Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 818

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  supply chain
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
EN
Upstream in Oil&Gas sector is the beginning of most operations at entire supply chain management. A close-knit bound between this sector and further links of logistics providers is perceivable on daily basis. Any turnaround has a significant impact on the whole supply chain and its management. Awareness of market fluctuations and knowing its strongest players helps to conceptualize the strategy of optimization and prepare for unpredictable. In this work I aim to identify factors which have to be taken into consideration while optimizing the supply chain for the Oil&Gas Sector.
2
Content available remote Znaczenie rurociągów NATO w łańcuchu dostaw paliw do wojsk
PL
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja – z odniesieniem do historii budowy rurociągu pod kanałem La Manche – operacji „PLUTO” jako innowacyjnego elementu dostaw paliw na kontynent w ramach operacji oraz aktualnie funkcjonującego w Europie Środkowej wielonarodowego systemu rurociągów paliwowych NATO (CEPS – Central Europe Pipeline System) wraz z infrastrukturą (rafinerie, porty morskie, bazy paliwowe, bazy lotnicze i inne urządzenia). Nakreślono odpowiedzialność władz NATO za kreowanie polityki paliwowej w obszarze magazynowania i dystrybucji w ramach tego systemu. Zasadniczy człon artykułu dotyczy CEPS jako znaczącego elementu łańcucha dostaw paliw na lotniska wojskowe i cywilne oraz do składów paliwowych sił lądowych NATO, zmniejszającego tym samym koszty operacyjne w tytułu jego użytkowania.
EN
The purpose of this article is to present the history of the construction of the pipeline under the English Channel, operation „PLUTO” as an innovative element of fuel supplies to the continent as part of the „Overlord” operation and currently operating in Central Europe, the multinational NATO fuel pipeline system (CEPS – Central Europe Pipeline System) along with infrastructure (refineries, seaports, fuel depots, airbases, and other equipment). The responsibility of the NATO authorities for creating fuel policy in the field of storage and distribution under this system was outlined. The core part of the article concerns CEPS as a significant element of the fuel supply chain for military and civil aerodromes, as well as for fuel depots of NATO ground forces, thus reducing operating costs for its use.
EN
Blockchain is one of today’s most hyped themes and stands as a preeminent topic of the beginning of this century. It represents a myriad of technologies and devices that can be associated with many aspects of business reality. Linking it to supply chain, can be a formidable transformative force to address the bottom line by improved efficiency and traceability, as well as introducing greater differentiation and innovation. The aim of this article is to provide information on blockchain technology, especially in the context of supply chain management. The method of analysis of the literature and practices of companies that are leaders in the use of this technology was used. Main conclusions: blockchain can be used in the supply chain to improve material flows, strengthen the trust of business partners and secure transactions. However, there are still many barriers to implementing this technology in the supply chain, such as: economic conditions, technological limitations or legal regulations.
PL
Technologia blockchain jest obecnie jednym z najbardziej rozwojowych narzędzi wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstw. Oferuje liczne możliwości, które można powiązać z poszczególnymi aspektami rzeczywistości biznesowej. Skorelowanie technologii blockchain z łańcuchem dostaw może być potężną siłą transformacyjną, umożliwiającą podniesienie jakości i poprawę wydajności procesów, a także asumptem do wprowadzania i rozwoju innowacji. Celem artykułu jest zidentyfikowanie obszarów, w których blockchain może wspierać łańcuchy dostaw. Zastosowano metodę analizy literatury przedmiotu oraz praktyk firm, które są liderami w wykorzystywaniu rzeczonej technologii. Główne wnioski: technologię blockchain można wykorzystać w łańcuchu dostaw, m.in. do usprawnienia przepływów materiałów, wzmocnienia zaufania partnerów biznesowych oraz zabezpieczenia transakcji. Nadal jednak istnieje wiele barier we wdrażaniu tej technologii, np. uwarunkowania ekonomiczne, ograniczenia technologiczne czy regulacje prawne.
EN
The aim of the article is to present the theoretical basis of contract management as part of the purchasing process. Based on the synthesis of literature, industry reports and own research, the author attempted to explain the essence and functions of contract management, referring to the achievements of social and economic sciences. Main conclusions: understanding the legal and economic aspects of contracts and ways to improve the organization’s activities can be the key to streamlining the contracting process. Companies perceive contracts more as a control tool and do not focus on the development function of contract management when it comes to relations with business partners.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznych podstaw zarządzania kontraktami jako elementu procesu zakupowego. Na podstawie syntezy literatury oraz raportów branżowych autor podjął próbę wyjaśnienia istoty i funkcji zarządzania kontraktami, odnosząc się do dorobku nauk społecznych i ekonomicznych. Główne wnioski: zrozumienie aspektów prawnych i ekonomicznych kontraktów oraz sposobów doskonalenia działań organizacji może być kluczem do usprawniania procesu kontraktowania. Przedsiębiorstwa postrzegają kontrakty jako narzędzie kontroli, nie skupiając się na rozwojowej funkcji zarządzania kontraktami, jeśli chodzi o relacje z partnerami handlowymi.
