Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sublimation drying
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Biorąc pod uwagę wyniki badań cech jakościowych suszu konwekcyjnego i liofilizatu, a w szczególności przebieg rehydracji można stwierdzić znaczne ich zróżnicowanie, tym większe, im mniejszą zawartość wody posiadał susz (z suszarki sublimacyjnej). Im susz miał niższą zawartość wody, tym na początku procesu większa była szybkość jego rehydracji, następowały większe ubytki kwasu L-askorbinowego i suchej substancji. Ogranicza to czas rehydracji suszu, szczególnie uzyskanego w suszarce sublimacyjnej.
EN
Taking into account results of the studies on qualitative features of convection dried fruit and lyophilisate, and in particular the rehydration progress, one may observe their considerable diversification, which is growing with decreasing water content in dried material (from vacuum freeze drier). The lower water content in dried material, the higher its rehydration rate at the beginning of the process, and higher losses of L-ascorbic acid and dry substance. This reduces rehydration time for dried fruit, in particular that obtained from vacuum freeze drier.
PL
Owoce maliny i borówki czernicy leśnej poddano suszeniu sublimacyjnemu, a następnie przechowywano 180 dni w temperaturze pokojowej i przeprowadzono rehydrację. Po wysuszeniu, przechowywaniu i ponownym uwodnieniu oznaczono barwę próbek. Zaobserwowano zmiany parametrów barwy malin wywołane odwodnieniem i przechowywaniem oraz rehydracją, świadczące o silnym powiązaniu barwników z wodą. Migracja wody wywołana suszeniem borówek w stanie zamrożenia, długotrwałym przechowywaniem oraz rehydracją nie spowodowała znaczących zmian barwy tych owoców.
EN
Raspberry and bilberry fruits were put to sublimation drying, then stored for 180 days at room temperature, and finally rehydrated. Colour of samples was determined after drying, storage and rehydration. The research allowed to observe changes in raspberry colour parameters due to dehydration, storage and rehydration, which prove strong connection between dyes and water. Water migration resulting from drying of frozen bilberries, prolonged storage and rehydration did not cause any significant changes in colour of these fruits.
PL
Celem badań była analiza właściwości sorpcyjnych jabłek suszonych sublimacyjnie, konwekcyjnie i niskotemperaturowo pod ciśnieniem atmosferycznym. Na właściwości sorpcyjne suszu jabłkowego miała wpływ metoda suszenia. Wyższa temperatura płyty grzejnej w czasie suszenia sublimacyjnego spowodowała wzrost ilości wchłanianej przez materiał pary wodnej. Dla suszu konwekcyjnego nie stwierdzono istotnego wpływu temperatury powietrza na kinetykę adsorpcji pary wodnej. Przebieg kinetyk adsorpcji pary wodnej dla suszy niskotemperaturowych wykazał, że prowadzenie całego procesu w temperaturach ujemnych wpływa na mniejszą zdolność adsorpcji. Zwiększenie temperatury powietrza w drugiej części procesu powodowało znaczne zwiększenie ilości wchłanianej przez susz pary wodnej.
EN
The aim of the study is an analysis of sorptive properties of apples dried by sublimation, convection and in low temperature under atmospheric pressure. The drying method influences sorptive properties of dried apples. Higher temperature of the heating plate during sublimation drying caused an increased of vapour absorbed by material. Air temperature did not have an important influence on kinetics of vapour absorption for convection dried apples. The kinetics of vapour absorption for low-temperature dried apples proved that when the process takes place in negative temperatures the ability to absorb is lower. An increase of air temperature in the second part of the process caused a considerable increase of the amount of vapour absorbed by dried apples.
PL
Badano wpływ temperatury płyty grzejnej z zakresu 20°C-50°C oraz dodatku trehalozy, laktozy i fruktozy, na komórki drożdży Saccharomyces cerevisiae podczas liofilizacji. Stwierdzono, że zastosowanie temperatury płyty grzejnej na poziomie 45°C i 50°C pozwoliło uzyskać susz o porównywalnie wysokiej aktywności biochemicznej i biologicznej oraz o niższej wilgotności i aktywności wody niż susze uzyskane przy temperaturze 20°C, 25°C, 30°C, 35°C i 40°C. Dodatek trehalozy i laktozy spowodował poprawę aktywności drożdży natomiast dodatek fruktozy pozostał bez wpływu na stan i cechy liofilizatów.
EN
The influence of freeze-drying temperature (20°C-50°C) and different sugars (trehalose, lactose and fructose) as osmoprotective compounds on the cell viability and biotechnological activity of commercial baker's yeast, Saccharomyces cerevisiae, were analyzed. It was found, that relatively high temperature of dehydration of frozen cells (45°C -50°C), let to obtain the product of lower humidity, water activity and comparatively high biotechnological activity, as these obtained at lower temperature (20°C-40°C). The addition of external trehalose and lactose (4% and 2% as well) improved the biological and biotechnological activity of S. cerevisiae cells.
PL
Badano wpływ temperatury płyt liofilizatora na czas trwania procesu liofilizacji cebuli oraz na wskaźniki jakościowe suszu. Sublimacyjne suszenie cebuli było prowadzone w stałej i zmiennej temperaturze płyt. Wyodrębniono dwa okresy suszenia: sublimacyjne suszenie (usuwanie wody przez sublimację) oraz dosuszania (parowanie pod niskim ciśnieniem). Uwzględniając warunki uzyskania suszu, na podstawie ustalonej funkcji celu wskazano optymalne temperatury płyt.
EN
The study dealt with the effect of lyophilisator plate temperature on the time of onion lyophilisation and quantitative parameters of dried material. The sublimation drying of onion was conducted at constant and variable temperature of the plates.Two periods of drying process were separated: the period of sublimation drying (water removal by the sublimation) and drying up (evaporation under low pressure). Considering the objective functions of dried product quality the optimum temperatures of lyophilizator plates were indicated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.