Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 131

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surface mining
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
„Praca badawcza dla przemysłu, jakim jest górnictwo odkrywkowe nie musi być wielka, ale musi być skuteczna i odpowiedzialna”. Takie przesłanie było mottem zespołu, kształtującego się w Zakładzie Techniki Strzelniczej, Instytutu (późniejszej Katedry) Górnictwa Odkrywkowego, pod kierownictwem Profesorów Juliana Sulimy-Samujłło i Zbigniewa Onderki. W swojej działalności zespół podjął wyzwanie stworzenia warunków naukowych i organizacyjnych, dla zapewnienia bezpiecznego dla otoczenia, wykonawstwa robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym. Praca w terenie stwarzała warunki do ciągłego doskonalenia sztuki górniczej i budowania dobrej współpracy z przemysłem. W artykule przedstawiono w zarysie genezę działalności naukowej i dydaktycznej w zakresie techniki strzelniczej. Wskazano na działania zmierzające do powstania laboratoriów, umożliwiających wykształcenie i przygotowanie do praktycznej działalności pokoleń inżynierów strzałowych. Realizacja programu prac wymagała przygotowania bazy aparaturowej, jak również zbudowania systemów informatycznych do projektowania robót strzałowych i kontroli ich efektów. Znaczącym sukcesem było wypracowanie oryginalnych procedur prowadzenia badań kontrolnych oddziaływania robót strzałowych na otoczenie kopalń odkrywkowych, które z powodzeniem nadal są stosowane.
EN
“Research work for the surface mining industry does not have to be great but it must be effective and responsible”. This message was the motto of the team, which was formed at the Laboratory of Blasting Techniques, the Institute (later the Department) of Surface Mining, under the leadership of Professors Julian Sulima-Samujłło and Zbigniew Onderka. In their activities, the team took up the challenge of creating scientific and organizational conditions to ensure the execution of blasting works in surface mining safe for the environment. Field work created conditions for continuous improvement of mining art and building good cooperation with industry. The article outlines the genesis of scientific and didactic activity in the field of blasting technique. Activities aimed at creating laboratories enabling education and preparation for practical activity of generations of blast engineers were indicated. The implementation of the work program required the preparation of the equipment base as well as the construction of IT systems for the design of blasting works and control of their effects. A significant success was the development of original control measurements procedures for the impact of blasting works on the surroundings of surface mines, which are still successfully used.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad sterowaniem strukturą drgań wzbudzanych w czasie odpalania ładunków MW z zastosowaniem systemów nieelektrycznych i elektronicznych oraz nad wpływem struktury drgań na interakcję układu budynek – podłoże. Zastosowanie do projektowania robót strzałowych procedur związanych z doborem opóźnienia milisekundowego do odpalania ładunków MW pozwala na wzbudzanie drgań o korzystnej strukturze, dzięki czemu uzyskuje się silne tłumienie przy przejściu z podłoża do obiektów. Oznacza to, że optymalnie zaprojektowane roboty strzałowe nie muszą ograniczać masy ładunków MW w otworze ani ich liczby.
EN
The paper presents the results of a study on controling the structure of vibrations induced by firing explosive materials with the use of non-electric and electric firing systems as well as on the impact of the structure of vibrations on the subsoil–building interaction. The implementation of procedures concerning the selection of the millisecond delay of firing explosives for designing blasting works enables inducing vibrations of favourable structure, due to which strong dampening when passing from subsoil to buildings is achieved. This means it is not necessary to reduce the explosive charge in blast holes or their number for optimally designed blasting works.
PL
W artykule przedstawiono sposób klasyfikacji stanów eksploatacyjnych w procesie użytkowania wozideł technologicznych w górnictwie odkrywkowym. Zdefiniowano klasyfikację stanów technicznych i eksploatacyjnych w procesie użytkowania i obsługiwania maszyn. Za podstawę typologii przyjęto czasy trwania wyspecyfikowanych stanów eksploatacyjnych. Dla stanu zdatności i niezdatności pojazdów określono odpowiednie zbiory stanów eksploatacyjnych. Dla najważniejszych składowych czasowych stanów eksploatacyjnych wykonano analizy na przykładzie parku użytkowanych wozideł w kopalni wapienia. Stany eksploatacyjne zdefiniowano jako opisowy atrybut określający fazę procesu eksploatacji, czyli fazę użytkowania lub obsługiwania maszyny. Wyspecyfikowanie stanów technicznych i eksploatacyjnych w procesie użytkowania parku wozideł technologicznych w górnictwie odkrywkowym pozwala na miarodajną ocenę eksploatacyjną wozideł technologicznych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu systemów telemetryczno-diagnostycznych w użytkowanych maszynach.
