Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sucrose
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the study was to determine the effect of reduced pressure on the osmotic dehydration of apples. Tests were performed under vacuum of 8 kPa, 67 kPa, 80 kPa and under the atmospheric pressure (100 kPa). The samples were dehydrated in a sucrose solution with a concentration of 30°Bx, 50°Bx and 70°Bx. It has been shown that the effect of low pressure application depends significantly to the concentration of the osmotic solution. It has been found that the overall weight change significantly depend on the concentration of the solution, and after 3 hours of dehydration at a pressure of 80 kPa at solutions of 30°Bx, 50°Bx and 70°Bx total weight loss increased by 65%, 12% and 25% respectively, when compared to samples dehydrated at atmospheric pressure. From the studied variants of reduced pressure, the pressure of 80 kPa seems to be the optimal one, as evidenced by the lowest values of weight gain to water loss ratios for apples dehydrated in solutions of 50°Bx and 70°Bx.
PL
Celem pracy było określenie wpływu obniżonego ciśnienia na przebieg odwadniania osmotycznego jabłek. Badania przeprowadzono przy zastosowaniu ciśnień 8 kPa, 67 kPa, 80 kPa oraz ciśnienia atmosferycznego (100 kPa). Próbki odwadniane były w roztworach sacharozy o stężeniu 30ºBx, 50ºBx i 70ºBx. Wykazano, że przy ocenie obniżonego ciśnienia istotne znaczenie ma stężenie zastosowanego roztworu osmotycznego. Stwierdzono, że całkowite zmiany masy w sposób istotny zależały od stężenia roztworu i po 3 godzinach odwadniania pod ciśnieniem 80 kPa w roztworach 30ºBx, 50ºBx i 70ºBx ubytki te wzrosły odpowiednio o 65%, 12% i 25% w stosunku do prób odwadnianych w warunkach ciśnienia atmosferycznego. Z przebadanych wariantów zredukowanego ciśnienia, ciśnienie 80 kPa wydaje się być ciśnieniem optymalnym, o czym świadczą również najniższe wartości stosunku przyrostu masy do ubytku wody dla jabłek odwadnianych w roztworach 50ºBx i 70ºBx.
EN
The work was an attempt to determine and describe certain quality characteristics of edible potato on sale in Siedlce and Międzyrzec Podlaski. Potato tubers for examination were purchased in 3 kinds of retail outlets (ten shops of each kind) in east-central Poland. A total of 90 samples were collected to determine tuber size, protein and vitamin C content, reducing sugars and sucrose content. Potatoes purchased in all kinds of outlets met the standards set for tuber size. Potatoes bought in supermarkets had a better chemical composition than tubers purchased in groceries or fruit and vegetable shops. All the potato tubers were a good staple.
PL
W pracy oceniano dynamikę zmian średniej zawartości cukru w ziarnie kukurydzy cukrowej w zależności od terminu zbioru. Badania przeprowadzono dla trzech odmian kukurydzy cukrowej (Bonus, Boston, Jubilee). Dynamikę zmian średniej zawartości cukru analizowano na podstawie oszacowanych funkcji regresji. Z uwagi na to, że pomiary uzyskane dla poszczególnych terminów zbioru kukurydzy nie spełniały założeń wymaganych w zwykłej regresji, do wyznaczenia i porównania zależności regresyjnych wykorzystano wielozmienną metodę krzywych wzrostu wskazując odmianę najbardziej pożądaną z punktu widzenia konsumenta.
EN
The paper contains the evaluation of the dynamics of changes in average sugar content in grain corn, depending on harvest date. The research was carried out for three cultivars of grain corn (Bonus, Boston, Jubilee). The dynamics of changes in average sugar content in grain corn has been analysed on the basis of estimated regression functions. Due to the fact that the measurements obtained for each harvest date did not meet the assumptions required for ordinary regression, the multivariate growth curves method was used to determine and compare regression dependences, showing the most desirable corn variety from consumer's point of view.
PL
Przeprowadzono badania nad możliwością zastosowania polidekstrozy (Litesse) do produkcji lodów typu "soft" przez częściowe zastąpienie nią sacharozy (w 25,30,40,50 i 75%). Określono również wpływ ilości dodanej polidekstrozy na ocenę organoleptyczną gotowego produktu oraz jego właściwości fizyko-chemiczne, takie jak: topliwość, puszystość, twardość, kwasowość oraz zawartość wody. Lody były oceniane bezpośrednio po produkcji oraz po miesiącu przechowywania w temperaturze -21°C (š1°). Podczas przechowywania obniżyła się puszystość lodów, a zwiększyła topliwość, oprócz lodów stanowiących próbę kontrolną (bez polidekstrozy). Uzyskane wyniki wskazują na możliwość produkcji lodów, w których do 40% sacharozy zostanie zastąpione polidekstrozą (optymalnie 25%). Większa jej zawartość powoduje zbyt duże obniżenie słodkości produktu i jego puszystości.
