Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 214

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  supply chain management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
W ostatnich latach druk 3D, nazywany także produkcją przyrostową, wzbudza rosnące zainteresowanie jako technologia przełomowa, zmieniająca życie, biznes i globalną gospodarkę. Od pojawienia się ponad 30 lat temu druk 3D bardzo się rozwinął i stał się technologią, która może zastąpić tradycyjne techniki produkcyjne w branżach wytwarzających produkty wysoce kompleksowe i kastomizowane. Dla firm zaangażowanych w druk 3D technologia ta może się okazać przełomowa i w przyszłości może zredefiniować tradycyjne strategie zakupów, produkcji i dystrybucji w łańcuchach dostaw. Przedsiębiorstwa będą mogły wykorzystać druk 3D w zarządzaniu łańcuchem dostaw w celu zarówno poprawy doskonałości operacyjnej, jak i doświadczeń zakupowych klientów. Niniejszy artykuł bada potencjalne implikacje szerokiego zaakceptowania druku 3D w tradycyjnych łańcuchach dostaw. W odniesieniu do analizy tych ewoluujących trendów artykuł ma charakter prognostyczno-przewidujący, a nie opisowy.
EN
In recent years, 3D printing, also known as additive manufacturing, has attracted increasing attention as disruptive technology that will transform life, business and the global economy. Since its inception more than 30 years ago, 3D printing has advanced and grown into a technology that is likely to substitute traditional manufacturing in industry segments that produce highly complex and customized goods. For companies involved in this type of manufacturing, 3D printing could become a disruptive force that in future may redefine traditional purchasing, manufacturing and distribution strategies in supply chains. Companies can leverage 3D printing in the supply chain to improve operational excellence as well as the customer experience. This article explores some of the potential implications of large-scale adoption of 3D printing in traditional supply chains. In relation to these evolving trends, this is a predictive, and not a descriptive, article.
EN
The main objective of the study is to examine and explain the structural relationship between and among the operational capability, Total quality management, supply chain practices, and operational performance. Enterprise can achieve a high level of performance, depending on their internal capabilities. The result is crucial as it not just supports managers in recognizing the way to leverage their internal capabilities through establishing relationships with partners in the supply chain but also signifies the need to sharpen these capabilities for expertise. Inimitable resource base could be created through the support of key partners and integration of internal capabilities. This resource base is crucial for achieving competitive advantage. Empirical support has been provided by this study about the mediating influence of TQM on the relation of supply chain operations capability and performance. The findings are in line with the competence-based, resource-based perspective of the firm and resource advantage theory (linked with the success of manufacturing). Firms are allowed by SCM practices to benefit from manufacturing capabilities by coordination with key supply chain members and leveraging expertise. The SEM-PLS is used as an analysis tool, which is among the most robust structural equation modelling technique. The study has used the survey-based methodology to achieve the objectives of the current study. The random sampling is used, and the response rate is 54 percent which is considered higher than the minimum response rate. The findings reveal that sustainable competitive advantage could be achieved through supply chain management. Further, evidence has been provided by the study for the direct influence of SCM practices and operations capability on the firm’s performance.
PL
Głównym celem badania jest zbadanie i wyjaśnienie strukturalnego związku między zdolnością operacyjną, zarządzaniem całkowitą jakością, praktykami łańcucha dostaw i wydajnością operacyjną. Przedsiębiorstwo może osiągnąć wysoki poziom wydajności, w zależności od ich wewnętrznych możliwości. Wynik jest kluczowy, ponieważ nie tylko wspiera menedżerów w rozpoznaniu sposobu na wykorzystanie ich wewnętrznych zdolności poprzez nawiązywanie relacji z partnerami w łańcuchu dostaw, ale także oznacza potrzebę zaostrzenia tych umiejętności w celu uzyskania wiedzy specjalistycznej. Niepowtarzalną bazę zasobów można stworzyć dzięki wsparciu kluczowych partnerów i integracji wewnętrznych możliwości. Ta baza zasobów ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Badanie to zapewniło wsparcie empiryczne dotyczące pośredniczącego wpływu TQM na stosunek zdolności i wydajności operacji łańcucha dostaw. Ustalenia są zgodne z opartą na kompetencjach, opartą na zasobach perspektywą firmy i teorią przewagi zasobów (związaną z sukcesem produkcji). Firmy mogą dzięki praktykom SCM korzystać z możliwości produkcyjnych poprzez koordynację z kluczowymi członkami łańcucha dostaw i wykorzystanie wiedzy specjalistycznej. SEM-PLS jest wykorzystywany jako narzędzie analityczne, które należy do najbardziej niezawodnych technik modelowania równań strukturalnych. W badaniu wykorzystano metodologię opartą na ankiecie, aby osiągnąć cele obecnego badania. Wykorzystywane jest losowe próbkowanie, a odsetek odpowiedzi wynosi 54 procent, co uważa się za wyższe niż minimalny odsetek odpowiedzi. Ustalenia pokazują, że trwałą przewagę konkurencyjną można osiągnąć poprzez zarządzanie łańcuchem dostaw. Ponadto badanie dostarczyło dowodów na bezpośredni wpływ praktyk SCM i zdolności operacyjnych na wyniki firmy.
