Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1615

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 81 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sustainable development
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 81 next fast forward last
PL
Koncentrując się na znaczeniu roli przestrzeni publicznych w tworzeniu miast przyjaznych mieszkańcom, każdy architekt krajobrazu dostrzega potrzebę opracowania trwałej strategii zrównoważonej rewitalizacji miast.
EN
The aim of the article is to present the essence of sustainable human resource management and attempt to answer the question of whether enterprises actually use the concept of the sustainable management of human resources in business management to achieve sustainable development. This is why the following research question was chosen for the study: “Is the concept of sustainable human resource management important in achieving sustainable development of an enterprise?” Verification of the research question and the realisation of the stated goal were made on the basis of a critical analysis of the source literature and a case study. In striving to achieve the research goal, the first part of the article presents the essence of sustainable human resource management; the second part presents a case study. This paper concludes with the applications in which the research question was confirmed. Enterprises choose a strategy for human resource management, depending on the following: the situation in the labour market, the economic situation, legal regulations, demographics, changes in technology in a given enterprise, the activities of both the employers’ and employees’ organisations, as well as self-governing bodies, employment agencies or personnel consulting firms and the capital owned by the organisation. The results of this study have shown that enterprises actually use the concept of the sustainable management of human resources in business management to achieve sustainable development.
EN
This paper presents an approach to rationalize the energy consumption of road transport towards sustainability in a steady-state economy. The research hypothesis is that the rationalization of the energy consumption of road transport is affected by drift and shocks, which desynchronizes the adjustment mechanism from equilibrium. The objective of this research was to incorporate the model of energy consumption of road freight transport with the goals of sustainability by considering ecological and constructivist rational orders, the issue of order drift, and the occurrence of shocks. The research investigated Poland from the first quarter of 2004 to the fourth quarter of 2018. A model for rationalizing the energy consumption of road transport was constructed using the vector error correction model and cointegration techniques. The model revealed one cointegrating relationship and showed statistically significant unlimited drift. The level of changes to long-term equilibrium appeared respectively for GDP – 1.8%, PPI for energy – 7.3%, and for energy consumption – 10.9%. We observed a weak sustainability between the energy consumption of road transport and GDP and a strong sustainability between energy consumption of road transport and PPI energy. It was determined that price shocks had a positive impact (at the estimated point level around 0.06) and supply and demand shocks had a negative impact (at the level estimated point around –3).
PL
W zeszłym roku dyskutowaliśmy o perspektywach rozwoju do 2030 r. jednocześnie próbując zmierzyć się z wyzwaniami dotyczącymi wzrostu populacji oraz postępującej urbanizacji. Wiele wydarzyło się przez ten rok. Pandemia COVID przyniosła ze sobą nową normalność, ale w wielu aspektach miasta już wcześniej mierzyły się z licznymi kryzysami na licznych frontach i musiały dostosowywać się do koniecznych zmian. Elastyczność i zrównoważony rozwój nadal mają kluczowe znaczenie gdyż miasta zmagają się z ekstremalnymi warunkami pogodowymi oraz następstwami zmiany klimatu. Pandemia COVID to ogromne wyzwanie, a miasta muszą przygotować się na różne scenariusze. Mimo iż plany muszą być elastyczne, samo planowanie ma kluczowe znaczenie. Proces planowania zapewnia wgląd w możliwości i przygotowuje nas na nadchodzące zmiany.
PL
Zasada zrównoważonego rozwoju wraz z intensyfikacją działań dotyczących uwzględniania w procesie projektowania środowiska przyrodniczego spowodowała zmianę sposobu traktowania użytkowników obiektów przez architektów oraz wzrost społecznego zaangażowania tych ostatnich. Wystawy zrealizowanych obiektów oraz decyzje jury Nagrody Pritzker’a podkreśliły znaczenie architektury zaangażowanej społecznie. Analiza postaw twórczych na podstawie tekstów teoretycznych i realizacji stanowi próbę pokazania zarówno historycznej ciągłości, jak i zmian rozwiązań przestrzeni zurbanizowanej i obiektów architektonicznych. Rozważania oparte o wieloletnie obserwacje oraz osobiste doświadczenie dotyczące zagadnień powiązanych z zasadą rozwoju zrównoważonego pozwala na sformułowanie długofalowych wniosków dotyczących sposobów kształtowania środowiska przestrzennego człowieka w zmieniającej się rzeczywistości początku nowego stulecia.
