Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  suszenie próżniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Określono wpływ temperatury (45-85°C) procesu suszenia próżniowego ziela mięty pieprzowej białej (Mentha × piperita L. var. officinalis Sole f. pallescens Camus) na jakość surowca. Analizowano barwę ziela oraz zawartość chlorofilu, sumę związków polifenolowych (TPC) i flawonoidów (TFC), a także aktywność przeciwutleniającą ekstraktów przy zastosowaniu testu DPPH. Suszenie wpływa na jakość produktu, jednakże suszenie próżniowe można prowadzić pod ciśnieniem niższym od atmosferycznego. Zaobserwowano niewielką zmianę barwy i zawartości chlorofilu w badanych próbkach na skutek podwyższonej temperatury. Najwięcej TPC i TFC uzyskano, gdy ziele mięty suszono w temp. 45 i 65°C. Aktywność przeciwutleniająca modyfikowana była warunkami procesu suszenia i zawartością polifenoli.
EN
The fresh peppermint herb samples were dried to const. mass in a vacuum oven at 45, 55, 65, 75 and 85°C under 15 kPa and then grounded in a mill. The temp. effects on color change, content of moisture, polyphenols (TPC), flavonoids (TFC) and chlorophyll in the dried samples were tested. The samples were also treated with 1,1-diphenyl- 2-picrylhydrazyl radical to det. the free radical scavenging activity. The dried herb samples contained 15.83-29.90 mg/g (in gallic acid equiv.) of TPC and 33.12-47.08 μg/g (in quercetin equiv.) of TFC. The slightest change in color was obsd. for samples dried at 45-65°C. The highest TPC and TFC values as well as antioxidation capacity were obtained at 45°C and 65°C.
2
Content available remote Analiza egzergetyczna suszenia próżniowego
PL
Zaprezentowano wyniki teoretyczno-doświadczalnej analizy suszenia zrębek leszczyny pospolitej w suszarce próżniowej pod kątem minimalizacji nakładów energetycznych. Zastosowano bilansowanie egzergetyczne, które pozwoliło wykazać, jak parametry procesowe wpływają na efektywność suszenia. Wyższe sprawności uzyskano przy wymianie powietrza, dla wyższych wartości podciśnienia w komorze, przy większej masie próbki i dla wyższych nastaw temperatur.
EN
Hazel wood chips (sample mass 120–325 g) were dried in air under lab. conditions at 40–60°C and vacuum 0.05–0.07 MPa for 400 min to det. the exergy efficiency of the process. The efficiency increased with increasing the sample mass, temp., and vacuum. The air exchange during drzing resulted also in increasing the exergy efficiency.
3
Content available Suszenie surowców roślinnych wybranymi sposobami
PL
Struktura surowców roślinnych jest bardzo delikatna i podatna na uszkodzenia w trakcie obróbki technologicznej, co sprawia że nie wszystkie stosowane w technologii żywności metody suszenia gwarantują otrzymanie gotowego produktu o wysokiej jakości. Celem artykułu jest prezentacja wybranych metod suszenia-próżniowe, kombinowane i konwekcyjne, w aspekcie pozytywnych i negatywnych zmian, wynikających z zastosowania wybranych alternatywnych podejść do utrwalania surowców roślinnych.
EN
Structure of the plant material is very delicate and susceptible to damage during a technological process, which causes that not all of drying methods assure high quality of final food product. The purpose of this article is to present some methods of drying: convective, vacuum and combined, in terms of positive and negative changes resulting from the application of the selected alternative approaches to preservation of plant materials.
EN
Dried fruits – strawberries – were rehydrated by dipping them in water at room temperature and their rehydration characteristics were examined. The aim of this study was to analyze the influence of the preparation method (the impact of freezing treatment at -18ºC, osmotic dehydration in sucrose solution 61.5%) of raw material and storage (from 32 days to 399 days) on the rehydration of dried strawberries. Dried strawberries obtained by the vacuum method from frozen fruits have larger relative weight gain with prolongation of rehydration time than dried fruits obtained from raw strawberries. Osmotic dehydration of strawberries before vacuum drying did not cause a significant difference in rehydration of dried strawberries stored for a long period. Vacuum dried strawberries stored for about 360 days longer at ambient temperature obtained slightly lower relative weight gain and higher solids content.