5
Content available Quality control in dairy supply chain management
EN
The main objective of the article is to study the prospects and opportunities for improving the efficiency of dairy supply chain management through the implementation of the supply chain quality integration (SCQI) model. The study is performed on data collected from three dairy companies: Agroindustrial Company Adal (Kazakhstan), Dean Foods (USA) and Hochwald (Germany). A methodological approach to the evaluation of the vector length is proposed to measure the effectiveness of SCQI model implementation. Three alternative scenarios for the implementation of SCQI are proposed. For Dean Foods, a focus on integration with suppliers is suggested. Hochwald, in turn, should improve its supply chain efficiency via internal integration, while Adal is proposed to improve its value creation effectiveness for consumers. Effectiveness evaluation of the implied supply chain optimization alternatives for Adal, Dean Foods, and Hochwald was carried out by determining the efficiency vector of a supply chain.
PL
Głównym celem tego artykułu jest zbadanie perspektyw i możliwości poprawy wydajności zarządzania łańcuchem dostaw mleka poprzez wdrożenie modelu integracji jakości łańcucha dostaw (SCQI). Badanie zostało przeprowadzone na danych zebranych od trzech firm mleczarskich: Agroindustrial Company Adal (Kazachstan), Dean Foods (USA) i Hochwald (Niemcy). Proponowane jest metodologiczne podejście do oceny długości wektora do pomiaru skuteczności wdrożenia modelu SCQI. Zaproponowano trzy alternatywne scenariusze wdrożenia SCQI. W przypadku Dean Foods sugerowane jest skupienie się na integracji z dostawcami. Z kolei Hochwald powinien poprawić efektywność łańcucha dostaw poprzez integrację wewnętrzną, podczas gdy Adal proponuje poprawę efektywności tworzenia wartości dla konsumentów. Ocena skuteczności sugerowanych alternatyw optymalizacji łańcucha dostaw dla Adal, Dean Foods i Hochwald została przeprowadzona poprzez określenie wektora wydajności łańcucha dostaw.
6
Content available remote Druk 3D a walka z koronawirusem
PL
W związku z COVID-19 na całym świecie uaktywniły się firmy i entuzjaści związani z drukiem 3D, którzy wykorzystują jego zalety w walce z epidemią. Nie tylko wykonują oni niezbędne przedmioty, lecz również koordynują wysiłki wytwórców i łączą ich z potrzebującymi. Drukowanie trójwymiarowe może również przyczynić się do zastąpienia zerwanych przez pandemię łańcuchów dostaw.
EN
The article shows that in the context of accelerating the processes of economic integration in aviation logistics at the micro, meso and macro levels, complicating the forms of business organization, the emergence of new forms of cooperation between companies and new ways of jointly creating added value, many organizational boundaries in the economy are becoming more blurred and dynamic. The use of the concept of “ecosystem” in research is growing. An attempt is made to consider the possibility of using the “ecosystem” design for economic analysis at the aggregated level and to highlight the elements of the aviation logistics ecosystem on which the attention of researchers will be focused. From the authors’ point of view, the aviation logistics ecosystem is a combination of aviation, logistics, transport and postal organizations, which provides goods express delivery supply chains with the system of interconnected technologies. In the framework of the article analysis of air cargo industry framework, synchronization and digitization of service operations in air cargo service supply chain, express delivery supply chains were represented. The authors proposed a mathematical model that allows logisticians to optimize the supply chain of special categories of goods, which is one of the priority tasks of the aviation logistics ecosystem.
