Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 162

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surowce mineralne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
Emerging technologies represent the direction of the new industrial revolution of promoting sustainable economic and social development, and strategic emerging industries have developed rapidly in China. The development of these emerging technology industries requires more mineral resources as raw materials, especially the need for specific minerals, has increased. The unsatisfied growing demand for minerals used in emerging technologies or an unexpected supply disruption in major producing countries could have an impact on economic development. There are only several studies on the supply of mineral resources from the perspective of mineral resources needed by the development of China’s emerging industries. To assess the criticality of the minerals needed by the strategic emerging industries in China, this paper adopts three indicators: import concentration, the volatility of prices and the application requirements by the Chinese 13th five-year plan dedicated to strategic emerging industries in 2016. Furthermore, 34 types of nonfuel minerals and mineral raw materials are separated into three categories. Finally, this paper indicates that the three indexes are all high for 8 minerals with supply risks, application in emerging technologies, and substantial market fluctuations which need the support of special policies. Two indexes of three Level-II indicators are high for 14 minerals which need different policy combination measures, and one index is high for 12 minerals which also needs attention, all of which were analyzed.
PL
Nowo powstające technologie stanowią kierunek nowej rewolucji przemysłowej promującej zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny, a strategiczne wschodzące branże przemysłu szybko rozwinęły się w Chinach. Rozwój tych nowo powstających branż technologicznych wymaga wykorzystania znacznej ilości zasobów surowców mineralnych, a zwłaszcza ściśle określonych surowców mineralnych. Niezaspokojony rosnący popyt na surowce mineralne (pierwiastki, minerały, surowce mineralne metaliczne) wykorzystywane w nowo powstających technologiach lub nieoczekiwane zakłócenie dostaw z produkujących je krajów może mieć wpływ na rozwój gospodarczy. Występują nieliczne badania dotyczące podaży zasobów surowców mineralnych z punktu widzenia zasobów surowców mineralnych potrzebnych do rozwoju wschodzących branż przemysłu w Chinach. Aby ocenić krytyczność surowców mineralnych potrzebnych strategicznym wschodzącym branżom przemysłu w Chinach, w artykule przyjęto trzy wskaźniki: koncentrację importu, zmienność cen i wymogi dotyczące zastosowania zawarte w trzynastym chińskim planie pięcioletnim poświęconym strategicznym wschodzącym przemysłom w 2016 roku. Ponadto 34 rodzaje surowców mineralnych (pierwiastki, metale, surowce mineralne niepaliwowe) podzielono na trzy kategorie. Ostatecznie, w artykule pokazano, że wszystkie trzy indeksy są wysokie dla 8 surowców mineralnych z ryzykiem ich dostaw, zastosowaniem w nowych technologiach i znacznymi wahaniami rynku, które wymagają specjalnej polityki wsparcia. Dwa wskaźniki z trzech wskaźników poziomu II są wysokie dla 14 surowców mineralnych, które wymagają kombinacji różnej polityki wsparcia, a jeden wskaźnik jest wysoki dla 12 surowców mineralnych, które również wymagają uwagi spośród wszystkich, które zostały przeanalizowane.
EN
Traditional methods of mineral exploration are mainly based on very expensive drilling and seismic methods. The proposed approach assumes the preliminary recognition of prospecting areas using satellite remote sensing methods. Maps of mineral groups created using Landsat 8 images can narrow the search area, thereby reducing the costs of geological exploration during mineral prospecting. This study focuses on the identification of mineralized zones located in the southeastern part of Europe (Kosovo, area of Selac) where hydrothermal mineralization and alterations can be found. The article describes all the stages of research, from collecting in-situ rock samples, obtaining spectral characteristics with laboratory measurements, preprocessing and analysis of satellite images, to the validation of results through field reconnaissance in detail. The authors introduce a curve-index fitting technique to determine the degree of similarity of a rock sample to a given pixel of satellite imagery. A comparison of the reflectance of rock samples against surface reflectance obtained from satellite images allows the places where the related type of rock can be found to be determined. Finally, the results were compared with geological and mineral maps to confirm the effectiveness of the method. It was shown that the free multispectral data obtained by the Landsat 8 satellite, even with a resolution of 30 meters, can be considered as a valuable source of information that helps narrow down the exploration areas.