EN
This paper provides a systematic review of the role of Information and Communication Technologies (ICT) in logistics services to analyze managerial implications for improving the logistics service quality. The literature review has been performed using two academic databases Scopus and Web of Science and spans the years 2008-2019. Bibliometric network analysis were used to highlight research areas for the study of current technologies in the logistics service industry. The paper highlights the classification of the information and communications technologies in the logistics service industry, new trends in logistics service in terms of Industry 4.0 and the impact of current technologies on management of logistics service quality.
PL
Niniejszy artykuł zawiera systematyczny przegląd roli technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w usługach logistycznych w celu przeanalizowania wpływu zarządzania na poprawę jakości usług logistycznych. Przegląd literatury został przeprowadzony przy użyciu dwóch akademickich baz danych Scopus i Web of Science i obejmuje lata 2008-2019. Bibliometryczną analizę sieci wykorzystano do podkreślenia obszarów badawczych do badania aktualnych technologii w branży usług logistycznych. W artykule podkreślono klasyfikację technologii informacyjnych i komunikacyjnych w branży usług logistycznych, nowe trendy w usługach logistycznych w zakresie Przemysłu 4.0 oraz wpływ obecnych technologii na zarządzanie jakością usług logistycznych.
EN
This paper addresses supply chain transparency improvement in a triadic manufacturersupplier-supplier relationship. It investigates the problem of improving transparency using a set of interviews; then, a detailed problematization and a simulation model is formulated based on the results. The interview results show that there are two key issues to be considered: information systems issues related directly to transparency and capability issues related to utilizing transparency. The simulation results support developing capabilities by illustrating the effects of different options for coordinating material flow. The results of the study also indicate that while solutions to improve transparency can be relatively straightforward to implement, developing the capability to benefit from it can be more challenging, even in a well-established close partnership. In addition, suppliers may be hesitant to collaborate without active manufacturer involvement.
EN
Adaptiveness is one of the most significant features of the supply chain that affects the results of its functioning. The capability of the supply chain to adapt to all, more and more demanding conditions is one of the main factors that guarantee long-term competitiveness and success. R. Kalakota, M. Robinson and P. Gundepudi consider inventory visibility, fulfilment velocity and coordination versatility as three fundamental pillars of adaptive supply chains, also termed as 3V in the literature. The chief objective of this paper is the identification of features that a supply chain should have in order to be called adaptive, as well as the verification of their compliance with the 3V principle. The review of the available literature sources that focus on the subject of the major features of adaptive supply chains (in particular having a decisive effect on their adaptive capabilities) has resulted in certain common elements. The authors of all the described approaches emphasise the two features: visibility and velocity. The third, frequently indicated, feature is also versatility or variety (that can be treated as one of the elements of the versatility of the supply chain). Visibility involves ensuring access to the information for all participants in the supply chain, also customers. Velocity, in turn, refers to the reaction time of the supply chain to all sorts of events and the time of implementing necessary changes. The third element is versatility. It primarily involves balancing the operational capability of a supply chain with market requirements, in particular delivering suitable products and services of the required quality and in the ordered volume. It is also vital to adjust the offer to the individual needs of customers.
EN
Background: In recent years, organizational maturity has disseminated its concepts to various management domains, for instance, Supply Chain Management (SCM). The present paper is an attempt to review the developments in the realm of SCM over the past two decades. In the domain of SCM maturity, different models, dimensions (areas) and approaches are advanced for maturity measurements. Methods: Research studies conducted and presented in the literature, including papers on conference proceedings, articles in journals and technical reports, are reviewed; the review covers a time span from the early 1990s to the present time (2019). Also provided in this review are the previous models, dimensions (areas/ elements), and approaches for measuring SCM maturity techniques. Additionally, research gaps are identified, analysed and discussed. Results: After reviewing, the research studies in the field and the dimensions found in the works are placed into different categories. The current study aims to present a review of the literature, ultimately providing help to researchers in realizing gaps and opportunities in the field of SCM maturity. There are also different approaches to supply chain maturity models. For example, one approach may solely focus on integration while another might concentrate on SC visibility and traceability. In more recent research studies, more attention is paid to such specific areas of supply chain as flexibility and sustainability. The results of the present paper point to gaps, which indicate that more research works are required. In addition, it is assumed that the materials presented here may help establish more comprehensive SCM maturity models. Conclusions: It is seen that supply chain management is rapidly shifting toward e-SCM, and some other technologies like blockchain. Also, supply chain sustainability comes to the fore as a significant approach. It should be reminded that other strategic features of supply chains like leanness, agility, resilience, sustainability, integration, green and reverse logistics etc., also play their own role in the field. Combining these strategic features can be an effective idea for developing more comprehensive models for SCM maturity. To sum up, the results of the present survey indicate that the published works need more adequacy and treatment research, and that more research is called for to bridge the gaps in the realm of SCM maturity.