EN
The sustainable development rule changed the architects’ attitude toward the users of the buildings and an increase in their civic engagement. Exhibitions in New York’s MOMA or Frankfurt’s Architecture Museum and Pritzker Jury’s verdicts underlined the significance of community-engaged architecture and the involvement of an architect in the problems of contemporary society. At the same time, an analysis of theoretical works and everyday architectural practice shows some repetition of the creative design attitude even than the motivation behind it could vary. An analysis of such interwoven relations is an attempt to show the continuity and change in urban and architectural solutions. Such commentary linked to long-standing observations regarding the sustainable development implementation enables us to formulate long-term conclusions for the creation of the human spatial environment in the changing reality of the new century.
EN
Slums are global phenomena that exists as a solution for those who couldn’t afford a house. This phenomenon is growing accompanying the rapid urbanization and the growth of the urban population, three-quarter of the world population anticipated to live in an urban environment by 2050 (Avis, 2016, p. 57). This paper reviews slum's evaluation of revitalization project for one of the poorest slums in Beirut called Hay-Al Tanak. Improving both physical and social environments with a long term design intervention aiming to create a new sustainable housing development and upgrading the existing structure. Enhancing the responsibility for urgent action to support the present and secure the future generation.
EN
Modern cities are facing consequences of demographic, climatic, and economic transformations, triggering discussion concerning shaping cities and urban policy. The future maintenance of the current level of well-being is possible under the condition of changing the approach to space management. In this context, sustainable functioning of cities has become a priority. In the information era, the development of telematics will reduce the need of spatial concentration of economic activities, and prestigious location will lose importance (Damurski, 2016). This offers a chance for smaller cities to provide their residents with better, more peaceful, and environmentally-friendly living conditions, with services available to each resident at a walking distance.
PL
Współczesne miasta zmagają się z konsekwencjami zmian demograficznych, klimatycznych i gospodarczych, co rozpoczęło na nowo dyskusję nad kształtowaniem miasta i polityką miejską. Pod wpływem refleksji nad przyszłością człowieka dostrzeżono, że osiągnięty poziom dobrobytu możliwy jest do utrzymania, pod warunkiem zmian podejścia do gospodarowania przestrzenią. W tym kontekście zrównoważone funkcjonowanie miast staje się problemem priorytetowym. W epoce informacji rozwój telematics będzie redukował potrzebę koncentracji przestrzennej działalności gospodarczych, a prestiżowa lokalizacja straci na znaczeniu. Tworzy to szanse dla mniejszych miast, które mogą zapewnić swoim mieszkańcom lepsze, spokojniejsze, bardziej ekologiczne warunki zamieszkania, z usługami dostępnymi w strefie pieszego dojścia dla każdego mieszkańca.
EN
Constantly deteriorating condition of the natural environment directly affects the need for widespread use of ecological solutions. The concept of pro-ecological architecture should embrace not only housing but also public facilities, including educational buildings. The purpose of the article is to analyze the architecture of selected educational objects with an ecological certificate in terms of the form, function, materials and land development. To what extent the architecture of the building affects the certification result? The article uses literature, LEED and BREEAM guidelines, and comparative analyzes of selected objects.
PL
Stale pogarszający się stan środowiska naturalnego wpływa bezpośrednio na potrzebę powszechnego stosowania ekologicznych rozwiązań. Koncepcja architektury proekologicznej powinna obejmować nie tylko zabudowę mieszkaniową ale także użyteczności publicznej, w tym budynki edukacyjne. Celem artykułu jest przeanalizowanie architektury wybranych obiektów edukacyjnych, posiadających certyfikat ekologiczny, pod kątem formy, funkcji, zastosowanych materiałów czy zagospodarowania terenu. W jakim stopniu architektura budynku wpływa na wynik certyfikacji? W artykule wykorzystano analizy literaturowe, wytyczne LEED i BREEAM oraz analizy komparatywne wybranych obiektów.
EN
The paper deals concerns the problem of energy optimization of single-family housing in Poland in Western Pomerania. The problem is considered because of the changing climate in the region and the consequences. This results in the search for changes in the architectural paradigm of singlefamily houses design and the use of appropriate technical solutions that minimize the environmental impact of these buildings. The problem of changes is considered in the category of building materials selection and the architectural form shape. In the analytical part, the following analyzes were carried out: in terms of the structures of the building in minimizing CO2 emissions and energy consumption of the building materials used and environmental factors (light, shade, wind) influencing energy consumption through the building's shape in the region.