PL
Tradycyjne metody poszukiwania surowców mineralnych opierają się głównie na bardzo kosztownych metodach, takich jak wiercenia oraz metody sejsmiczne. Proponowane przez autorów podejście zakłada wstępne rozpoznanie obszarów perspektywicznych z wykorzystaniem metod teledetekcji satelitarnej. Mapy grup minerałów stworzone przy użyciu zobrazowań dostarczonych przez satelitę Landsat 8 mogą zawęzić obszar poszukiwań, a przez to doprowadzić do redukcji kosztów rozpoznania geologicznego podczas poszukiwania surowców mineralnych. Niniejsze badanie skupia się na identyfikacji stref zmineralizowanych znajdujących się w południowo-wschodniej Europie (Kosowo, rejon Selac) gdzie znajdują się mineralizacje hydrotermalne oraz strefy alteracji. Artykuł opisuje szczegółowo wszystkie etapy badań, od pozyskania próbek terenowych, badań laboratoryjnych mających na celu pozyskanie charakterystyk spektralnych, przez wstępne przetwarzanie oraz analizę zobrazowań satelitarnych do walidacji wyników poprzez rozpoznanie terenowe. Autorzy przedstawili technikę wykorzystującą wskaźnik dopasowania krzywej pozwalający na określenie stopnia podobieństwa próbki do piksela zobrazowania satelitarnego. Porównanie współczynnika odbicia dla próbek względem współczynnika odbicia zarejestrowanego przez satelitę pozwala na określenie miejsc, gdzie mogą występować określone typy skał. W celu określenia skuteczności metody wyniki zostały porównane z mapami geologicznymi. Wykazano, że darmowe dane multispektralne dostarczone przez satelitę Landsat 8, nawet z rozdzielczością 30 m, mogą stanowić cenne źródło informacji, które pozwala na zawężenie obszaru poszukiwań.
PL
29 października 2018 roku został przyjęty System Zarządzania Rozwojem Polski. Projektowane są w jego wykonaniu nowe regulacje (akty) planistyczne. System, jak i założenia regulacji, zawierają istotne luki i zagrożenia dla działalności geologczno-górniczej, wykorzystywania zasobów mineralnych kraju i surowców wtórnych (złoża antropogeniczne).
PL
Ile kosztuje waszą cementownię produkcja klinkieru niespełniającego wymagań jakościowych? Ile można zaoszczędzić poprawiając OEE o parę procent, zwiększając produkcję czy dodając parę procent mniej klinkieru czy cementu? I jaki wpływ na stabilnośc jakościową wkładu piecowego mają suroce mineralne?
PL
Na początku ubiegłego wieku synonimem postepu były dymiące kominy hut i fabryk, w połowie ubiegłego wieku - amerykańskie "krążowniki szos", zaś końcówka XX w. i początek XXI to poszukiwanie energooszczędnych rozwiązań w każdej dziedzinie. W branży budowlanej o energooszczędności można mówić przynajmniej w trzech aspektach: poszukiwania oszczędności energii w procesach przeróbki surowców mineralnych, poszukiwania surowców i materiałów umożliwiających uzyskanie ograniczenia zużycia energii w procesach przetwórstwa i dążenia do wyprodukowania materiałów budowlanych umożliwiających ograniczenie strat energii.
PL
Charakterystyczną cechą współcześnie projektowanych układów technologicznych i maszyn przeróbczych jest ich wysoka wydajność i stosunkowo niska energochłonność. Dążenie do doskonalenia nowoczesnych rozwiązań budowy konstrukcyjnej urządzeń oraz lepszych komponentów tworzyw, z których wykonywane są podzespoły i elementy robocze, stwarzają możliwości wydłużenia ich pracy, zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych oraz eliminację maszyn rezerwowych. Coraz częściej maszyny takie dzięki automatycznej regulacji i zdalnemu sterowaniu stają się łatwo dostrajalne do zmiennych warunków pracy, wygodne i bezpieczne w obsłudze.
