Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 602

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surface layer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
EN
The modern industry looks for new technologies that lead to improving the durability of parts from difficult-to-cut materials. One of the main fields of study on manufacturing difficult-to-cut materials is using electrical discharge machining (EDM). In this work, the experimental investigation of the influence of discharge current and pulse time, which defines the discharge energy, on surface roughness and average white layer thickness, was carried out. The surface layers properties after machining have a key role in the durability of manufacturing parts. Conducted research indicates that an increase in current and pulse time leads to growing the diameter and power of the discharge channel. It's causing the generation of the roughness of greater height and distance between the individual vertices. The plasma stream generated as a result of electric discharges causes the melting and evaporation of the material locally, while micro streams of liquid metal "thrown" to the gap from craters re-solidify on the surface of the material. Experimental studies and their analysis indicate that the main factors influencing the surface topography and average thickness of the white layer after EDM is the discharge energy.
PL
Współczesny przemysł poszukuje nowych technologii, które prowadzą do zwiększenia trwałości części z trudnych do cięcia materiałów. Jednym z głównych kierunków studiów nad wytwarzaniem materiałów trudno skrawalnych jest obróbka elektroerozyjna (EDM). W pracy przeprowadzono eksperymentalne badanie wpływu prądu wyładowania oraz czasu impulsu określającego energię wyładowania na chropowatość powierzchni i średnią grubość białej warstwy. Właściwości warstw powierzchniowych po obróbce skrawaniem mają kluczową rolę w trwałości części produkcyjnych. Z przeprowadzonych badań wynika, że wzrost natężenia prądu i czasu impulsu prowadzi do zwiększenia średnicy i mocy kanału wyładowczego. Powoduje to generowanie nierówności o większej wysokości i odległości między poszczególnymi wierzchołkami. Strumień plazmy powstający w wyniku wyładowań elektrycznych powoduje miejscowe topienie i parowanie materiału, podczas gdy mikrostrumienie ciekłego metalu "wyrzucane" do szczeliny z kraterów ponownie krzepną na powierzchni materiału. Badania eksperymentalne i ich analiza wskazują, że głównymi czynnikami wpływającymi na topografię powierzchni i średnią grubość białej warstwy po EDM jest energia wyładowania.
PL
Zaproponowano sposób obliczeniowego oszacowania wpływu zużycia narzędzi skrawających na intensywność zużywania korozyjnego warstwy wierzchniej materiału obrabianego. Cechą charakterystyczną podejścia jest ocena stopnia zużycia korozyjnego w zależności od zużycia narzędzia, parametrów chropowatości powierzchni przedmiotu obrabianego i stopnia utwardzania warstwy wierzchniej na zimno, a także parametrów warunków obróbki technologicznej (parametrów skrawania, geometrii narzędzia skrawającego, właściwości obrabianego materiału i narzędzia).
EN
A possible variant for calculated estimation of the degree of the impact of the cutting tool wear on the value of the part’s surface layer wear obtained during processing with the edge tool, due to atmospheric corrosion, is presented. The feature is the evaluation of the wear rate and its numerical value depending on the tool wear, roughness parameters of the work piece surface, and the degree of cold hardening of the surface layer, as well as parameters of the technological machining conditions (cutting conditions, geometry of the tool cutting part, properties of the machined and the tool materials).
PL
W artykule zaprezentowano wpływ parametrów nagniatania hydrostatycznego na wybrane parametry topografii powierzchni. Badania wykazały, że w wyniku zastosowania nagniatania hydrostatycznego uzyskano znaczącą redukcję parametrów wysokościowych powierzchni po procesie frezowania.
EN
The article presents the influence of hydrostatic ball burnishing parameters on selected surface topography parameters. Studies have shown that as a result of the use of hydrostatic ball burnishing, a significant reduction in surface height parameters after the milling process was obtained.
