Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stymulacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu stymulacji sadzeniaków (Solanum tuberosum L.) w zmiennym polu magnetycznym na wybrane parametry wegetacji roślin ziemniaka bardzo wczesnej odmiany Red Sonia (typ ogólnoużytkowy). Sadzeniaki ziemniaka stymulowano w zmiennym polu magnetycznym z wykorzystaniem cewki powietrznej bez rdzenia magnetycznego (solenoidu). Stosowano pole magnetyczne o indukcji w zakresie 20-80 mT oraz czas ekspozycji 1-30 s. Zakresem badań objęto wschody roślin oraz liczbę i długość łodyg roślin ziemniaka. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki badań wskazują, że pole magnetyczne zastosowane w odniesieniu do sadzeniaków modyfikuje liczbę pędów rośliny ziemniaka. Nie wykazano statycznie istotnego wpływu pola magnetycznego na tempo wschodów roślin oraz długość łodyg.
EN
The aim of the study was to investigate the effect of stimulation of seed potatoes (Solanum tuberosum L.) in a variable magnetic field on selected vegetation parameters of potato plants of the very early Red Sonia variety (general use type). Potato seed was stimulated in a variable magnetic field using an air coil without a magnetic core (solenoid). A magnetic field with an induction in the range of 20-80 mT and an exposure time of 1-30 s were used. The scope of research included plant emergence and the number and length of potato plant stems. The obtained results were subjected to statistical analysis. The research results indicate that the magnetic field applied to seed potatoes modifies the number of shoots of the potato plant. There was no statistically significant effect of the magnetic field on the rate of plant emergence and stem length.
EN
Effective communication is one of the basic pillars of activities for which cooperation of people is inevitable. At the same time, it is also a significant issue discussed in the context of managerial work, entrepreneurship, business, services, and many other areas of economic environment. Neuro-Linguistic Programming (NLP) is a significant attribute of improving the quality and effectiveness of communication. The NLP concept explains seemingly autonomous behaviour as constructed behaviour created by the series of consecutive stages which we often perceive as one action. By accepting the fact, that what we experience comes from programmed sequences of thinking and behaviour, NLP provides us with the knowledge and tools for discovering the structure of these programmes. Based on the identification of the attributes of neurolinguistics programming structure with the focus on communication and techniques of their implementation in managerial work, the aim of the paper is to verify the methods, which enable to specify the factors of assessing NLP in managerial work. The research was carried out on the sample of 124 managers, out of which 58 were women and 66 men. Based on the research results, two original NLP methods were verified: NLPC - Neuro linguistic programming communication and NLPT - Neuro linguistic programming techniques. By the means of a factor analysis, the factors of Representational systems and Rapport were extracted within the first methodology. Within the second methodology, the factors of Leading and Pacing were extracted. In the paper, the researchers present the basic psychometric parameters of both methodologies - eigenvalues, the percentage of explained variance, Cronbach’s alphas, intercorrelations of factors. Both methodologies contribute to the operationalization of the NLP issue. These methodologies can be used in managerial practice mainly in the area of education and training of managers.
PL
Skuteczna komunikacja jest jednym z podstawowych filarów działań, dla których współpraca ludzi jest nieunikniona. Jednocześnie jest to również istotna kwestia poruszana w kontekście pracy menedżerskiej, przedsiębiorczości, biznesu, usług i wielu innych obszarów środowiska gospodarczego. Programowanie neurolingwistyczne (NLP) jest istotnym atrybutem poprawy jakości i skuteczności komunikacji. Koncepcja NLP tłumaczy pozornie autonomiczne zachowanie jako skonstruowane zachowanie stworzone przez serię kolejnych etapów, które często postrzegamy jako jedno działanie. Akceptując fakt, że to, czego doświadczamy, pochodzi z zaprogramowanych sekwencji myślenia i zachowania, NLP dostarcza nam wiedzy i narzędzi do odkrywania struktury tych programów. W oparciu o identyfikację cech struktury programowania neurolingwistyki z naciskiem na komunikację i techniki ich wdrażania w pracy menedżerskiej, celem pracy jest weryfikacja metod, które pozwalają określić czynniki oceny NLP w pracy menedżerskiej. Badania przeprowadzono na próbie 124 menedżerów, z których 58 stanowiły kobiety a 66 mężczyźni. Na podstawie wyników badań zweryfikowano dwie oryginalne metody NLP: NLPC - Neurolingwistyczna komunikacja programistyczna i NLPT - Neurolingwistyczne techniki programowania. Za pomocą analizy czynnikowej, zostały wyodrębnione czynniki systemów reprezentacyjnych i dobrych stosunków w ramach pierwszej metodologii. W ramach drugiej metodologii wyodrębniono czynniki Wiodący i Stymulujący. W pracy przedstawiono podstawowe parametry psychometryczne obu metodologii - wartości własne, procent wyjaśnionej wariancji, alfa Cronbacha, interkorelacje czynników. Obie metodologie przyczyniają się do operacjonalizacji problemu NLP. Metodologie te mogą być stosowane w praktyce zarządczej, głównie w obszarze edukacji i szkolenia menedżerów.
