Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 87

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  studium przypadku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Realizacja przedsięwzięć budowlanych jest istotnym procesem ze względu na czynniki społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, jakim musi sprostać. Ważne jest, aby proces ten realizowany był zgodnie z zasadami idei zrównoważonego rozwoju. Wskazane jest, aby budownictwo zrównoważone realizowało zamierzenia, które poddaje się analizie strategicznej. Metoda TOWS-SWOT jest narzędziem, które dzięki swojej wszechstronności i kompleksowości może służyć identyfikacji wpływu otoczenia na przedsięwzięcia budowlane oraz przedsięwzięć na otoczenie.
EN
The implementation of construction projects is an important process due to the social, economic and environmental factors it must face. It is important that this process will be carried out in accordance with the principles of the idea of sustainable development. It is advisable for sustainable construction to implement its objectives, which are subject to strategic analysis. The TOWS-SWOT method is a tool that, due to its versatility and comprehensiveness, can be used to identify the impact of the environment on construction projects and projects on the environment.
2
Content available Adaptacja posadzki przemysłowej
PL
Przeznaczenie pomieszczeń eksploatowanych przez lata ulega zmianie. Wymaga to często wykonania odpowiedniej adaptacji również posadzki przemysłowej. Może się jednak okazać, że podczas prac wykonawczych pojawią się błędy, którym trzeba szybko zaradzić. Opisany przypadek dotyczy modyfikacji metody adaptacji posadzki przemysłowej, w celu uzyskania jak najlepszego efektu, przy zapewnieniu właściwej skuteczności i trwałości zaproponowanego rozwiązania.
EN
The purpose of rooms which have been used for years is subject to change. This often requires the appropriate adaptation of the industrial floor as well. It may turn out, however, that during the execution works there will be errors that need to be quickly corrected. The described case concerns modification of the method of adaptation of industrial flooring in order to obtain the best possible effect, while ensuring proper effectiveness and durability of the proposed solution.
PL
Celem niniejszej pracy jest opisanie przypadku funkcjonowania WOMP w okresie pandemii COVID-19 pod kątem jego przygotowania i reagowania na związane z tym zagrożenia, pozwalających na dalszą, sprawną aktywność. W pierwszej części artykułu autorzy wykorzystali analizę i krytykę piśmiennictwa naukowego. Na tej podstawie dokonano krótkiego wyjaśnienia zjawiska rezyliencji w odniesieniu do placówek opieki zdrowotnej. W kolejnej części – wykorzystano metodę studium przypadku. Posłużono się także metodą syntezy oraz wnioskowania logicznego. Autorzy zaprezentowali wyniki samooceny przeprowadzonej w WOMP pod kątem realizacji strategii odporności. Dodatkowo opisano wybrane przykłady działań wspierających odporność w obszarze szkoleń oraz usług orzecznictwa.
EN
The aim of this study is to describe the case of the WOMP (the Voivodeship Occupational Medicine Center) functioning during the COVID-19 pandemic in terms of its preparation and response to the related threats, allowing for further, efficient activity. In the first part of the article, the authors used the method of analysis and criticism of the scientific literature. On this basis, a short explanation of the resilience phenomenon in relation to health care facilities was made. In the next part – the case study method was used. The method of synthesis and of logical concluding were also used. The authors presented the results of the self-assessment carried out at WOMP in terms of the implementation of the resistance strategy. In addition, selected examples of resilience measures in the area of training and adjudication services were described.