EN
The investigation was carried on the possibility of using polydextrose (Litesse) in the production of soft ice-cream by partially replacing sucrose (in 25, 30,40, 50 and 75%). It was also investigated influence of the proportion of addition of polydextrose on organoleptic evaluation of finished product and its physicochemical properties, such as: melting, overrun, hardness, acidity and content of water. Ice-creams were tested directly after production as well as one month after production, in this case ice- creams were stored in temperature - 21°C (š1°). During the storage a decrease of overrun ice cream and increase of melting, beside reference ice-cream (without polydextrose) was observed. The obtained results indicate, that there is possibility of producing ice cream, in with not more than 40% sucrose will be replaced by polydextrose (optimal 25%). Greater of its content causes too much decrease of sweetness of the product and its overrun.
EN
By interfacial estcrification of sucrose with mcthacryloyl chloride an ester derivative of sucrosc - mcthacryloyloxysucrose containing vinyl side groups was prepared. The orginal sucrose and methacrylated sucrosc were characterized by FTIR, 'H NMR, 13C NMR and DSC. The methacrylated sucrosc with degree of substitution (DS=6.5) was polymerized in solution using 2,2-azobisisobutyronitryle as initiator and by photopolymerization in solid state to obtain a cross-linked product. The methacrylated sucrose was used as new cross-linker to cross-link poly(2-hydroxycthyl methacrylate). The influence of the amount of cross-linking agent on the swelling behaviour of these hydrogels was studied.
PL
W badaniach przyjęto trzy warianty nawożenia oraz cztery poziomy stosowania dawek azotu (O - obiekt kontrolny, 60, 90 i 120 kg N/ha). Określano wielkość plonu kolb kukurydzy cukrowej dla trzech supersłodkich odmian, tj. Golda, Candle i Helena, w zależności od wielkości dawki azotu i sposobu jego aplikacji. Badano także wpływ nawożenia azotem na zawartość sacharozy w ziarnie kukurydzy cukrowej dla przyjętych odmian. Stwierdzono znaczne zróżnicowanie zarówno wielkości plonu kolb, jak i zawartości sacharozy w ziarnie kukurydzy cukrowej, w zależności od dawki azotu i sposobu jego stosowania dla poszczególnych odmian kukurydzy.
EN
The investigations focused on analysis of nitrogen fertilization impact on both corn ear crop and quality characters of sweet corn. There were assumed three variants of fertilization measures and four levels of nitrogen rates (0 - control level; 60; 90 and 120 kg N/ha). The sweet corn ear crop was determined for three super-sweet varieties: Golda, Candle and Helena, according to nitrogen rate and method of application. There was also assessed nitrogen fertilization impact on sucrose content of the sweet corn varieties under study. Significant differences were discovered as regards both - ear corn crop and sucrose content in sweet corn conditioned by nitrogen rate and method of application used for respective corn variety.
EN
A modified sucrose has been used as a carrier of a biologically active compound for the antibacterial finishing of textiles. Sucrose functionalised with chloroacetate groups was obtained by reacting sucrose with chloroacetyl chloride using pyridine as a catalyst and N-methyl-2-pyrrolidone as a solvent. Based on the results of elemental analysis, FTIR, 1H-NMR and 13C-NMR spectra, the structure of the product was proposed. The coupling of model bioactive carboxylic acid (1-naphtylacetic acid) to sucrose functionalised with chloroacetate groups was carried out by reaction with potassium salt. The hydrolysis in the heterogenous phase of sucrose-1-naphtylacetic acid adduct showed that the release of the bioactive compound from application of the nonwoven is dependent on pH values as well as on the medium’s temperature value. An analysis of the antibacterial activity of one of the obtained adducts of sucrose-1-naphthylacetic acid towards Escherichia coli was also performed.
PL
W pracy zastosowano modyfikowaną sacharozą jako nośnik biologicznie aktywnej substancji do preparacji wyrobu włókienniczego. Sacharozą z grupami chlorooctanowymi otrzymano w wyniku reakcji sacharozy z chlorkiem chloroacetylu, używając pirydyny jako katalizatora i rozpuszczalnika N-metylo-2-pirolidonu. Na podstawie wyników analizy elementarnej i widm FT1R, 1H-NMR, 13C-NMR potwierdzono strukturę chemiczną otrzymanych produktów. Przyłączenie modelowego bioaktywnego kwasu naftylooctowego do grup chlorooctanowych sacharozy, przeprowadzono w wyniku ich reakcji z solą potasową tego kwasu. Na podstawie wyników heterogenicznej alkalicznej hydrolizy adduktu sacharoza-kwas 1-naftylooctowy stwierdzono, że szybkość uwalniania się biocydu z włókniny polipropylenowej zależy od pH i temperatury środowiska reakcji. Ilościowe testy aktywności bakteriologicznej adduktu, naniesionego w postaci preparacji na włókninę polipropylenową, wykazały zarówno bakteriostatyczną jak i bakteriobójczą aktywność do Escherichia coli.