3
EN
Osteoporosis is not only process of destruction of bones. Elements removed from bones may migrate to soft tissue and crystalize there leading to many health troubles and often to death. Phenomenon of osteogenesis were described as biological- mineralogical reactions. Discussion concerning osteogenesis is presented in frames of bone creation and destruction. One can conclude the natural processes of none formation is possible use to fight with osteoporosis.
PL
Osteoporoza nie jest wyłącznie procesem niszczenia kości. Pierwiastki wyprowadzane z kości mogą migrować do tkanek miękkich i tu krystalizować powodując wiele problemów zdrowotnych a nawet śmierć. Przedstawiono proces osteogenezy(kościotworzenia) jako zjawisko biologiczno-mineralogiczne. Dyskusje dotyczącą osteogenezy przedstawiono jako tworzenie i niszczenie kości. Stwierdzono, że naturalne procesy formowania kości można wykorzystać do walki z osteoporozą.
PL
Kwasowanie jako metoda stymulacji wydobycia ma zastosowanie zarówno w formacjach piaskowcowych, jak i węglanowych. Bardzo dużą zaletą tej technologii jest fakt, że zwrot kosztów poniesionych na przeprowadzenie zabiegu i poprawę produktywności odwiertu następuje dużo szybciej, niż dzieje się to w przypadku wykonania zabiegu hydraulicznego szczelinowania. W formacjach piaskowcowych zabieg ma na celu głównie rozpuszczenie lub usunięcie uszkodzenia strefy perforacji oraz przestrzeni porowej formacji w pobliżu odwiertu. Kwas, przepływając przez system porów, rozpuszcza zalegające w nim ciała stałe oraz minerały i ziarna uwięzione w zwężeniach porów [29]. Tego typu zabieg ma szansę powodzenia, jeżeli uszkodzenie formacji jest spowodowane przez minerały i ciała stałe, które mogą być usunięte przez kwas. W większości przypadków nie można jednak oczekiwać znacznego wzrostu produkcji po przeprowadzeniu kwasowania matrycowego nieuszkodzonej strefy przyodwiertowej. Natomiast w formacjach węglanowych kwas rozpuszcza skałę w sposób niejednorodny, tworząc kanały o dużej przepuszczalności, zwane otworami robaczkowymi. Powstają one z powodu naturalnej niejednorodności przepuszczalności matrycy skalnej, w związku z którą również przepływ cieczy kwasującej jest zróżnicowany w każdym jej elemencie. W obszarach o większej szybkości przepływu następuje większe rozpuszczanie matrycy, a to powoduje dodatkowy wzrost przepływu w tych strefach. Kanały mogą tworzyć się bardzo szybko, ponieważ opór przepływu jest w nich nieznaczny w porównaniu z otaczającą je (oryginalną) przestrzenią porową. Celem zabiegu kwasowania jest w tym przypadku zmniejszenie współczynnika „skin efektu" poprzez obejście uszkodzonej strefy przyodwiertowej i wzrost efektywnego pro¬mienia odwiertu. W naturalnie szczelinowatych złożach węglanowych otwory robaczkowe łączą ze sobą istniejące szczeliny, tworząc długie i głęboko penetrujące w formację kanały przepływowe. W formacjach pozbawionych naturalnych szczelin długość otworów robaczkowych może wynosić około 1–2 m, natomiast przepuszczalność strefy przyodwiertowej zawierającej otwory robaczkowe jest zwykle kilka rzędów wielkości większa od oryginalnej przepuszczalności skały. Prezentowana monografia stanowi kompendium informacji na temat zabiegów kwasowania wykorzystywanych do stymulacji wydobycia z odwiertów. Rozdział 1 zawiera ogólny podział zabiegów z użyciem kwasów na: wanny kwasowe, kwasowania matrycowe i szczelinowania kwasem. Przedstawiono w nim krótkie charakterystyki każdego z tych zabiegów oraz etapy, które powinien obejmować proces prawidłowego przygotowania zabiegu kwasowania. Rozdział 2 przedstawia szczegółowy opis czynników, które mogą być przyczyną uszkodzenia formacji w strefie przyodwiertowej, takich jak: drobne cząstki obecne w złożu czy też minerały ilaste. Do uszkodzenia przepuszczalności strefy przyodwiertowej może dochodzić również w wyniku następujących prac wykonywanych w odwiercie: wiercenie, udostępnianie, eksploatacja, stymulacja, nawadnianie czy zaawansowane metody wydobycia (EOR). W rozdziale tym opisano również techniki obejmujące pomiary wykonywane w odwiercie oraz testy laboratoryjne używane do określenia uszkodzenia formacji. Rozdział 3 dotyczy doboru składu cieczy kwasującej. Opisano w nim podstawowe rodzaje kwasów oraz różnych dodatków, które mogą wchodzić w skład cieczy zabiegowych, takich jak: inhibitory korozji, środki powierzchniowo czynne, alkohole, mutual solvents, środki do kontroli jonów żelaza, stabilizatory minerałów ilastych, środki stabilizujące drobne cząstki zawarte w formacji, środki spieniające, inhibitory wytrącania się osadów węglanu wapnia i siarczanu wapnia oraz środki zmniejszające opory przepływu. Rozdział 4 zawiera opis badań laboratoryjnych, które są niezbędne do właściwego