PL
W artykule dokonano analizy wielkości produkcji podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w 2017 roku, z uwzględnieniem czołowych producentów. Analizie poddano wybrane surowce z grupy metali i kamieni szlachetnych (złoto, srebro, platyna i platynowce oraz diamenty naturalne), z grupy metali kolorowych (miedź, cynk, cyna, ołów, kadm, rtęć, ind i ren), z grupy metali lekkich lub ich rud (boksyt, magnez, beryl, tytan, rutyl naturalny oraz ilmenit), z grupy metali staliwnych lub ich rud (ruda żelaza, nikiel, ruda manganu, chromit, kobalt, molibden, wolfram, tantal i niob), surowce energetyczne – węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny, surowce nuklearne – uran, cyrkon i ziemie rzadkie, wybrane surowce chemiczne (fosfaty, potas, sól kamienna, siarka rodzima, gips, kaolin, antymon, fluoryt, baryt, bor i soda rodzima) oraz podstawowe surowce ogniotrwałe (perlit, magnezyt, wermikulit i łącznie – sillimanit, andaluzyt i cyjanit). W artykule przedstawiono istotne zmiany w wielkości produkcji tych surowców mineralnych w stosunku do 2016 roku, z uwzględnieniem wzrostów i spadków wydobycia u czołowych producentów.
EN
This paper presents an analysis of basic mineral resources production in the world and in Poland in 2017, including the leading producers. The analysis was executed for selected raw materials from the group of metals and precious stones (gold, silver, platinum and platinum and natural diamonds), from the group of non-ferrous metals (copper, zinc, tin, lead, cadmium, mercury, indium and rhenium), from the group of light metals or their ores (bauxite, magnesium, beryllium, titanium, natural rutile and ilmenite), from the group of ferrous metals or their ores (iron ore, nickel, manganese ore, chromite, cobalt, molybdenum, tungsten, tantalum and niobium), energy resources – hard coal, lignite, oil and natural gas, nuclear resources – uranium, zirconium and rare earths, selected chemical raw materials (phosphates, potassium, rock salt, native sulfur, gypsum, kaolin, antimony, fluorite, barite, boron and native soda) and basic refractories (perlite, magnesite, vermiculite and in total – sillimanite, andalusite and cyanite). The paper presents significant changes in the volume of production of these mineral raw materials in relation to 2016, taking into account increases and decreases in production at the leading producers.
8
Content available remote Ewolucja głównych kierunków działania PIG w latach 1919-2019
EN
Over the course of 100 years the main goals set for the Polish Geological Institute were subject to important changes depending on knowledge of the geological structure of the country, current demand for mineral raw materials and the economic system of the state. The first period comprised the years 1919-1952. It was characterized by the increased emphasis on geological cartography as well as basic research and regional studies. Its main effects included compilation of a geological map of Poland at the scale of1:300,000 and discoveries of new mineral deposits (hematite-pyrite deposit at Rudki, phosphorites at Rachów, bituminous coal in the Lviv-Volhyn coal basin, present-day Ukraine, and the Izbica-Klodawa salt dome. The second period comprising the years 1953-1989 was a time of an immense geological work. During that period priority was given to prospecting and exploration of mineral resources at any price. This resulted in an impressive discovery of mineral deposits, such as: native sulfur, copper and silver, sedimentary and igneous iron ores, bituminous coal, lignite, oil and gas fields, as well as potassium salt, barite, fluorite, magnesite and Cu-W-Mo ores. An effect of political changes in 1989 was a change of concept regarding prospecting and exploration of mineral resources. The state resigned from development and documentation of resources, leaving this task to private companies and investors. This launched a new third period that has continued to this day. During this time, data collection and processing, and their availability to a broad range of recipients have had a fundamental role. This is consistent with the concept of building an information society. Major new lines of activity of the Polish Geological Institute include protection of the environment, especially a soil-water environment that is the traditional domain of geologists, monitoring of groundwater, soil and bottom sediments as well as solid waste management. Geological education and protection of the geological and mining heritage have also assumed a vital importance.