PL
Na warstwy powierzchniowe na elementach metalowych stosuje się różnorodne materiały. Warstwy powierzchniowe powstają zazwyczaj w warunkach wysokiej temperatury. Zasadniczy problem w warstwach powierzchniowych stanowią naprężenia resztkowe. Naprężenia resztkowe są pierwotną przyczyną zniszczenia warstwy powierzchniowej i ograniczenia trwałości elementu, na który ją naniesiono. Przyczyną powstania naprężeń własnych są znaczące różnice we właściwościach termomechanicznych łączonych faz materiałowych pokrycia i podłoża. W artykule przedstawiono zestawienie modeli numerycznych, które reprezentują zróżnicowane podejście do modelowania i wyznaczania wartości oraz rozkładów naprężeń resztkowych. Mogą one być stosowane przy zachowaniu świadomości konsekwencji dopuszczanych w nich uproszczeń oraz jakości symulacji uwzględniających określone cechy mikrostruktury.
EN
Various materials are used as a surface layers on metal parts. Surface layers are usually formed under high temperature conditions. Residual stresses are a major problem concerning surface layers. Residual stresses are the primary cause of the surface layer’s deterioration and limit the life span of the component on which it is applied. The cause of residual stresses is the significant differences in the thermomechanical properties of the combined material phases of the coating and substrate. The paper presents a list of numerical models which represent a different approach to modeling and determining values and distributions of residual stresses. They can be used with the awareness of the consequences of simplifications allowed in them and the quality of simulations taking into account specific microstructure features.
EN
The burnishing process can replace machining, for example: reaming, boring, grinding, honing and lapping. The choice of the burnishing method depends mainly on the material of the element and the number of workpieces. Technological and economic conditions are also important. The article presents the impact of burnishing broaching sliding on the steel sleeves technological quality of the surface layer on its inner surface. It is important that after finishing the surface obtains the least roughness. This significantly reduces the ability to destroy the inner layer of the sleeve during the flow of corrosive agents.
PL
Proces nagniatania może zastąpić obróbkę, na przykład: rozwiercanie, wytaczanie, szlifowanie, gładzenie i docieranie. Wybór metody nagniatania zależy głównie od materiału elementu i liczby przedmiotów obrabianych. Ważne są także warunki technologiczne i ekonomiczne. W artykule przedstawiono wpływ nagniatania tulei stalowych na jakość technologiczną warstwy wierzchniej powierzchni. Istotnym jest aby po obróbce wykończeniowej powierzchnia uzyskiwała jak najmniejszą chropowatość. Wpływa to w znaczny sposób na obniżenie zdolności do niszczenia warstwy wewnętrznej tulei w trakcie przepływu czynników korozyjnych.
EN
The paper reports experimental results of the analysis of the 145Cr6 steel surface after erosion using the profilometrical technique by means of interferometry streaks. Erosive tests were carried out using abrasive containing quartz sand used in water jet cutting. Differences in the intensity of erosive wear were dependent on the angle of the abrasive stream (10°; 15°; 20°; 30°; 60°; 90°). In order to determine the characteristic features of the surface layer after the impact of the erosive stream, its characteristic parameters, such as roughness Ra and Sa for linear and field measurements, were analysed. Geometrical features of the regions investigated, such as shape, depth, angle of the abrasive stream, are presented. The analysis was carried out in two-dimensional (2D) and three-dimensional (3D) coordinate systems.
EN
Wear resistance, which is one of the main technological quality features of machine parts and tools, is determined by the properties of their surface layer. The demand for high-quality products forces manufacturers to use modern structural and tooling materials as well as efficient and cost-effective methods of their treatment. The paper presents the results of research on selected properties of tools made of tool steels and sintered carbides, as well as parts made of aluminum alloy subjected to selected surface treatment processes, such as mechanical (grinding, turning, milling, burnishing) and thermo-chemical (nitriding, sulfonitriding) processes, and physical vapor deposition (PVD) of coatings. The presented results, including analyses of the surface geometric structure, microstructure, and microhardness, as well as tribological and machining properties of selected materials, indicate the possibility of improving the functional quality of tools and machine parts.
PL
Przedstawiono mechanizmy zniszczenia zabytkowego muru obronnego w wyniku powstania odspojeń przypowierzchniowych warstw ściany zabytku. Przeanalizowano najprostszy mechanizm zniszczenia, kiedy występuje kontakt cierny tylko w podstawie płata odłamu. Oszacowano graniczne parametry określające wystąpienie tego mechanizmu zniszczenia.
