Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 189

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  survey
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Świadomość potencjału wynikającego z nierzadko wielowiekowej historii czyniącej obiekt zabytkowy niemym świadkiem minionych wydarzeń wygenerowała potrzebę regulacji zasad dotyczących zagadnienia konserwacji. Podstawą zrozumienia aktualnego systemu ochrony zabytków i fundamentów funkcjonowania instytucji z tym związanych jest dorobek przeszłości i wszystkie czynniki mające wpływ na jego rozwój. Artykuł w sposób chronologiczny prezentuje proces kształtowania się konserwatorstwa w Galicji. Działalność pojedynczych osób, a następnie organizacji wywodzących się z tego terenu stała się podstawą wypracowania prawnego systemu opieki nad zabytkami. Głównym celem podjętych badań było przedstawienie oraz analiza złożonego i wielowątkowego zagadnienia dotyczącego zasad i metod konserwatorskich ukształtowanych w południowo-wschodniej Polsce.
EN
Awareness of the potential arising from a structure’s history that is often many centuries long and that makes the structure a silent witness to past events, has generated a need to regulate the principles of conservation. It is the work of the past that forms the basis for understanding the current monument protection system and the foundation of the operation of its associated institutions together with the sum of factors that affected its development. This paper chronologically presents the general process of the evolution of conservation in Galicia together with the associated subject matter. The work of individuals and later organizations active in the region became the seed for formulating a legal system of monument preservation. The main goal of this study was to present and analyze the complex and multi-threaded issue of conservation methods and principles that were shaped in south-eastern Poland.
EN
In order to assess the challenges and needs of Austrian companies with respect to current business and technological developments, a regular well-researched compilation of empirical data of the Austrian manufacturing industry is necessary. Hence, a panel of 104 decisionmakers (owners, CEOs, managing directors and plant managers) from leading Austrian industrial companies was assembled in form of an “industry panel” to investigate current issues of production work in Austria by means of a survey. In order to allow for a longitudinal study, it is planned to survey the same group of people every year; hence the instrument of an annual panel-survey was chosen. To date the panel consists of 104 leaders from different Austrian or international companies with at least one factory location in Austria. The panel was assembled first in 2018/2019 and the administered survey contained 23 questions. The actual questions comprise topics that concern the current economic situation and future expectations, operational issues with respect to delivery time, product variability and demand fluctuations, as well as questions relating to innovation, automation and the application of current technological developments (i.e. assistance systems, machine learning, etc.) in manufacturing. This paper presents the survey results and conclusions of the 2019 panel on production work in Austria.
3
Content available remote Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie
PL
Przedmiotem artykułu są nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie. W artykule omówiono sposoby obliczeń i zasady pracy nadproży. Uwagę poświęcono także projektowaniu i budowaniu nadproży. Przedstawiono ponadto typowe błędy popełniane przy wykonywaniu nadproży płaskich.
EN
This paper presents modern lintels used in building construction. It describes the design calculation methods and functional principles of lintels. Focus was also on design and construction of lintels, as well as typical mistakes of flat lintels installation.
4
PL
Przedmiotem artykułu są szeroko zakrojone badania systemów ociepleń na bazie EPS z uwzględnieniem pasów MW. Porównano w nim wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w niektórych krajach UE na podstawie normy BS8414-1:2015+A1:2017. Omówiono proces badawczy z uwzględnieniem ściany EPS SYSTEM oraz SYSTEM EPS z nadprożem MW. Przedstawiono wyniki badań w zakresie przebiegu zmian temperatury w trakcie badania obu ścian uwieńczone porównaniem średnich temperatur zmierzonych w czasie badania.
EN
This paper describes large-scale tests on EPS insulation systems with mineral wool strips. It contains a summary of fire safety requirements specified in BS 8414-1:2015+A1:2017 standard, adopted in certain EU countries. It also describes the testing procedure performed for walls with EPS SYSTEM and EPS SYSTEM with lintel insulated with mineral wool. Temperature changes during the test have been analysed and average temperatures measured in the course of the test have been compared.
5
Content available Transformable Clothing in Children's Fashion
EN
Modern children's clothing is characterised not only by the diversity of forms and rich ornamentation but also, primarily, by the specificity of these clothing products that guarantees their safety of use, functionality and shaping of the personality characteristics of the child. The world of children’s fashion takes into account current trends, paying particular attention to its practical aspects. An important role in the design of children’s clothing can be played by transformable clothing, which supports the child in its normal psychophysical development, as well as parents in economic terms. Surveys carried out show the opinions of children and parents regarding transformable clothing.