EN
The paper presents differences between technical states and technical operation states of haul trucks in the technical operation process. The specification and analysis of operational parameters of technological vehicles used in surface mining is possible only due to more and more frequently used diagnostic – telemetric systems. While a detailed analysis of machines operation data can result in the more effective management of mining plant operations and the mining process itself. The determination of operational state indices and their individual components allows preventive actions to be commenced, resulting in improving the work organization of the entire mine machinery system. Moreover, the future technical state of machines operated in surface mining is strictly related to the current state and also depends on the events that occurred in the extraction system. A set of parameter values of individual state characteristics, which allow the haul trucks technical and operational state to be characterized, is a direct effect of a telemetric – diagnostic system operation.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę kopalń stożkowych, a także zaprezentowano kilka wybranych, wyjątkowych pod wieloma względami, wyrobisk. Omówiono pokrótce proces eksploatacji. Opisano systemy mechanizacyjne mające zastosowanie w procesie eksploatacji kopalń stożkowych, ze szczególnym uwzględnieniem „klasycznego”, najczęściej stosowanego systemu, koparki-wywrotki. Przedstawiono również najciekawsze powstałe modyfikacje tego typu systemu oraz alternatywne rozwiązania.
EN
This paper presents the characteristics of an open pit mine, and also shows a few selected mining excavations unique in many respects. The operation process was briefly discussed. Mechanization systems applicable to the operation of open pit mines have been described, with particular emphasis on the „classic”, most commonly used system, excavator-dump trucks. The most interesting modifications of this type of system and alternative solutions were also presented.
PL
Wzrost światowego zapotrzebowania budownictwa i innych gałęzi gospodarki na kruszywa naturalne powoduje, że w niektórych krajach i regionach kruszywa są surowcem deficytowym, a ich ceny są bardzo wysokie. W Polsce w okresie 25 lat (1992–2017) wydobycie kruszyw (żwirów i piasków oraz kamieni łamanych) wzrosło 4-krotnie z 63 do 257 mln Mg, co spowodowało wzrost udziału ich wydobycia w łącznym wydobyciu stałych kopalin z 23,9 do 53,9%. Z analizy bazy zasobowej żwirów i piasków wynika, że stopniowo wzrasta udział złóż zaliczanych do grupy piasków. Wymiernym wskaźnikiem pogarszania się jakości zasobów jest tendencja zmian średniego punktu piaskowego PP (procentowa zawartość frakcji drobnej 0–2 mm) w udokumentowanych i wydobywanych zasobach. W ciągu 10 lat (2007–2016) w zasobach przemysłowych w kraju średni PP wzrósł o ponad 10%. Pogarszanie się jakości bazy surowcowej złóż i równocześnie wzrost zapotrzebowania budownictwa na najlepsze jakościowo grube frakcje kruszyw (5/8 mm, 8/11 mm, itd.) ma duży wpływ na wzrost w kopalniach frakcji trudno zbywalnych produkowanych kruszyw. Z analizy cykli rozwojowych budownictwa i produkcji kruszyw naturalnych wynika, że obecna tendencja wzrostowa wydobycia i produkcji kruszyw powinna się utrzymać do ok. 2020 r., po czym prawdopodobnie nastąpi kilkuletnie zmniejszenie zapotrzebowania i wydobycia.
EN
The increase of global demand for natural aggregates in civil engineering and other branches of the economy causes that in some countries and regions the aggregates are considered as a deficit resource, and their prices are very high. In Poland, within the period of 25 years (1992-2017) extraction of aggregates (gravels, sands and broken stones) increased by 4 times from 63 to 257 million Mg, which led to the increase of their contribution in the total mining of solid minerals from 23,9 to 53,9%. The analysis of the resource base of gravels and sands shows that the contribution of deposits belonging to the group of sands is gradually increasing. A measurable indicator of the quality deterioration of resources is the tendency of changes in the average sand point PP (percentage of fine fraction 0-2 mm) in the documented and extracted resources. The average PP increased over 10% within 10 years (2007-2016) in the country’s industrial resources. The quality deterioration of the raw material base and at the same period the increase of the construction demand for the best quality thick fractions (5/8 mm, 8/11 mm, etc.) has a significant impact on the growth of hardly-transferable aggregates. The analysis of construction development cycles and natural aggregates production shows that the current upward trend in the aggregate production and extraction should be continued up to around 2020. After this period a few-year reduction of the demand and the extraction will probably occur.