EN
Background: The presented research problem concerns the operational (executive) level and does not include tactical or strategic solutions. The described algorithm concerns the determination of the priority number of objects that are the equipment of any considered production system. The algorithm takes into account the states of work in the external and internal areas of the evaluated system. The analysed characteristics mainly include: values of work levels in the supply chain (to and from the enterprise) and values of system work levels within the company in the area of continuity of the processed material flow and failure levels of technological equipment. The algorithm of the object priority evaluation takes into account the existing synergy of a single element of the system with the whole system. Methods: The presented method of assessing priorities enables determination of critical elements of a complex system. The evaluation is carried out in a three-dimensional system. It takes into account machine failure, the operation of processes in the area of the analysed manufacturing system but also the levels of operation of supply systems (supply chains). The presented method of determining priorities requires adapting the assessment methodology to the individual characteristics of the test object. For this reason, the analysis includes, among others: the type of the system, its structural and functional complexity, complexity of interoperability and the size of material flow streams and their frequency. Results: The developed algorithm was verified on a selected example of a production system. Due to the complexity of the presented algorithm, the article presents results for a system that is characterized by a relatively high level of process flexibility and has a large number of technological processes. The article presents the values of indicators that were calculated for individual modules. Conclusions: The presented algorithm is a general approach to the evaluation of the elementary objects of the system, while taking into account the existing synergy between the other elements of the entire system. In the next stages of the research, the authors will develop algorithms for various production systems (convergent and divergent), for different manufacturing specifications (objective and technological) and for different levels of process flexibility values.
PL
Wstęp: W pełni efektywne zarządzanie i organizacja dowolnego systemu produkcyjnego zakłada: zero zapasów w całym łańcuchu dostaw oraz zero postojów spowodowanych np.: oczekiwaniem na przetwarzany materiał bądź losowo występującymi awariami urządzeń wyposażenia technicznego. W wielu przedsiębiorstwach elementarne ograniczanie strat z grup: muri, mura i muda, przynosi doraźne efekty jedynie w usprawnianym obszarze. Należy pamiętać, że system wytwórczy zgodnie z teorią systemów złożonych jest organizacją, w której elementy składowe systemu występują względem siebie w ścisłej korelacji. Każdorazowa zmiana będąca obszarowym usprawnieniem systemu, determinuje również zmiany w innych (nie usprawnianych) obszarach. Stąd konieczne jest stosowanie wieloaspektowego ujęcia z jednoczesnym uwzględnieniem horyzontu czasowego i przestrzennego. Materiały i rezultaty: Przedstawiony w artykule problem badawczy skupia się na obszarze poziomu operacyjnego (wykonawczego) i nie dotyczy rozwiązań taktycznych ani strategicznych. Przedstawiony w artykule algorytm kształtowania liczby priorytetowej obiektów, będących wyposażeniem dowolnie rozważanego systemu produkcyjnego, uwzględnia stany pracy w obszarach zewnętrznym i wewnętrznym analizowanego układu. Mianowicie uwzględnione zostały: wartości poziomów pracy w łańcuchu dostaw (do i z przedsiębiorstwa) oraz wartości poziomów pracy układu wewnątrz przedsiębiorstwa w obszarze ciągłości przepływu przetwarzanego materiału oraz poziomów awaryjności urządzeń wyposażenia technologicznego. Zaprezentowany algorytm oceny priorytetów obiektów obejmuje kompleksowe ujęcie występującej synergii pojedynczego elementu systemu z całym układem (z uwzględnieniem wpływów czasu i miejsca). Opracowany algorytm poddano weryfikacji na wybranym przykładzie systemu produkcyjnego. Zaprezentowana metoda kształtowania priorytetów wymaga dostosowania metodyki oceny do indywidulanych cech rozważanego obiektu, przy każdorazowym jej zastosowaniu. Z tego też względu analiza uwzględnia między innymi: typ i rodzaj systemu, jego złożoności w obszarze strukturalnej, funkcjonalnej i złożoności współdziałania oraz wielkości strumieni przepływu materiałów i ich częstotliwość. Przedstawiona w artykule metoda oceny priorytetów, umożliwia wyznaczenie krytycznych elementów złożonego systemu. Ocena kształtowana jest w układzie trójwymiarowym z uwzględnieniem awarii maszyn, procesów realizacji w obszarze analizowanego systemu wytwórczego, ale również z uwzględnieniem poziomów pracy systemów zasilających (łańcuchów dostaw). Ze względów na złożoność przedstawionego algorytmu, w artykule zaprezentowano wyniki dla układu cechującego się względnie wysokim poziomem elastyczności procesowej oraz posiadającym względnie dużą liczbę procesów technologicznych. Ważnym parametrem analizowanego systemu jest wysoki poziom jakości realizacji procesów osiągając skumulowaną jakość dla wytworzonych produktów ponad cztery sigma w kryterium oceny zgodnym z metodą Six Sigma. Ponadto układ cechuje się względnie dużą zmiennością asortymentową materiałów wejściowych, co w rezultacie determinuje wielką liczbę łańcuchów dostaw na wejściu do systemu produkcyjnego. Ponadto specyfika rozpatrywanej branży jest układem wykazującym konkurencyjność wytwarzanych wyrobów finalnych stąd występuje wysoki poziom dostosowania produktów do oczekiwań klientów przekładający się na elastyczność przedsiębiorstwa. Wnioski: Opracowany algorytm uwzględnia rozważania ujęcia systemowego zgodnie z ogólną teorią systemów według Klira oraz Meserovicza. Zaprezentowany algorytm jest ogólnym ujęciem oceny elementarnych obiektów systemu z jednoczesnym uwzględnieniem występującej synergii między pozostałymi elementami całego układu. W kolejnych etapach badań zostaną opracowane algorytmy dla różnych układów produkcyjnych (konwergentnych i dywergentnych), o różnej specyfikacji wytwórczej (przedmiotowej i technologicznej) oraz wykazujących różne poziomy wartości elastyczności procesowej. Dla opracowanych algorytmów zostanie przeprowadzona walidacja i porównanie modeli dla danych empirycznych zgromadzonych w rzeczywistych obiektach wytwórczych.