EN
The paper presents the destruction mechanism of the historic defensive walls. The reason of that phenomena is the decay of the wall surface layer. In particular, the slip at the base of the wall was analysed.
EN
In response to the growing need to use wear-resistant layers that increase durability of tools in forging processes, hybrid layers have been proposed that combine hardfacing with nitriding treatment. This article presents the results of laboratory tests of surface wear-resistant layers made with a new hybrid technology Gas-Shielded Metal Arc surfacing (hardfacing) with ZeroFlow gas nitriding. Specimens made with hardfacing or nitriding were prepared and examined. Analysis covered the thorough microstructure study, EDX chemical composition analysis and microhardness analysis. In experiment, 3 different types of nitrided layers were proposed for alpha, gamma prim and epsilon nitrides in the surface layer. The results of metallographic research in the surface layer was presented. The analysis of chemical composition in the particular overlay welds was performed to determine the content of alloying elements in the particular overlay welds. The susceptibility to nitriding of used weld materials as well as the ability to form particular types of nitrides on selected welded substrates was also tested.
PL
W odpowiedzi na narastające potrzeby stosowania warstw odpornych na zużycie, zwiększających trwałość narzędzi w procesach kucia, zaproponowano warstwy hybrydowe łączące napawanie z późniejszą obróbką azotowaniem. W tym artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych warstw odpornych na zużycie wykonanych w nowej technologii hybrydowej łączącej napawanie łukowe z azotowaniem gazowym metodą ZeroFlow. Referencyjne próbki wykonane w technologii napawania lub azotowania zostały także przygotowane i zbadane. Analiza obejmowała analizę mikrostruktury, analizę składu chemicznego EDX i analizę mikrotwardości. W ramach eksperymentu zaproponowano 3 różne typy warstw azotowanych na strefę azotków alfa, gamma prim i epsilon w warstwie wierzchniej. Zaprezentowano wyniki badań metalograficznych oraz analizy składu chemicznego w przekroju napoiny. Na tej podstawie określono udział pierwiastków stopowych w poszczególnych warstwach napoiny. Badano również podatność na azotowanie stosowanych napoin a także zdolność do tworzenia się poszczególnych rodzajów azotków na wybranych napawanych podłożach.
EN
This study examined the influences of continental and island river runoff as well as glacial meltwater runoff on the water surface layers of the Kara Sea in different bays on the eastern coast of Novaya Zemlya, an archipelago off the coast of Russia. High-resolution satellite and shipboard data obtained in 2015 were used to determine the sources of desalination (glacial meltwaters and river waters), which can be distinguished by the type of correlation (positive, negative, or none) seen between salinity and the coloured dissolved organic matter fluorescencje intensity. Examples of the various situations that can occur in the bays are provided and discussed.
PL
Praca stanowi trzecią część większej całości, przyczynkowych badań w zakresie technologii laserowych stali o różnym składzie chemicznym. W pierwszych dwóch częściach omówiono skutki obróbki laserowej stali węglowych [1] i konstrukcyjnych stopowych [2]. W pierwszej części pracy wykazano, że wzrost zawartości węgla powoduje wyraźny wzrost twardości zahartowanej laserowo stali, wpływa na kształt warstwy oraz na charakter nieciągłości powstałych w strefie przetopionej. W badaniach pro-wadzonych w części drugiej potwierdzono znaczenie udziału węgla oraz oceniono wpływ składników stopowych na odpuszczalność stali. Wykazano ponadto, że obróbka laserowa niszczy warstwę dyfuzyjną, azotowaną. Badania, których wyniki zawiera niniejsza praca są owocem współpracy trzech ośrodków badawczych: Instytutu Fraunhofera IPT – Aachen, Instytutu Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej oraz Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu. Praca zawiera wyniki badań skutków obróbki laserowej stali NC11LV w stanie wyjściowym (wyżarzonym) i zahartowanym z różnej temperatury, także w warstwach położonych w różnej od siebie odległości. Ponadto praca zawiera ocenę jakości stopowania, z pomocą proszków o różnej zawartości składników stopowych stali przeznaczonej na narzędzia kuźnicze. Struktura wyjściowa stali NC11LV była martenzytyczna z niewielką ilością austenitu szczątkowego po hartowaniu z temperatury 1020oC oraz zawierającą austenit z niewielką ilością węglików po hartowaniu z temperatury 1150oC. Stwierdzono, że twardość stali w strefie