PL
W górnictwie odkrywkowym bardzo istotne jest skuteczne zapobieganie zagrożeniom katastrofalnym związanym z ruchem zakładu górniczego. Warunkami skutecznego przeciwdziałania takim zagrożeniom są właściwe rozpoznawanie ich potencjalnych i ujawnionych przyczyn oraz efektywne zarządzanie ryzykiem ich materializacji. W artykule przedstawiono najważniejsze zasady takiego przeciwdziałania, uwzględniające m.in. wieloletnie doświadczenia zawodowe autora.
EN
Surface mining is often accompanied by threats, sometimes also disastrous ones, which can have serious effects on the operational safety of a mining plant and the technical and economical effectiveness of mining. The technical scale and economical impact of hazards depend primarily on the efficiency of the risk management of their occurrence in the context of the operation of the mining plant. The conditions of the effective counteracting such threats are the appropriate identification of their potential and emerging causes, adequate preventive measures that correct the mining processes and finally also rescue operations. The cause of hazard is mostly the maladjustment of mining processes to the objective and current conditions of their realisation. Despite fundamental progress in the technique and technology of identifying and monitoring threats related to geological and mining conditions, disastrous hazards are still a crucial issue in surface mining. In the article, the sources and key causes of threats and the principles of their prevention are discussed based on the long-term practical experience of the author.
PL
W artykule przedstawiono ważniejsze dane dotyczące innowacyjnych metod eksploatacji krajowych kopalin skalnych. Podano struktury zasobów i wielkości ich wydobycia w latach 2002-2016. Opisano nowoczesne techniki wydobywania i przeróbki o podstawowym znaczeniu dla budownictwa i drogownictwa. Skoncentrowano się na dwóch grupach surowcowych: kopalinach okruchowych oraz kamieniach łamanych i blocznych, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji kruszyw łamanych oraz granitowych elementów blocznych.
EN
The article presents important data on innovative solutions for the exploitation of domestic rock minerals. Resources structure and volume of these minerals output in 2002-2016 were reported. Modern techniques of mining and processing of minerals, essential for construction and road engineering, have been described. The paper highlights two groups of raw materials: aggregates (sand and gravel) and crushed and dimension stones, with the particular focus on the production of crushed aggregates and granite dimension stone elements.
EN
Mining transport system based on the use of haul trucks should result from thorough analysis of technical and operating issues – which can have a crucial impact on the cost of minerals extraction. This selection should consider hitherto disregarded criteria, such as technical infallibility, operating parameters like mean operating time between failures (MTBF), mean failure intensity and fault modes and effect analysis etc. Considering the above issues, the following article is an attempt to analyse operating parameters of transport fleet of haul trucks for mineral resource in surface mining. Diagram of the typology of technical and operational haul truck states; source: own study; mean failure intensity graph and mean failure intensity graph for the total observation time; relationships between mean expected time between consecutive failures of specific object and (MTBF) mean value of the time, in which specific equipment is in the down time due to a failure are presented in the article. The MTBF index is a basic parameter helpful to determine dependability and can be used for logistic planning, in particular in the field of spare parts. This index allows determining the cost of object use throughout its entire life cycle.