EN
Background: Supply chain management is the heart of any business, even for the franchise industry. A competitive supply chain is critical for the success of a franchising business in today’s world. There have been observations and reviews conducted to find out the trends and focuses seen in this area, in the previous studies. The aim of this paper is to set out the analysis on existing past studies on supply chain management in franchising. Methods: Using the Preferred Reporting Items for Systematics Review and Meta Analyzes (PRISMA) method, the analysis was performed using article data obtained from the Web of Science (WOS) and Scopus databases from year 2000 to 2020. Results: Forty-one articles were filtered through the final process, and the analysis was performed to see the patterns of article citation, the settings of previous study (country-based), and the fields of study. This study discovered ten themes on the field of study, namely channel management, supply chain coordination, corporate strategies, network relationship, logistic, production, closed-loop supply chain, distribution channel, industrial management and others. Conclusions: Several recommendations are made to provide guidance for future researchers to study these areas of supply chain management of franchising business.
PL
Wstęp: Zarządzanie łańcuchem dostaw jest określane jako serce biznesu, również w przypadku biznesu opartego na systemie franczyzy. Konkurencyjny łańcuch dostaw jest krytyczny dla osiągnięcia sukcesu. Istnieje wiele badań poświęconych wyszukiwaniu trendów w tym obszarze. Celem pracy jest analiza badań w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw biznesu opartego na fanczyzie. Metody: Wykonano analizę danych z prac opublikowanych w WOS (Web of Science) oraz bazie Scopus w okresie 2000 do 2020, używając w tym celu metody PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematics Review and Meta Analyzes). Wyniki: Finalnie zostało wyselekcjonowanych 41 prac, które zostały poddane szczegółowej analizie w celu określenia wzorów cytowań prac, wcześniejszych badań w stosunku do prezentowanych w badanych pracach oraz obszarów badań. Ustalono 10 tematów obszarów badawczych, a mianowicie: zarządzanie kanałami, koordynacja łańcucha dostaw, strategie korporacyjne, zależności sieciowe, logistyka, produkcja, pętla łańcucha dostaw, kanały dystrybucji, zarządzanie przemysłowe i inne. Wnioski: Stworzono kilka rekomendacji, które powinny być wytycznymi dla dalszych badań dla naukowców zajmujących się zarządzaniem łańcuchem dostaw dla biznesu opartego na fanczyzie.
EN
Background: In the current economic scenarios, characterized by high competitiveness and disruption in supply chains, the latent need to optimize costs and customer service has been promoted, placing inventories as a critical area with high potential to implement improvements in companies. Appropriate inventory management leads to positive effects on logistics performance indices. In economic terms, about 15% of logistics costs are attributed to warehousing operations. With a practical approach, using a case study in a company in the food sector, this article proposes an inventory classification method with qualitative and quantitative variables, using data mining techniques, categorizing the materials using variables such as picking frequency, consumption rates and qualitative characteristics regarding their handling in the warehouse. The proposed model also integrates the classification of materials with techniques for locating facilities, to support decision-making on inventory management and storage operations. Methods: This article uses a method based on the Partitioning Around Medoids algorithm that includes, in an innovative way, the application of a strategy for the location of the optimal picking point based on the cluster classification considering the qualitative and quantitative factors that represent the most significant impact or priority for inventory management in the company. Results: The results obtained with this model, improve the routes of distributed materials based on the identification of their characteristics such as the frequency of collection and handling of materials, allowing to reorganize and increase the storage capacity of the different SKUs, passing from a classification by families to a cluster classification. Furthermore, the results support decision-making on storage capacity, allowing the space required by the materials that make up the different clusters to be identified. Conclusions: This article provides an approach to improving decision-making for inventory management, showing a proposal for a warehouse distribution design with data mining techniques, which use indicators and key attributes for operational performance for a case study in a company. The use of data mining techniques such as PAM clustering makes it possible to group the inventory into different clusters considering both qualitative and quantitative factors. The clustering proposal with PAM offers a more realistic approach to the problem of inventory management, where factors as diverse as time and capacities must be considered, to the types and handling that must be had with the materials inside the warehouse.