EN
Mercury emissions have become one of the problems in the energy sector in recent years. The currently used mercury removal techniques include: primary, secondary and preliminary methods. However, due to the large variation in the mercury content in hard and brown coal and the different characteristics of power plants, these methods are often not effective enough to meet the new requirements set by BREF/BAT which requires a search for new, high-efficiency solutions. The proposal for a new technology has been developed in the project “Hybrid Adsorption Systems to Reduce Mercury Emissions Using Highly Effective Polymer Components” (HYBREM). The project was implemented by the consortium of SBB Energy SA and ZEPAK Pątnów II Power Plant. An innovative, high-efficiency hybrid technology for purifying exhaust gases from mercury was developed. GORE polymer modules were used as a technology base where, in combination with the injection of solid sorbents, a hybrid technology was developed. To assess the economic efficiency of the similar case as in the HYBREM project model based on OPEX and CAPEX, each method was selected separately. The article focused on the substitution of solid sorbents used in the HYBREM project by zeolite based materials. Modified zeolite X, applied in the project, was derived from fly ash. Preliminary analysis shows that the system of proposed technologies is very cost-competitive compared only to GORE technology. The basic factors are the possibility of recovering zeolites from ash, combined with low investment outlays.
PL
Emisja rtęci w ostatnich latach stała się jednym z problemów sektora energetycznego. Obecnie stosowane techniki usuwania rtęci to: metody pierwotne, wtórne i wstępne. Nie są one wystarczająco skuteczne, aby spełnić nowe wymagania określone przez BREF/BAT, dlatego konieczne jest poszukiwanie nowych, wysokowydajnych rozwiązań. Propozycja nowej technologii została opracowana w ramach projektu „Hybrydowe systemy adsorpcyjne w celu zmniejszenia emisji rtęci za pomocą wysoce skutecznych składników polimerowych” (HYBREM). Projekt został zrealizowany przez konsorcjum SBB Energy SA i Elektrownię Pątnów II. W jego ramach zbudowano innowacyjną, wysokowydajną technologię do oczyszczania gazów spalinowych z rtęci. Zastosowano technologię GORE, która łączy istniejące rozwiązania wykorzystujące wydajne moduły polimerowe oraz system wtrysku stałego sorbentu. Innym rozwiązaniem jest technologia konfiguracji wtrysku sorbentu bez użycia modułów GORE. Aby ocenić efektywność ekonomiczną dla przypadku podobnego jak w projekcie HYBREM, wybrano model oparty na OPEX i CAPEX. Artykuł koncentruje się na zastąpieniu stałych sorbentów stosowanych w projekcie HYBREM materiałami na bazie zeolitów. Zastosowany w projekcie zmodyfikowany zeolit X pochodził z popiołu lotnego. Wstępna analiza pokazuje, że system proponowanych technologii jest bardzo konkurencyjny pod względem kosztów w porównaniu z technologią GORE. Podstawowym czynnikiem sukcesu jest możliwość odzyskiwania zeolitów z popiołu w połączeniu z niskimi nakładami inwestycyjnymi.
PL
Praca stanowi studium przypadku posadowienia obiektu użyteczności publicznej (zespołu szkół) w bezpośrednim kontakcie z wysoką skarpą, zbudowaną z opok kredowych i ich zwietrzelin w udokumentowanym stanie równowagi chwiejnej, niezgodnie z wymaganiami PN-EN-1997-1. Opinię geotechniczną na potrzeby odbudowy budynku zespołu szkół wykonano w październiku 2012 r. Dokumentację geologiczno-inżynierską wykonano w czerwcu 2013 r. Aneks do dokumentacji prac geologicznych wykonano w marcu 2014 r. Projekt budowlany wykonano w lipcu 2013 r. Projekt budowlano-wykonawczy wykonano w grudniu 2013 r. Pozwolenie na budowę uzyskano w październiku 2013 r. Pozwolenie na projekt zamienny uzyskano w lutym 2017 r.
EN
The article is a case study of the foundation of a public facility (school complex) in direct contact with a high escarpment made of chalky rocks and their waste mantles, in a documented state of unstable equilibrium, contrary to the requirements of PN-EN-1997-1. Geotechnical opinion for the needs of reconstruction of the school complex building was completed in October 2012. The geological engineering documentation was prepared in June 2013. Annex to the documentation of geological works was created in March 2014. The construction design was completed in July 2013. The construction and executive design was prepared in December 2013. The building permit was obtained in October 2013. The permit for the replacement project was obtained in February 2017.