9
Content available remote Środowiskowe aspekty eksploatacji kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody w Polsce
PL
Przemysłowa działalność człowieka w różnym stopniu oddziałuje na środowisko naturalne. Górnictwo związane z odkrywkową eksploatacją kopalin, charakteryzuje się przede wszystkim przekształcaniem morfologii terenu, ale również często wpływa na stosunki wodne (konieczność odwadniania złoża), na zasiedlenie obszarów przyległych przez różne gatunki zwierząt, ptaków, płazów, a także na lokalną florę. Szeroki zakres zastosowań a także wielkość popytu na kruszywa naturalne żwirowo-piaskowe i łamane powoduje, iż stanowią największą grupę wydobywanych i zużywanych w świecie surowców mineralnych. W Polsce zdecydowaną przewagę mają żwiry i piaski. Górnictwo kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych w Polsce związane jest w większości (ok. 3/4 kopalń) z eksploatacją prowadzoną spod lustra wody. Kopalnie tego typu nie mają praktycznie wpływu na poziom zwierciadła wód podziemnych nie powodując osuszania przyległych akwenów oraz terenów objętych ochroną. W przeciwieństwie do wielu obszarów, w których działalność człowieka związana jest np. ze wzmożoną turystyką i rekreacją, z produkcją odpadów w obszarach przyrodniczo cennych i innych aktywności człowieka, w tym związanych z urbanizacją, w których dochodzi do dewastacji lokalnego środowiska, prowadzenie działalności wydobywczej obliguje na przedsiębiorcy górniczym w ramach obowiązkowej rekultywacji terenów poeksploatacyjnych konieczność przywracania naturze obszarów cennych, co często w efekcie polepsza stan środowiska. Oczywiście również w górnictwie dochodzi do zaniedbań związanych z ochroną przyrody. Jednak pomimo początkowego i trwającego niejednokrotnie podczas prowadzenia eksploatacji wpływu na zmniejszenie liczebności gatunków zwierząt i roślin, takie przekształcanie środowiska daje nierzadko dużo skutków pozytywnych często przyczyniając się do tworzenia nowych i bogatszych siedlisk w stosunku do tych, które dotychczas występowały na badanym obszarze. Artykuł przedstawia podział technologii wydobywczych stosowanych w Polsce do eksploatacji żwirów i piasków i skalę ich oddziaływania na środowisko. Wytypowano technologie eksploatacji, które najmniej oddziałują na środowisko naturalne. Podano najważniejsze kryteria wrażliwości ekologicznej, które są niezbędne do podjęcia oceny oddziaływania eksploatacji na środowisko. Są to kryteria, które podawane są między innymi w wytycznych UE dotyczących obszarów związanych z ochroną rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Krajowe górnictwo kruszyw żwirowo-piaskowych eksploatowanych spod wody oparte jest o rozwiązania techniczne, które nie wpływają na obniżanie zwierciadła wód. Siła oddziaływania kopalń na środowisko w stosunkowo małym stopniu zależna jest od czynników technicznych, zależy zaś głównie od innych czynników, w tym od samego środowiska, które podlega ochronie. Dotychczasowa praktyka górnicza wskazuje, że dzięki odpowiednio zaprojektowanej i wykonanej rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych tereny pogórnicze stają się schronieniem rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków, gadów, płazów itp. Obszary te w wielu przypadkach można określić mianem wybitnych ostoi przyrody, chroniących zjawiska przyrodnicze nie występujące lub bardzo rzadko występujące gdzie indziej. Prowadzone prace we Francji, w Niemczech a również i w Polsce potwierdziły, że niektóre gatunki chronione, które w tych krajach lub regionach były bardzo nieliczne, znajdują schronienie w nowych siedliskach mieszczących się w dawnych lub też w czynnych wyrobiskach odkrywkowych. Za granicą mamy przykłady, że byłe wyrobiska włączane są do obszarów Natura 2000.