PL
Nowoczesne ubiory dziecięce charakteryzują się nie tylko różnorodnością form czy bogatym zdobnictwem, ale przede wszystkim muszą uwzględniać specyfikę tych wyrobów odzieżowych, gwarantując bezpieczeństwo użytkowania, funkcjonalność i kształtując cechy osobowości dziecka. Świat mody dziecięcej uwzględnia aktualne trendy, w szczególności zwracając uwagę na jej aspekt praktyczny. Ważną rolę w projektowaniu odzieży dziecięcej może mieć odzież przekształcalna, która wspiera dziecko w prawidłowym rozwoju psychofizycznym, a rodziców – pod względem ekonomicznym. Przeprowadzone badania ankietowe pokazują opinie dzieci i rodziców dotyczące przekształcalnej odzieży.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych w zakresie oceny ważności charakterystyk jakościowych produktów żywnościowych i ich wymiarów w opinii młodzieży studenckiej. Respondenci ocenili na ile ważne są dla nich cechy jakościowe produktów żywnościowych w momencie podejmowania przez nich decyzji o jego zakupie. Analiza wyników badań dowiodła że najważniejsze cechy jakościowe produktów żywnościowych to świeżość produktu, smak, wygląd i prozdrowotność. Najważniejszymi wymiarami jakości żywności okazały się być zdrowotność, atrakcyjność sensoryczna oraz dyspozycyjność. Dodatkowe wymiary jakości takie jak „symboliczność” oraz jakość żywienia mają zdecydowanie mniejsze znaczenie dla respondentów przy zakupie produktów spożywczych. Najmniejsze znaczenie ze wszystkich wymiarów jakość żywności ma „symboliczność”, czyli cechy żywności umożliwiające zgodność z modą oraz zapewniające wyróżnienie się w grupie społecznej.
EN
The article presents the results of surveys in the field of assessing the validity of quality characteristics of food products and their dimensions in the opinion of students. Respondents assessed the importance of quality products for food when they decided to buy it. Analysis of research results has shown that the most important quality features of food products are product freshness, taste, appearance and healthiness. The most important dimensions of food quality turned out to be healthiness, sensory attractiveness and availability. Additional quality dimensions such as 'symbolism' and nutrition quality are definitely less important for respondents when buying food products. The smallest meaning of all dimensions of food quality is 'symbolism', that is, food features enabling fashion compliance and ensuring standing out in the social group.
EN
The article presents the results of surveys focusing on the impact of digitalization on the labor market. The conducted research and analyzes show that breaking the mental barriers to digitalization in order to strengthen its acceptance may play a decisive role in creating development within the labor market. As evidenced by numerous sources cited in the text, the pursuit of development, in the phase of digitalization growth, directly leads to economic growth in the dimension of both the state and local communities. This, in turn, favors the social dimension of the individual and strengthens the human feeling of fullness of life.
PL
Coraz większa liczba przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce wdrożyła lub rozważa wdrożenie Planów Bezpieczeństwa Wodnego. Decyzja o przygotowaniu tego dokumentu powinna być poparta wstępnymi badaniami gotowości do wdrożenia Planów Bezpieczeństwa Wodnego. W ramach artykułu przedstawiona została ankieta skierowana do przedsiębiorstw wodociągowych, punktowo oceniająca wstępne możliwości rozpoczęcia prac związanych z przygotowaniem Planów Bezpieczeństwa Wody. W pracy przedstawiono także wyniki ankiet przeprowadzonych wśród kilkunastu przedsiębiorstw wodociągowych.
EN
An increasing number of water companies in Poland have implemented or are considering the implementation of Water Safety Plans. The decision to prepare this document should be supported by preliminary studies on the readiness to implement the Water Safety Plans. The article presents a survey addressed to water companies, spotting the preliminary possibilities of starting work related to the preparation of Water Safety Plans. The paper also presents the results of surveys conducted among several water companies.
9
Content available remote Badania mobilności metali w zanieczyszczonych glebach
PL
Badano mobilność metali w glebach w różnym stopniu zanieczyszczonych metalami. Gleby pochodziły z terenu przemysłowego i charakteryzowały się odczynem zasadowym oraz wysokim stopniem wysycenia kompleksu sorpcyjnego wymiennymi kationami zasadowymi. Metodą ekstrakcji (z dodatkiem roztworu HCl) potwierdzono zależność uwalniania metali z gleb do roztworu glebowego od odczynu gleby. Na glebach o silnym i zróżnicowanym zanieczyszczeniu antropogenicznym rozpuszczalność metali istotnie rośnie już po niewielkim obniżeniu granicznych wartości w szeregu pH 8,5 (Cd) > 8,2 (Zn, Ni, Pb) > 7,0 (Cr, Cu), stanowiąc zagrożenie wymywania metali do wód podziemnych.