PL
Wstęp: Ostatnio zagadnienie dojrzałości organizacji pojawia się jako koncepcja w wielu różnych obszarach tematycznych, np. w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). Prezentowana praca jest próbą przeglądu rozwiązań w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw w okresie ostatnich dwudziestu lat. W obszarze dojrzałości SCM istnieje wiele modeli, wymiarów oraz podejść stosowanych dla pomiary tej dojrzałości. Metody: W prezentowanej pracy poddano analizie różne materiały naukowe, obejmujące artykuły z konferencji naukowych, artykuły publikowane w czasopismach naukowych jak i raporty techniczne. Dokumenty, które poddano analizie, pochodzą z okresu od wczesnych lat 90-tych zeszłego stulecia do chwili obecnej (2019). W pracy zaprezentowano również metody, wymiary oraz podejścia stosowane wcześniej dla pomiaru dojrzałości SCM. Zidentyfikowano luki w prowadzonych wcześniej badaniach, poddano je analizie i dyskusji. Wyniki: W wyniku przeprowadzone analizy, uszeregowano różne wymiary w odpowiednie kategorie. Praca ma na celu zaprezentowanie przeglądu literatury w celu wykrycia luk badawczych i dostarczenie w ten sposób pomocy naukowcom dla dalszych badań w obszarze dojrzałości SCM. Istnieje wiele różnych podejść do modeli dojrzałości łańcucha dostaw. Jedne modele koncentrują się na jego spójności, podczas gdy inne na przejrzystości łańcucha dostaw i możliwości śledzenia poszczególnych operacji. W najnowszych badaniach więcej uwagi jest poświęcone takim obszarom łańcucha dostaw jak elastyczność i zrównoważony rozwój. Wyniki pracy wskazują na luki badawcze w określonych obszarach, które wymagają dalszych badań. Dodatkowo, materiały prezentowane w pracy pozwalają na stworzenie bardziej wszechstronnych modeli dojrzałości SCM. Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników można wyraźnie zaobserwować trend w zarządzaniu łańcuchem dostaw w kierunku e-SCM oraz innych technologii jak blockchain. Równie istotny jest zrównoważony rozwój organizacji. Należy też wspomnieć, że także inne strategiczne cechy łańcuchów dostaw, jak szczupłość, zwinność, odporność, zintegrowanie, zielona logistyka, itd., odgrywają istotną rolę w tym obszarze. Połączenie tych strategicznych cech może być efektywną ideą stworzenia bardziej wszechstronnych modeli dojrzałości SCM. Uzyskane wyniki wskazują, że pożądane są dalsze badania w celu pokrycia istniejących luk w obszarze dojrzałości SCM.
PL
Pozycja przedsiębiorstw na współczesnym rynku usług logistycznych uzależniona jest od ich otwartości na innowacje oraz gotowości do inwestycji w nowe technologie. Obecnie za jedną z najbardziej przełomowych technologii uważa się blockchain. W niniejszej pracy krótko zdefiniowano pojęcie technologii blockchain oraz scharakteryzowano zasady jej funkcjonowania. Zasadniczą część stanowi przedstawienie przykładu zastosowania powyższej technologii w zarządzaniu łańcuchami dostaw. Zaprezentowano proces realizacji transakcji finansowych w branży motoryzacyjnej oraz śledzenia produktów w łańcuchu dostaw branży spożywczej. Opisano przyczyny podjęcia decyzji o wdrożeniu technologii blockchain oraz płynące z niej korzyści.
EN
A position of the companies belonging to contemporary logistics market is dependent on their openness regarding innovations as well as preparedness to investments in new technologies. Presently blockchain is considered to be one of the most disruptive technologies. The paper presents shortly blockchain technology definition and its rules of functioning. The essential part is constituted by presenting exemplary applications of described above technology in supply chain management. The processing of financial transactions in the automotive industry and tracing products in supply chain of the food industry were presented. The reasons and spoils of making decision to deploy the blockchain technology were described.
8
Content available remote Application of IT tools in optimization of logistics problems
EN
This paper presents IT tools supporting logistics processes. Such processes include, for example, planning the optimal route for the transport of packages or proper packing of these packages in the car. The paper discusses selected computer tools that can be successfully used to improve logistics processes.