PL
Wstęp: W obecnych warunkach ekonomicznych, charakteryzujących się wysoką konkurencyjnością i nieprzewidywalnością działalności w obrębie łańcucha dostaw, istotne jest dążenia do optymalizacji kosztów i poprawy poziomu obsługi klientów, poprzez prawidłowe zarządzanie zapasem, jako czynnikiem kluczowym. Właściwe zarządzanie zapasami prowadzi do pozytywnych wpływów na wyniki logistyczne. W ujęciu ekonomicznym, około 15% kosztów logistycznych jest związane z operacjami magazynowymi. Poprzez zastosowanie studium przypadku z branży spożywczej, w pracy proponowana jest metoda klasyfikacji zapasów z zmiennymi jakościowymi i ilościowymi, przy zastosowaniu technik eksploracji danych, kategoryzując materiały przy użyciu zmiennych takich jak częstotliwość pobrań, poziom konsumpcji, jak i charakterystyki jakościowe związane z operacjami magazynowymi. Proponowany model łączy klasyfikację materiałową z technikami lokalizacyjnymi w celu ułatwienia procesu decyzyjnego w obszarze zarządzania zapasem oraz operacji magazynowych. Metody: Zastosowana metoda opiera się na algorytmie Partitioning Around Medoids, który w innowacyjny sposób, stosuje strategię lokalizacji optymalnego punktu poboru w oparciu o klasyfikację klastrową, uwzględniając jakościowe jak i ilościowe czynniki, mające duży wpływ na określanie priorytetów w zarządzaniu zapasem w przedsiębiorstwie. Wyniki: Uzyskane wyniki poprawiają marszruty dystrybuowanych materiałów w oparciu o identyfikację ich charakterystyk takich jak częstotliwość pobrań i handlingu, pozwalając na reorganizację i wzrost pojemności magazynowej różnych indeksów materiałowych, przechodząc z klasyfikacji na podstawie rodzin do klasyfikacji opartej na klusterze. Dodatkowo, wyniki wspomagają proces decyzyjny związany ze zdolnościami magazynowymi, umożliwiając identyfikację na najniższym poziomie miejsca magazynowego. Wnioski: Praca prezentuje podejście do poprawy procesu decyzyjnego w zarządzaniu zapasem poprzez propozycję projektu magazynu w oparciu o techniki eksploracji danych, które stosują mierniki i wskaźniki działań operacyjnych. Zastosowanie technik eksploracji danych takich jak klustrowanie PAM umożliwia grupowanie zapasów przy uwzględnieniu różnych czynników jakościowych i ilościowych. Proponowana metod PAM umożliwia bardziej realistyczne podejście do problemów zarządzania zapasem, gdzie muszą być uwzględnione tak różne czynniki jak czas czy zdolności oraz typu operacji magazynowych.
11
Content available Blockchain and supply chain sustainability
EN
Background: Supply chain sustainability is a central concern of most organizations. The main objective of sustainable supply chains is to create and maintain long term economic, social, and environmental value for all stakeholders involved in delivering products and services to markets. As sustainability constitutes one of the critical drivers of innovation, the recent emergence of blockchain technology typifies the disruptive impact of digital innovation on supply chain sustainability. Blockchain is a foundational technology that poses a shift in the development of supply chain sustainability. Methods: Despite the increasing importance of blockchain in improving supply chain efficiencies and bringing societal changes, research investigating its potentialities from the lens of sustainability is scarce. Therefore, the primary goal of this paper is to fill this knowledge gap and synthesize the literature from leading journals on the topic of blockchain and its relation to supply chain sustainability. Papers were collected from different scientific databases and carefully analyzed. The possibilities of blockchains are identified and classified according to the triple bottom line framework, namely the economic, social, and environmental dimensions of sustainability. Results and conclusions: The majority of studies focused on the economic implications of blockchains on supply chains. The sustainable economic aspects of the technology identified in the reviewed literature are mostly the transformational potentials of blockchains and their capabilities to drive new disintermediated business models, higher operational efficiencies, cost advantages, and additional sources of value creation. The social empowerment of supply chains is found through the ability of blockchain to create trustful relationships among supply chain partners, increase food safety, support humanitarian logistics, and promote social equity. Moreover, firms attempting to move forward in their environmental policies and strategies can use blockchain to extend their efforts to improve their environmental practices across the supply chain, reduce the strain on energy and natural resources, and offer environmentally friendly products.