EN
Five soil samples from industrial regions were studied for mobility of heavy metal ions by extn. with aq. HCl solns. (concn. 0.01-1 M). The solubility decreased in series: Zn > Pb > Cu > Cr > Ni > Cd. The Pb concn. was higher than allowable in all studied soil samples, the Zn, Cu and Cd concs. were crit. only in few of them, and Cr and Ni concns. were allowable in all soil samples studied.
10
Content available Drewno księżycowe jako materiał konstrukcyjny
PL
W pracy przedstawiono koncepcję drewna księżycowego i najważniejsze jego zasady. Przedstawiono również badania potwierdzające fenomen wpływu faz Księżyca na właściwości drewna księżycowego, od fazy kiełkowania do jego cech fizykomechanicznych, tj. na gęstość czy wytrzymałość.
11
Content available remote Turystyka w Przemęckim Parku Krajobrazowym – czego oczekują turyści?
PL
Kompleksowe zaspokojenie funkcji społecznej jest jednym z nadrzędnych celów działalności Przemęckiego Parku Krajobrazowego (PPK). Celem pracy było zbadanie nasilenia ruchu turystycznego w Parku, a także określenie jego potencjału przyrodniczego, kulturowego i turystycznego. Narzędziem badawczym była ankieta, przeprowadzona w okresie od czerwca 2014 do maja 2015 roku. Przebadano 6006 respondentów. Najczęściej wskazywanym przez ankietowanych powodem wyboru PPK była chęć obcowania z przyrodą. Głównym celem przyjazdu były wypoczynek i rozrywka. Badani wybierali czynną formę spędzania wolnego czasu. Wśród gości przeważało zainteresowanie turystyką wodną i rowerową. Preferowaną wśród nich formą rozrywki były imprezy okolicznościowe oraz wizyty w pubach i klubach. Zdecydowana większość badanych to mieszkańcy Wielkopolski. Respondenci najczęściej informacje o PPK uzyskiwali przez Internet.
EN
Complex fulfillment of the social function is one of the most important goals of the Przemęcki Landscape Park (PPK). The goal of the work was to examine the intensity of tourist traffic in the Park, as well as to determine its natural, cultural and tourist potential. The survey was carried out from June 2014 to May 2015. 6006 respondents were examined. The reason for choosing PPK most frequently indicated by the respondents was the desire to connect with nature. The main purpose of the visit was rest and entertainment. The respondents chose the active form of spending free time, the interest in water and cycling tourism prevailed. The preferred form of entertainment was parties and visits to pubs and clubs. The vast majority of respondents are residents of Wielkopolska. Respondents usually obtained information about PPK via the Internet.
12
Content available remote Stosunek mieszkańców Rzeszowa do odnawialnych źródeł energii
PL
W XXI wieku następuje rozwój i intensyfikacja gospodarki. Powoduje to zwiększenie wydobycia surowców kopalnych i przyczynia się do wdrażania nowych technologii. Wyczerpywanie surowców kopalnych prowadzi do zmniejszenia opłacalności inwestycji. Energia pozyskiwana z konwencjonalnych źródeł energii ma negatywny wpływ na środowisko naturalne. W wyniku spalania węgla do atmosfery dostają się duże ilości dwutlenku węgla i siarki, co powoduje nasilenie efektu cieplarnianego. Zaletą funkcjonowania odnawialnych źródeł energii jest ich mniejszy negatywny wpływ na środowisko. Wykorzystując energię wody, wiatru oraz słońca możemy w niekonwencjonalny sposób pozyskiwać energię, dzięki czemu chronimy środowisko i ratujemy dobrą kondycję ekosystemów, które nam pozostały. Wyniki badań wskazują na wzrastającą świadomość mieszkańców Rzeszowa w tym zakresie.