zaprojektowania zabiegu kwasowania. Przedstawiono w nim testy przeprowadzane w celu oceny petrofizycznych i chemicznych właściwości skał złożowych oraz badania wykonywane w celu zaprojektowania oczyszczania armatury otworowej przed właściwym zabiegiem kwasowania. Jednak najbardziej obszerną jego część stanowi opis testów wykonywanych w celu dobrania odpowiednich dodatków do cieczy kwasujących. Rozdział ten kończy opis badań przepływowych na rdzeniach, które służą do ostatecznej weryfikacji efektywności zaprojektowanej cieczy kwasującej, między innymi na podstawie wizualizacji otworów robaczkowych wytworzonych w węglanowych korkach rdzeniowych. Rozdział 5 dotyczy zastosowania badań przeprowadzonych w Zakładzie Stymulacji Wydobycia Węglowodorów w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym do zaprojektowania i przeprowadzenia zabiegów w różnych formacjach złożowych. Opisano w nim efekty zabiegów zrealizowanych w odwiertach usytuowanych w formacjach czerwonego spągowca oraz dolomitu głównego przy użyciu różnych cieczy i metod ich zatłaczania. Rozdział 6 podsumowuje informacje zawarte w niniejszej publikacji. Umieszczono w nim również zalecenia i rekomendacje dotyczące przyszłych prac o tematyce stymulacji wydobycia metodą kwasowania.
EN
Matrix acidizing as a method of reservoir stimulation, is applicable to both sandstone and carbonate formations. One major advantage of using this technology, is the fact, that the reimbursement of the costs incurred for the execution of the treatment and the improvement of the productivity of the wellbore, takes place much faster than, for example, in the case of hydraulic fracturing treatment. In sandstone formations, the treatment is primarily to dissolve or remove perforation damage, and the porous space of the formation near the wellbore. The acid flowing through the pore system, dissolves solids deposited in it, as well as minerals and grains trapped in the contraction of pores [29]. This type of treatment is likely to succeed, if formation damage is caused by minerals and solids that can be removed by acid. In most cases, however, one cannot expect a significant increase in production after execution of matrix acidizing, if no damage is present. However, in carbonate formations, the acid dissolves the rock in a heterogeneous manner, creating channels with high permeability called wormholes. They are formed due to natural heterogeneity of the rock matrix permeability, in connection with which, also the flow of the acidizing liquid is varied in each of its elements. In areas where the flow rate is higher, the dissolution of the matrix is increased, and that causes an additional in¬crease in flow in those zones. The channels can be formed very quickly, because their flow resistance is insignificant, when compared to the surrounding (original) pore space. The purpose of the acidizing treatment in this case, is to reduce the "skin" factor by bypassing the damaged near-wellbore zone and to increase the effective wellbore radius. In the natural fractured carbonate reservoirs, the wormholes connect the existing fractures, forming long flow channels deeply penetrating the formation. In formations devoid of natural fractures, the length of wormholes can be about 1 to 2 m, while the permeability of the near-wellbore zone containing wormholes, is usually several orders of magnitude larger than the original permeability of the rock. The presented monograph consists of 5 chapters. Chapter 1 contains a general division of acid treatments into: acid baths, matrix acidizing and acid fracturing. It presents brief characteristics of each type of these tre¬atments and the stages that should be included in the proper preparation process of the acidizing treatment. Chapter 2 presents a detailed description of factors that may be the cause of formation damage in the near-wellbore zone, such as: fine particles present in the reservoir or clay minerals. The permeability of the near-wellbore zone can also be damaged as a result of the following works performed in the well: drilling, completion, production, stimulation, water flooding, or enhanced oil recovery (EOR). This chapter also describes techniques, including wells and laboratory tests used to determine damage to the formation. Chapter 3 relates to the selection of the acidizing liquid composition. It describes the basic types of acids and various additives that can be included in the composition of treatment liquids, such as: corrosion inhibitors, surfactants, alcohols, mutual solvents, iron control agents, clay control additives, agents stabilizing fine particles included in the formation, foaming agents, inhibitors of precipitation of calcium carbonate and