Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  submerged entry nozzle
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article presents the results of the physical modeling of the continuous casting of steel slabs in a mold. The experiments focused on the assessment of the shape and stability of the liquid mold slag layer, which was reproduced in studies using silicone oil. The experimental tests were carried out for two different geometries of the submerged entry nozzle, two extreme submergence depths of the submerged entry nozzle (0.215 and 0.295 m), and two extreme casting speeds (1.0 and 1.6 m/min) used in industry. For each variant of the experiment, photographic documentation of the oil layer’s behavior was presented and discussed. The research was supplemented with a visualization of the flow structure using a marker for the selected variant of the experiment.
PL
W artykule przedstawiono wyniki modelowania fizycznego ciągłego odlewania stalowych wlewków płaskich w krystalizatorze. Eksperymenty koncentrowały się na ocenie kształtu i stabilności warstwy ciekłego żużla krystalizatorowego, odwzorowanego w badaniach za pomocą oleju silikonowego. Badania modelowe przeprowadzono dla dwóch różnych geometrii wylewu zanurzeniowego, dwóch skrajnych głębokości zanurzenia wylewu (0,215 m i 0,295 m) oraz dwóch skrajnych prędkości odlewania (1,0 m/min i 1,6 m/min) stosowanych w przemyśle. Dla każdego wariantu eksperymentu zaprezentowano i omówiono dokumentację fotograficzną zachowania się warstwy oleju. Badania uzupełniono znacznikową wizualizacją struktury przepływu dla wybranego wariantu eksperymentu.
EN
Some of the most recent technologies that improves the performance in continuous casting process has installed infrastructure outside the mold to modify the natural fluid flow pattern to obtain a quasi-steady condition and promote a uniform solidified shell of steel. The submerged entry nozzle distributes the liquid steel in the mold and can be used to obtain the flow symmetry condition with external geometry improvements. The fluid flow conditioners were located near the outlet ports of the nozzle. The aim of the modifiers is to impose a pseudo symmetric pattern in the upper zone of the mold by inhibiting the fluid exchange between the zones created by conditioners. This work evaluates the effect of the thickness and length of the fluid-flow modifiers on the overall performance of the submerged nozzle. These properties of the fluid-flow modifiers were normalized based on two of the geometric dimensions of the standard equipment. Numerical and physical simulations suggest that the flow modifier should be as thin as possible.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących kształtowania się struktury hydrodynamicznej ciekłej stali w krystalizatorze do ciągłego odlewania wlewków płaskich. Testowano trzy warianty głębokości zanurzenia wylewu. Na podstawie wykonanych symulacji numerycznych dokonano analizy struktury przepływu w zależności od położenia wylewu zanurzeniowego. Porównano rozkład wartości prędkości wzdłuż węższej ściany krystalizatora oraz wartości intensywności turbulencji poniżej poziomu menisku ciekłej stali.
EN
The paper presents the results of research on the liquid steel hydrodynamic structure formation in the continuous slab casting mold. Three variants of the nozzle submergence depth were tested. Based on the carried out numerical simulations, the structure of the liquid steel flow, depending on the position of the submerged entry nozzle, have been analyzed. The distribution of the velocity magnitudes along the narrow mold face and the turbulence intensity below level of liquid steel meniscus have been compared.
EN
This work compares the experimental results of nickel concentration measurements in the intermixed zone of the continuously cast round blooms with a diameter of 525 mm using two types of submerged entry nozzles (SEN) - a straight-through nozzle and one with 5-ports. Based on determination of the system and optical interface in the blooms a detailed study of concentration profiles on the bloom surface in a small radius area, on the right side and then also on a cross-section of the blooms, was carried out. The results were further analysed using approximation models, and were to be used to verify the proposed model for predicting intermixed zones for a continuous casting machine, developed based on the results of physical and numerical modelling.
PL
Praca przedstawia porównanie wyników pomiarów doświadczalnych stężenia niklu we wlewkach okrągłych o średnicy 525 mm odlewanych metodą COS z strefa przejściową, przy użyciu dwóch typów wylewów zanurzanych typu SEN - wylewu osiowego oraz promieniowego 5-strumieniowego. Pomiary wykonano na powierzchni wlewków oraz na ich przekroju poprzecznym przy użyciu metod optycznych. Analizę uzyskanych wyników pomiarów przeprowadzono wykorzystując modele aproksymujace. Uzyskane w ten sposób rezultaty wykorzystano do modernizacji opracowanego wcześniej w oparciu o rezultaty badan o charakterze modelowania fizycznego i numerycznego modelu do prognozowania wielkości strefy przejściowej dla badanego urządzenia do ciągłego odlewania stali.
PL
W pracy podjęto próbę modelowania ruchu ciekłej stali w krystalizatorze ciągłego odlewania. Lepkość stali obliczano na podstawie pola temperatury wyznaczonego ze stacjonarnego równania przewodzenia ciepła. Pole prędkości wyznaczono korzystając z równań Naviera-Stokesa i równania ciągłości strugi. Rozwiązanie uzyskano metodą elementów skończonych. Opracowany model pozwala na wykonywanie szybkich obliczeń symulacyjnych ruchów ciekłej stali w krystalizatorze. Zastosowano rozwiązanie stacjonarne, co umożliwiło istotne skrócenie czasu obliczeń. Krótki czas obliczeń umożliwia zastosowanie opracowanego modelu do projektowania układów zalewowych. Analizie poddano ruch ciekłej stali w obrębie krystalizatora wywołany dynamicznym działaniem strugi ciekłej stali wydostającej się z dyszy zalewowej.
EN
Simulation of the liquid steel motion in the continuous casting mould has been performed. Viscosity of steel has been calculated based on the temperature field determined from the solution of the steady heat transport equation. Velocity of the liquid steel has been calculated from the Navier-Stokes equation coupled with the continuity equation. The finite element method was used in the numerical model. The developed model allows performing fast simulation of the liquid steel motion in the continuous casting mould. Reduction of the computation time has been achieved due to steady solution to the flow problem. Low computation time allows to use the developed software in designing the supply systems of the continuous casting mould. The liquid steel motion in the casting mould caused by the dynamic forces resulting from the liquid steel leaving the submerged nozzle has been analyzed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej dotyczącej przepływu stali w kadzi pośredniej, wylewie zanurzeniowym i krystalizatorze podczas ciągłego odlewania wlewków płaskich. W warunkach przemysłowych wykonano eksperyment, mający na celu określenie zmian składu chemicznego strefy przejściowej we wlewku ciągłym spowodowanych zmianą gatunku odlewanej stali. W rezultacie obliczeń otrzymano charakterystyki w postaci krzywej mieszania i pola prędkości ruchu stali. Zmiany wartości stężenia pierwiastka otrzymane na podstawie analizy prób stali podczas badań przemysłowych porównano z wynikami symulacji numerycznej. Uzyskano bardzo dobrą zgodność wartości wyliczonych z oznaczonymi analitycznie.
EN
The paper presents results of computer simulation of steel flow in the tundish, submerged nozzle and mould during continuoues casting of slabs. In the industrial conditions an experiment was done to detemine changes of chemical analysis of the transistory zone in the concast slab caused by change of the cast steel grade. In effect of calculations characteristics have been obtained inform of mixing curve and velocity field of the steel flow. Changes of concentration value of the chemical element obtained by analysis of steel samples during industrial tests have been compared with results of numerical simulation. Very good compatibility of calculated values with analytical determined has been obtained.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.