8
Content available remote Sacharoza jako surowiec przemysłowy
EN
Sucrose, as a leading world commodity for centuries, has become subject of intensive investigations initiated mainly by the fact that the global production exceeds 115 million tons per year. The attractiveness of sucrose as an organic raw material arises from its low molecular weight, optical purity, crystalline state, and the price that is in the range of the standard organic solvents. However, there are also several reasons for a low utilization of sucrose in chemical industry. Sugars are polyfunctionalized molecules with hydroxyl groups of similar reactivities, are too polar to be soluble in organic solvents except pyridine, dimethyl sulfoxide, or dimethylformamide, they have more chiral centers than required for non-sugar target structures, and the glycosidic linkage in disaccharides is acid sensitive. Efforts to extend applications of sucrose can be identified in the term of its degradation to compounds with a lesser number of carbon atoms, the modification on all hydroxyl groups, the development of macromolecules, a partial transformation of sucrose, and the enzymatic oligosaccharide synthesis. Currently, the industrial utilization of sucrose covers about 5% of the global production and several following examples can illustrate the most important achievements in this field. The hydrolysis of sucrose is a well-established historical process giving invert sugar that serves as bulk chemical for D-mannitol production and can be also a source of both D-glucose and D-fructose. A fully esterified but mixed sucrose acetate butyrate has used in plastics, lacquers and inks. Monoesters of sucrose with long chain fatty acids have been manufactured as non-ionic surfactants for many years. Furthermore, sucrose monoester (SemperfreshŽ) is applied to the fruits as a semi-permeable membrane while polyesters containing 6-8 ester per molecule (OlestraŽ) are low calorie fats. Aluminium salt of sucrose octasulphate (SucralphateŽ) is produced for the treatment of gastric ulcers. An intensive sweetener, 4,1',6'-trichloro-4,1',6-trideoxygalactosucrose (sucralose), is produced by a selective chemical transformation of sucrose. Isomaltulose (PalatinoseŽ)is a product of enzymatic conversion of sucrose and it can be used as chemical feedstock for speciality products. Subsequent hydrogenation of isomaltulose gives isomalt (PalatinitŽ). Finally, fructo-oligosacharides (ActilightŽ) are manufactured by enzymic action of fructosyltranserase on sucrose. Both last products possess very similar properties; both are low caloric and promote a growth of bifidobacteria.
EN
The solvation of sucrose and other carbohydrates in DMSO and water is probed by intermolecular NOE measurements. The NOE effects are interpreted in terms of specific binding of the solvent to certain sites of the molecules. It is shown that DMSO attaches to specific sites of the sucrose molecule, whereas for water such a clear differentiation cannot be proven.
EN
The methodology for the preparation of various derivatives of sucrose modified at C1', C6, and C6'-positions is presented. 6-Amino-, 6'-amino, and 6,6'-diamino-penta-O-benzylsucroses (16,17 and 18 respectively), as well as appropriate uronic acids (characterized as methyl esters: 19-22), have been obtained from 2,3,4,3',4',-penta-O-benzylsucrose (1). The usefulness of this approach was exemplified by the preparation of 1'-O-benzyloxymethyl-6-deoxy-6-C-(2-furyl)-2,3,4,3',4'-penta-O-benzylsucrose (26).
EN
The direct transformation of unprotected sucrose in the context of the preparation of derivatives of industrial interest is a challenging task. We show how the intrinsic properties of sucrose, i. e. its electronic conformational and structural characteristics, provide to the chemist some sources of reactivity and selectivity. We report our results in the synthesis of sucrose esters, carbonaters and ethers in aqueous medium, as well as some work on the reaction of sucrose in organic solutions to make acetals involving either the [)H-4; OH-6] or the [OH-2; OH-3] diol systems.
12
PL
Badano szybkość krystalizacji sacharozy w temperaturze 50°C z roztworów czystych o przesyceniu 1,1. Roztwory te poddawano przed krystalizacją wygrzewaniu w temperaturze 90°C. Wygrzewania prowadzono w zakresie od 0 do 90 min. Maksimum szybkość i krystalizacji wystąpiło przy 20-minutowym czasie wygrzewania. Może to świadczyć o występowaniu optymalnej wielkości pakietów wbudowujących się w siatkę krystaliczną.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.