PL
Artykuł dotyczy problemu optymalizacji energetycznej budownictwa jednorodzinnego w Polsce na Pomorzu Zachodnim. Problem jest rozważany ze względu na zmieniający się klimat w regionie i jego konsekwencje. Skutkuje to poszukiwaniem zmian w paradygmacie architektonicznym projektowania domów jednorodzinnych oraz zastosowaniem odpowiednich rozwiązań technicznych minimalizujących oddziaływanie budynków na środowisko naturalne. Problem zmian rozpatrywany jest w kategorii doboru materiałów budowlanych oraz kształtowania formy architektonicznej. W części analitycznej przeprowadzono analizy: struktury budynku w znaczeniu minimalizacji emisji CO2 i energochłonności zastosowanych materiałów budowlanych oraz czynników środowiskowych (światła, cienia, wiatru) wpływających na konsumpcję energetyczną poprzez kształt budynków występujących w regionie.
PL
Zrównoważony rozwój to koncepcja, której celem jest poszukiwanie rozwiązań problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych o skali globalnej wynikających z działalności człowieka. Rozwój przemysłu rolno-spożywczego, ze względu na jego złożoność i skalę, w znacznym stopniu oddziałuje na środowisko, dlatego bardzo ważne jest wdrażanie strategii zmniejszających to oddziaływanie. Wskaźniki stosowane do określania wpływu działalności człowieka na środowisko, w tym przemysłu rolno-spożywczego, są nazywane śladami środowiskowymi – do ich obliczania stosuje się ocenę cyklu życia produktów. W tej metodzie wyróżnia się cztery fazy: określenie celu i zakresu, analizę zbioru wejść i wyjść, ocenę wpływu cyklu życia oraz interpretację. Otrzymywane wyniki obarczone są dużymi błędami, dlatego konieczne są dalsze badania mające na celu opracowanie nowych lub ulepszenie istniejących metod wyznaczania śladów środowiskowych.
EN
Sustainable development is a concept whose goal is to seek solutions to social, economic and environmental problems on a global scale resulting from human activities. The development of the agri-food industry, due to its complexity and scale, has a significant impact on the environment, which is why it is very important to implement strategies to reduce this impact. The indicators used to determine the environmental impact of human activities, including the agri-food industry, are called environmental footprints, for of products is used. There are four phases in this method – goal and scope definition, inventory analysis, life cycle impact assessment and interpretation. The results obtained are affected by large inaccuracy, so further research is needed to develop new or improve existing methods for determining environmental footprints.
PL
Każdy produkt spożywczy wymaga właściwej ochrony, zatem opakowania są nieodzownym elementem gospodarki rynkowej. Niewłaściwy dobór lub brak opakowania mogą prowadzić do powstawania strat ilościowych, w wyniku zepsucia lub zniszczenia towaru. Innowacyjne rozwiązania z zakresu projektowania i produkcji opakowań mogą redukować lub eliminować generowanie nadmiernej ilości odpadów, które stanowią obciążenie dla środowiska naturalnego. Opakowania pełnią różnorodne funkcje, które często trudno dostosować do wymagań ochrony środowiska. Nadrzędnym celem nauki i przemysłu jest dostarczanie opakowań ekologicznych, które zaspokoją potrzeby zarówno producentów, jak i konsumentów. Obiecującą perspektywę stanowi zrównoważony rozwój opakowań, którego założenia opierają się na harmonijnym połączeniu rozwoju gospodarczego i społecznego, przy jednoczesnym zachowaniu świadomej odpowiedzialności ekologicznej.
EN
Every food product requires proper protection, therefore packaging is an indispensable element of the market economy. Incorrect selection or lack of packaging may lead to quantitative losses as a result of spoilage or destruction of the goods. Innovative solutions in packaging design and production can reduce or eliminate the generation of excessive amounts of waste that burden the environment. Packaging has a variety of functions that are often difficult to adapt to environmental requirements. The primary purpose of the science and industry is to provide “ecologic” packaging that will meet the needs of both producers and consumers. A promising perspective is the sustainable development of packaging, which assumptions are based on a harmonious combination of economic and social development, while maintaining conscious ecological responsibility.