PL
W artykule przedstawiono narzędzia IT wspierające procesy logistyczne. Procesy te obejmują na przykład planowanie optymalnej trasy transportu paczek lub właściwe rozlokowanie tych paczek w samochodzie. W artykule omówiono wybrane narzędzia komputerowe, które z powodzeniem można wykorzystać do usprawnienia procesów logistycznych.
EN
The area of quality management is sometimes dedicated to be included in the research into the supply chain in relation to the exploration of problems of the efficiency of the supply chain. In the subject literature, there are numerous indications taking into account complex relations in the supply chain and identifying quality aspects by maximizing the phenomenon of synergy in the supply chain. In accordance with these implications, an attempt has been made to analyze the area of quality management in the area of the supply chain in the selected company, being the link of the supply chain. The obtained research results have been partially presented in this paper. The objective of the paper is to present the results of the research into selected areas of quality management of the supply chain in the company of the transport-forwarding-logistics industry. The empirical research was conducted through the survey questionnaire the objective of which was to obtain the opinions on the key aspects of quality management of the supply chain. The recipients of the questionnaire were 263 employees of the international logistic operator with branches, among others, in the Silesian Voivodeship, Poland.
EN
In the current study, the authors are interested in examining the relationship between team efficiency and supply chain management. In addition to that the mediating role of knowledge sharing is also examined. The study is of the view that the insights of human factors are vital in these areas of organizations for the effective progress of global procedure networks. If organizations are successful in creating and establishing organizational structure that is appropriate, the employees of the organization can create pleasant atmosphere to adjust, educate and achieve organizational goals. In case of failing in creating such environment, unable to make self-decisions, unpleasant work place, and affirmation result in decline in profit, high turnover of employees and dissatisfaction. The data is collected from the operation managers, production managers of manufacturing firms listed in Indonesian Stock Exchange. The results of the study have shown a great deal of agreement with our proposed hypothesis. The study which is among pioneering studies on the issue will be helpful for policy makers and managers in understanding the role of team theory in supply chain management.
PL
W przedstawionym badaniu autorzy byli zainteresowani związkiem między wydajnością zespołu a zarządzaniem łańcuchem dostaw. Oprócz tego badana była także mediacyjna rola dzielenia się wiedzą. Wynik badania wskazuje, że uwzględnienie w czynników ludzkich jest niezbędne dla skutecznego postępu globalnych sieci procedur. Jeśli organizacjom uda się stworzyć i ustanowić odpowiednią strukturę organizacyjną, pracownicy organizacji mogą stworzyć sprzyjajace warunki do dostosowania, edukacji i osiągania celów organizacyjnych. W przypadku niepowodzenia w tworzeniu takiego środowiska, niezdolności do samodzielnego podejmowania decyzji, niewłaściwej atmosfery w miejscu pracy i skutkuje spadkiem zysku, dużą rotacją pracowników i niezadowoleniem. Dane są gromadzone wśród kierowników operacyjnych, kierowników produkcji firm produkcyjnych notowanych na indonezyjskiej giełdzie papierów wartościowych. Wyniki badania wykazały dużą zgodność z proponowaną przez autorów hipotezą. Badanie to jest jednym z pionierskich badań w tym obszarze i będzie pomocne dla decydentów i menedżerów w zrozumieniu roli teorii zespołu w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
EN
The prime objective of the study is to investigate the impact of culture and human resource practices on the supply chain management strategies in the Indonesian manufacturing sector. The investigation of supply chain management literature through the lenses of human resource practices and role of culture. The study revealed the fact that the culture and human resource practices of the supply chain brings the improvement and the change within the organization. As a result, the productivity and the performance of the organization are increased. In order to achieve high performance, it is important to change every aspect of supply chain including processes design which helps. The study revealed the fact that the human resource and supply chain management (HRSCM) system has evolved to play an integrated supporting role in the creation of value chain system of an organization. Human resource and supply chain management importance has been recognized as a means of competitive advantage in industry. Hence integration of HR and SCM functions enable organizations to craft a unique strategy and will increase the firm's performance. The findings of the study have shown an agreement with the proposed findings of the study. In author knowledge this is among few pioneering studies on this issue and will be helpful for future policy makings.