EN
In an ever changing business environment it is necessary for management accounting scholars, researchers and practitioners to be able to comprehend and facilitate change. The ability to constantly change research approaches to be appropriate to the research project is important for success. Research indicates that grounded theory and case study are two approaches that can be used in management accounting research. However, rarely used in management accounting research, it has the potential to contribute at all levels of management accounting research. The paper provides an individual account of using this approach. The purpose of this study was to provide guidelines for using a hybrid of grounded theory and case study methodologies in management accounting research.
PL
W ciągle zmieniającym się środowisku biznesowym konieczne jest, aby naukowcy z dziedziny rachunkowości zarządczej, badacze i praktycy byli w stanie zrozumieć i ułatwić zmianę. Zdolność do ciągłej zmiany podejść badawczych w celu dostosowania ich do projektu badawczego jest bardzo ważna dla sukcesu. Badania wskazują, że ugruntowana teoria i studium przypadku to dwa podejścia, które można zastosować w badaniach rachunkowości zarządczej. Jednak rzadko stosowane w rachunkowości zarządczej badanie ma potencjał, aby przyczynić się do badań na wszystkich poziomach rachunkowości zarządczej. Artykuł przedstawia indywidualne podejście do stosowania tego podejścia. Celem tego badania było przedstawienie wytycznych dotyczących stosowania mieszanki ugruntowanej teorii i metodologii studium przypadku w badaniach rachunkowości zarządczej.
PL
Przedstawiono przykład nieuzasadnionych odstępstw wykonawczych w realizacji konstrukcji budowlanych w stosunku do opracowań projektowych. Stwierdzono, że w praktyce budowlanej każde odstępstwo od założeń projektowych, a w szczególności zmiana parametrów geometrycznych konstrukcji komina, może doprowadzić do realnego zagrożenia katastrofą budowlaną.
EN
An example of unjustified executive deviations in building constructions in relation to design studies is presented. It was found that in construction practice any deviation from the design assumptions, and in particular a change in the geometrical parameters of the chimney construction, could lead to a real risk of a construction disaster.
EN
In recent years automatic classification employing machine learning seems to be in high demand for tele-informatic-based solutions. An example of such solutions are intelligent transportation systems (ITS), in which various factors are taken into account. The subject of the study presented is the impact of data pre-processing and normalization on the accuracy and training effectiveness of artificial neural networks in the case of pavement condition classification. First, audio parametrization process is shortly described and then the most commonly used methods of data normalization are recalled. Examples of analyses are shown, along with conclusions on application of neural networks to pavement moisture condition classification. A neural network based on the Java Neuroph library was designed. Training time and the network evaluation efficiency of the data without and with normalization performed were shown and analyzed. As it turns out, the Z-score normalization is the most accurate, and also the fastest one for the dataset gathered.
PL
Automatyczna klasyfikacja wykorzystująca algorytmy uczenia maszynowego wymaga zastosowania rozwiązań teleinformatycznych. Przykładem takich rozwiązań są inteligentne systemy transportowe (ITS), w których brane są pod uwagę różne czynniki. Przedmiotem niniejszych badań jest wpływ wstępnego przetwarzania danych i normalizacji na dokładność i skuteczność treningu sztucznych sieci neuronowych w przypadku klasyfikacji stanu nawierzchni. W pierwszej kolejności krótko opisano proces parametryzacji sygnałów fonicznych, a następnie przywołano najczęściej używane metody normalizacji danych. Przedstawiono przykłady analiz wraz z wnioskami dotyczącymi zastosowania sieci neuronowych do klasyfikacji stanu nawierzchni. Zaprojektowano sieć neuronową w oparciu o bibliotekę Neuroph w języku Java. Zbadano czas treningu oraz skuteczność sieci dla danych bez obróbki, oraz stosując opisane metody normalizacji danych.
EN
According to the information presented by the Ministry of Health, public hospital liabilities at the end of 2017 amounted to over 11 billions zł. Despite reforms implemented in the health care sector (including: laws enhancing restructuring and adaptation activities, support programs for hospitals and local government units from the support of state budget, changes in the method of financing health services and the implementation of the law favoring commercialization etc.) in relation to the debt of 2003 (first period of data collection) liabilities of public hospitals increased by 63.3%. Therefore, it is important to carefully analyze the mechanisms that increase the liabilities of hospitals, and thus observe the activities undertaken in hospitals as a result of systemic changes.