EN
Selected issues of dust pollution caused by industrial mineral processing operations, were presented in the paper. Two test series of rock material comminution in various crushers were carried out. Dust generation level during operation of each crusher was registered and analyzed from the scope of energy consumption of a device, its throughput and technological effectiveness, measured by achieved comminution degree index (Sx). Results of the analysis show that the proposed indices can help in comparative analysis of effectiveness operation for machines with various capacity or energy consumption. The obtained results also show that the type of comminution forces determines to some extent the dust emission level.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z zanieczyszczeniem pyłami w przeróbce surowców. Przeprowadzono dwie serie testów rozdrabniania surowca w różnych kruszarkach. Dla każdego testu rejestrowano poziom zapylenia a wyniki były analizowane pod kątem energochłonności, wydajności oraz efektywności technologicznej kruszarki, mierzonej uzyskanym wskaźnikiem stopnia rozdrobnienia (Sx). Wyniki analizy wskazują, że zaproponowane wskaźniki oceny zapylenia mogą pomóc w ocenie porównawczej maszyn o różnej wydajności lub zużyciu energii. Uzyskane wyniki pokazują również, że rodzaj sił rozdrabniania w pewnym stopniu określa poziom emisji pyłu.
EN
The article analyzes the present state of the phosphate raw material base to meet Ukrainian chemical enterprises’ needs. In Ukraine, a number of complex apatite and phosphorite deposits have been explored. Their exploitation can lead to a complete supply of Ukrainian chemical enterprises with raw materials and can partly reduce the amount of expensive imported phosphate mineral fertilizers. At present, the following deposits, where apatite is connected with other useful components, are prepared for exploitation: Stremyhorod, Fedorivka, Novopoltavka, Kropyvna and others. The advantage of the development of these deposits is the possibility to extract apatite along with the production of rare earth concentrates, ilmenite, titanomagnetite, as well as feldspars, olivine, pyroxenes, mica and others which will significantly increase the profitability of the deposits development. The alternative to apatite-containing deposits in Ukraine can be sedimentary deposits of nodule, granular and mixed type phosphorites. Phosphorite deposits can be used mainly for the production of phosphorite and limestone flour. Considerable resources of granular phosphorites have been discovered in Volyn-Podillia and Dnieper-Donetsk which are considered to have a various agricultural effect. They are environmentally friendly ores without impurity which prevents plants from cesium, strontium and reduces nitrates in the soil. Arranging the exploration of phosphorite ores in certain parts of Volyn-Podillia basin and Dnieper-Donets Rift is recommended.
PL
W artykule przeanalizowano obecny stan bazy surowcowej fosforanów celu zaspokojenia potrzeb ukraińskich przedsiębiorstw chemicznych. Na terenie Ukrainy odkryto kilkanaście złóż apatytu i fosforytu. Ich eksploatacja może doprowadzić do pełnego zaopatrzenia ukraińskich przedsiębiorstw chemicznych w te surowce i może częściowo zmniejszyć ilość importowanych drogich nawozów fosforowych. Obecnie do eksploatacji przygotowywane są następujące złoża, w których apatyt jest związany z innymi pożytecznymi składnikami: Stremyhorod, Fedorivka, Novopoltavka, Kropyvna i inne. Zaletą zagospodarowania tych złóż jest możliwość wydobywania apatytu wraz z produkcją koncentratów ziem rzadkich, ilmenitu, tytanomagnetytu, a także skaleni, oliwinu, piroksenów, miki i innych, co znacznie zwiększy opłacalność rozwoju złóż. Alternatywą dla złóż zawierających apatyt na Ukrainie mogą być złoża osadowe fosforytów grudkowych, granulowanych i mieszanych. Złoża fosforytów można wykorzystać głównie do produkcji fosforytu i mąki wapiennej. Ponadto na Wołyniu Podolskim i Dnieprze-Doniecku odkryto znaczne rezerwy fosforytów ziarnistych, które mają różne zastosowanie rolnicze. Są to przyjazne dla środowiska rudy bez zanieczyszczeń, które zapobiegają tworzeniu się cezu, strontu i redukują azotany w glebie. Zaleca się dalsze poszukiwania rud fosforytów w niektórych częściach dorzecza Wołynia Podolskiego i Rowu Dniepr-Doniec.