PL
Głównym celem artykułu jest zbadanie wpływu praktyk kulturowych i zasobów ludzkich na strategie zarządzania łańcuchem dostaw w indonezyjskim sektorze produkcyjnym. Badanie literatury dotyczącej zarządzania łańcuchem dostaw polegało na analizie praktyk zasobów ludzkich i roli kultury. Badanie ujawniło, że praktyki kulturowe i kadrowe w łańcuchu dostaw przynoszą poprawę i zmianę w organizacji. W rezultacie zwiększa się produktywność i wydajność organizacji. Aby osiągnąć wysoką wydajność, ważne jest, aby zmienić każdy aspekt łańcucha dostaw, w tym projektowanie procesów, które stanowią dużą pomoc. Badanie ujawniło, że system zarządzania zasobami ludzkimi i łańcuchem dostaw (HRSCM) ewoluował, aby odgrywać zintegrowaną rolę wspierającą w tworzeniu systemu łańcucha wartości organizacji. Znaczenie zasobów ludzkich i zarządzania łańcuchem dostaw zostało uznane za środek przewagi konkurencyjnej w przemyśle. Stąd integracja funkcji HR i SCM umożliwia organizacjom tworzenie unikalnej strategii i zwiększa wydajność firmy. Wyniki badania wykazały zgodność z przewidywanymi wynikami. Niniejsze badanie jest jednym z niewielu pionierskich badań w tej kwestii i będzie pomocne w przyszłych działaniach zarządczych.
EN
The article presents the theoretical basis of the EOQ (economic quantity order) model, which allows you to optimize the size of the order so as to minimize the cost of frozen capital. The next part presents the results of implementing the model at Bahlsen Polska, assuming that it does not receive any discounts from suppliers in relation to the size of the order. This assumption can be excluded in the case of the functioning of the disposition system, carried out taking into account large contracts with the supplier. Optimization in this situation does not apply to the quantity in the contract, but only to a single call which is information for the supplier who must deliver a certain amount of goods, and at the same time reduce the balance appearing in the contract.
EN
Background: Humanitarian organizations (HOs) have funding constraints, and pressure from donors and other stakeholders, on matters of accountability, transparency and efficient utilization of resources. Humanitarian organizations need to learn from the business sector and adopt strategies to address and resolve issues of inefficiency in resource consumption. In the HO sector, logistics and supply chain management is a critical area which consumes more than 80% of total relief budgets and therefore needs to be handled both effectively and efficiently. An integrated Lean and Agile management model, which has been successfully implemented in the business sector to achieve effective and efficient utilization of resources, is one strategy proposed for implementation by humanitarian organizations. To that end, this study carries out the important initial work of defining the boundaries between Lean and Agile operations in Humanitarian Organization Supply Chains in order to build a model that increases both effectiveness and efficiency. Methods: The Lean & Agile Decoupling Point (LADP) model has been developed after researching the scope and thematic areas of 88 international humanitarian organizations. Seven humanitarian logistics and supply chain management (HL-SCM) professionals were interviewed at length to accurately identify key processes and establish optimal decoupling points in accordance with the priority and scope of each thematic area. Results: Of the 88 HOs researched, 79 were doing both developmental and emergency work, so the LADP model is designed for such dual-purpose organizations. The LADP model is built on a flowchart for handling key processes, divided between developmental and emergency operations. Optimal decoupling points are identified starting from an organization's broad scope and extending to the details of HL-SCM. The model accurately reflects the experience and recommendations of the seven HL-SCM professionals consulted and is applicable to a wide variety of HOs. Conclusions: The LADP model provides the critical groundwork that can renew and strengthen HO operations, leading to reliability in which donors, beneficiaries and other stakeholders will have confidence. This study is another step forward toward sustainable resource consumption that will save lives and serve disaster-affected people more effectively and efficiently.
PL
Wstęp: Organizacje humanitarne charakteryzują się pewnymi ograniczeniami w zakresie transparentności i efektywności wykorzystywania zasobów, wynikającymi z przyczyn ich istnienia, oczekiwań darczyńców lub innych udziałowców. Organizacje te powinny przyswajać wiedzę z sektora działalności komercyjnej w celu poprawy efektywności wykorzystywania dostępnych zasobów. W działalności charytatywnej, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz logistyka są obszarami krytycznymi, które pochłaniają ponad 80% całego budżetu i dlatego też powinny cechować się efektywności i sprawnością. Zintegrowany model zarządzania Lean and Agile, które był z powodzeniem wdrożony w sektorze komercyjnym w celu poprawy efektywności zarządzania, jest strategią proponowaną dla wdrożenia również w organizacjach humanitarnych. Prezentowana praca jest początkowym etapem zdefiniowania granic pomiędzy operacjami Lean oraz Agile w łańcuchach organizacji hm unitarnych w celu zbudowania modelu zwiększającego efektywności i wydajność ich operacji. Metody: Model Lean & Agile Decoupling Point (LADP) został opracowany po dokonaniu analizy obszarów wydzielonych tematycznie w 88 organizacjach humanitarnych. Przeprowadzono wywiady z siedmioma specjalistami z zarządzania łańcuchem dostaw z obszaru HL-SCM w celu precyzyjnego zdefiniowania kluczowych procesów oraz wyznaczenia optymalnych punktów rozdziału w zależności od priorytetów i zakresu każdego z obszarów tematycznych. Wyniki: W obrębie 88 poddanych badaniom organizacji humanitarnych, 79 z nich prowadzą działalność zarówno kryzysową jak i zapobiegawczą, tak więc model LADP został opracowany dla organizacji o podwójnych celach działalności. Model LADP jest zbudowany w oparciu o schemat przepływu dla kluczowych procesów, podzielonych pomiędzy operacjami o charakterze zapobiegawczym jak i kryzysowym. Optymalne punktu rozdziału zostały określone począwszy od zakresu ogólnego i następnie do coraz bardziej szczegółowego. Model odzwierciedla dokładnie doświadczenia i rekomendacje siedmiu specjalistów, z którymi przeprowadzono wywiady. Jest on możliwy do zastosowania w wielu typach istniejących organizacji humanitarnych. Wnioski: Model LADP dostarcza gruntownej bazy, która w istotny sposób może przyczynić się do przemodelowania i wzmocnienia działalności operacyjnej organizacji humanitarnych, zwiększając ich wiarygodność w oczach darczyńców oraz innych udziałowców. Praca ta jest kolejnym etapem wspomagającym wzmocnienie całego łańcucha zasobów przeznaczonych niesieniu pomocy poszkodowanych i potrzebującym w sposób jeszcze bardziej efektywny i skuteczny.