calcium sulphate sediments and friction reducers. Chapter 4 contains a description of laboratory tests that are necessary for the proper design of the acidizing treatment. It presents the tests conducted to assess petrophysical and chemical properties of reservoir rocks and the tests conducted to design the tubing cleanout process prior to proper acidizing treatment. Its most extensive part, however, is the description of the tests conducted to select suitable additives for acidizing liquids. The chapter concludes with a description of core flow tests that are used for the ultimate verification of the designed acidizing liquid effectiveness, inter alia based on the visualization wormholes formed in carbonated core plugs. Chapter 5 concerns the use of the tests conducted in INiG – PIB Department of Production Stimulation for the design and execution of treatments in various reservoir formations. It describes the effect of the treatments performed in wellbores located in the formations of Rotliegend and Main Dolomite using various liquids and methods of their injection. Chapter 6 summarizes the information contained in this publication. It also conta¬ins recommendations and guidelines for further works on production stimulation using acidizing method.
EN
Purpose: In this work, a finite element study is proposed to evaluate the effects of the transducer and its coupling layer on the performance of round window (RW) stimulation. Methods: Based on a set of micro-computer tomography images of a healthy adult’s right ear and reverse engineering technique, a coupled finite-element model of the human ear and the transducer was constructed and verified. Then, the effect of the cross-section of the transducer, the elastic modulus of the coupling layer, the mass of the transducer, and the preload of the transducer were studied. Results: The increase of the transducer’s cross-section area deteriorates the RW stimulation, especially at the lower frequencies. This adverse effect of the cross-section area’s increase of the transducer can be reduced by adding a coupling layer between the transducer and the RW. However, the coupling layer’s improvement on the RW stimulation is reduced with the increase of its elastic modulus. Moreover, the mass loading of the transducer decreases the RW stimulation’s performance mainly at higher frequencies and applying a static preload on the transducer enhances its hearing compensating performance at higher frequencies. Conclusions: The influence of the transducer’s mass, the mass of the transducer, the applied static preload and the properties of the coupling layer must be taken into account in the design of the RW stimulation type implantable middle ear hearing device.
6
Content available remote Analysis of circuits for effective stimulation in neurobiological experiments
EN
This paper reports on the development of the amplifier for neurobiological experiments, for fast transition between the stimulation and recording phases. Schematic-level design and parameters are presented, as well as the implementation of three methods of stimulus artifact reduction. Finally, simulation results are shown for performance comparison of these methods.
PL
Artykuł opisuje projekt wzmacniacza do zastosowań w eksperymentach neurobiologicznych, gdzie szybkie przełączanie pomiędzy fazą stymulacji i fazą odczytu jest bardzo istotne. Zaprezentowany jest schemat układu, jego parametry, implementacja trzech metod redukcji artefaktów stymulacyjnych, oraz wyniki symulacji porównujących te metody.
PL
Przeanalizowano i opisano nowe rozwiązania kasków EEG, dostępne w laboratorium Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej. Opisano koncepcje prowadzenia z ich użyciem testów diagnostycznych i sesji terapeutycznych, polegających na stymulacji polisensorycznej, z podkreśleniem roli tego typu metod w ocenie świadomości stanu pacjentów pourazowych i usprawniania komunikacji z osobami po urazach mózgu. Przedstawiono także sposób połączenia modalności elektroencefalograficznej ze śledzeniem wzroku w oparciu o skonstruowane urządzenie do tego celu. Omówiono ponadto zagadnienie badania słuchu u osób niekomunikujących się z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia diagnostycznego.
EN
New models and applications of EEG headsets, available at Multimedia Systems Department of Gdańsk University of Technology were presented. Operation principles, technical parameters and possibilities in diagnostic and therapeutic applications were discussed briefly. EEG -based objective measurement of auditory brain response was described. An idea of applying polisensory stimulation and EEG monitoring of brain activity together with gaze tracking was included.