EN
Over the years, we have been observing faster development of the economy. Its development drives the extraction of fossil raw materials and contributes to the implementation of new technologies. Resources are limited, which increases the cost of their extraction. The depletion of fossil raw materials leads to a reduction in the profitability of investments and entails high mining costs. Energy obtained from conventional energy sources has a negative impact on the natural environment. As a result of burning these raw materials, large amounts of carbon dioxide and sulfur get into the atmosphere, which intensifies the greenhouse effect. The advantage of operating renewable energy sources is their lower environmental impact. Using water, wind and sun, we can obtain energy in an unconventional way, thanks to which we protect the environment and save ecosystems that we have left. The research results indicate the growing awareness of the inhabitants of Rzeszow in this respect.
13
Content available remote Elementy społecznego postrzegania gospodarki przeterminowanymi lekami
PL
Odpady leków przenikają do środowiska i stwarzają zagrożenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gleb substancjami czynnymi farmaceutyków. Do czynników sprzyjających zagrożeniu należy także czynnik społeczny taki jak brak świadomości konsumentów o konieczności odpowiedzialnego stosowania leków oraz zagospodarowania ich odpadów, tak aby zminimalizować ryzyko przedostawania się substancji farmakologicznie czynnych do środowiska. Celem artykułu była analiza wybranych informacji dotyczących gospodarki odpadami leków w obrębie gospodarstw domowych. Analizę o charakterze lokalnym wykonano na przykładzie powiatu lubaczowskiego.
EN
Pharmaceutical wastes penetrate the environment and pose a threat to surface water and soil pollution with active pharmaceutical substances. Risk factors also include a social factor, such as a lack of consumer awareness about the need for responsible use of medicines and the management of medicines waste, in order to minimize the risk of leakage of pharmacologically active substances into the environment. The aim of the article was to analyze selected information on medicines waste management within households. Local analysis was performed on the example of the Lubaczów poviat.
PL
Badanie miało na celu określenie poziomu edukacji pacjentów noszących soczewki kontaktowe, znajomości zasad pielęgnacji oraz wiedzy na temat noszenia, doboru i bezpieczeństwa miękkich soczewek kontaktowych. Ocenie podlegała również obsługa pacjenta przy doborze miękkich soczewek kontaktowych.
EN
The aim of this research was to investigate education level of the contact lens patients. The knowledge about the soft contact lenses care, wear, fitting and safety was checked. Level of patient service during fitting of the soft contact lenses was also evaluated.
EN
The crime economy has lately become a popular field of research because of regular increases in crime rates. Economists’ interest in crime analysis goes back to Becker’s (1968) model. “Cost‑benefit” analysis determined the crime preferences of rational individuals in this model. According to this analysis, if the benefit from the crime is higher than the cost to be faced, the individual will be willing to commit the crime. One of the factors studied in the crime phenomenon is migration. The main reason for migration is unemployment and poverty. The main purpose of this study is to determine the relationship between youth unemployment and crime rates by migration-receiving regions. By this purpose, aggregated crime rates, as well as non-aggregated crime rates (property crime, theft, and violent crime), were used. Also, the youth unemployment rate has been subdivided by gender differences and educational levels. We prefer to use spatial econometrics models in this study because of the unemployment rate, and crime rate showing the regional cluster pattern. Migration-receiving is considered as regions neighboring.
EN
This article presents the results of a survey using a questionnaire conducted in Algeria, to evaluate the quality of public drinking water service, and at the same time the level of dissatisfaction / satisfaction of the subscribers. A statistical analysis of the data has been conducted on a representative sample of general population to identify weaknesses and strengths related to the current state of water management. The assessment of the quality of service, and the quality of water, as well as the price of water under the influence of the geographical distribution of the population was also studied. The results of the statistical analyses show a wide variability regarding the level of dissatisfaction/satisfaction of the subscribers. In order to simplify the interpretation, we gathered the results in the form of classes and groups in such way that the cities appear on GIS mapping software, with their inhabitants’ degree of satisfaction.
PL
W artykule przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej w Algierii metodą kwestionariuszy celem oceny jakości usług publicznego zaopatrzenia w wodę, a tym samym satysfakcji/niezadowolenia ankietowanych. Statystyczną analizę danych przeprowadzono na reprezentatywnej próbie generalnej populacji, aby określić mocne i słabe strony bieżącego stanu gospodarki wodnej. Przeprowadzono także ocenę jakości usług, jakości wody i ceny wody w odniesieniu do geograficznego rozmieszczenia ludności. Wyniki analiz statystycznych wskazują na duże zróżnicowanie poziomu satysfakcji/niezadowolenia ankietowanych. Aby uprościć interpretację, zebrano wyniki w postaci grup i klas w taki sposób, że miasta pojawiają się w graficznym programie GIS wraz z poziomem satysfakcji ich mieszkańców.