EN
Background: The concept of supply chain management is to coordinate and collaborate among supply chain players in order to achieve system efficiency. Supply chain coordination and collaborations deal with the connection of operations throughout the chain with material and information flowing smoothly across these supply chain operations in achieving efficiency. Healthcare supply chain is one of such complex systems involving many stakeholders in the supply chain. Coordinating a single platform for these stakeholders is a challenge by achieving smooth flow of operations on this platform. Therefore, the purpose of this paper is to explore the operations in this healthcare supply chain materials and information flows across the players at two levels, macro and micro perspective. Methods: The supply chain infrastructure enabling efficiency is investigated in the hospital environment. Multiple case studies have been conducted at 13 hospitals which include secondary hospitals and primary hospitals. Triangulation techniques, including interviews, site visiting and document analysis, are employed for data collection so as to enhance reliability and validity of the study. Results and conclusions: The study found that the healthcare supply chain efficiency could be achieved at 2 levels, namely supply chain level and firm level. The main concerns of the organizations of both levels are process efficiency and patient safety.
PL
Wstęp: Zarządzanie łańcuchem dostaw to koordynacja i kooperacja pomiędzy różnymi podmiotami, będącymi członkami tego łańcucha w celu osiągnięcia jak najwyższej efektywności działania. Koordynacja i kooperacja łączy się nieodzownie z tworzeniem połączeń pomiędzy operacjami w obrębie łańcucha dostaw, przepływów materiałowych i informacyjnych. Łańcuch dostaw służby zdrowia jest skomplikowanym systemem włączających wielu udziałowych do łańcucha dostaw. Koordynacja pojedynczej platformy dla tych współudziałowców w celu osiągnięcia płynnego przepływu operacji jest dużym wyzwaniem. Celem tej pracy jest rozpracowanie operacji w obrębie łańcucha dostaw służby zdrowia, obejmującego przepływu materiałowe jak i informacyjne na dwóch poziomach: makro oraz mikro. Metody: Analizie została poddana infrastruktura łańcucha dostaw szpitali umożliwiająca osiągnięcie efektywności operacji. Badania te zostały wykonane w 13 szpitalach dwóch szczebli organizacyjnych. Techniki trójkątne, obejmujące wywiady, wizyty w poszczególnych obiektach oraz analizę dokumentacji zostały użyte w celu zebrania danych o wymaganym stopniu rzetelności. Wyniki i wnioski: Efektywność łańcucha dostaw służby zdrowia można uzyskać na dwóch poziomach, a mianowicie na poziomie całego łańcucha dostaw jak i na poziomie poszczególnej firmy. Najistotniejszym czynnikiem determinujących sposób organizacji na obu poziomach jest efektywność oraz bezpieczeństwo pacjentów.
EN
Background: The development of supply chains appeared in a structured way in the 1990s. Previous studies have not examined in detail the research productivity patterns of the distribution of individual supply chain management authors with a lengthy time frame. Previous studies have also not set standards of individual research productivity, in terms of both quantity and quality, which are necessary to be ranked among the leading contributors in the field. Methods: To address the above mentioned issue in this field, the paper examine 458 articles written by 980 authors from 2005 through 2014. The study presents six metrics concerning quality and quantity of productivity and identifies the aggregate productivity standards necessary for individual authors to be ranked at various positions in the field of supply chain management. In the last, the paper examines the validity of Lotka's law to authorship pattern in the field of supply chain management. Lotka's law was tested using generalized form, and K-S goodness-of-fit tests were applied. Results: This study provides a set of comprehensive, useful and recent standards for individual publication productivity in supply chain management discipline within the selected journal outlets. The findings suggests that to be in position top 10, top 20, and top 50 an author required h-index value 4, 3, and 2 respectively. This work contributes to the literature by identifying standards of individual research performance across six different metrics of quantity and/or quality. The results can inform current supply chain management scholars and administrators of productivity standards as implicitly established by the body of scholars in the SCM field. Conclusions: The result found that the author productivity distribution data in the supply chain management field follow Lotka's law. The results of this study provide a new outlook on supply chain management research. In the last, major research areas and potential future directions were also provided.