8
Content available Key factors in shale gas modeling and simulation
EN
Multi-stage hydraulic fracturing is the method for unlocking shale gas resources and maximizing horizontal well performance. Modeling the effects of stimulation and fluid flow in a medium with extremely low permeability is significantly different from modeling conventional deposits. Due to the complexity of the subject, a significant number of parameters can affect the production performance. For a better understanding of the specifics of unconventional resources it is necessary to determine the effect of various parameters on the gas production process and identification of parameters of major importance. As a result, it may help in designing more effective way to provide gas resources from shale rocks. Within the framework of this study a sensitivity analysis of the numerical model of shale gas reservoir, built based on the latest solutions used in industrial reservoir simulators, was performed. The impact of different reservoir and hydraulic fractures parameters on a horizontal shale gas well production performance was assessed and key factors were determined.
PL
W celu udostępnienia zasobów gazu ziemnego ze złóż łupkowych i maksymalizacji wydajności horyzontalnych odwiertów eksploatacyjnych stosowane jest wielostopniowe szczelinowanie hydrauliczne. Modelowanie efektów stymulacji oraz przepływu płynów w ośrodku o ekstremalnie niskiej przepuszczalności jakim jest skała łupkowa różni się znacznie od modelowania złóż konwencjonalnych. W związku ze złożonością zagadnienia występuje znaczna ilość parametrów mających wpływ na przebieg wydobycia. Dla lepszego zrozumienia specyfiki złóż niekonwencjonalnych konieczne jest określenie wpływu poszczególnych parametrów na całość procesu wydobycia gazu oraz identyfikacja tych o największym znaczeniu. W efekcie może się to przełożyć na projektowanie bardziej efektywnego sposobu udostępnienia zasobów gazu ze złóż łupkowych. W ramach niniejszego opracowania przeprowadzono analizę wrażliwości numerycznego modelu symulacyjnego złoża gazu z łupków zbudowanego w oparciu o najnowsze rozwiązania stosowane w prze mysłowych symulatorach złożowych. W wyniku tej analizy określono parametry o kluczowym wpływie na przebieg eksploatacji i maksymalizację wydobycia gazu ze złoża.
PL
Referat przedstawia ogólne podstawy fizyczne wykorzystania paliw stałych (propelantów) w charakterze środków intensyfikacji/stymulacji wydobycia albo poprawy chłonności odwiertów na złożach konwencjonalnych lub jako narzędzia „pierwszego podejścia” dla głównych operacji szczelinowania na złożach niekonwencjonalnych. Omawia się w nim te aspekty charakterystyki skał zbiornikowych, które uzasadniają zastosowanie paliw stałych i rokują szanse powodzenia zabiegu, jak również takie, które czynią taki zabieg niecelowym, oraz formy realizacyjne urządzeń wykorzystujących propelanty do wykonywania zabiegów w otworach, wśród nich rozwiązania zagraniczne, z uwypukleniem możliwości krajowych posiadanych w tym zakresie. Podkreślone jest praktycznie zerowe obciążanie środowiska związane z wykonywaniem prac na otworach z użyciem paliw stałych, jak również możliwości istotnego ograniczenia tego obciążenia przy szczelinowaniu hydraulicznym poprzedzanym zabiegiem z ich zastosowaniem.
EN
The work presents general physical principles of propellants use in capacity of intensification/ stimulation means for increase of production or injection performance of boreholes on conventional fields as well as “first approach” tools for main hydraulic fracturing operations on unconventional reservoirs. It discusses aspects of reservoir rocks characteristics that justify use of propellants with a good chance of the job success, as well as those that render their use purposeless, and also implementation forms of the tools that use propellants for jobs in boreholes, among them some foreign solutions with emphasis on domestic capacities in this scope. Practically null environment burden connected with execution of jobs in boreholes with propellants, and also possibilities of significant decreasing such burden by massive hydraulic fracturing operations when preceded with their use is also stressed.
10
Content available remote O rozwoju stymulacji wydobycia w polskim górnictwie naftowym
PL
Od początku historii eksploatacji ropy naftowej poszukiwano sposobów na zwiększenie jej wydobycia lub przynajmniej zmniejszenie tempa jego spadku. Na przestrzeni lat ta dziedzina wiedzy rozwijała się począwszy od pierwszych, bardzo prymitywnych działań do coraz bardziej zaawansowanych technik oddziaływania na złoża. W prezentacji zostanie przed- stawiona historia rozwoju stymulacji wydobycia węglowodorów w polskim górnictwie naftowym od okresu międzywojennego do czasów współczesnych. Materiałami źródłowymi będą przede wszystkim historyczne wydania dwutygodnika „Przemysł Naftowy". Zostanie opisany wkład INiG w doskonalenie metod stymulacyjnych. Znaczna uwaga będzie poświęcona ludziom, pracownikom INiG, PGNiG S.A. w Sanoku (obecnie w ZRG Krosno Sp. z. o.o.), którzy byli pionierami nowoczesnej stymulacji w Polsce.