przetopionej (około 500 HV0,1) jest zbliżona do twardości stali NC11LV zahartowanej z temperatury 1150oC, a w strefie przejściowej rozrzut wyników pomiarów twardości jest nieregularny; bardziej w strefie hartowania wstępnego z temperatury 1020oC. Natomiast wpływ prędkości przemieszczania się wiązki światła lasera na stan strefy przypowierzchniowej próbki jest podobny jak w pracach [1–2]; wzrost prędkości powoduje zmniejszenie „parametrów” warstwy. Z badań wynika, że obróbka laserowa niezależnie od stanu wyjściowego (temperatury hartowania) nie po-woduje korzystnych zmian warstwy wierzchniej stali NC11LV. Pozytywne rezultaty uzyskano natomiast w badaniach nad technologią stopowania narzędzi kuźniczych ze stali WCL. W próbkach stopowanych z pomocą proszku Mo/VC wyznaczono temperaturę odpuszczania stopowanych warstw (600oC), wyższą od temperatury odpuszczania stali szybkotnących. W badaniach nad doborem technologii oceniono piętnaście wariantów, w których zastosowano trzy grupy proszków o różnym składzie chemicznym WC/Co, WC/Co/Cr i Mo/VC w odpowiednim stosunku składników i wielkości dozowania. Przeprowadzono badania strukturalne otrzymanych warstw. Na podstawie oceny właściwości uzyskanych podczas pomiarów twardości, własności mechanicznych (próby zginania i badań zmęczeniowych) oraz badań odporności na zużycie ścierne, wybrano warunki najlepszej technologii. Zastosowane w badaniach azotowanie – podobnie jak poprzednio – spowodowało pogorszenie jakości warstwy stopowanej.
EN
This article is the third in a series of studies concerning laser treatment technologies applied to steel with different chemical compositions. The effects of laser treatment of carbon steels [1] and constructional alloy steels [2] are discussed in the first two articles. In the first one, it is demonstrated that increasing carbon content results in clear growth of the hardness of laser-hardened steel, affects the shape of the layer and the character of discontinuities forming in the melted zone. In the second, the significance of carbon share was confirmed and the influence of alloying elements on temperability of steel was evaluated. Moreover, it was demonstrated that laser treatment destroys the diffusive, nitrided layer. The test results found here are the fruit of collaboration between three research centers: Fraunhofer Institute for Production Technology IPT – Aachen, Insti-tute of Industrial Machinery and Transportation of Poznań University of Technology and the Metal Forming Institute in Poznań. This article contains results of laser treat-ment tests performed on NC11LV steel in its initial (annealed) state and hardened at different temperatures, including in layers situated at varying distances from one an-other. Furthermore, the article provides an evaluation of the quality of alloying by means of powders with varying contents of alloying ingredients of the steel intended for forging tools. The initial structure of NC11LV steel was martensitic with a small amount of residual austenite after hardening at 1020oC, and containing austenite with a small amount of carbides after hardening at 1150oC. It was determined that the hardness of steel in the melted zone (approx. 500 HV0.1) is similar to the hardness of NC11LV steel hardened at 1150oC, and in the transitional zone, the dispersion of hardness measure-ment results is irregular; more so in the initial hardening zone at 1020 oC. The influence of laser beam travel speed on the state of the specimen’s near-surface layer is similar as in articles [1–2]; increasing travel speed reduces the layer’s “parameters”. Tests show that, regardless of the initial state (hardening temperature), laser treatment does not result in beneficial changes of the surface layer of NC11LV steel. However, positive re-sults were obtained in tests of alloying technology for forging tools made of WCL steel. In specimens alloyed using Mo/VC powder, tempering temperature of the alloyed layers was determined (600oC), higher than the tempering temperature of high-speed tool steels. Fifteen variants were evaluated in tests on the selection of technology, in which three groups of powders with different chemical compositions were applied: WC/Co, WC/Co/Cr and Mo/VC, in the appropriate proportion of ingredients and doses. Struc-tural tests of the layers obtained were carried out. Based on evaluation of properties obtained during hardness measurements, tests of mechanical properties (bending and fatigue tests) as well as abrasion resistance tests, the conditions of the best technology were selected. Nitriding applied in the tests caused the quality of the nitrided layer to deteriorate - similarly as before.