PL
Wstęp: Zrównoważoność łańcucha dostaw leży w centrum zainteresowania większości organizacji. Głównym celem zrównoważonych łańcuchów dostaw jest stworzenie i utrzymanie długoterminowych ekonomicznych, socjalnych i ekologicznych zysków dla wszystkich akcjonariuszy w trakcie dostaw produktów i usług na rynek. Rozwój zrównoważony wydaje się być jednym z krytycznych czynników innowacyjności, ostatnio pojawiające się technologie blockchain mają istotny wpływ na zrównoważoność łańcuchów dostaw. Blockchain jest technologią, która może istotnie przyczynić się do rozwoju zrównoważonego łańcucha dostaw. Metody: Pomimo rosnącego zainteresowania znaczenie blockchainu dla poprawy efektywności łańcuchów dostaw, istnieje bardzo mało badań i publikacji na ten temat. Dlatego ten celem tej pracy było wypełnienie istniejącej luki i stworzeni syntezy literatury naukowej na blockchain oraz jego relacji ze zrównoważonym łańcuchem dostaw. Prace badawcze były uzyskane z różnych baz publikacyjnych i poddane wnikliwej analizie. Możliwości wynikające ze stosowania blockchain zostały zidentyfikowane i sklasyfikowane w odniesienie do wymiaru ekonomicznego, socjalnego, środowiskowego oraz rozwoju zrównoważonego. Wyniki i wnioski: Większość prac badawczych skupia się na ekonomicznych wpływach blockchainu na łańcuch dostaw. Zrównoważone ekonomiczne aspekty technologii zidentyfikowane w badanej literaturze głównie dotyczą możliwości transformacji przez blockchain oraz możliwości zmiany modelu biznesowego, zwiększenie efektywności operacyjne, korzyści kosztowych oraz dodatkowych źródeł finansowania. Zalety socjalne łańcuchów dostaw są widziane głównie w możliwości stworzenie zaufanych relacji między partnerami biznesowymi, wzroście bezpieczeństwa żywności, wspomożeniu logistyki humanitarnej oraz promocji równości socjalnej. Jednocześnie firmy starają się zmienić swoją politykę środowiskową używając blockchainu dla zwiększenie swoich praktyk ekologicznych w obrębie łańcuchów dostaw, redukcję zużycia energii i zasobów naturalnych oraz wprowadzenie produktów przyjaznych środowisku.
12
Content available remote Impact of the cargo customs complex efficiency on the supply chain reliability
EN
Creating supply chain involving the customs infrastructure facilities is an urgent topic when shipping cargo internationally. The most in demand are cargo customs complexes, which have in their structure customs storerooms, warehouses of temporary storage, perform freight-forwarding, and customs-brokerage and other functions that are necessary to perform foreign economic activity. Also there are subdivisions of customs authorities on their territory. This type of business activity provides the business entities with the comprehensive service and enables them to reduce the time spent moving to each of the necessary control services or logistics facilities when moving cargoes in different customs regimes. Therefore, it is proposed to apply the concept of logistics chain reliability with a freight customs complex as its element. The latter will take into account business entities` financial and time expenditures with non-productive timing at the different transition stages of material flow, and will enable to optimize information flows. The paper considers the procedure of placing imported goods in a temporary storage warehouse. It is proposed the regulation methodology for individual service stages provided by a freight customs complex. The generalized algorithm for constructing a reliability model of a freight customs complex`s operation is offered allowing to determine the reliability level of each individual element in a logistics chain.
PL
Łańcuchy dostaw są organizacjami złożonymi i pełnymi paradoksów, które można rozumieć na różne sposoby. Stąd wiele koncepcji związanych z kształtowaniem i funkcjonowaniem łańcuchów dostaw wywodzi się z określonych metafor. Niektóre z nich prowadzą do znanych sposobów myślenia, inne natomiast sprzyjają rozwijaniu nowych poglądów i interpretacji łańcucha dostaw. Jedne mogą odnosić się do całej organizacji, podczas gdy inne mogą uwypuklać pewien jej komponent lub dotyczyć określonego aspektu funkcjonowania. Metafory mogą być również użytecznym instrumentem poznania złożonej i wieloaspektowej problematyki rezylientnego łańcucha dostaw, czyli takiego, który zachowuje ciągłość operacyjną dzięki umiejętności radzenia sobie z niepewnością, a więc odznacza się zdolnością do osiągania nowego stanu w wyniku wystąpienia zakłóceń. W artykule podjęto próbę rozpoznania mechanizmu funkcjonowania rezylientnego łańcucha dostaw, wykorzystując podejście multimetaforyczne. W tym celu posłużono się metaforami charakterystycznymi dla paradygmatu neopozytywistycznego. W dalszej części artykułu zaprezentowano płaszczyzny interpretacyjne rezylientnych łańcuchów dostaw, przedstawiono rolę metafor w objaśnianiu rzeczywistości organizacyjnej, a następnie wyjaśniono poszczególne fragmenty rzeczywistości rezylientnego łańcucha dostaw przez pryzmat metafory organizacji jako organizmu, przepływu i transformacji, struktury dyssypatywnej oraz mózgu.