EN
From the beginning of the history of oil exploitation the ways to increase its production, or at least reduction of the rate of its decline were looked for. Over the years, this field of knowledge developed from the initial, very primitive activities to more and more advanced stimulation techniques. The poster presents the history of the development of hydrocarbon production stimulation in Polish Oil Mining from the interwar period to the present day. Source materials are mainly historical issues of the biweekly called "Przemysł Naftowy". In this poster INiG contribution to the development of stimulation methods is described. Significant attention is dedicated to the people, employees of Oil and Gas Institute, PGNiG S.A. in Sanok and ZRG Krosno Sp. z. o.o., who were the pioneers of modern stimulation in Poland.
11
Content available remote Zabiegi stymulacji wydobycia w niekonwencjonalnych złożach węglowodorów
PL
W artykule dokonano charakterystyki złóż niekonwencjonalnych pod kątem wykonywania zabiegów stymulacyjnych oraz omówiono niekonwencjonalną technologię hydraulicznego szczelinowania za pomocą mało lepkiej cieczy. Przedstawiono różnice pomiędzy zabiegami w złożach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych - dotyczą one przede wszystkim innych modeli tworzenia szczelin i transportu w nich materiału podsadzkowego. Różnice te są tak duże, że stosowanie typowych, komercyjnych narzędzi projektowych do przygotowania zabiegów w złożach łupkowych jest bezcelowe. Stwierdzono, że szczeliny wykonane w złożach niekonwencjonalnych charakteryzują się rozbudowaną strukturą przestrzenną. Diagnostyka przestrzeni objętej procesem stymulacji może być dokonana jedynie na podstawie analizy mikrosejsmicznej. Podano też niekonwencjonalne rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane w szczelinowaniu hydraulicznym złóż typu tight oraz shale. Polegają one m.in. na stosowaniu nowych materiałów podsadzkowych, a także nowych technik przygotowania odwiertu do zabiegu i jego wykonania.
EN
The paper presents the characteristics of unconventional reservoirs for stimulation treatments. General characteristics of unconventional hydraulic fracturing technology using Slikwater was presented. Differences between treatments in conventional and unconventional reservoirs were described. They consist primarily of other models, creating fractures and transport of proppants in the fracture. These differences are so large that it is possible to use standard commercial design tools for the design of treatments in the shale reservoirs. It was found that fractures made in unconventional shale reservoirs creates volumetric structure. Diagnosis of the reservoir volume covered by the process of stimulation can only be done on the basis of microseismic mapping. Non-conventional technologies and techniques for hydraulic fracturing "tight" and "shale" formations were presented. They rely primarily on the use of new materials and new techniques of well completion and execution of hydraulic fracturing.
12
Content available remote Zabiegi stymulacji wydobycia w niekonwencjonalnych złożach węglowodorów
PL
W referacie przedstawiono złoża niekonwencjonalne pod kątem wykonywania w nich zabiegów stymulacyjnych. Dokonano ogólnej charakterystyki niekonwencjonalnej technologii hydraulicznego szczelinowania przy pomocy mało lepkiej cieczy. Wskazano różnice pomiędzy zabiegami w złożach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Polegają one przede wszystkim na innych modelach tworzenia szczelin i transportu materiału podsadzkowego w szczelinie. Różnice te są tak duże, że niemożliwe jest stosowanie typowych komercyjnych narzędzi do projektowania zabiegów w złożach łupkowych. Stwierdzono, że wykonane w złożach niekonwencjonalnych szczeliny charakteryzują się rozbudowaną strukturą przestrzenną. Diagnostyka przestrzeni objętej procesem stymulacji może być dokonana jedynie na podstawie analizy mikro-sejsmicznej. Podano też niekonwencjonalne rozwiązania technologiczne i techniczne stosowane w hydraulicznym szczelinowaniu złóż typu tight i shale. Uwzględniają one między innymi stosowanie nowych materiałów podsadzkowych i nowych technik przygotowania odwiertu do zabiegu oraz jego wykonania.
EN
The paper presents the characteristics of unconventional reservoirs for stimulation treatments. General characteristics of unconventional hydraulic fracturing technology using Slick-water was presented. Differences between treatments in conventional and unconventional reservoirs were described. They consist primarily of other models, creating fractures and transport of proppants in the fracture. These differences are so large that it is not possible to use standard commercial design tools for the design of treatments in the shale reservoirs. It was found that fractures made in unconventional shale reservoirs create volumetric structure. Diagnosis of the reservoir volume covered by the process of stimulation can only be done on the basis of micro-seismic mapping. Non-conventional technologies and techniques for hydraulic fracturing "tight" and "shale" formations were presented. They rely primarily on the use of new materials and new techniques of well completion and execution of hydraulic fracturing.
