w zakresie zastosowania powietrza o obniżonej wilgotności jako czynnika suszącego podczas suszenia konwekcyjnego, fluidyzacyjnego czy rozpyłowego. Zmniejszenie wilgotności powietrza suszącego, dokonywane jako operacja wstępna przed właściwym procesem suszenia, może następować w obiegu otwartym (w osuszaczu kondensacyjnym bądź adsorpcyjnym) lub zamkniętym (z pompą ciepła). Ze względu na zapewnienie większej siły napędowej procesu zabieg ten umożliwia obniżenie temperatury suszenia. Jest to istotny czynnik prowadzący do obniżonej degradacji składników termolabilnych, ograniczenia dodatku nośników suszarniczych oraz zwiększenia wydajności procesu suszenia.
EN
This article presents the achievements to date in the application of the air of reduced humidity as a drying medium in convective, fluid bed and spray drying. The reduction of the drying air humidity, performed as a preliminary operation before the actual drying process, may take place in an open cycle (in a condensation or adsorption dehumidifier) or closed cycle (with heat pump). Due to the greater driving force of the drying process, this treatment allows the drying temperature to be decreased. This is an important factor leading to a reduced degradation of thermolabile components, limiting the addition of drying carriers and increasing the efficiency of the drying process.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań związane z otrzymywaniem miodu w proszku metodą suszenia rozpyłowego, uzyskane w przeciągu kilku ostatnich lat w Katedrze Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji SGGW w Warszawie. Ponieważ suszenie miodu wymaga starannego doboru użytych składników pomocniczych, w badaniach określano przydatność różnych nośników suszarniczych, a także skupiano się na możliwościach otrzymania proszków miodowych zgodnych z aktualnym trendem – mowa o tzw. czystej etykiecie. Stwierdzono, że możliwa jest poprawa przebiegu procesu suszenia w wyniku enzymatycznej lub membranowej obróbki wstępnej miodu. Jednakże najbardziej obiecujące wyniki otrzymano wskutek zastosowania do procesu suszenia powietrza o obniżonej wilgotności, a także zastępowania tradycyjnych nośników mlekiem w proszku lub dodatkiem o właściwościach prebiotycznych.
EN
The article presents the results of research related to the production of honey powder by spray drying, obtained over the past few years at the Department of Food Engineering and Production Management, WULS-SGGW in Warsaw. Since the drying of honey requires the careful selection of the auxiliary components used, the tests determined the suitability of various drying carriers, and also focused on the possibilities of obtaining honey powders in accordance with the current “clean label” trend. It was found that it is possible to improve the drying process as a result of enzymatic or membrane honey pre-treatment. However, the most promising results were obtained as a result of application of reduced humidity for the drying process, as well as replacing traditional carriers with milk powder or a prebiotic additives.
EN
Linden honey ultrafiltration (15 kDa MWCO ceramic membrane) was performed as honey solution pre-treatment before spray drying. Feed and retentate solutions with the addition of maltodextrin as a carrier were spray dried. Drying yield and physical properties of powders were studied (after drying and after 12 weeks of storage). During ultrafiltration it was possible to remove some amount of sugars responsible for honey low glass transition temperature, while keeping protein compounds. Yet, it did not have a significant impact on the drying performance and improvement of powder physical properties immediately after drying and after storage. However, the possibility to remove sugars from honey solution by ultrafiltration can be an encouragement for further research.
PL
W artykule przedstawiono kierunki rozwoju technologii mikrokapsułkowania składników i dodatków do żywności. Omówiono wyniki badań nad doborem właściwego nośnika, poprawą stabilności substancji aktywnych i wydajności procesów oraz nad modyfikacją sposobu uwalniania substancji aktywnych z mikrokapsułek. Przedstawiono nowości dotyczące m.in. suszenia rozpyłowego, mrożenia rozpyłowego, cyklodekstryn, liposomów. Zaprezentowano nowe technologie mikrokapsułkowania ze szczególnym uwzględnieniem tych metod, w których wykorzystuje się gazy w stanie nadkrytycznym. Technologie te pozwalają nie tylko na uzyskanie mikrokapsułek o lepszej jakości niż mikrokapsułki otrzymane metodami konwencjonalnymi, ale zaliczane są także do tzw. zielonych technologii, które umożliwiają większą ochronę środowiska.