PL
Wstęp: Rozwój łańcuchów dostaw w formie ustrukturyzowanej pojawił się w latach 90-tych. Wcześniejsze badania nie analizowały szczegółowo wzorów produktywności dystrybucji poszczególnych autorów tematyki zarządzania łańcuchem dostaw w dłuższym okresie czasu. Nie określały również standardów badania produktywności, zarówno pod względem jakościowych jaki i ilościowych, co jest niezbędne w procesie wyłowienia liderów w tym obszarze. Metody: W celu realizacji proponowanej tematyki, analizie poddano 458 prac napisanych przez 980 autorów w okresie 2005 do 2014. W pracy użyto sześciu miar określających produktywność zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym, identyfikujących standardy zagregowanej produktywności dla poszczególnych autorów, umiejscowionych w różnych obszarach tematycznych odnośnie zarządzania łańcuchem dostaw. Następnie poddano analizie wiarygodność prawa Lotki odnośnie wzorów autorstwa w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw. Prawo to było testowane przy pomocy standardowej formy jak i testów K-S. Wyniki: Wyniki pracy umożliwiają stworzenie użytecznych i kompleksowych standardów dla produktywności poszczególnych publikacji w obszarze tematyki zarządzania łańcuchem dostaw dla wybranych czasopism. Zgodnie z wynikami, aby autor był umieszczony odpowiednio na pozycjach: pierwszych 10-ciu, 20-stu i 50-ciu musimy uzyskać h-index odpowiednio 4, 3 oraz 2. Zidentyfikowano standardy analizy przy użyciu sześciu różnych miar zarówno ilościowych jak i jakościowych. Wyniki badań mogą być wsparciem w pracy naukowców oraz administratorów w zakresie standardów produktywności w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw. Wnioski: Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że rozkład produktywności autorów w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw podlega prawu Lotki. Otrzymane wyniki umożliwiają nowe spojrzenie na badania w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw. Dostarczają również informacji o potencjalnych kierunkach badań w przyszłości.
PL
Niejednoznaczne podejście do postrzegania zarządzania logistyką oraz zarządzania łańcuchem dostaw oraz ich wzajemnych relacji budzi wiele wątpliwości na gruncie teoretycznym. Znajduje to także odzwierciedlenie w praktyce gospodarczej, jednak w tym przypadku może wiązać się z brakiem możliwości wykorzystania potencjału, jaki oferuje wdrażanie koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw. Kształtowanie zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku wiąże się przede wszystkim z identyfikacją takich obszarów, w których istnieje potencjał wzrostu efektywności działań. W pracy zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach dotyczących postrzegania roli logistyki oraz jej relacji z zarządzaniem łańcuchem dostaw w tworzeniu i wzroście wartości.
EN
An ambiguous approach to the perception of logistics management and supply chain management and their mutual relations raises a number of theoretical discussions. This is also reflected in business practice, but in this case it may be related to the inability to use the potential offered by the implementation of the supply chain management concept. Shaping the competitive ability of enterprises on the market is primarily associated with the identification of such areas where there is a potential to increase the efficiency of operations. The paper presents the results of surveys carried out in Polish enterprises regarding the perception of the role of logistics and its relationship with supply chain management in creating and increasing value.
PL
W artykule podjęto problematykę zależności występującej między zarządzaniem łańcuchem dostaw i logistyką, posiłkując się dwoma skrajnymi poglądami reprezentowanymi przez tradycjonalizm i unionizm. Według pierwszego podejścia zarządzanie łańcuchem dostaw jest częścią składową logistyki, podczas gdy unionizm podkreśla odwrotną zależność, zgodnie z którą to logistyka jest komponentem zarządzania łańcuchem dostaw. Mimo wzajemnej sprzeczności — przyjęcie każdego z wyróżnionych stanowisk interpretacyjnych jest silnie uargumentowane w literaturze przedmiotu. Celem artykułu jest próba przełamania napięcia występującego między wyróżnionymi, z pozoru opozycyjnymi, stanowiskami poznawczymi. W realizacji tak sformułowanego celu posłużono się tradycyjną metodyką studiów literaturowych, opartą na przeglądzie narracyjnym. Założono, że wspomniane napięcie przyjmuje formę paradoksu, który może zostać rozstrzygnięty na gruncie podejścia dialektycznego, osadzonego w diadzie teoria-praktyka. W związku z tym przywołano podstawowy model kategoryzacji nauk o zarządzaniu, wyróżniający nurt teoretyczny i praktyczny. Na tej podstawie podjęto próbę syntezy, umożliwiającą jednoczesne łączenie obu przeciwstawnych poglądów.