PL
Suszone owoce – truskawki – poddano rehydracji poprzez zanurzenie w wodzie o temperaturze otoczenia i zbadano ich rehydracyjne właściwości. Celem pracy była analiza wpływu metody obróbki wstępnej (wpływ zamrożenia w -18°C, osmotyczne odwodnienie w roztworze sacharozy 61,5%) surowca i przechowywania (od 32 dni do 399 dni) na rehydrację wysuszonych truskawek. Próżniowo wysuszone truskawki z mrożonych owoców uzyskują większy względny przyrost masy wraz z wydłużaniem czasów rehydracji w porównaniu do suszy z truskawek surowych. Osmotyczne odwodnianie truskawek przed suszeniem próżniowym nie spowodowało znaczącej różnicy w rehydracji suszu truskawkowego długo przechowywanego. Wysuszone próżniowo truskawki przechowywane o około 360 dni dłużej w temperaturze otoczenia uzyskały nieznacznie niższy względny przyrost masy i wyższą zawartość suchej substancji.
PL
W przeprowadzonej pracy badawczej przedstawiono propozycję zarysu nowej technologii otrzymywania funkcjonalnych dodatków do żywności z kości ryb, stanowiących dotychczas odpad w procesie ich fi letowania. Dla realizacji badań procesu suszenia zbudowano doświadczalną suszarnię próżniową i opracowano metodykę przeprowadzania eksperymentu. Uzyskano dane dotyczące kinetyki suszenia kości z dorsza i sandacza, w zależności od różnych parametrów procesu. Czynnikami wpływającymi na przebieg procesu suszenia są temperatura płyt grzejnych i ciśnienie wewnątrz komory. Eksperyment określił zależność tych parametrów od szybkości (tempa) odwodnienia kości, o różnych zawartościach tłuszczu, w postaci wielomianu drugiego stopnia.
EN
The article presents the outline of the new technology of production of functional additives for food from fi sh bones, which are waste in the process of fi lleting yet. An experimental vacuum dryer and drying method was elaborated to carry out the experiment. Obtained data on the kinetics of drying the bones of the cod and perch, depending on various parameters of the process. Factors infl uencing the drying process are temperature of the heating plates located inside the dryer chamber and pressure into the chamber. Dependence of drainage rate of bone with various fat contents of these parameters in the form of second-degree polynomial was determined.
PL
Celem pracy była analiza wpływu odmiany truskawek, wielkości owoców oraz sposobu wstępnego przygotowania i parametrów procesu na kinetykę suszenia, właściwości morfologiczne i mechaniczne suszonych próżniowo truskawek. Stwierdzono istotny wpływ wielkości owoców i odmiany oraz parametrów suszenia (ciśnienie i temperatura) na przebieg krzywych suszenia oraz wartości współczynników dyfuzji wody podczas suszenia przy braku wpływu tych parametrów na właściwości mechaniczne otrzymanych suszy.
EN
The purpose of the survey was to analyse the influence of strawberries variety, size of fruit as well as the method of initial preparation and the parameters of the process on the drying kinetics, as well as morphological and mechanical properties of vacuum dried strawberries. The essential influence of the size of fruit and their variety as well as drying parameters (pressure and temperature) on drying curve forms and the values of water diffusion coefficients during the process of drying with no influence of these parameters on the mechanical properties of the obtained dried fruit was determined.
PL
Celem badań zaprezentowanych w artykule było określenie wpływu temperatury suszenia i grubości warstwy materiału na kinetykę suszenia próżniowego spienionego przecieru jabłkowego. Charakterystykę procesu badano dla materiału o grubości 4 i 10 mm, w temperaturze 50, 60 i 70oC przy stałym ciśnieniu 10 kPa. Przecier spieniano z dodatkiem 2% albuminy i 0,5% metylocelulozy w ciągu 5 min. Badania przeprowadzono również dla niespienionego przecieru jabłkowego. Suszenie próżniowe przecieru w postaci piany wpływało na skrócenie procesu dla wszystkich badanych temperatur i grubości warstwy materiału. Wzrost temperatury suszenia próżniowego i zmniejszenie grubości warstwy spienionego przecieru wpływały na istotne zwiększenie szybkości suszenia i skrócenie czasu procesu. Stwierdzono, że wraz z ze wzrostem temperatury i grubości warstwy zwiększała się średnia wartość efektywnego współczynnika dyfuzji.
EN
The aim of the research presented in this paper was to determine the effect of drying temperature and the thickness of material layer on the kinetics of vacuum drying process of foamed apple pulp. Drying characteristics of the pulp was investigated under varying conditions of pulp thickness (4,10 mm) and vacuum chamber temperature (50, 60, 70oC) at constant pressure of 10 kPa. Apple pulp was foamed with 2% albumin and 0.5% methylcellulose for 5 minutes. The kinetics of non-foamed apple pulp was also investigated. The drying time was lower for foamed apple pulps as compared to non-foamed pulp at all thickness and drying temperatures. The increase of temperature and the decrease of foam thickness resulted in a in large increase in drying rates and shorter drying time. Effective moisture diffusivity was found to increase with increase in both foam thickness and drying temperature.