PL
Pierwszą politykę surowcową państwa przyjęto w 1938 r. Polityka surowcowa II RP nakierowana była przede wszystkim na przygotowanie państwa do realizacji działań wojennych w warunkach prowadzenia wojny obronnej. W 1951 roku utworzono Centralny Urząd Geologii przygotowujący krajowe wieloletnie i roczne plany prac geologiczno-poszukiwawczych. Jego działalność skoncentrowana była na powiększaniu bazy zasobów złóż kopalin. Od 1985 roku za koordynację zadań polskiej geologii odpowiada urząd głównego geologa kraju. W roku 1996 Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Ministerstwie Przemysłu i Handlu dokument Założenia polityki państwa w dziedzinie surowców mineralnych. W 2015 roku odbyła się szeroka publiczna dyskusja o potrzebie opracowania polityki surowcowej państwa zainicjowana opublikowaniem trzech dokumentów analitycznych przygotowanych przez Fundację Demos, prof. J.Hausnera oraz Ministerstwo Środowiska. Kamieniami milowymi w pracach nad polityką surowcową stało się powołanie w 2016 roku pełnomocnika rządu do spraw polityki surowcowej oraz międzyresortowego zespołu do spraw polityki surowcowej. W 2018 roku projekt założeń Polityki Surowcowej Państwa (PSP) skierowany został do konsultacji społecznych. Dokument ten po raz pierwszy w tak kompleksowy i holistyczny sposób uwzględnia interesy bezpieczeństwa surowcowego państwa. PSP oparta jest na 9 filarach merytorycznych dotyczących m.in. prawno-ekonomicznych podstaw działania sektora mineralnego, ryzyka inwestycyjnego, poszukiwań geologicznych, wykorzystania mineralnych surowców odpadowych.
EN
The first Mineral Policy in Poland was prepared in 1938. In that time The Mineral Policy was primarily dedicated to preparing Poland for a defensive war. The Central Geology Authority (CGA) was created in 1991. The main task of this Authority was preparation plans (annual and multiannual) of geological-exploration. The CGA’s activities were focused on enhancing the resource base of mineral deposits. As of 1985 the coordination of geological tasks is the main duty of the Chief Geologist of the country. In 1996 the Council of Ministers adopted a document called State policy in the field of mineral resources, prepared at the Ministry 182 of Environmental Protection, Natural Resources and Forestry as well as the Ministry of Industry and Trade. In 2015 a wide public discussion about the need to develop a mineral raw materials policy, initiated by the publication of three analytical documents prepared by the Demos Foundation, Professor J. Hausner and the Ministry of the Environment took place. Milestones in the development of a national mineral raw materials policy was the establishment of the special government’s plenipotentiary as well as the inter-ministerial team for mineral raw materials policy. In 2018, The Mineral Raw Materials Policy was transferred for public consultation. This document is the first document that is so comprehensive and holistic from the point of view of national mineral security interests. The Mineral Raw Materials Policy is based on 9 substantial pillars among them: economical and legal basis of mineral sector activities, investment risk, geological prospection and exploration, utilization of mineral wastes.
12
Content available remote Zastosowanie równania Boltzmanna do opisu procesów wzbogacania surowców
PL
Zaprezentowano możliwość zastosowania dyskretnej postaci równania Boltzmanna do opisu procesu rozdrabniania ciał kruchych, uzyskanych przez zmieszanie jednorodnych składników, różniących się właściwościami fizycznymi. Taki przypadek rozdrabniania można wykorzystać w procesach wzbogacania surowców mineralnych niejednorodnych pod względem składu chemicznego. Wykorzystując różnice właściwości fizycznych surowców (np. właściwości wytrzymałościowych), można w ten sposób oczyścić surowiec z zanieczyszczeń. Prezentowany model matematyczny może być podstawą do opracowania bardziej skutecznych metod mechanicznego wzbogacania zanieczyszczonych surowców mineralnych.
EN
Discrete form of the Boltzmann equation was used to describe the process of grinding of brittle bodies and sepn. of their components under fluidized bed conditions. The energy exchange between the grinded grains was taken into consideration to increase the simulation efficiency.