PL
Światowy przemysł spożywczy to jeden z największych sektorów gospodarki – odpowiada za 10% światowego PKB oraz generowanie ogromnej ilości odpadów. Obecne metody produkcji żywności powodują straty szacowane na ok. 5,7 bln USD rocznie. Dlatego tak pilne i konieczne jest wprowadzenie zrównoważonych metod produkcji zgodnych z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym. Redukcja poziomu marnotrawienia żywności, zwiększenie odzysku składników mineralnych i odżywczych z biomasy oraz produktów ubocznych przemysłu spożywczego stwarza realną szansę na oszczędzenie do 0,7 bln USD rocznie. Minimalizowanie uzysku odpadów, popularyzacja upraw energetycznych i lokalnych przez miasta może przynieść korzyści rzędu 2,7 bln USD rocznie do 2050 r. Gospodarka o obiegu zamkniętym jest to model gospodarczy oparty na zatrzymywaniu surowców i produktów w obiegu gospodarczym przez możliwie najdłuższy czas, przy zachowaniu ich najwyższej wartości. Niniejsze opracowanie prezentuje dobre praktyki z tego obszaru.
EN
The global food industry is one of the largest sectors of the economy, accounting for 10% of global GDP, and generating a huge amount of waste. Current food production methods cause estimated losses of approximately $ 5.7 trillion annually. That is why it is so urgent and necessary to introduce sustainable methods of consumption and production in line with the idea of circular economy. By reducing of food waste, increasing the recovery of minerals and nutrients from biomass and food industry by-products creates a real chance of savings up to $ 700 billion annually. Minimizing waste production, promoting renewable and local crops by cities could bring benefits worth $ 2.7 trillion per year by 2050. The circular economy is an economic model based on keeping raw materials and products in the economic cycle for the longest possible time, while maintaining their highest value. A following study presents good practices in this area.
PL
Artykuł przedstawia problematykę związaną z masą samochodów elektrycznych, metodą ich ładowania oraz zasięgiem. Zaprezentowano rodzaje kompozytów oraz wybrane rozwiązania i innowacyjne koncepcje skupiające się na wykorzystaniu kompozytów, głównie z udziałem włókien węglowych w rozwiązaniach strukturalnych. Pokazano, jak wykorzystuje się materiały naturalne we wnętrzu samochodu elektrycznego marki BMW.
EN
The article presents the problems related to the mass of electric cars, their charging method and range. The paper presents types of composites as well as selected solutions and innovative concepts focusing on the use of composites mainly with the participation of carbon fibres in structural solutions. The use of natural materials in the interior of a BMW electric car is also illustrated.
EN
The article concerns the manufacture of tissue products, the sustainability of the whole production process. Fibrous raw materials, water and energy consumption as well as the carbon footprint of tissue products are described. Author sees the good prospects for glue and core free toilet paper rolls.
PL
Realizacja przedsięwzięć budowlanych jest istotnym procesem ze względu na czynniki społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, jakim musi sprostać. Ważne jest, aby proces ten realizowany był zgodnie z zasadami idei zrównoważonego rozwoju. Wskazane jest, aby budownictwo zrównoważone realizowało zamierzenia, które poddaje się analizie strategicznej. Metoda TOWS-SWOT jest narzędziem, które dzięki swojej wszechstronności i kompleksowości może służyć identyfikacji wpływu otoczenia na przedsięwzięcia budowlane oraz przedsięwzięć na otoczenie.
EN
The implementation of construction projects is an important process due to the social, economic and environmental factors it must face. It is important that this process will be carried out in accordance with the principles of the idea of sustainable development. It is advisable for sustainable construction to implement its objectives, which are subject to strategic analysis. The TOWS-SWOT method is a tool that, due to its versatility and comprehensiveness, can be used to identify the impact of the environment on construction projects and projects on the environment.
EN
The article is devoted to the research of the world positive and negative experience in public administration of the transformation of energy-dependent regions. The research is carried out in the context of the sustainable development of energy-dependent regions, which is one of the key global agendas for the transition of all countries to a low carbon economy and the reduction of greenhouse gas emissions, in the context of the UN Sustainable Development Goals to 2030. The authors analysed the institutional features of the experience of just transformation in Australia and Poland, the shortcomings of the transforming process of energy-dependent regions in European countries such as the United Kingdom and the Netherlands, and also some initial directions for further energy transition in the German and Czech regions.
PL
Artykuł poświęcony jest badaniu światowych pozytywnych i negatywnych doświadczeń odnoszących się do administracji publicznej i transformacji regionów zależnych od energii. Badania przeprowadzono w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów zależnych od energii, który stanowi jeden z kluczowych elementów w globalnym przejściu wszystkich krajów na gospodarkę niskoemisyjną i redukcji emisji gazów cieplarnianych, biorąc pod uwagę Cele zrównoważonego rozwoju ONZ do 2030 r. Autorzy przeanalizowali cechy instytucjonalne przykłady sprawiedliwej transformacji w Australii i Polsce, niedociągnięcia procesu transformacji regionów zależnych od energii w krajach europejskich, takich jak Wielka Brytania i Holandia, a także kilka kierunków możliwej dalszej transformacji energii w Niemczech i Czechach.