PL
Podstawową metodą suszenia w niskiej temperaturze jest liofilizacja. Brak fazy ciekłej i niska temperatura suszenia sprawiają, że nie zachodzi większość niepożądanych zjawisk i w efekcie otrzymuje się produkt wysokiej jakości. Suszenie próżniowe odbywa się bez udziału powietrza, co ogranicza procesy utleniania. Ponadto obniżone ciśnienie powoduje, że odparowanie następuje w niższej temperaturze niż w konwencjonalnych, wysokotemperaturowych metodach suszenia, dzięki czemu uzyskuje się produkt wyższej jakości niż przy zastosowaniu tradycyjnych metod suszenia. Możliwe jest również zastosowanie mieszanej techniki suszenia, polegającej na zamrożeniu produktu i suszeniu pod ciśnieniem atmosferycznym z zastosowaniem pompy ciepła jako urządzenia do kontroli parametrów czynnika suszącego.
EN
Freeze-drying is a basic method of drying at low temperature. The absence of liquid phase and the low temperature during drying make that major undesirable effects not exist and at the end the high quality product is received. Vacuum drying takes place without the air, what limits the oxidation processes. In addition reduced pressure causes that the evaporation is done at lower temperature then that used in traditional, high temperature drying methods. Thanks to these, it is possible to obtain better quality product then in the case of traditional methods of drying. It is also possible to use mixed drying methods in which product is frozen and then dried under atmospheric pressure with the use of the heat-pump as the controlling device for the drying agent parameters.
10
Content available remote Wpływ zmiany temperatury na kinetykę suszenia próżniowego truskawek
PL
W pracy analizowano proces próżniowego suszenia truskawek rozmrożonych z wykorzystaniem krzywych suszenia i krzywych szybkości suszenia. Przeprowadzano 8 godzinne eksperymenty w zakresie temperatur od 55 do 75°C z różnymi wariantami wprowadzanych zmian temperatury zadanej (skokowe lub liniowo narastające/obniżające zmiany).
EN
In this paper analysis of vacuum drying process of defrosted strawberries with utilisation of drying curves and drying rate curves was presented. Eight hours experiments in the range of temperature from 55°C to 75°C applying variable changes of the set-point temperature (step changes, linearly increasing / decreasing changes) were carried out.
11
Content available remote Dobór sposobu suszenia odwadnianych osmotycznie truskawek
PL
W pracy analizowano suszenie truskawek wstępnie odwodnionych osmotycznie z wykorzystaniem krzywych suszenia i krzywych szybkości suszenia. Proces przeprowadzano w temperaturze 50 lub 70°C, stosując suszenie konwekcyjne (prędkość powietrza 2 m/s), mikrofalowo-konwekcyjne (prędkość powietrza 2 m/s, moc mikrofal na poziomie 2, 1 lub 0,5W/g surowca) oraz suszenie próżniowe (ciśnienie około 20 kPa).
EN
In this paper analysis of drying process of initially osmotically dehydrated strawberries with application of drying curves and drying rate curves were presented. Processes were done in temperature 50°C or 70°C using convective air drying (air velocity 2m/s), microwave - convective drying (air velocity 2m/s, microwaves doses: 2, 1, or 0,5 W/g of raw material) and drying under vacuum (pressure approximately 20 kPa).
PL
W niniejszej pracy przedstawiono model numeryczny suszenia próżniowego na suszarce walcowej przy ogrzewaniu kombinowanym, dwuobszarowym kontaktowo-konwekcyjnym. Odparowanie wilgoci z cienkiego filmu zawiesiny występuje wskutek ruchu ciepła od gorącej powierzchni walca suszarki. Zastosowanie próżni oraz dodatkowego ogrzewania konwekcyjnego prowadzi do intensyfikacji procesu suszenia. Model numeryczny stanowi rozwiązanie dwuobszarowego problemu ruchomej granicy z dwoma odrębnymi warunkami brzegowymi: DBC oraz RBC. Wyniki symulacji komputerowej umożliwiają analizę wpływu wszystkich istotnych parametrów procesu oraz właściwości materiału na kinetykę suszenia. Przykładowe wyniki rozwiązań modelu matematycznego zawiesiny silikażelu oraz sulfamerazyny mogą być wykorzystane w projektowaniu badanego procesu.
EN
The process of drum drying is essentially the drying of a thin film of solution or suspension on a heated drum and subsequent removal of the film of dry solids by means of a doctor knife (fig. 1). The process is sometimes known as roller drying; the term cylinder drying is usually confined to the drying of the continuous sheets of material, e.g. paper etc. A new numerical model for vacuum drying of suspensions on continuous drum dryer was regarded as two-region parabolic moving problem (PMBP) in cylindrical geometry. A method of solution of the PMBP in the vacuum drying, finite integral transforms technique, was proposed. This method was applied for two different boundary conditions in separate regions. The method was illustrated by example of the two-region cylindrical moving boundary problem
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.