PL
Aktualny stan przemysłu wydobywczego surowców mineralnych na świecie został opracowany w formie raportu przez Federalne Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki Austrii (Reichl i in. 2018). Raport ten był zaprezentowany i analizowany na 99 posiedzeniu Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu Górniczego, które w tym roku miało miejsce w Astanie, stolicy Kazachstanu. Pokazuje on produkcję górniczą różnych grup surowców mineralnych w kilku interesujących perspektywach. Wyraźnie wskazuje na pogłębiający się kryzys górnictwa na kontynencie europejskim, przejawiający się, między innymi, 17% spadkiem własnej produkcji surowców mineralnych w ciągu ostatnich 16 lat. Na innych kontynentach w tym okresie ma miejsce wzrost tej produkcji, z czego w Azji o 94%, a w krajach Oceanii o 128%.
EN
The report on the current condition of mining of mineral resources in the world was elaborated by Austrian Federal Ministry of Sustainability and Tourism (Reichl et al. 2018). It was presented and analyzed during the 99th meeting of the International Organizing Committee of the World mining Congress, which took place in Astana, the capital city of Kazakhstan. This report shows mining production of some groups of mineral resources in the world in a few various perspectives. It distinctly indicates the deepening crisis of mining industry in Europe, manifested, among the others, in 17% decline in output of own mineral resources during the last 16 years. On other continents, in the same period of time, an increase of such production took place - in Asia by 94 %, and in Oceania countries by 128%.
14
Content available remote Ocena obecnego stanu pokrycia potrzeb surowcowych gospodarki krajowej
EN
Current state of coverage of the domestic needs for mineral raw materials was assessed on the basis of estimated values and volumes of their consumption in 2011-2015. The analysis showed that among over 100 minerals consumed in Poland the demand for almost 60% of them was met by imports. Some were purchased abroad due to lack of domestic sources (e.g. iron ores and concentrates, and aluminium), while others - due to inadequate domestic supplies (e.g. copper and zinc concentrates), or insufficient quality of minerals from own sources (e.g. some ceramic clays and magnesite). The production of around 30 raw materials, mainly ceramic and construction ones, can satisfy fully the country’s demand. The trade balances reveal deep deficit in the turnover, especially of fuels - with the exception of hard coal and lignite, the utilization of which (recently 80% of the total demand for fuels) can be reduced due to the EU policy aimed at their restricted use. This will result in increasing dependence of Poland on foreign deliveries of fuels, and thus in deepening the negative trade balance of mineral raw materials. Due to limited sufficiency of domestic reserves of many mineral raw materials their increased importation seems to be unavoidable.
PL
Konsorcjum EIT Raw Materials (RM) powstało w 2016 roku z inicjatywy Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) i finansowane jest przez Komisję Europejską. Jest to największe na świecie konsorcjum, działające w sektorze surowców mineralnych. Zrzesza 113 partnerów z branży przemysłowej, instytutów badawczych oraz uczelni wyższych z 22 krajów europejskich i wspiera działania badawcze, edukacyjne i biznesowe związane z branżą surowcową.
EN
The article concerns selected issues of KIC Raw Materials activity. The consortium was established in 2016 on the initiative of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) and is financed by the European Commission. It is the largest consortium in the world operating in raw materials area. It brings together 113 partners from the industry, research centres and universities from 22 European countries and supports research, educational and business activities associated with the mineral resources sector.
PL
Dla kogoś, kto interesuje się problematyką surowców mineralnych, przedstawiona o nich wiedza w Opisaniu świata może być przyczynkiem do szerszych rozważań przy wykorzystaniu świetnych przypisów, które towarzyszą wydaniu z 1975 roku (PIW), jak i wydaniu z 2010 roku. W Opisaniu świata przedstawiono w sumie kilkanaście surowców mineralnych. W niniejszym eseju odnoszę się tylko do trzech z nich. Dlaczego? O tym na końcu.