EN
The article presents trends in technologies of microencapsulation of food ingredients and additives. The results of research on the choice of the proper carrier, the improvement of the stability of active substances and the efficiency of processes as well as on the modification of the method of release of active substances from microcapsules are shown. Also novelties concerning, among others, spray drying, spray freeze drying, cyclodextrins, liposomes are presented. New technologies of microencapsulation are described, with particular emphasis on those methods in which supercritical fluids are used. These technologies allow not only obtaining microcapsules with a better quality compared to microcapsules obtained by conventional methods, but also belonging to the so-called green technologies that allow for greater environmental protection.
PL
Opracowano cztery emulsje zawierające substancje hydrofobowe. Do emulsji wprowadzono komórki L. rhamnosus. Bakterie kapsułkowano za pomocą suszenia rozpyłowego w skali ćwierćtechnicznej (temp. wlotowa 180°C, temp. wylotowa 90°C, przepływ produktu 290 mL/h). Badano przeżywalność bakterii po procesie suszenia. Najlepszą ochronę dla L. rhamnosus stanowiła emulsja o pH 6,5, składająca się ze skrobi, niskoscukrzonej maltodekstryny, gumy arabskiej, lecytyny oraz masła kakaowego i oleju rzepakowego.
EN
4 different emulsions containing hydrophobic substances were used to preserve L. rhamnosus cells during spray drying. Microencapsulation of probiotics was performed in a 1/4 technical-scale spray dryer at constant air inlet temperature of 180°C, outlet temp. 90°C with feed flow of 290 mL/h. The survivability of bacteria after drying was determined. The emulsion with pH 6.5 that consisted of starch, maltodextrin, arabic gum, lecithin, cocoa butter and rapeseed oil was the best preservative for L. rhamnosus cells after drying due to the lowest decrease of survivability of probiotic bacteria.
PL
Przedstawiono wyniki badania struktury wewnętrznej zorganizowanych agregatów powstających w wyniku suszenia rozpyłowego kropel zawiesiny o monodyspersyjnym rozkładzie średnic cząstek. Wyniki modelowania struktury agregatów zweryfikowano eksperymentalnie. Wykazano, że w zależności od warunków suszenia - przede wszystkim szybkości parowania kropli - otrzymywane są agregaty o bardzo różnorodnej strukturze i stopniu uporządkowania.
EN
The paper presents results of investigation of the internal structure of organized aggregates which are formed by means of spray drying of a colloidal suspension of monodisperse spherical particles. This structure was investigated both experimentally and numerically. It has been shown that, depending on the drying conditions - especially evaporation rate - particles may aggregate into very diverse structures with a different degree of ordering.
PL
Lactobacillus rhamnosus kapsułkowano za pomocą suszenia rozpyłowego. Wykorzystano emulsję skrobiową z 10-procentową zawartością masła kakaowego, którego dotychczas nie wykorzystywano w procesie suszenia rozpyłowego probiotyków. Analizowano przeżywalność bakterii po procesie suszenia oraz po 3 h inkubacji w pH 2. Zastosowano dwa warianty suszenia: temp. wlotowa 180°C, temp. wylotowa 65°C, przepływ 290 mL/h oraz temp. suszenia 130°C, temp. wylotowa 55°C, przepływ 290 mL/h. Masło kakaowe ochroniło mikroorganizmy przed wysoką temperaturą procesu oraz przed niskim pH. Optymalna temperatura suszenia wynosiła 130°C, wysoka przeżywalność bakterii po procesie (1 log) oraz najmniejsza wrażliwość na działanie niskiego pH.
EN
Lactobacillus rhamnosus cells have been encapsulated using spray drying method. Starch containing 10% of cocoa butter was used as immobilization carrier (first time used as carrier in probiotics’ spray drying). Microencapsulation of probiotic bacteria was performed in a laboratory-scale spray dryer at constant air inlet temperature of 180°C and 130°C and outlet temperature of 65°C and 55°C, with feed flow of 290 mL/h. The results of the study demonstrated that cocoa butter protected the bacterial cells against high temperatures during drying and against low pH. The lowest decrease (< 1 log) of the viability of L. rhamnosus after drying with 130°C inlet temperature was noticed. The lowest decrease of the number of microorganisms after incubation in low pH conditions was determined for the samples dried in 130°C as well.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wytwarzania, charakterystykę i zastosowanie mikrokapsułek olejów jadalnych w technologii żywności. Mikrokapsułkowanie jest techniką, za pomocą której jeden materiał lub mieszanina materiałów jest powlekana bądź zamykana wewnątrz innego materiału. Obecnie najpopularniejszą metodą kapsułkowania olejów jest suszenie rozpyłowe, które umożliwia zmianę emulsji w proszek przy jednoczesnym zachowaniu ich cennych właściwości. W artykule omówiono rodzaje otoczek mikrokapsułek oraz ich wpływ na jakość uzyskanego proszku. Do najczęściej stosowanych materiałów nośnikowych należą gumy i polisacharydy, które w dużym stopniu chronią rdzeń mikrokapsułki przed utlenianiem. Kapsułki olejów roślinnych mogą stać się alternatywą dla tradycyjnych dodatków funkcjonalnych wykorzystywanych powszechnie w przetwórstwie żywności. Obecnie są stosowane do jogurtów, serów, pieczywa, przetworów mięsnych i soków.