EN
Industrial human activities impacts in different levels on the environment. Mining related to the surface exploitation of minerals, is mainly characterized by the transformation of the terrain morphology, but also often affects water conditions (the necessity of deposits dewatering), for settlement adjoining areas for different species of animals, birds, amphibians, as well as the local flora. Wide range of applications as well as the demand for sand and gravel and crushed stones natural aggregates causes that they represent the largest group of extracted and consumed minerals in the world. In Poland decisive advantage have gravels and sands. Mining of these aggregates in Poland is related mainly (approx. 3/4 of mine) to the operations from under the water. Mines of this type do not have a real impact on the level of groundwater without causing drainage adjacent basins and protected areas. Unlike many areas in which human activity is related to for example with increased tourism and recreation, the production of waste in environmentally valuable areas and other human activities, including those related to urbanization, which comes to the devastation of the local environment, mining activities obliges mining entrepreneurs for mandatory reclamation, which need to restore valuable nature areas, often resulting in improving the environment. Of course, also in the mining industry it comes to failures related to nature conservation. However, despite the initial and ongoing frequently, during exploitation, impact on reducing the number of animals and plants species, including the transformation of the environment, often gives a lot of positive effects contributing to the creation of new and richer habitats in comparison to those that so far have been observed in studied areas. The article presents the division of mining technologies used in Poland to exploitation of gravels and sands and the scale of their impact on the environment. Technologies of exploitation were selected which has the lowest impact on the environment. The most important criterias of environmental sensitivity, that are needed to make impact assessment of exploitation on the environment, were given. These are the criterias that are given among other things in the EU guidelines on areas related to the protection of animals and plants rare species. Polish mining of sand and gravel aggregates exploited from under the water is based on technical solutions that do not affect lowering of the groundwater level. The impact of mines on the environment in a relatively low degree is dependent on technical factors and it mostly depends on other factors, including the environment itself which is subject to be protected. The current practice of mining shows that with properly designed and made reclamation of excavation workings mining areas have become shelter for rare and endangered species of birds, reptiles, amphibians, etc. These areas in many cases can be described as outstanding wildlife shelters, protecting natural phenomena which do not occur, or are very rare elsewhere. Work carried out in France, Germany and Poland also confirmed that some protected species which in those countries or regions were very rare found shelter in the new habitats coming up in the old or in operating workings of surface mines. Outside Poland we have examples of the former workings which are included in the Natura 2000 areas.
10
PL
W artykule przedstawiono ważniejsze dane dotyczące innowacyjnych rozwiązań eksploatacji krajowych kopalin skalnych. Podano struktury zasobów i wielkości wydobycia tych kopalin w latach 2002–2016. Opisano nowoczesne techniki wydobywania i przeróbki kopalin o podstawowym znaczeniu dla budownictwa i drogownictwa. Skoncentrowano się na dwóch grupach surowcowych: kopalin okruchowych (piaskach i żwirach) oraz kamieniach łamanych i blocznych ze szczególnym uwzględnieniem produkcji kruszyw łamanych oraz granitowych elementów blocznych.
EN
The article presents more important data on innovative solutions for exploitation of domestic rock minerals. Resources structure and volume of these minerals output were reported in 2002-2016. Modern techniques of mining and processing of minerals, essential for building and highway engineering, have been described. The focus was on two groups of raw materials: aggregates (sand and gravel) and crushed and dimension stones, with particular focus on the production of crushed aggregates and granite dimension stone elements.
PL
W artykule zaprezentowano podział technologii eksploatacji kruszyw żwirowo-piaskowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na wydobycie spod wody, które w przeciągu ostatnich 40 lat zwiększyło swój udział o ponad 20%. Wynika to głównie z uwarunkowań złożowych związanych ze wzrostem głębokości eksploatacji. Przedstawiono porównanie wybranych technologii wydobycia. Do analizy wykorzystano dane przemysłowe z kopalń polskich i niemieckich. Dla przykładowego złoża zaprezentowano analizę kosztów wydobycia kruszyw żwirowo-piaskowych za pomocą zgarniarki linowej i pogłębiarki ssącej, a następnie podano porównanie wielkości wydobycia i jednostkowych kosztów eksploatacji dla czterech typów złóż i ośmiu sposobów wydobycia (po dwa dla każdego typu złoża). Uzyskane wyniki powinny być przydatne do oceny i wyboru właściwych technologii wydobycia kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody.
EN
This paper presents the division of exploitation technologies of sand and gravel aggregates, with particular attention to mining from under the water, which in the past 40 years has increased its share by more than 20%. This is mainly due to the depositional conditions related to increase in the depth of exploitation. The paper also presents a comparison of selected technologies of aggregates extraction from under the water. For the analysis, data from Polish and German mines were used. Basing on a sample deposit, an analysis of the costs of sand and gravel aggregates extraction were presented, where a dragline scraper and suction dredger were used, and then a comparison of production and unit operating costs for four types of deposits and eight methods of extraction (two for each type of deposit) was performed. The obtained results should be useful for the evaluation and selection of appropriate production technology of sand and gravel aggregates exploited from under the water.