17
Content available Okruchowe (antropogeniczne) złoża kopalin
PL
W zwałach i osadnikach pozostawianych po robotach górniczych znajduje się często materiał skalny posiadający cechy kopaliny, różniącej się od występującej w złożu tylko tym, że występuje ona w stanie rozdrobnionym lub jest zubożona w niektóre składniki mineralne. Stanowić one mogą źródło surowców, takich samych jak w złożu naturalnym lub w niewielkim stopniu zmienionych. Zasoby zwałów rud oraz produktów ich hutniczego przetwarzania były dokumentowane do 1975 r., a zwałów kopalin wapiennych w latach 1994-2001, na podstawie obowiązujących wówczas przepisów prawa geologicznego i górniczego i były one wykazywane w krajowym bilansie zasobów. Nagromadzenia kopalin w zwałach i osadnikach powstałe w holocenie i antropocenie stają się składnikiem środowiska naturalnego jako produkt geologicznej działalności ludzkiej i powinny być traktowane jako antropogeniczne okruchowe złoża osadowe. Proponuje się odpowiednie zmodyfikowanie definicji złoża kopaliny w prawie geologicznym i górniczym, oraz systematyczne ich dokumentowanie i ewidencjonowanie.
EN
The dumps formed due to mineral deposits mining contain often the rock material of the same composition as occurring in parent deposit, or depleted in some mineral compounds due to the beneficiation. They may be the source of valuable mineral raw materials. The ore resources in dumps were systematically reported up to the year 1975 and of crushed limestones since 1994 to 2001. The mineral materials accumulated in dumps during the late Holocene and Anthropocene becomes the compounds of environment as a product of human activity. They should be considered as the clastic sedimentary anthropogenic deposits. The appropriate modification of legal definition of mineral deposit in Geological and Mining Law is proposed, as well as systematical reporting of anthropogenic mineral resources.
PL
W artykule, w syntetycznym ujęciu, scharakteryzowano występujące w polskich złożach węgla brunatnego utwory geologiczne posiadające właściwości surowcowe, czyli kopaliny towarzyszące, podając ich lokalizację, charakterystyki jakościowe, szacunkowe zasoby i możliwości zastosowań. Zwrócono też uwagę na przydatność gospodarczą np. w robotach infrastrukturalnych i dla rekultywacji wielu utworów geologicznych występujących w nadkładzie, kwalifikowanych jako tzw. masy ziemne lub skalne. Wykazano przyczyny niezadawalającego dotychczas stopnia wykorzystania kopalin towarzyszących. Opisano stosowane w kopalniach sposoby eksploatacji i przeróbki kopalin towarzyszących, a także obowiązujące w Polsce podstawy prawne dla wydobywania tych kopalin oraz uwarunkowania ekonomiczno-finansowe. Zaakcentowano potrzebę zabezpieczenia wydobywanych, a nie wykorzystanych kopalin towarzyszących przez budowę złóż antropogenicznych. Działalność ta wymaga przede wszystkim uregulowania statusu prawnego tych złóż oraz opracowania i stosowania systemu ekonomiczno-finansowego, stymulującego gospodarkę tymi kopalinami. W podsumowaniu wypunktowano niezbędne działania dla zwiększenia stopnia wykorzystania kopalin towarzyszących i ich udziału w bilansie surowców mineralnych kraju.
EN
The article characterizes geological formations occurring in the Polish lignite deposits having the characteristics of raw materials, i.e. accompanying minerals, giving their location, quality characteristics, estimated resources and potential applications. Attention has also been paid to the economic suitability, e.g. in infrastructure works and for the reclamation of many geological formations found in the overburden, classified as so-called earth or rock mass. There are also raw materials of sorption properties representing a huge potential source of minerals valuable for the economy and environmental protection. This refers to e.g.: beidellite clays from Bełchatów, Poznań clays from the region of Konin and Adamów, lacustrine chalk from Bełchatów, as well as Mesozoic limestone from the lignite bedding in Bełchatów. The reasons for the unsatisfactory use of accompanying minerals have been given. The authors described the methods used in the mining operation and processing of associated minerals, also applicable in Poland, as the legal basis for the extraction of these minerals and the economic and financial conditions. They stressed the need to protect mined not associated minerals used by the construction of anthropogenic deposits. This activity primarily requires regulating the legal status of these deposits and the development and application of an economic and financial system that stimulates the economy of these minerals. In summary, the necessary actions were taken to increase the use of the accompanying minerals and their contribution to the balance of mineral resources in the country.