EN
In the present article, the possibility of production, characteristics and application of encapsulated oils in food technology were discussed. Microencapsulation is a technique used for coating or encapsulating one or more materials inside another material. Nowadays, the most popular method of oil encapsulation is spray drying, which allows transforming the emulsion into powder, simultaneously preserving its valuable properties. In the paper, the types of coating materials and their influence on the quality of the obtained powder were described. The most popular coating materials include gums and polysaccharides, which protect core of microcapsules against oxidation. Capsules of plant oils may become an alternative to traditional functional additives, used on large scale in food processing. Actually, microencapsulated oils are applied in yogurts, cheeses, breads, meat products and juices.
9
Content available remote Emulsions as precursors for structurized inhalable microparticles
EN
Preparation and properties of dry emulsions (powders) as possible carriers of inhalation drugs were investigated. Powders prepared by spray-drying of O/W emulsions (soy bean oil, aqueous solution of lactose, sodium casenaite and leucine) were characterized using SEM technique. It appeared that the obtained particles were polydisperse (14-10 µm) and deformed. Aliter powders resuspension in inhaler, aerosol particles typically formed aggregates, and only one type of powder can be considered as suitable for pulmonary drug delivery. Reconstituted O/W emulsions obtained by powder rehydration were characterized by smaller oil droplets than the initial emulsions, what suggests the additional disintegration of emulsion droplets during atomization in the dryer.
PL
Badano proces otrzymywania proszków na drodze suszenie rozpyłowego emulsji O/W, a następnie własności otrzymanych cząstek pod względem ich zastosowania jako nośników leków inhalacyjnych. Emulsje wytworzono z oleju sojowego oraz wod¬nych roztworów laktozy z dodatkiem kazeinianu sodu oraz leucyny. Wysuszone proszki analizowano pod mikroskopem elektronowym, a następnie rozpraszano w typowym inhalatorze proszkowym. Zdjęcia SEM wykazały, że cząstki proszku są polidyspersyjne (l-rl0 µm) i zdeformowane. Powstający z nich aerozol zawiera znacznie większe cząstki, co świadczy o ich agregacji i niecałkowitym rozpadzie proszku podczas rozpylania. Badano również rekonstytucję emulsji po ponownym uwodnieniu proszków. Uzyskane wyniki sugerują, że tylko jeden typ cząstek spełnia wymagania stawiane nośnikom leku inhalacyjnego.
10
EN
Purpose: The aim of this work was to elaborate composition and preparation method of ceramic granulates. In this paper results of properties studies of obtained proppants are presented. Design/methodology/approach: The properties: bulk density, roundness coefficient, grain size and also structure and morphology of proppants were investigated by Scanning Electron Microscopy (SEM) with Energy Dispersive Spectroscopy (EDS). The results indicate that composition of raw materials and type of binder have an essential effect on proppants properties in green state. Findings: The influence of polymeric binder was examined. Two types of green proppants obtained in spray dryer without binder and with poly(vinyl alcohol) in amount of 5 wt. % with respect to the powder were tested. Research limitations/implications: The main limitations are: proppants compositions and complex process to produce of them in spray dryer. Due to processing requirements and conditions in formations, proppants should be characterized by suitable physico-mechanical properties. Practical implications: Proppants are ceramic materials applied in hydraulic fracturing during extraction of shale gas. Granulates pumped with liquid into the deposit cause destruction of the rock structure. The role of proppants is to avoid closing of formed pores and as result enable gas migration from the deposit. Ceramic proppants have been produced by the spray drying method with the use of naturally occurring raw materials i.e. clay, bauxite and kaolin Originality/value: This is one of first research to preparing ceramic proppants in spray dryer using developed slurries contains Polish raw materials. The presented method for the preparation of ceramic proppants is an alternative technique in relation to the mechanical granulation.