EN
Unified Modeling Language (UML) is a commonly known OMG (Object Management Group) standard for designing software systems. However, practice shows that the usage of UML varies depending on the specificity of a software system and company. The authors decided to explore the perspective of students with experience in using UML by conducting an exploratory survey with them. Analysis of the data gathered revealed that they use UML diagrams as an additional help when developing software. The main risk turned out to be different diagram interpretations. At last, the main motivation to learn UML was obtaining a credit at university.
PL
Unified Modeling Language (UML) jest powszechnie nauczanym i stosowanym standardem Object Management Group (OMG) służącym do opisu systemów informatycznych. Jednakże praktyka pokazuje, że użyteczność UML waha się w zależności od specyfiki projektu i systemu informatycznego. Autorzy zdecydowali się przeprowadzić ankietę badającą opinie studentów, mających styczność z językiem UML, na temat wykorzystania wykonanych w nim diagramów. Analiza zebranych ankiet wykazała, że diagramy UML pełnią zazwyczaj rolę pomocniczą, głównym ryzykiem ich użycia są różnice w ich interpretacji, a główną motywacją do nauki jest uzyskanie zaliczenia na uczelni.
PL
Niejednoznaczne podejście do postrzegania zarządzania logistyką oraz zarządzania łańcuchem dostaw oraz ich wzajemnych relacji budzi wiele wątpliwości na gruncie teoretycznym. Znajduje to także odzwierciedlenie w praktyce gospodarczej, jednak w tym przypadku może wiązać się z brakiem możliwości wykorzystania potencjału, jaki oferuje wdrażanie koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw. Kształtowanie zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku wiąże się przede wszystkim z identyfikacją takich obszarów, w których istnieje potencjał wzrostu efektywności działań. W pracy zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach dotyczących postrzegania roli logistyki oraz jej relacji z zarządzaniem łańcuchem dostaw w tworzeniu i wzroście wartości.
EN
An ambiguous approach to the perception of logistics management and supply chain management and their mutual relations raises a number of theoretical discussions. This is also reflected in business practice, but in this case it may be related to the inability to use the potential offered by the implementation of the supply chain management concept. Shaping the competitive ability of enterprises on the market is primarily associated with the identification of such areas where there is a potential to increase the efficiency of operations. The paper presents the results of surveys carried out in Polish enterprises regarding the perception of the role of logistics and its relationship with supply chain management in creating and increasing value.
EN
Background: A number of Agile maturity models (AMMs) have been proposed to guide software organizations in their adoption of Agile practices. Typically the AMMs suggest that higher maturity levels are reached by gradually adding more practices. However, recent research indicates that certain Agile practices, like test-driven development and continuous integration, are being abandoned. Little is known on the rationales for abandoning Agile practices. Aim: We aim to identify which Agile practices are abandoned in industry, as well as the reasons for abandoning them. Method: We conducted a web survey with 51 respondents and interviews with 11 industry practitioners with experience in Agile adoption to investigate why Agile practices are abandoned. Results: Of the 17 Agile practices that were included in the survey, all have been abandoned at some point. Nevertheless, respondents who retained all practices as well as those who abandoned one or more practices, perceived their overall adoption of Agile practices as successful. Conclusion: Going against the suggestions of the AMMs, i.e. abandoning Agile one or more practices, could still lead to successful outcomes. This finding indicates that introducing Agile practices gradually in a certain order, as the AMMs suggest, may not always be suitable in different contexts.
PL
Obciążenie psychiczne z powodu stresu w miejscu pracy jest istotnym problemem w przemyśle wydobywczym. Może powodować absencję pracowników, spadek wydajności pracy i kłopoty zdrowotne. W pracy przedstawiono badania tego problemu przeprowadzone metodą ankietową. Analiza ankiety wykazała, że dla pracowników najbardziej uciążliwe i stresogenne były warunki szkodliwe na terenie kopalni oraz presja wywołana terminowością wykonywanych zadań i wielkością osiąganego wyniku.
EN
Psychological burden due to stress in the workplace is a significant problem in the mining industry. It can cause employee absenteeism, decrease in work efficiency and health problems. The analysis of the survey showed that the most onerous and stressful for employees were harmful conditions in the mine and the pressure caused by the timeliness of the tasks performed and the size of the achieved result. It has been suggested that there is a possibility of reducing the level of stress by taking appropriate action.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.