Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 98

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  substancje niebezpieczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
A lot of substances and items are transported by road, sea, rail and air every day. The biggest hazard is created by the transportation of hazardous substances with flammable, caustic or toxic properties. The hazard level increases if such sub-stances are transported through densely populated areas. Traffic intensity, the technical condition of vehicles, drivers’ errors or ignorance and non-compliance with legal regulations are examples of factors that can lead to potential failures in the transport sector. Accidents can cause an uncontrolled release of dangerous gases or liquids, resulting e.g. in environmental degradation or a hazard to humans. The article presents the issues related to the hazards presented by road transportation of hazardous materials. Examples are shown of potential effects of accidents and hazard zones arising due to a release of selected hazardous substances, such as chlorine, ammonia, petrol, diesel oil or LPG.
PL
Odpady medyczne generowane są głównie przez szeroko rozumiane placówki ochrony zdrowia, lecznice weterynaryjne, instytuty badawcze, przemysł farmaceutyczny i laboratoria. Problem odpadów medycznych dotyka coraz większą grupę społeczeństwa, wynika to z faktu specyficznych warunków ich unieszkodliwiania i składowania. Odpady medyczne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną) zalicza się do grupy odpadów niebezpiecznych, gdyż stwarzają możliwość skażenia epidemiologicznego patogenami i bakteriami chorobotwórczymi, jak również z uwagi na możliwość skażenia środowiska substancją niebezpieczną. Przedstawiono klasyfikację i właściwości odpadów medycznych. Omówiono stan prawny w zakresie ich utylizacji oraz przedstawiono możliwości skażenia środowiska substancjami chemicznymi w wyniku termicznego ich przetwarzania. Wykazano negatywne oddziaływanie produktów termicznej utylizacji na zdrowie człowieka.
EN
A review, with 66 refs., of origin, storage, treatment and methods for utilization of med. wastes. Legal problems, environmental hazards and statistical data were also taken into consideration.
PL
Jak uchronić się przed działaniem żrącym niektórych substancji i mieszanin? Charakteryzujemy najczęściej stosowane materiały żrące oraz ich magazynowanie, przewóz i usuwanie. Przybliżamy także, jak powinna wyglądać bezpieczna praca z materiałami żrącymi w laboratorium.
PL
Wprowadzone w zakresie bezpieczeństwa chemicznego uregulowania prawne są m.in. reakcją na wielkie awarie przemysłowe, które miały miejsce we współczesnym świecie. Powstała Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zwana dyrektywą Seveso III.
PL
W artykule zawarto rozważania na temat różnic i podobieństw dwóch parametrów wybuchowości, tj. temperatury zapłonu i punktów wybuchowości. Wykonano przegląd literatury, omówiono wyniki badań o charakterze eksperymentalnym i modelowym nad punktami wybuchowości, zwanymi także temperaturowymi granicami wybuchowości. Badania przeprowadzono zgodnie z normą. PN-EN 15794, która odnosi się do oznaczania parametrów wybuchowości par cieczy palnych. Publikacja zawiera także spostrzeżenia autorów dotyczące prowadzenia tych badań, a także studium użyteczności metod szacowania wymienionych parametrów. Uzyskane wyniki mogą zostać wykorzystane do poprawy bezpieczeństwa procesów technologicznych, które obejmują ciecze palne.
EN
The article discusses the similarities and differences between two explosiveness parameters, i.e. flash point and explosion point Literature overview, experimental measurements and computational studies were performed on the explosion point parameter, which is also called temperature flammability limits. Research was conducted in accordance with the PN-EN 15794 standard, which specifically refers to determining the explosion point parameter of flammable liquids. The article also contains the authors' insight on the measurements methodology, as well as accuracy validation of various estimation methods. The obtained results can be used for explosion protection of technological processes which involve flammable liquids.
PL
Omówiono wymagania obowiązujących przepisów (Rozporządzenie CLP, system GHS, umowa ADR) dotyczące klasyfikacji, właściwości i podziału nadtlenków organicznych. Przedstawiono również kryteria kwalifikacyjne systemu przeciwdziałania poważnym awariom w stosunku do nadtlenków organicznych wraz z odniesieniem do klasyfikacji substancji niebezpiecznych.