11
Content available remote New method of obtaining CuO-SnO2 nanocomposite
EN
In this paper, we proposed a new synthesis method of a CuO-SnO2 composite based on the sol-gel technique and tin(IV) acetate as the precursor. In addition, for the first time we used a combination of high-energy homogenization and spray drying. The aim of the study was to obtain a nano-composite with a high Cu content. The system properties were investigated using XRD, TGA, TEM and SEM-EDS techniques. The obtained composite material contains an amorphous gel of tin(IV) hydroxide and crystalline copper(II) acetate. The presented method of synthesis allows for obtaining nano-composite particle sizes less than 50 nm, and a CuO-SnO2 nano-composite fraction with a particle size less than 5 nm. The small size of particles should result in high activity of the system.
PL
W niniejszej pracy proponujemy nową metodę otrzymywania układu CuO-SnO2, wykorzystującą technikę zol-żel i octan cyny(IV) jako prekursor SnO2. Ponadto, po raz pierwszy zastosowano połączenie techniki wysokoenergetycznej homogenizacji i suszenia rozpyłowego. Celem pracy było otrzymanie układu nanokompozytowego o wysokiej zawartości Cu. Otrzymane układy zostały poddane charakterystyce za pomocą technik XRD, TGA, TEM oraz SEM-EDS. Kompozyty zawierają amorficzny żel wodorotlenku cyny(IV) oraz krystaliczny octan cyny(II). Dzięki zastosowaniu wspomnianych technik udało się otrzymać cząsteczki o rozmiarach poniżej 50 nm, jak również pewną frakcję nanokompozytu CuO-SnO2 o rozmiarach poniżej 5 nm. Małe rozmiary cząstek powinny wpływać na wysoką aktywność takiego układu.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości otrzymywania nanostrukturalnych cząstek polisacharydowych metodą suszenia rozpyłowego. Przebadano wpływ warunków procesu suszenia na wielkość i morfologię cząstek proszku oraz określono rozkład wielkości nanocząstek zarówno w zawiesinie poddawanej suszeniu jak i po ponownym uwodnieniu proszków. Badania wykazały, że zmiana przepływu i temperatury powietrza suszącego pozwala na kontrolowanie morfologii otrzymywanych cząstek proszku. Wykazano również, że uwodnienie powstałych proszków prowadzi do odtworzenia zawiesiny nanocząstek o niezmienionym rozkładzie rozmiarów.
EN
The work is focused on the preparation of nanostructured polysaccharide particles via spray drying of nanosuspensions. The influence of drying conditions on powder morphology was examined. Size distribution of nanoparticles in precursor suspension was compared to the distribution in suspension obtained by powder rehydration. The final results indicated that morphology of powder particles can be controlled by airflow and air temperature in the drier. It was also demonstrated that the initial size distribution of nanoparticles can be reconstructed after powder rehydration.
PL
Przedstawiono doświadczalne i numeryczne wyniki badania morfologii cząstek dekstranu otrzymywanych techniką suszenia rozpyłowego. W wyniku tego procesu można otrzymać cząstki puste w środku typu hollow particles o różnej średnicy oraz grubości powłoki (shell). Do opisu teoretycznego procesu suszenia zastosowano model o parametrach rozłożonych. Pozwolił on na przedstawienie wpływu, jaki na kształt i budowę cząstek wywierają takie parametry procesu, jak temperatura powietrza suszącego oraz wielkość kropli.
EN
The paper presents the experimental and numerical results of dextran par¬ticles morphology obtained by means of spray drying method. This process can produce hollow particles which differ in diameter and shell thickness. For theoretical description of spray drying process the distributed parameter model was used. The model allowed one to present the influence of such process parameters as drying air temperature and droplet size on particle shape and its structure.
PL
Celem pracy było określenie wpływu temperatury czynnika suszącego, średniej średnicy kropel surowca, strumienia masy surowca i powietrza - na wielkość strumienia wody z jednostki objętości komory suszenia w suszarce rozpyłowej APV ANHYDRO LAB1. Wyniki pozwoliły na sformułowanie liczb podobieństwa modelowego opisujących wymianę masy w komorze suszenia.
EN
The purpose of the study was to determine the influence of drying factor temperature, average diameter of a material drop, material and air mass stream on the size of water stream out of a volume unit of drying chamber in the APV ANHYDRO LAB1 spray drier. The results allowed for determining model similarity numbers describing mass exchange in the drying chamber.