PL
W perspektywie zmian zachodzących w ciągu ostatnich lat na międzynarodowych rynkach surowców mineralnych, coraz większego znaczenia nabiera konieczność zapewnienia ich trwałych i bezpiecznych dostaw, zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i w innych krajach wysoko rozwiniętych. W odpowiedzi na to globalne wyzwanie, w lutym 2015 roku, w ramach programu Horyzont 2020, zainaugurowany został projekt INTRAW, mający na celu promowanie międzynarodowej współpracy w zakresie surowców mineralnych pomiędzy UE a krajami zawansowanymi technologicznie. Pierwszym etapem projektu jest przegląd uwarunkowań sprzyjających stabilnej podaży surowców mineralnych ze źródeł pierwotnych i wtórnych w wybranych krajach świata: USA, Kanadzie, Australii, RPA i Japonii. Wynikiem prac są dwie grupy kompleksowych raportów. Pierwsze z nich to szeroka analiza kontekstowa, której przedmiotem były czynniki geologiczno-środowiskowe, polityczne, techniczno-ekonomiczne i społeczne sprzyjające efektywnemu gospodarowaniu surowcami mineralnymi. Druga grupa to tzw. raporty operacyjne, zrealizowane w trzech blokach tematycznych: przemysł i handel, badania i innowacje, edukacja. Jednoznacznie wynika z nich, że podstawą efektywnych działań w omawianym zakresie jest stabilne środowisko polityczne, gospodarcze i instytucjonalne, przyjazne górnictwu i nowym podmiotom chcącym inwestować w nowoczesne technologie, poszukiwanie i eksploatację złóż. Zachętą dla inwestorów są zasady opodatkowania, niekiedy również bezpośrednie wsparcie finansowe rządu i sprawne procedury uzyskiwania pozwoleń. Nie bez znaczenia jest również właściwie zdefiniowana ochrona praw własności, a praw własności złóż w szczególności. Wybrane aspekty szerokiej analizy czynników decydujących o konkurencyjności tych państw w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi przedstawione zostały w niniejszym artykule.
EN
In view of the world’s recent changes in the mineral market, it is becoming increasingly important to ensure the sustainable and secure supply of raw materials, both within the European Union and in other high-developed countries. In response to this global challenge, as part of the European Commission’s Horizon 2020 Program for Research & Innovation, the 36-month INTRAW project was launched in February 2015 to foster international cooperation on raw materials. The EU-funded INTRAW project was set up to map and develop new cooperation opportunities related to raw materials between the EU and other technologically advanced countries, such as: Australia, Canada, Japan, South Africa and the United States. The first stage of the project was a review of conditions for the stable supply of raw materials from primary and secondary sources in selected countries: the United States, Canada, Australia, South Africa and Japan. The results of the work are two groups of comprehensive reports. The first of these is a broad contextual analysis of geological, environmental, political, technical -economic and social factors conducive to the effective management of mineral resources. The second group is operational reports, carried out in three thematic blocks: industry and trade, research and innovation, education. The analysis clearly shows that the basis for effective action in this area is a stable political, economic and institutional environment, which is friendly to mining and new entities wishing to invest in modern technologies, the exploration and exploitation of deposits. Investors are encouraged by tax regulations, sometimes also by direct government financial support and efficient licensing procedures. The well-defined protection of property rights, also for deposits is equally important. Selected aspects of a wide analysis of determinants of competitiveness for these countries were presented in the article below.
PL
W bieżącym roku (2017) Instytut Metali Nieżelaznych ob-chodzi jubileusz 65-lecia. Pierwotna struktura Instytutu Metali Nieżelaznych powstała w 1952 r. w oparciu o trzy jednostki wy¬łonione z utworzonego w kwietniu 1945 r. Instytutu Metalurgii Żelaza, a mianowicie: Zakładu Przeróbki Rud, którym kierował wówczas mgr inż. Henryk Czarkowski, Zakładu Walcownictwa i Rafinacji oraz Zakładu Metalurgii Proszków.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.