EN
Women could have played a significant part in the process of Sustainable Development, although they were not given an opportunity to directly involve in this process in different cultures. Their roles are mainly subjected to perform household works, such as caring for children and elderly members. However, these familial responsibilities of women develop a positive attitude and potential skills to maintain sustainable development by preserving natural resources. This paper induces a brief description of the term Sustainable Development. Furthermore, it would suggest an environmentally sound model for achieving the objectives of sustainable development by incorporating eco-feminist ideas as its fundamental elements. Eco-feminism highlights the inter-connectedness of women with the environment and it claims that women’s active participation is globally required nowadays for achieving sustainability.
PL
Kobiety mogłyby odegrać znaczącą rolę w procesie zrównoważonego rozwoju, chociaż w niektórych kulturach nie mają możliwości bezpośredniego zaangażowania się w ten proces. Ich role polegają głównie na wykonywaniu prac domowych, takich jak opieka nad dziećmi i osobami starszymi. Jednak te rodzinne obowiązki kobiet rozwijają pozytywne nastawienie i potencjalne umiejętności w celu utrzymania zrównoważonego rozwoju poprzez ochronę zasobów naturalnych. Niniejszy artykuł zawiera krótki opis pojęcia zrównoważonego rozwoju. Ponadto przedstawiono model przyjazny dla środowiska dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju poprzez włączenie eko-feministycznych idei jako jego podstawowych elementów. Eko-feminizm podkreśla wzajemne powiązanie kobiet z otoczeniem i sugeruje, że aktywny udział kobiet jest obecnie wymagany na całym świecie, aby osiągnąć zrównoważony rozwój.
18
EN
Historically, the value theory was based on an objectivist approach, where the value of the goods arises through the involvement of private means of production, with a special role of work or a subjectivist approach, where value is a subjective phenomenon and depends on marginal utility of the economic entity. The neoclassical revolution replaced the vague value theory with price theory, the economic reality and consumer expectations led to a situation in which lowering the price of goods at the expense of the environment became a commonly accepted mode of operation. For a long time, the value theory in economics was not an area of reflection, both in the sense of economic and moral value. It was assumed that the subjective character of the value phenomenon makes the analysis of value elusive for the tools of economics. At the same time, environmental goods were considered to be so-called free, occurring in unlimited quantities. These assumptions have contributed to the development of an economics theory that is the antithesis of the economics of sustainable development, excessively exploiting the environment and, indirectly, society as well. The assumptions of sustainable development redefine the space for interpretation of the value theory and imply a change in the approach to an environmental element that cannot be understood in the sense of a free good and which imposes an objective understanding of values that can be preserved or lost in the production process.
PL
Historycznie, teoria wartości opierała się na obiektywistycznym podejściu, gdzie wartość dobra powstaje poprzez zaangażowanie prywatnych środków produkcji, ze szczególną rolą pracy lub też subiektywistycznym podejściu, gdzie wartość jest zjawiskiem o subiektywnym charakterze i zależna jest od użyteczności krańcowej podmiotu gospodarującego. Neoklasyczna rewolucja zastąpiła niejasną teorię wartości teorią ceny, rzeczywistość gospodarcza i oczekiwania konsumentów doprowadziły do sytuacji, w której obniżanie ceny dóbr kosztem środowiska, stało się powszechnie przyjętym sposobem działania. Przez długi okres teoria wartości w ekonomii nie stanowiła obszaru rozważań, zarówno w znaczeniu wartości ekonomicznej, jak i moralnej. Przyjęto, że subiektywny charakter zjawiska wartości czyni analizę wartości nieuchwytną dla narzędzi ekonomii. Jednocześnie dobra środowiskowe uznawane były za tzw. wolne, występujące w nieograniczonych ilościach. Te założenia przyczyniły się do rozwoju gospodarki będącej antytezą ekonomii rozwoju zrównoważonego, nadmiernie eksploatującej środowisko, a pośrednio również społeczeństwo. Założenia rozwoju zrównoważonego otwierają na nowo przestrzeń do interpretacji teorii wartości i implikują zmianę podejścia do elementu środowiskowego, którego nie można rozumieć już w znaczeniu dobra wolnego, i który narzuca obiektywne rozumienie wartości, która w procesie produkcji może zostać zachowana lub utracona.