PL
W pierwszej części artykułu (Lieske i in. 2017) scharakteryzowane zostały technologie eksploatacji spod wody stosowane w polskim i niemieckim górnictwie odkrywkowym naturalnych kruszyw żwirowo-piaskowych. Dla wybranych technologii podano wartości możliwych do uzyskania wskaźników techniczno-ekonomicznych wraz z analizą kosztów wydobycia. Treść artykułu stanowi kontynuację tematyki doboru technologii wydobycia kruszyw, która zawiera głównie porównawczą analizę rentowności przykładowo zastosowanych technologii. Do tego celu wykorzystano podstawowe wskaźniki stosowane w ekonomicznych ocenach inwestycji (próg rentowności – BEP, wartość zaktualizowana netto – NPV, wewnętrzna stopa zwrotu – IRR). Uzyskane wyniki powinny być przydatne do oceny i racjonalnego wyboru właściwych technologii wydobycia kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody.
EN
The first part of this paper (Lieske et al. 2017) describes the technologies used in Polish and German surface mining of sand and gravel natural aggregates, exploited from under the water. Also the values of the technically and economically feasible indicators for the selected technologies, along with the analysis of mining costs, are given. The content of the paper is a continuation on natural aggregates extraction technology selection, which mainly contains comparative analysis of profitability of exemplary technologies. For this purpose, basic indicators used in economical evaluations of investments (break-even point, net present value, internal rate of return) were used. The obtained results should be useful for the evaluation and rational choice of appropriate extraction technology of sand and gravel aggregates from under the water.
PL
W artykule przedstawiono pozycję Australii na światowym rynku górniczym oraz przykłady, wyniki produkcyjne i stosowane technologie w wybranych kopalniach odkrywkowych wizytowanych podczas wyjazdu technologicznego pracowników Katedry Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
EN
The article presents the position of Australia on the world’s mining market, as well as the examples, production outcomes and technologies used in selected surface mines visited by the employees of the Department of Surface Mining of the AGH University of Science and Technology in Cracow.
PL
Kontynuując rozważania z poprzednich numerów magazynu „Kruszywa” (4/2016, 1/2017), należy podkreślić, że obok rzetelnej i wielokanałowej polityki informacyjnej na temat projektowanego wydobycia oraz rozszerzenia zakresu oceny oddziaływania kopalni na środowisko o analizę jej wpływu na elementy życia społecznego ważne miejsce w profilaktyce i rozwiązywaniu konfliktów wokół inwestycji górniczych (zwłaszcza lokalnych) zajmują odpowiednio prowadzone negocjacje z interesariuszami, najlepiej w formie mediacji prowadzonej przez osobę obdarzoną zaufaniem stron.
EN
Continuing considerations from the last editions of the magazine „Kruszywa” (4/2016 and 1/2017), it must be emphasized that reliable and multichannel informational policy on designed mining and expanding the extent of the assessment of a mine’s influence on environment with an analysis of its influence on elements of social life is crucial. Moreover, the significant issue in prevention and solving conflicts connected with mining investments (especially local investments) are properly conducted negotiations with stakeholders, preferably in the form of mediations carried out by a trusted person.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z szacowaniem efektywności technicznej wielonaczyniowych koparek kołowych pracujących w układzie KTZ. Porównano stosowane w raportach kopalnianych wskaźniki technicznej efektywności całkowitej wraz z propozycją zastosowania miary efektywności wyposażenia OEE (Overall Equipment Effectiveness). Z uwagi na specyfikę procesu technologicznego zaproponowano alternatywny zmodyfikowany sposób liczenia składowej jakościowej w mierze OEE, rozumianej jako „jakość procesu eksploatacji”. Przeprowadzono analizę porównawczą rocznych wyników pracy dwóch koparek wielonaczyniowych kołowych w czasie trzech lat pracy, przy zdejmowaniu nadkładu w przykładowej kopalni węgla brunatnego.
EN
The article presents the problem associated with the estimation of technical efficiency of bucket wheel excavators working in KTZ system. It was compared such parameters which are used in mine reports (indicators of total technical efficiency) with a proposal for the use of measuring equipment effectiveness OEE – Overall Equipment Effectiveness. Taking into account specificity of the technological process proposed an alternative method of calculating the modified component qualitative measure OEE ratio, understood as “quality of exploitation process”. They made a comparative analysis of the annual results of the work of two bucket wheel excavators in the three years of work, during the removal of overburden in a lignite mine.