EN
A review, with 9 refs., of applicable legal regulations regarding classification, markings, storage and transport conditions of title compds.
PL
Określenie „nadtlenki organiczne” odnosi się do nadtlenków zarówno w postaci czystej, jak również w postaci rozpuszczonej. Nadtlenki organiczne występują w postaci stałej, płynnej lub jako pasta.
PL
W artykule przedstawiono zagrożenia występujące w środowisku pracy strażaka, z uwzględnieniem zagrożeń chemicznych. Głównym celem artykułu jest analiza zagrożeń występujących podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, odpowiednie zachowanie, przeciwdziałanie niepożądanym skutkom podczas kontaktu z niebezpiecznymi substancjami oraz ocena wpływu zagrożeń chemicznych na środowisko i zdrowie pracowników Straży Pożarnej.
EN
The paper presents threats existing in the firefighter’s work environment, with special focus on chemical threats. The principal aim of the paper is to analyze the hazards occurring during rescue and firefighting operations, to describe the appropriate behavior and prevention of any adverse effects during contact with hazardous substances and to assess the impact of chemical hazards on the environment and health of Fire Brigade employees.
PL
Odpady niebezpieczne oraz składniki niebezpieczne znajdujące się w zużytych urządzeniach uchodzą za jedne z najbardziej kłopotliwych. Nieprawidłowy sposób ich zagospodarowania powoduje, że szkodliwe substancje w nich zawarte mogą skazić środowisko oraz spowodować problemy zdrowotne u ludzi i zwierząt. Niniejszy artykuł stanowi kolejną część opracowania pt. „Sposoby postępowania z odpadami niebezpiecznymi w województwie śląskim”. Jest on kontynuacją poprzednich rozważań i dotyczy wybranych rodzajów odpadów, w szczególności pojazdów wycofanych z eksploatacji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, olejów odpadowych, zużytych baterii i akumulatorów.
EN
Hazardous waste and hazardous components contained in the used devices are considered to be the most troublesome waste. Wrong way of waste management causes harmful substances they contain can contaminate the environment and cause health problems in humans and animals. This article is the next part of the study "Ways of hazardous waste management in the province of Silesia". It is a continuation of previous discussions and addresses certain types of waste, in particular, end of life vehicles, electrical and electronic equipment waste, oils waste, used batteries and accumulators.
PL
Celem pracy była analiza substancji chemicznych innych niż olej, które w wyniku blisko 40 wypadków, do jakich doszło na akwenach Europy w latach 1971–2014, przedostały się do środowiska morskiego. Wśród tych substancji największą grupę stanowiły chemikalia o właściwościach toksycznych (w stosunku zarówno do powietrza, jak i wody morskiej). Substancje te scharakteryzowano pod względem wielkości niebezpieczeństwa grożącego z ich strony. Wskazano akweny, które uległy zanieczyszczeniu tymi substancjami w największym stopniu.
EN
The goal of the paper is the analysis of chemicals, other than oil, released as the result of near 40 sea accidents that happened around European sea areas in 1971-2014. It was found that toxicity substances (in the air and the seawater) were the largest group of spilled substances. These substances were analysed from the point of view their toxicity range as well as the most polluted sea areas.
14
Content available Risk of probable incidents during railways transport
EN
In recent years, transport has become more important, especially in the context of globalization. In this article authors discuss the prediction of possible emergency events connected with the railways transportation. Firstly, there is given an overview of current situation in the EU. Secondly, it is pointed out to relevant legislation and briefly described particular emergency events. Afterwards there is a summary of the important emergency events that occurred in people and goods transport on railways recently in the Czech Republic. Finally, the causes of those are evaluated. The analysis of the current state of the rail transportation of hazard materials set the objectives and limitations of the written work.