PL
Omówiono problematykę związków stanu fizycznego procesu obróbki z właściwościami użytkowymi części maszyn (kształtowanymi w różnych procesach obróbki ubytkowej), wyznaczonych na podstawie funkcjonalnych charakterystyk, tzw. sygnatur procesu. Określono dominujące zjawiska i oddziaływania energetyczne w procesie skrawania w odniesieniu do funkcjonalności technologicznej warstwy wierzchniej. Podano praktyczne przykłady zastosowania koncepcji sygnatur procesu do wytwarzania warstwy wierzchniej o określonych właściwościach eksploatacyjnych.
EN
The purpose of this survey is to explain and determine the relationships between physical state of the machining process, i.e. the decisive physical phenomena occurring during the process and the functional properties of the machined parts using the concept of process signatures. Dominant phenomena and energy transformation in the machining process are quantified in terms of the functionality of the technological subsurface layer. Some practical examples of the application of process signature to the producing of subsurface layer with demanded functional properties are presented anddiscussed.
EN
The results of experimental investigations influence of vibratory shot peening on surface roughness and residual stress of spheroidal graphite cast iron objects were presented. The surfaces before vibratory shot peening were milled using different feed. After vibratory shot peening surface roughness Ra = 0.7÷0.9 μm was obtained and in surface layer compressive residual stress, with the maximum (absolute) value from 170 MPa to 330 MPa at a depth 0.4÷0.7 mm have been formed. For accepted vibratory shot peening condition it was recommended to use time of about 8 minutes.
PL
Przedstawiono wyniki badania wpływu czasu nagniatania wibracyjnego elementów z żeliwa sferoidalnego na chropowatość powierzchni i rozkład naprężeń własnych w warstwie wierzchniej nagniatanych przedmiotów. Powierzchnie przewidziane do nagniatania frezowano z posuwem o różnej wartości. W wyniku nagniatania uzyskano chropowatość powierzchni w granicach Ra = 0,7÷0,9 μm, a w warstwie wierzchniej ukształtowano ściskające naprężenia własne o maksymalnej (bezwzględnej) wartości od 170 MPa do 330 MPa na głębokości 0,4÷0,7 mm. Dla przyjętych warunków nagniatania zalecono stosowanie czasu nagniatania ok. 8 min.
PL
Jakość warstwy wierzchniej, będąca krytycznym parametrem skrawalności materiałów lotniczych, jest związana z parametrami skrawania. Badania tej zależności są czasochłonne i kosztowne. W tym przypadku usprawnieniem jest test skrawania oparty na wahadle – PBCT (pendulum-based cutting test). Dzięki niemu jakość warstwy wierzchniej można szybko skorelować z odpowiadającymi jej poziomami energii skrawania. Test jest szybki i wymaga bardzo niewielkiej ilości materiału, a jednocześnie pozwala na szczegółowe monitorowanie procesu skrawania z różnymi parametrami.
EN
Issues regarding the application of wavelet analysis to the description of the surface condition of abrasive tools differing in grain size and construction method are presented. New tools were tested and after the specified grinding time.
PL
Przedstawiono zagadnienia dotyczące zastosowania analizy falkowej do opisu stanu powierzchni nasypowych narzędzi ściernych, różniących się ziarnistością i metodą wykonania. Badano narzędzia nowe i po zadanym czasie szlifowania.