PL
Artykuł zawiera wdrożone przy udziale autora projekty przekształtnikowych napędów jazdy roboczych maszyn górnictwa węgla brunatnego i napędów taśmy w przenośnikach taśmowych. Wykazano możliwość uzyskania nowych cech trakcyjnych maszyn górniczych i zwiększania ich sprawności. Przenośniki taśmowe z przekształtnikowymi stacjami napędowymi cechują się płynną regulacją prędkości taśmy dostosowaną do wydajności transportowanego urobku. Stosowanie przekształtników z modulacją szerokości impulsów MSI w izolowanych elektroenergetycznych sieciach górniczych powoduje powstawanie wysokoczęstotliwościowych zaburzeń doziemnych. Odkształcone prądy zaburzeń doziemnych można ograniczać przez stosowanie dodatkowych filtrów biernych LC, skuteczność tych filtrów została potwierdzona eksperymentalnie.
EN
The paper includes designs of converter drives for brown coal mining machinery and conveyor belt drives implemented with the author’s participation. A possibility to obtain new traction properties of mining machines and enhance their efficiency has been demonstrated. Belt conveyors with converter drive stations are characterized by smooth regulation of belt speed adjusted to the output of the transported mining product. The use of PWM converters in isolated mining power networkcauses high-frequency ground disturbances. Distorted currents of ground disturbances can be limited with the use of additional passive LC filters. Effectiveness of these filters was experimentally proved.
PL
Wykonywanie robót strzałowych jest podstawową metodą urabiania złóż surowców skalnych w odkrywkowych zakładach górniczych. W artykule przedstawiono stan bezpieczeństwa w zakresie robót strzałowych w latach 1990–2015 oraz podano okoliczności i przyczyny charakterystycznych zdarzeń w zakładach górniczych, związanych ze stosowaniem środków strzałowych. Ponadto, poddano analizie wpływ różnych czynników związanych z wykonywaniem robót strzałowych na stan bezpieczeństwa.
EN
This paper presents the status of blasting work safety between 1990 and 2015, complete with circumstances and causes of prominent safety events resulting in blasting explosive-related accidents at strip mines. The paper also discusses events of rock fragmentation zone overruns, which resulted in hazardous near-misses, where tragedy was avoided only owing to favourable circumstances, sometimes leading to damage of property. Actions were identified which have improved blasting safety of strip mine operations. An analysis was completed with constructive conclusions for the future of strip mine blasting, including: outsourcing of blasting work to professional contractors, maintaining the increasing trend for operations with mixer-loader produced explosives and non-electrical or electronic blast initiation, and systematic safety training for blasters and blasting supervisors.
PL
Leżąca w okolicy Międzyrzecza kopalnia Dębówko (SKSM S.A.) od swych początków, czyli lat 70. ub. wieku, zmagała się z problemem zanieczyszczeń organicznych w złożu. Pojawiał się w nim przede wszystkim węgiel drzewny i margiel. „Życiorys” Dębówka to więc historia poszukiwania urządzenia, które pozwoliłyby na uzyskanie najwyższej jakości, najczystszego kruszywa, bez znacznego spadku wydajności. Niedawno zostało ono znalezione…
PL
Mechaniczne metody urabiania - frezowanie, struganie, odbijanie, zwiercanie - stosowane są głównie w kopalniach podziemnych. Mogą jednak być wykorzystane również w górnictwie odkrywkowym. W jakich warunkach można więc zastąpić materiał wybuchowy np. frezowaniem?
PL
Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopaliny ze złóż związane jest z wpływem działalności górniczej na elementy środowiska oraz na zdrowie i życie ludzi. Do określenia wpływu górnictwa na poszczególne elementy środowiska potrzebna jest wiedza dotycząca zarówno lokalizacji złoża, jak i warunków społecznych i środowiskowych w jego otoczeniu. Informacje można pozyskać z danych geoprzestrzennych będących w posiadaniu licznych instytucji państwowych. W artykule podjęto próbę opisu zasobów geoinformacyjnych udostępnianych z rejestrów państwowych wraz z opisem ich przydatności do analiz wspomagających określenie wpływu planowanej działalności górniczej na wybrane elementy środowiska, obszary zabudowane i sieć transportową.
EN
Prospecting, exploration and exploitation of mineral deposits are related to the impact of mining operations on the elements of the environment and the human health and life. To determine the impact of mining on the various elements of the environment, the knowledge of the location of deposits and the surrounding social and environmental conditions is required. This information can be obtained from geospatial data held by many state institutions as described in the article. An attempt to describe resources, as well as examples of their use in order to determine the impact of the planned mining operations on selected elements of the environment, the built-up areas and transport networks are presented in the article.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.