PL
W ostatnich latach, szczególnie w kontekście globalizacji, rola transportu wzrasta. W artykule przedstawiono potencjalne sytuacje kryzysowe związane z transportem kolejowym. Na początku przedstawiono przegląd aktualnej sytuacji w Unii Europejskiej, następnie przedstawiono aktualne przepisy związane z ruchem kolejowym i opisano różne rodzaje zagrożeń. W końcowej części artykułu przedstawiono zdarzenia, które miały miejsce w ostatnich latach w Republice Czeskiej, oraz oceniono ich przyczyny.
15
Content available remote Warunki przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych w Polsce
PL
Celem artykułu jest wskazanie głównych problemów związanych z transportem ładunków niebezpiecznych, zwłaszcza w odniesieniu do ich przewozu transportem drogowym w Polsce. Wymaga to przytoczenia ich klasyfikacji w aspekcie obowiązujących dokumentów, co z kolei umożliwia kwantyfikację obszaru potencjalnych zagrożeń. Główna teza artykułu stanowi, że bardzo ważnym elementem w przewozie towarów niebezpiecznych jest odpowiednia dokumentacja, potwierdzająca adekwatność realizowanego przewozu do wymogów prawa. Ponadto dokumenty te są niezbędne w sytuacjach awaryjnych, ponieważ dostarczają, zarówno kierowcy jak i pozostałej załodze pojazdu oraz służbom ratowniczym, dokładnych informacji na temat przewożonego ładunku, dzięki którym możliwe jest właściwe, skuteczne i bezpiecznie przeprowadzenie działań ratunkowych w sytuacji, gdy skrótowa informacja dotycząca potencjalnego zagrożenia zawarta w oznakowaniu pojazdu czy oznakowaniu sztuk przesyłki często nie jest wystarczająca.
EN
The purpose of the article is to identify the main problems related to the transport of dangerous goods, particularly in relation to carriage by road in Poland. This requires citing their classification in terms of the applicable documents, which in turn enables the quantification of the area of potential risks. The main thesis of the article is: A very important element in the carriage of dangerous goods is adequate documentary evidence of the adequacy of the implemented transport to the requirements of the law. In addition, these documents are necessary in emergencies, as they provide both the driver and the rest of the crew of the vehicle and rescue services, accurate information about the cargo in place that is appropriate, effective and safe to carry out rescue operations in situations where brief information on potential threat contained in the marking of the vehicle or the labeling of packages is often not sufficient.
PL
Celem pracy była analiza substancji chemicznych innych niż olej, które w wyniku ponad 40 wypadków, do jakich doszło na akwenach Europy w latach 1971-2014, przedostały się do środowiska morskiego. Substancje te scharakteryzowano pod względem wielkości niebezpieczeństwa, grożącego z ich strony oraz wskazano akweny, które uległy zanieczyszczeniu tymi substancjami w największym stopniu.
EN
The goal of the paper was the analysis of chemicals, other than oil, released as the result of sea accidents that happened around European sea areas in 1971-2014. It was found that: • 43 serious accidents were happened around European sea areas during the analysed period, • about 50 kinds of chemicals were spilled as the result of these accidents, • a few chemicals were spilled more than once, • a lot of accidents were placed at the North Sea – 36,0%, • substances interfere with costal amenities were the largest group of spilled substances – 88,6%, • a lot of substances interfere with costal amenities were highly objectionable (persistence, smell, poisonous or irritant characteristic of substances, beaches liable to be closed) – 52,7%, • a lot of substances interfere with costal amenities were spilled into the Atlantic Ocean – 25,5%, • a lot of substances occurred the air contamination were moderately toxic (lethal concentration LC50: 2 mg/dm3 < LC50 ≤ 10 mg/dm3) – 51,6%, • a lot of substances occurred the air contamination were spilled into the Atlantic Ocean – 38,7%, • a lot of substances occurred the water contamination were moderately toxic (lethal concentration LC50: 1 mg/dm3 < LC50 ≤ 10 mg/dm3) – 48,5%, • a lot of substances occurred the water contamination were spilled into the Atlantic Ocean – 39,4%, • a lot of flammable substances were highly flammable (flashpoint Tz: -18°C < Tz ≤ 23°C) – 64,0%, • a lot of flammable substances were spilled into the Atlantic Ocean as well as the North Sea – 28,0% respectively, • a lot of corrosive substances were moderately dangerous (time of skin necrosis t: 3 min < t ≤ 60 min) – 58,3%, • a lot of corrosive substances were spilled into the Atlantic Ocean as well as the Baltic Sea – 33,3% respectively, • a lot of bioaccumulative substances were characterised very low potential to bioaccumulate (partition coefficient log P: 5 < log P, or bioconcentration factor BCF: 4000 < BCF) – 30,0%, • a lot of bioaccumulative substances were spilled into the North Sea – 25,0%, • there were happened only one accident involved the explosive and radioactive substance.