15
Content available remote Modelowanie suszenia rozpyłowego układów wieloskładnikowych
PL
Sformułowano model numeryczny suszenia rozpyłowego układów wieloskładnikowych, uwzględniający niejednorodność stężeń i temperatur oraz możliwość krystalizacji jednego ze składników. W wyniku przeprowadzonych symulacji stwierdzono, że dla małych kropli niejednorodności składu powstających cząstek są na ogól niewielkie. Większe niejednorodności mogą wystąpić w przypadku bardzo wysokiej temperatury powietrza suszącego oraz gdy rozpuszczalność jednego ze składników kropli jest stosunkowo niska.
EN
The numerical model of spray drying, taking into account inhomogcncity of concentrations and temperature as well as possibility of crystallization of one of the component, has been built. As a result of simulations it has been found that for small droplets the inhomogeneity of composition of the particles produced are very small. Noticeable inhomogenities may appear only in the case of very high temperature of drying air or when the solubility of one of the droplet component of is quite small.
PL
Wykonano doświadczenie nad suszeniem soku buraczanego w przeciwprądowej laboratoryjnej suszarce rozpyłowej AVP ANHYDRO LAB1. Proces prowadzono przy temperaturze czynnika suszącego 140, 180, 220°C, przy zawartości suchej substancji w surowcu - 10, 20, 30%. Końcowa wilgotność suszu wynosiła 3-4%. Określono wpływ temperatury czynnika suszącego na wlocie i wylocie z suszarki, początkowej zawartości wody na wartość objętościowego strumienia wilgoci.
EN
An experiment on beet juice drying was performed in a counter-current laboratory spray drier - AVP ANHYDRO LAB1. The process was carried out at drying medium temperature values: 140, 180, 220°C, and for dry matter content in the material: 10, 20, 30%. Final humidity of dried material was 3-4%. The research allowed to determine the impact of drying medium temperature at drier inlet and outlet, and initial water content on the value of volumetric moisture stream.
17
Content available remote Otrzymywanie i właściwości kompozytowych cząstek proszków do inhalacji
PL
Celem pracy było wytworzenie metodą suszenia rozpyłowego cząstek nośnika proszkowych leków do inhalacji, charakteryzujących się wielkością poniżej 5 urn oraz cechami powierzchniowymi, ułatwiającymi ich de-agregację. Wykazano, że dzięki sterowaniu warunkami procesu i składem roztworu poddawanego suszeniu (dodatek aminokwasu, białka, polimeru) można uzyskiwać cząstki o różnej morfologii. W niektórych przypadkach prowadzi to do korzystnego wzrostu udziału frakcji drobnocząstkowej w rozpylonym proszku.
EN
Work is focused on spray-drying production of drug-carrier particles suitable for inhalation (size below 5 um, low cohesivity). Particles with different morphology can be obtained with the adequate control of process parameters and the composition of sprayed solution (amino-acid, protein or polymer additives). It was shown that changes of particle morphology lead in some cases to a better powder resuspension in a dry powder inhaler.
19
Content available remote Influence of a biosurfactant on reentrainment and de-aggregation of powders
EN
Resuspension of powders produced by spray-drying was investigated in order to assess their potential application for medical inhalations. Powders obtained from lactose and lactose/biosurfactant were analyzed under SEM and aerosolized in a commercial dry powder inhaler (DPI). It was demonstrated that the biosurfactant improves powder resuspension what can be explained by modification of shape, morphology and surface properties of particles prodviced by spray-drying. It was concluded that the addition of biosurfactants can be beneficial for the efficiency of drug delivery to lungs by inhalation.
PL
W pracy badano aerozolizację proszków mających potencjalne zastosowaniu jako nośniki leków inhalacyjnych. Proszki wytwarzano metodą suszenia rozpyłowego z wodnych roztworów laktozy z domieszkami wybranego biosurfaktantu. Uzyskane cząstki analizowano z użyciem SEM oraz określono ich porywanie w inhalatorze DPI. Stwierdzono, że biosurfaktant, wpływając na kształt, morfologię i własności powierzchniowe cząstek, istotnie poprawia resuspensję proszku w inhalatorze, pozwalając uzyskać aerozol o cechach pożądanych w arozo-loterapii.
PL
W pracy przeanalizowano główny etap produkcji proszków owocowych, którym jest suszenie rozpyłowe, pod kątem zapotrzebowania energii. Przebadano wpływ podstawowych parametrów procesowych, takich jak: temperatura powietrza wlotowego do suszarki oraz natężenie przepływu surówki suszarniczej.
EN
A main stage of fruit powders production - spray drying process, in aspect of energy consumption was analyzed in the paper. The effect of basic process conditions such as dryer inlet air temperature and feed flow rate was determined.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.