EN
Supply chains are complex structures full of paradoxes that can be understood in different ways. Thus, many concepts related to supply chain formation and operation originate from specific metaphors. Some of them lead to well-known ways of thinking, whereas others contribute to the development of new ideas and interpretations of supply chain. Certain metaphors may refer to an entire organization, while others may emphasize one of its components, or concern a specific operational aspect. Metaphors may also be a useful instrument for learning about complex and multi-dimensional problems of resilient supply chain, i.e. supply chain that maintains operational continuity thanks to its ability to handle uncertainty, and thus is characterised by the capability of achieving a new status in consequence of disruptions. The paper attempts to identify the operational mechanism of resilient supply chain, using the multi- metaphor approach. For this purpose, metaphors characteristic for the neopositivist paradigm were applied. Following the summary, the paper depicts the interpretative fields of resilient supply chains, the role of metaphors in explaining the organizational reality, and then explains particular elements of reality of a resilient supply chain through the metaphor of organization as an organism, flux and transformation, dissipative structure and brain.
14
Content available remote Metoda 5S w optymalizacji gospodarki magazynowej przedsiębiorstwa produkcyjnego
PL
Celem artykułu jest próba określenia poziomu wdrożenia i wykorzystania koncepcji 5S jako jednej z metod optymali- zacji gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie produk- cyjnym BMI Icopal. Główny nacisk położono na identyfika- cję procesów w zakresie implementacji i stosowania metody 5S przez pracowników działu magazynowania. Wynika to przede wszystkim z bardzo dużej dynamizacji otoczenia oraz zwiększającego się poziomu konkurencyjności, która wymu- sza na przedsiębiorstwach systematyczne poszukiwanie optymalizacji na wszystkich poziomach funkcjonowania. Ta- kie rozwiązania są szczególnie pożądane w obszarze magazy- nowania. Dlatego też, współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na wdrażanie nowoczesnych metod, które nie tylko powodują usprawnienia w funkcjonowaniu danego działu, ale przede wszystkim budują przewagę kon- kurencyjną na rynku poprzez efektywność kosztową.
EN
The objective of this article is to determine the level of implementation and use of the 5S concept as one of the methods of warehouse management optimization in BMI Icopal production company. The main emphasis was placed on the identification of processes in the implementation and use of the 5S method by the employees of the storage department. This is mainly due to a very dynamic environment and increasing competitiveness, which forces companies to systematically search for optimization at all levels of functioning. Such solutions are particularly desirable in the area of warehousing. Therefore, modern companies more and more often decide to implement modern methods, which not only cause improvements in the functioning of the department, but above all build a competitive advantage on the market through cost efficiency.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja czynników kształtujących strategie łańcuchów dostaw w największych polskich firmach odzieżowych. Autorka przedstawiła wyniki przeprowadzonych przez siebie badań. Zidentyfikowała strategie łańcuchów dostaw, ich podobieństwa i różnice oraz czynniki kształtujące poszczególne elementy tych strategii. Wyniki badań wskazują, że istotny wpływ na wybór strategii łańcuchów dostaw w branży odzieżowej ma strategia konkurencyjna firmy będącej liderem łańcucha dostaw oraz jej wielkość, charakterystyka popytu i rodzaj odzieży.
EN
The aim of the paper is to identify the factors shaping the strategies of supply chains in the largest Polish clothing companies. The author presented the results of own research. The strategies of supply chains, their similarities and differences and factors affecting the individual elements of these strategies were identified. The research results show, that factors, that impact significantly on the choice of supply chain strategy in the clothing industry are: a competitive strategy of a company, that is a leader in the supply chain and its size, the characteristics of demand and the type of clothing.