13
Content available Elektroterapia w resuscytacji - wytyczne
PL
W świetle medycyny opartej na dowodach (EBM) niewiele jest działań o tak potwierdzonej skuteczności przywracania do życia, jak dobrej jakości nieprzerywane uciski klatki piersiowej i defibrylacja w rytmach "do defibrylacji", czyli migotaniu komór [VF) i częstoskurczu komorowym bez tętna (VT). W niektórych badaniach szanse pacjenta sięgały nawet 70%. Ustalenia ostatnich lat pozwalają mieć nadzieję na dalsze, czasem niezwykle spektakularne sukcesy, zawdzięczane elektroterapii.
PL
W referacie omówiono założenia programu stymulacji wprowadzania we Wspólnocie Europejskiej technologii środowiskowych (ETAP) oraz scharakteryzowano krótko cele i stosowane w świecie rozwiązania, dotyczące weryfikacji takich technologii (ETV). Na przykładzie propozycji przygotowanych w ramach europejskiego projektu badawczego AIRTV, przedstawiono możliwy schemat organizacji i przebiegu procesu weryfikacji.
EN
In the paper the concept of Environmental Technologies Action Plan for European Union (ETAP) has been presented. Goals and implemented world-wide methods of Environmental Technologies Verification (ETV) have been briefly characterized. On the base of proposals prepared in the frame of European research project AIRTV a possible scheme of organization of verification process has been described.
15
Content available remote Stymulacja złóż ciężkiej ropy naftowej z wykorzystaniem biopreparatów
PL
Zasoby rop ciężkich są w chwili obecnej najbardziej perspektywicznymi zasobami węglowodorów. Z ich eksploatacją wiążą się jednak problemy natury technicznej, które nawet przy obecnych wysokich cenach ropy mogą uczynić jej wydobycie nierentowną. Stymulacje mikrobiologiczne złóż rop ciężkich ze względu na swe zalety stają się w ostatnich latach coraz szerzej stosowanym sposobem eksploatacji tego typu złóż. Zatłoczone do złoża w biopreparatach mikroorganizmy produkują środki powierzchniowo-czynne, gazy i rozpuszczalniki. Produkty te poprawiają właściwości ropy i złoża w wielu przypadkach zapewniając sensowną ekonomicznie wielkość produkcji. W artykule zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych, które pozwoliły na dobór biopreparatów i opracowanie technologii stymulacji złoża ciężkiej ropy naftowej.
EN
Heavy crude oil represents the largest potentially recoverable petroleum energy resource known. However, the physical properties of many heavy crude oils make them difficult to produce. In many cases the costs of producing heavy crudes makes their use uneconomical even at current oil prices. Microbial technologies have become accepted worldwide as cost-effective solutions for oil production. Microorganisms produce a variety of products that are able to improve unfavorable properties of heavy crude oil, mobilize oil trapped in reservoirs and improve oil recovery. These products include miscible gases, solvents, surfactants, and low-molecular weight organic acids. Microbial gases and solvents dissolve into the oil, which swells the oil and decreases oil viscosity. Biosurfactants and acids increase oil mobility in porous media by lowering interfacial tension and altering surface wettability. These processes work synergistically to lower capillary forces and improve oil mobility and transport properties. In the paper are presented results of lab experiments which allow selecting bioproducts and preparing scenario of treatment of one of heavy oil field.
PL
Przeprowadzone badania wstępne dotyczyły wpływu niskonapięciowego (do 230 V), przemiennego pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz i czasu stymulacji sadzeniaków na wzrost i plonowanie bulw ziemniaka. Zastosowano pole elektryczne o natężeniu: 312,5, 625, 1250 i 2875 Vxm-1 (wynikające z zastosowanych napięć: 25, 50, 100 i 230 V) oraz czas ekspozycji: 1, 5, 60, 300 i 1800 sekund. Uzyskane wyniki badań wskazują, że interakcja napięcie - czas stymulacji ma statystycznie istotny wpływ na liczbę pędów, tempo wzrostu i masę bulw spod jednej rośliny.
EN
Performed preliminary tests concerned the impact of low-voltage (up to 230 V) alternating electric field with 50 Hz frequency and seed-potato stimulation time on potato tuber growth and cropping. Applied electric field had the following intensity values: 312,5, 625, 1250 and 2875 Vxm-1 (due to applied voltage: 25, 50, 100 and 230 V). Exposure time: 1, 5, 60, 300 and 1800 seconds. Obtained test results indicate that the interaction voltage - stimulation time exerts statistically significant influence on sprouts quantity, growth rate and weight of tubers from under one plant.