EN
The paper, out of the three major domains of sustainable development, brings its focus on socio-cultural sustainability. As human contacts and negotiation are essential to serve the purposes of sustainable development worldwide, language as a shared means of communication is worth paying attention to. The central objective of the paper is to deliberate on the significance of language and literacy in sustainable development. Firstly, it introduces the notion of sustainable development and conceptualizes language within its frame. Then, it explores the link between language, literacy and development; and elucidates the role this plays in attaining sustainable development goals. The paper further highlights the debate between English and mother tongue/local languages specific to the literacy programmes in India. Conflicts in language selection for the medium of instruction, deciding on the place of mother tongue and global language, etc are some obvious issues in the multilingual and multicultural education scenario. Therefore, the paper calls for the need of adopting a multilingual approach in order to address the linguistic diversity in the multilingual educational contexts. Both English and local languages have been equally emphasized for attaining social sustainability at the local and global plane. Some implications are also suggested to be utilized in language/educational programmes.
PL
Niniejszy artykuł, spośród trzech głównych filarów zrównoważonego rozwoju, koncentruje się na zrównoważeniu społeczno-kulturowym. Ponieważ kontakty międzyludzkie i negocjacje są niezbędne, by służyć zrównoważonemu rozwojowi na całym świecie, warto zwrócić uwagę na język jako wspólny środek komunikacji. Głównym celem artykułu jest rozważenie znaczenia języka i umiejętności czytania i pisania o zrównoważonym rozwoju. Po pierwsze, wprowadza pojęcie zrównoważonego rozwoju i konceptualizuje język w jego ramach. Następnie bada związek między językiem, umiejętnością czytania i rozwoju oraz wyjaśnia rolę, jaką odgrywa w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. Artykuł dodatkowo omawia relację między językiem angielskim a językiem ojczystym / językami lokalnymi w kontekście programów alfabetyzacji w Indiach. Konflikty w wyborze języka jako środka nauczania, decydowania o miejscu języka ojczystego i języka globalnego itp. to pewne oczywiste problemy w scenariuszu edukacji wielojęzycznej i wielokulturowej. W związku z tym w artykule postuluje się przyjęcie podejścia wielojęzycznego w celu uwzględnienia różnorodności językowej wielojęzycznych klas. Podkreślono rolę zarówno języka angielskiego, jak i lokalnego, jako drogi do osiągnięcia równowagi społecznej na płaszczyźnie lokalnej i globalnej. Autorzy wskazują również, na niektóre rozwiązania, które można wykorzystać w programach językowych / edukacyjnych.
EN
A philosophical investigation of sustainable development has much to contribute to the study of philosophy of religion because religion has significant effect on human behavior. In Indian philosophy, to be precise, early Buddhist Philosophy argues for individual suffering and it’s solution. Notwithstanding, there is an argument that Buddhist philosophy does not motivate an individual to make efforts for sustainable development or preservation of natural resources. Therefore, one cannot contemplate the problem of sustainable development under early Buddhist philosophical framework. To refute this view, I have attempted to analyze Buddhaghosa’s notion of virtue. In this paper, I have argued that, there is a significant implication of the study of virtue for the area of sustainable development. This, consequentially, imparts significance to the balanced consumption of natural resources and balanced consumption of natural resources is vital for sustainable development.
PL
Filozoficzne badanie zrównoważonego rozwoju ma duży wkład w studiowanie filozofii religii, ponieważ religia ma znaczący wpływ na ludzkie zachowanie. Mówiąc precyzyjniej, w filozofii indyjskiej wczesna filozofia buddyjska opowiada się za indywidualnym cierpieniem i rozwiązaniem. Niezależnie od tego istnieje argument, że filozofia buddyjska nie motywuje jednostki do podejmowania wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju lub zachowania zasobów naturalnych. Dlatego nie można kontemplować problemu zrównoważonego rozwoju we wczesnych buddyjskich ramach filozoficznych. Aby obalić ten pogląd, próbowałem przeanalizować pojęcie cnoty Buddhaghosy. W tym artykule argumentowałem, że badanie cnoty ma znaczący wpływ wspieranie zrównoważonego rozwoju. W konsekwencji nadaje to znaczenie zrównoważonemu zużyciu zasobów naturalnych, a zrównoważone zużycie zasobów naturalnych ma zasadnicze znaczenie dla zrównoważonego rozwoju.
first rewind previous Strona / 81 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.