16
Content available remote Budowanie więzi międzyorganizacyjnych w opinii firm z branży motoryzacyjnej
PL
W dzisiejszych czasach firmy muszą próbować tworzyć adaptacyjne struktury sieciowe chcąc przetrwać na konkurencyjnym rynku. Istnieje wiele badań potwierdzających korzyści z podejścia opartego na współpracy w ramach łańcuchów dostaw. Jednocześnie większość firm ma trudności w budowaniu takich łańcuchów dostaw. Szczególnie dotyczy to firm małych i średnich. W artykule podjęta została tematyka relacji międzyorganizacyjnych oraz ocena wybranych elementów współpracy wśród firm z branży motoryzacyjnej. Pokazane są wybrane czynniki kształtowania relacji w łańcuchach w ocenie przedsiębiorców.
EN
Nowadays, companies have to try to create adaptive network structures to survive on a competitive market. There is a number of studies confirming the benefits of a collaborative approach within supply chains. At the same time, most companies have difficulties in building such supply chains. This is particularly true for small and medium-sized companies. The article addresses the subject of inter- organizational relations and the assessment of selected elements of cooperation among companies in the automotive industry. Selected factors shaping relationships in chains in the opinion of entrepreneurs are presented.
EN
An analysis was made of the production of fuel wood chips and associated logistics operations in the Wejherowo Forest District in the years 2000-2017. Detailed observations of the fuel chip harvesting process and an analysis of the supply chain were made in the context of socioeconomic changes. In addition, the total cost of production was calculated and the price of 1 m3 of fuel chips in the years 2009-2017 was analysed. As a result of socioeconomic changes, seven variants of the forest fuel chip supply chain were observed in the years analysed. The unit production cost of forest fuel chips was 25 USD per m3. The average price of 1 m3 of forest fuel chips in the analysed period was 30 USD.
EN
The basic conceptual idea of logistics is the need to adapt the company to an ever-changing market situation, while spending a minimum of funds in these conditions. The concept of logistics is a system of views on the rationalization of economic activity by optimizing material flows. The paper investigates the change of the main indicators of the functioning of the supply chain, depending on the organization of distribution of the material flow. The supply systems of food products that form the consumer basket at the stage of distribution is considered. The conceptual schemes of freight flow distribution with and without distribution center is presented. The field research was conducted to determine and initial data were collected. The paper investigate the functioning of the supply chain in two cases: in a situation "proposed scenario" and in a situation "without a project". The situation "existing scenario" implies that no action to change the parameters of the supply chain during the period specified for the research does not take place. In this case, it is necessary to assess the effectiveness of the logistics chain under existing conditions. An integrated approach to evaluate the efficiency of the functioning of the logistics system and the consumer had been used. The efficiency of existing of the supply chain functioning were analysed. Also, certain measures will be implemented to improve the chain through investments and by bringing logistics infrastructure with the needs. A modelling of the supply chain was made. The effect of parameters of participants on the supply chain efficiency was analysed. The planned effect from the reorganization of distribution channels is calculated. The technological and economic feasibility of introducing a distribution center into the existing distribution channel based on modeling is calculated. The object of the research is the process of food products distribution in the supply chain. The aim of the research is to evaluate the effectiveness of the food supply chain scheme.
EN
The convergence of logistics megatrends, including transformations in logistics models, the growing influence of modern, innovative and intelligent technologies, the use of ICT technology and global competition (e-trade and e-purchasing development, mobile services expansion) have led to a new concept known as the “Intelligent Enterprise”. This concept is a relatively young field in modern business management. As physical assets are given a digital voice, the Intelligent Enterprise allows businesses to run operations more efficiently and make better decisions with improved real-time visibility. Achieving greater enterprise asset intelligence offers businesses a sense of what is happening in their operations, provides them with a way to quickly analyse the information and gives them a platform to act on it to reach higher levels of growth, productivity and service. The aim of the paper is to describe of the concept of an Intelligent Enterprise and provide the specification of its characteristics. The objective is to be achieved through analysing the author's surveys results carried out in 2018. The studies were conducted on a group of 80 people – managers in manufacturing companies responsible for supply chains management.
20
EN
Inferior automotive component quality might be caused by diverse sources in the supply chain network. To compete in a highly dynamic environment, a supply chain quality management integrating quality issues of the internal and external supply chain is needed. In this paper, a supply chain quality management model for automotive components was developed on the basis of further development of ISO 9001:2015. This way, the quality within the value chain can be managed. To evolve the model, the novel concept of supply chain quality management and its dimensions were reviewed in the literature. Drawing upon the results, intersections concerning common processes of both approaches, quality management and supply chain management, were identified using ISO 9001:2015 and the SCOR model. Based on the findings, a supply chain quality management model for automotive components was developed and will be introduced. The results reflect implications for the management of supply chain quality to be implemented by companies.
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.