EN
The paper depicts the relationship between supply chain management and logistics, using two extreme views represented by traditionalism and unionism. The first one postulates that supply chain management is the component of logistics, while the latter one underscores the reverse relationship highlighting that logistics is the part of supply chain. Despite their mutual contradictions, there is a robust prerequisites to employ each of the views. The paper seeks to mitigate a cognitive tension distinguished between two, seemingly opposed perspectives. Having assumed that the tension takes the form of paradox, the dialectic approach anchored in the theory-practice dyad is used. Therefore, a basic typology of management science distinguishing the theoretical and practical stream is developed, followed by the attempt of synthesis of two opposed views.
18
Content available remote Istota i znaczenie strumienia finansowego w łańcuchu dostaw
PL
Opracowanie jest poświęcone finansom łańcucha dostaw. Wobec dyskusyjności traktowania strumienia finansowego w łańcuchu dostaw jako przedmiotu zainteresowań menedżerów logistyki, podjęto próbę identyfikacji i ujawnienia związków między finansami łańcucha dostaw a konkurencyjnością tego łańcucha jako całości. Scharakteryzowano podejścia do pojmowania finansów łańcucha dostaw oraz wskazano, jak wykorzystanie różnych metod finansowych wpływa na wzmacnianie konkurencyjności łańcucha. Przedstawiono też problemy i dylematy wynikające z poszukiwania zgodności między celami przedsiębiorstw uczestniczących w łańcuchu dostaw a łańcuchem jako całością. Zastosowana metoda badawcza to identyfikacja, interpretacja i rozwinięcie dotychczasowego stanu wiedzy w przedmiotowym zakresie.
EN
The study is devoted to the finance supply chain. Due to the controversial treatment of the financial stream in the supply chain as the object of interest of logistics managers, an attempt was made to identify and disclose the relationship between the finance supply chain and the competitiveness of this chain as a whole. The approaches to understanding the finance supply chain was characterized and the use of various financial methods influencing the competitiveness of the chain was indicated. Problems and dilemmas resulting from the search for compatibility between the objectives of enterprises participating in the supply chain and the chain as a whole were also pointed out. The applied research method is the identification, interpretation and development of the current state of knowledge in the subject area.
19
Content available remote Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego w logistyce
PL
Artykuł ukazuje istotę bezpieczeństwa, w szczególnej mierze przedstawiona jest istota bezpieczeństwa ekonomicznego, jego podział struktura i podstawowa problematyka z nim związana oraz ogólne czynniki tegoż bezpieczeństwa. Autorka ukazuje ważną problematykę, spojrzenia na logistykę przedsiębiorstw od strony bezpieczeństwa ekonomicznego, przedstawia podstawowe determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego na jakie należy, zwrócić uwagę w logistyce, m.in. kwestie finansowe, oragnizacyjno – zarządcze, międzynarodowe oraz technologiczno – rozwojowe. Jednocześnie artykuł ukazuje w jaki sposób przedsiębiorstwa powinny funkcjonować, ażeby utrzymać się na rynku i mieć możliwość zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku.
EN
The articule shows the essence of security, in a special way the essence of economic security is presented, structure and the basic problems connected with it, as well as general factors of that security. The authors shows important problems, looks at the logistic of enterprises from the side of economic security, presents the basic determinants of economic security to which thay should pay attention in logistic, including financial, organizational – managment, international and technological – development issues. At the same time, the articls shows how enterpises should operate in order to stay on the market and be able to gain a competitve advantage on the market.
EN
In this paper, we investigate the multiple attribute decision making problems based on the Bonferroni mean operators with dual Pythagorean hesitant fuzzy information. Firstly, we introduce the concept and basic operations of the dual hesitant Pythagorean fuzzy sets, which is a new extension of Pythagorean fuzzy sets. Then, motivated by the idea of Bonferroni mean operators, we have developed some Bonferroni mean aggregation operators for aggregating dual hesitant Pythagorean fuzzy information. The prominent characteristic of these proposed operators are studied. Then, we have utilized these operators to develop some approaches to solve the dual hesitant Pythagorean fuzzy multiple attribute decision making problems. Finally, a practical example for supplier selection in supply chain management is given to verify the developed approach and to demonstrate its practicality and effectiveness.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.