PL
Według danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Zdrowia zobowiązania szpitali publicznych na koniec roku 2017 wyniosły ponad 11 mld zł. Mimo licznych reform w sektorze ochrony zdrowia (m.in.: ustawa o działalności leczniczej, programy wsparcia szpitali i jednostek samorządowych z budżetu państwa itp.) zobowiązania szpitali publicznych wzrosły o 63,3% w stosunku do zadłużenia z roku 2003 (pierwszy okres gromadzenia danych). Istotne zatem jest poddanie analizie mechanizmów powodujących wzrost zobowiązań wśród szpitali, a tym samym obserwacja podejmowanych przez nie działań w odpowiedzi na zmiany systemowe. W nin. artykule do tego celu posłużono się studium przypadku.
PL
Celem opracowania jest identyfikacja zakresów współpracy międzysektorowej na przykładzie świadczenia usługi e-zdrowia o nazwie bransoletka życia. Przesłanką podjęcia tematu jest nierozpoznane w pełni współdziałanie w nowych rozwiązaniach z e-zdrowia, charakteryzujących się złożonością organizacyjno-technologiczną. Wykorzystując model potrójnej helisy, przeprowadziliśmy analizę relacji współpracy między zidentyfikowanymi podmiotami z uwzględnieniem wymiarów bliskości organizacyjnej. W wyniku przeprowadzonego badania, oprócz samej identyfikacji ram współpracy, wskazaliśmy na bariery kooperacji oraz sformułowaliśmy rekomendację ich przezwyciężania wraz z kierunkami przyszłych badań.
EN
The objective of the paper is the identification of common areas of intersectoral cooperation on the example of elderly medical alert devices. The justification of tackling the research problem is not fully recognized cooperation in new e-health solutions which are characterized by organizational and technological complexity. We used triple helix model and we analyze cooperation relations between identified institutions applying criteria of organizational proximity. The results of research, among identified cooperation framework, cover cooperation barriers. We formulated recommendations to overcoming them and defined future direction of research.
PL
W szpitalach psychiatrycznych końca XIX i początku XX wieku w Europie ogrody i kompozycje parkowe pełniły ważną rolę terapeutyczną, zarówno jeśli chodzi o kształtowanie zieleni ozdobnej, jak i użytkowej, która pozwalała na terapię pracą. Kompleksy szpitalne podlegały rozmaitym przemianom wynikającym między innymi z rozwoju psychiatrii oraz bieżących potrzeb. Dobudowywano nowe obiekty służące potrzebom chorych w obrębie ograniczonego obszaru szpitala kosztem zieleni. W wyniku studiów historycznych zaczęto doceniać ich znaczenie w historii medycyny i wartość zabytkową, co wynika również z mniej stygmatyzującego postrzegania chorób psychicznych. Wiele z tych placówek pełni nadal funkcje lecznicze, a te które zlikwidowano, są adaptowane do nowych funkcji i wciąż stanowią atrakcyjne zespoły architektoniczno-krajobrazowe. Artykuł prezentuje studia przypadków dawnych szpitali dla nerwowo chorych, w których w projektach rewaloryzacji szczególną rolę odgrywa reinterpretacja i rozwinięcie pierwotnej kompozycji ogrodowej. Przykład Arboretum w Heppenheim an der Bergstraße odnosi się do adaptacji szpitala zbudowanego w systemie korytarzowym w II poł. XIX wieku, zaś Parco di San Giovanni w Trieście to dawny szpital pawilonowy z początku XX wieku.