EN
In this work the difficulties of a safety restriction in the transport of chemical substances is explored. The ranking of dangerous substances and materials is presented to indicate that substances used in various industries have been called hazardous. Transport of substances classified in hazardous group or even toxic is regulated by international rules, which apply in all countries of Europe - The European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. This legislation aimed to eliminate or reduce the risks associated with transport of dangerous substances. The main aim of this article is to present the most important aspects which entrepreneurs planning the logistics of hazardous substances should consider.
PL
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ze względu na brak ustanowionych norm badawczych w zakresie wydzielania niebezpiecznych substancji z wyrobów budowlanych nakazuje spełnienie wymagań krajowych. W niniejszym artykule przedstawiono przepisy prawne obowiązujące w Polsce związane z obecnością i wydzielaniem niebezpiecznych substancji z wyrobów budowlanych, a w szczególności wyrobów do izolacji cieplnych.
EN
In view of non-existence of established standards for research on release of hazardous substances from construction products, Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and the Council requires compliance with national requirement. This article presents the legal provisions in force in Poland related to the presence and emissions of hazardous substances from construction products, in particular thermal insulation products.
PL
Opracowano metody badania sprzętu elektrycznego i elektronicznego (SEE) pod kątem oceny na ich zgodność z wymaganiami dyrektywy RoHS. Przedstawiono procedury oznaczania zawartości substancji niebezpiecznych objętych dyrektywą RoHS w złomie elektronicznym oraz scharakteryzowano uzyskane wyniki badań. Poprawność opracowanej metodyki analitycznej zweryfikowano przy użyciu materiałów odniesienia o deklarowanej zawartości analitów. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że techniki ICP-OES, UV-VIS oraz CV-AAS mogą być z powodzeniem stosowane do kontroli zawartości substancji niebezpiecznych w materiałach objętych dyrektywą RoHS.
EN
Electric and electronic wastes (computer and television set elements) were disintegrated, ground (grain size below 1 mm) and analyzed for Cr(VI), total Cr, Cd, Hg, Pb and Br by optical emission spectrometry with inductive-coupled plasma, UV-visible spectrophotometry and cold vapor at. absorption spectrometry. To test applicability of the methods, 3 com. certified reference materials (a total Cr, Cd, Pb, Br and Hg-contg. acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer and 2 polyethylenes) and 2 house-made ref. materials (Cr(VI)-contg. polyethylenes) were used. The anal. methods used were applicable for studying the content of inorg. impurities in the waste. Only Pb content was higher than the permissible one according the European Union requirements.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze aspekty dotyczące bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych wynikające z przepisów umowy ADR. Poruszono w nim między innymi kwestie związane z obowiązkami podmiotów realizujących przewóz, ochroną towarów dużego ryzyka, szkoleniem kierowców, kontrolą administracyjną, wymaganymi dokumentami przewozowymi oraz z wymogiem zatrudnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa (DGSA). Wspomniano także o kilku ważniejszych zmianach, jakich dokonano w przepisach ADR 2013.
EN
This article presents the most important aspects concerning safety in road transport of dangerous goods based on the ADR (The European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) Agreement. Issues referring to responsibilities of subjects providing transport, protection of highly hazardous goods, drivers’ education, administration control, required shipping documents, as well as requirements involving employment of a safety advisor (DGSA – Dangerous Goods Safety Advisor) are discussed. In addition some of the most important changes in the regulation applying to ADR 2013 are also included in the article.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.