EN
The paper deals with the fabrication of the surface layer enriched with Zn on AlSi17 aluminium alloy to modify the microstructure and surface properties of the alloy. The continuous surface layer was fabricated on the AlSi17 substrate by the hot-dip galvanizing of AlSi17 for 15min in a Zn bath heated to 450°C. The thickness of the layer was about 100 μm. The layer was characterised by a multi-component microstructure containing the regions of a solid solution of Al in Zn and dendrites of a eutectoid composed of a solid solution of Al in Zn and a solid solution of Zn in Al. In the layer, fine particles of Si with a regular shape were distributed. The results indicated that these Si particles formed by the action of Zn on the eutectic Si precipitations in the AlSi17 substrate. In the microstructure, large primary Si crystals and multi-phase precipitations, originating from the substrate, were also observed. The surface layer had much higher microhardness than the AlSi17 substrate. The results showed that hot-dip galvanizing can be used to modify the microstructure and properties of the surface layer of AlSi17. The study indicates the possibility of conducting further research on the fabrication of joints between AlSi17 and other metallic materials using a Zn interlayer fabricated by hot-dip galvanizing.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono analizę statystyczną zmiany poboru mocy elektrycznej stanowiska tribologicznego w wyniku procesu zużywania pary kinematycznej o styku konforemnym, pracującej w obecności preparatu eksploatacyjnego PE o zdefiniowanym składzie. Omówiono warunki badań oraz budowę stanowiska badawczego. Badania tribologiczne wykonano w temperaturze pokojowej dla jednej prędkości ruchu względnego. Określono wpływ stężenia wybranego PE w bazie olejowej SN-150 na zmianę poboru mocy elektrycznej tribotestera. Analizę statystyczną wykonano w oparciu o program R.
EN
This paper presents a statistical analysis of the variation of the mass of samples caused by the process of wear of kinematic vapor of conformal contact working in the presence of a consumable Pf a defined content. It contains the presentation of test conditions and design of a test rig. Tribological tests were carried out at a room temperature for one velocity of relative motion. Determined was the impact of the concentration of a selected consumable in SN-150 oil base on the power variation of tribotester. The statistical analysis was produced on the basis of R software.
EN
This paper reports on the results of strength tests of single-lap joints used in the aerospace industry with “Hi-Lok” fastener. The samples subjected to testing were made of EN-AW 2024 aluminium alloy and carbon composite. A part of the samples was additionally sealed with the use of Naftoseal MC-780 Class C sealant. The application of the MC-780 Class C sealant boosts the strength of a single lap joint of EN-AW 2024 T3 Al alloy and carbon composite. The strength test results were complemented with the analysis of selected 2D and 3D surface roughness parameters, and isometric images of the analysed surfaces. Additional information on the specimen surface quality was provided with photographic images taken with Keyence VHX-5000 microscope at x300 magnification. In the conclusion section of this paper, the study is summarised and its key findings are listed.
20
Content available remote The influence of laser alloying of Ti13Nb13Zr on surface topography and properties
EN
The laser alloying is a continually developing surface treatment because of its significant and specific structuration of a surface. In particular, it is applied for Ti alloys, being now the most essential biomaterials` group for load-bearing implants. The present research was performed on the Ti13Nb13Zr alloy subject to laser modification in order to determine the treatment effects on surface topography and its some mechanical properties like nanohardness, Young's modulus, roughness. A pulse laser Nd:YAG was applied at three different laser pulse regimes: either 700 W, 1000 W or 1000 W treatment followed by 700 W modification at a pulse duration of 1 ms. The surface topography and morphology were examined using light microscopy and scanning electron microscopy with spectroscope of X-ray energy dispersion. The mechanical properties were determined by nanoindentation tests and surface roughness with a use of profilograph. The wettability was tested with a goniometer. The obtained results demonstrate complex behavior of the material surface: decrease in penetration distance and increase in hardness after first laser treatment, maintenance of this trend when machining using a higher laser pulse power, followed by an increase in penetration and decrease in hardness after additional laser treatment at lower power input, due to which a surface with fewer defects is obtained. The change in Young`s modulus follows the change in other mechanical properties, but not a change in roughness. Therefore, the observed hardening with the increase of the laser pulse power and then a small softening with the use of additional treatment with lower power can be attributed to some processes of remelting, diffusion and crystallization, sensitive to the previous surface state and heat energy flux. Despite that, the laser treatment always caused a significant hardening of the surface layer.
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.