EN
In mental hospitals at the end of the 19th and the beginning of the 20th century in Europe, gardens and parks served an important therapeutic role, with regard to shaping both decorative and utility greenery which allowed for occupational therapy. Hospital complexes underwent various transformations resulting from e.g. the development of psychiatry and current needs. New objects to serve the patients’ needs were added within the limited space of the hospital at the expense of greenery. As a result of historical studies their significance for the history of medicine and historic value began to be appreciated, which is also a consequence the less stigmatizing perception of mental disorders. Many of those institutions still fulfil their therapeutic functions, and those that were closed down have been adapted to new functions and still constitute attractive architectoniclandscape complexes. The article presents case studies of former lunatic asylums, in the restoration projects of which a particular role is played by reinterpretation and development of the original garden composition. The example of the Arboretum in Heppenheim an der Bergstraße describes an adaptation of a hospital built in the corridor system in the 2nd half of the 19th century, while Parco di San Giovanni in Trieste is a former pavilion hospital from the beginning of the 20th century.
PL
Budowle systemów łączności policji, straży pożarnej oraz systemu ratownictwa medycznego z czasem wymagają przebudowy z uwagi na zmiany systemów łączności. W referacie przedstawiono kilka wybranych problemów związanych z przebudową lub wymianą tych budowli osadzonych na budynkach.
EN
Construction of communication systems for the police, fire service and emergency medical system over time requires reconstruction due to changes in communication systems. The paper presents a few selected problems related to the reconstruction or replacement of these buildings deposited on buildings.
EN
This study tackles the question: Do very high-resolution convective-permitting regional climate model (RCM) simulations add value compared to coarser RCM runs for certain extreme weather conditions, namely strong wind and storm situations? Ten strong storm cases of the last two decades were selected and dynamically downscaled with the RCM COSMO-CLM (24 and 2.8 km grid point distance). These cyclones crossed the high-resolution model domain, which encompasses the German Bight, Northern Germany, and parts of the Baltic Sea. One storm case study (storm Christian of October 2013) is discussed in more detail in order to analyze the smallscale storm features and the associated potential added value of the high-resolution simulation. The results indicate an added value for atmospheric dynamical processes such as convective precipitation or post-frontal cloud cover. The multiple storm analysis revealed added value for the high-resolution regional climate simulation for 10 m wind speed, mean sea level pressure, and total cloud cover for most storms which were examined, but the improvements are small. Wind direction and precipitation were already well simulated by the coarser RCM and the higher resolution could often not add any value for these variables. The analysis showed that the added value is more distinct for the synoptic comparisons than for the multiple storm study analyzed with statistical measures like the Brier Skill Score.
EN
In view of the tendency of the continuous increase in the number of orders for various products, especially those technologically specialized, it is necessary to properly shape production processes in order to gain a competitive advantage. The article has a theoretical and cognitive character. The theoretical considerations, which constitute the introduction to the presented subject matter, are supplemented by a case study, in which the analysis of production processes was made within various forms and types of production on the example of a manufacturing and trading enterprise from the automotive sector.
PL
Wobec tendencji nieustannego wzrostu liczby zamówień różnorodnych wyrobów, szczególnie tych wyspecjalizowanych technologicznie, zachodzi konieczność odpowiedniego kształtowania procesów produkcyjnych, aby dzięki temu uzyskać przewagę konkurencyjną. Artykuł posiada charakter teoretyczno-poznawczy. Uzupełnieniem teoretycznych rozważań, stanowiących wprowadzenie do przedstawianej tematyki, jest studium przypadku, w którym dokonano analizy procesów produkcyjnych w ramach różnych form i typów produkcji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego branży motoryzacyjnej.
15
PL
W artykule omówiony został wypadek do jakiego doszło podczas obsługi wibroprasy do produkcji bloczków betonowych. Wskazano okoliczności wypadku i jego przyczyny. Zwrócono uwagę na konieczność rzetelnego stosowania przepisów dotyczących minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji maszyn używanych.
EN
Paper discussed an accident that occurred during the use of concrete block making machine for concrete blocks. The circumstances of the accident and its causes were indicated. Attention is paid to the necessity of reliable application of the provisions regarding minimum requirements for the safety of exploitation of used machines.