PL
Celem pracy było określenie wpływu wielkości dawki promieniowania mikrofalowego i czasu jej ekspozycji na ogólny rozwój, plonowanie oraz odporność plonu na uszkodzenia mechaniczne bardzo wczesnych odmian ziemniaka. W doświadczeniu poletkowym jako materiału badawczego użyto dwóch odmian ziemniaków: Aster i Felka. Uzyskane wyniki wskazują, że stymulacja mikrofalowa materiału sadzeniakowego może działać pozytywnie na niektóre procesy życiowe wczesnych odmian roślin ziemniaka. Zależności mierzone wartością współczynnika korelacji liniowej, pomiędzy wielkością dawki promieniowania mikrofalowego a wybranymi parametrami fizjologicznymi obydwu odmian zawierały się w przedziale -0,84 do -0,68.
EN
The purpose of this project was to determine the effect of the microwave radiation magnitude and duration time on a general development, yield and crop resistance for mechanical damage in very early varieties of potatoes. Two varieties of potatoes, named Aster and Felka, were used for research on the experimental field. Experiment results indicated that the microwave stimulation of seed potato material may positively influence some growth processes in early varieties of potatoes. The relations, measured by using linear correlation coefficients between the magnitude of microwave radiation dose and selected physiological parameters of both potato varieties, were contained within the range from -0.68 and -0.84.
18
Content available remote Pre-sowing laser biostimulation of cereal grains
EN
The paper presents the results of studies on the effect of pre-sowing laser biostimulation on the germination process of rye cv. "Dańkowskie Złote" and wheat cv. "Salwa" grain harvested in 2003, 2004 and 2005. The germination capacity, germination rate and the Pieper coefficient were determined. The research was conducted at two germination temperatures, 15°C and 20°C. The seeds were subjected to pre-sowing biostimulation with an He-Ne laser with a power density of P = 4 mW/cm2.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad wpływem przedsiewnej stymulacji laserowej ziarniaków żyta odmiany "Dańkowskie Złote" i pszenicy odmiany "Salwa" (pochodzących ze zbioru w latach 2003, 2004 i 2005) na proces ich kiełkowania. Wyznaczono zdolność i szybkość kiełkowania oraz czas Piepera. Badania przeprowadzono w dwóch temperaturach kiełkowania: 15 i 20°C. Nasiona były przedsiewnie naświetlone światłem lasera He-Ne o powierzchniowej gęstości mocy wynoszącej P = 4 mW/cm2.
PL
W pracy przedstawiony jest problem doboru wspólnej krzywej obrazującej przebieg badanego procesu, gdy mamy do dyspozycji dwie replikacje. Wybrana krzywa powinna być dobrym dopasowaniem dla obu replikacji. Do analizy, na podstawie której zostanie przedstawiony problem dopasowania wspólnej krzywej, wybrano krzywą logistyczną, przy pomocy której daje się oszacować przebieg procesu kiełkowania ziaren zbóż stymulowanych polem magnetycznym. Jako kryterium dobroci dopasowania krzywej zastosowano, często w tym celu wykorzystywany, współczynnik determinacji R2. Podano sposób wstępnej oceny, czy do otrzymanych replikacji daje się dopasować wspólną krzywą logistyczną, która może być oszacowaniem zarówno dla pierwszej, jak i drugiej replikacji. Praca ma na celu przedstawienie różnych możliwości doboru takiej krzywej z wykorzystaniem współczynnika R2 jako kryterium dobroci dopasowania krzywej i zwrócenie uwagi na zaobserwowane własności tych metod.
EN
A problem of fitting a common curve representing examined process, when there are two replications, is presented in the paper. The chosen curve should be good fitted for both replications. Logistic curve, which can be used to estimate sprouting process of corn seeds stimulated with magnetic field, was chosen to illustrate this problem. A determinant coefficient R2 was used as a criterion of goodness of fit. A method of initial estimation, when such a common curve can be fitted, is given. This paper presents different methods of choosing a common curve with coefficient R2 as a criterion and their observed properties.
20
PL
Podjęliśmy próbę wyjaśnienia, w jaki sposób silne impulsowe pole magnetyczne oddziałuje na aktywność proliferacyjną izolowanych limfocytów na stymulacje mitogenami. Wykazano, że ekspozycja limfocytów na pole magnetyczne znacząco hamowała ich aktywność proliferacyjną.
EN
We aimed to find out how the exposure of isolated lymphocytes to a pulsed magnetic field (MF) affected their in vitro proliferative response to mitogenic stimulation. We found that the exposure of lymphocytes to the MFprofoundly inhibited their proliferative response to mitogens.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.