PL
W artykule przedstawiono ogólną ocenę ryzyka dla zadań wykonywanych w trakcie dnia roboczego na stanowisku kierowcy autobusu. W tym celu omówiono studium przypadku wybranego kierowcy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie. Pomiaru procesu pracy na tym stanowisku dokonano za pomocą metody obserwacji fotografii dnia roboczego oraz inwentarza zadań pracownika. Następnie zidentyfikowano główne zagrożenia występujące podczas wykonywania czynności pracy oraz określono wartość ryzyka za pomocą wybranej metody.
EN
In the article the general risk assessment for tasks, which are perform during the working day by the bus driver was presented. For this purpose the case study of the chosen bus driver of the Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne in Czestochowa was discussed. The measurement of work process at this position was made using the photo's observation method of working days and employee tasks’ s questionnaire. Afterwards the main risks, which occur during the working day were identified and the risk value using the chosen method were defined.
EN
This article was inspired by the changes in the functional and spatial planning of urban housing estates built after 2000. Modern design does not consider backyards as common areas, accessible for all inhabitants or, above all, as a playground for carefree and safe activities for children, which would provide them with opportunities to make first social contacts, interact with nature as well as enjoy physical activity and sensory experiences. The research area is located in the district of Grochów, a part of Warsaw situated within the pre-war city limits, which, previously rather lethargic, has been going through rapid and significant changes of the nature and appearance of its buildings.
PL
Przyczynkiem do napisania artykułu są zmiany funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania posesji w zabudowie wielorodzinnej powstającej po 2000 roku. Współczesne projekty nie uwzględniają podwórza jako terenu wspólnego, dostępnego dla wszystkich mieszkańców, ale głównie będącego miejscem beztroskiej i bezpiecznej zabawy dzieci, nawiązywania przez nie pierwszych kontaktów społecznych, kontaktu z naturą oraz aktywności fizycznej i doznań sensorycznych. Poligonem badawczym jest położona w obrębie przedwojennych granic Warszawy dzielnica Grochów, która - dotychczas uśpiona - przechodzi szybkie i istotne zmiany wyglądu oraz charakteru zabudowy.
PL
W artykule autorzy skupili się na problemie oceny niezawodnościowej procesów produkcyjnych. Analizy niezawodności procesów produkcyjnych wymagają uwzględnienia wielu różnych czynników oraz uwarunkowań. W związku z tym, opierając się na opracowanej wielowymiarowej definicji niezawodności procesu produkcyjnego, przedstawiono przegląd literatury z obszaru inżynierii niezawodności systemów produkcyjnych. Następnie na podstawie studium przypadku wskazano możliwości implementacji opracowanego podejścia. Pracę kończy podsumowanie oraz wskazanie dalszych kierunków prac badawczych.
EN
In the paper, the authors focus on the problem of reliable performance of production processes. Reliability analyses of production systems involve considering many different factors and requirements. Therefore, based on the authors’ developed multidimensional definition of production process reliability, a brief literature review in reliability engineering of production systems is provided. Next, a short case study indicates the implementation possibilities of the developed approach. The work ends with a summary and directions for further research.
19
Content available Postfundationalism and business ethics
EN
The study deals with the current development of business ethics as well as with actual discourse in Slovakia and abroad. In principle, there is a stronger trend in the application of methodical paradigms within the so-called weak peoples. In this context, it is not just about ethical coherence, contextualism and communitarism, but also about postfundationism. To reflect on the need for changes in the intentions of the postfundation paradigm we have directed our knowledge of the study of business ethics in the world as well as in Slovakia. The idea of postfundation and casualty becomes an important inspiration for the further development of business ethics in Slovakia as recognized methods in education and business ethics to gain the prestige in business practice.
PL
Artykuł dotyczy aktualnego rozwoju etyki biznesu, a także aktualnego dyskursu na Słowacji i za granicą. W zasadzie istnieje silniejszy trend w stosowaniu metodycznych paradygmatów w tak zwanych słabych narodach. W tym kontekście chodzi nie tylko o spójność etyczną, kontekstualizm i komunitaryzm, ale także o postfundacjonizm. Aby zastanowić się nad potrzebą zmian w założeniach paradygmatu postfundacyjnego, skierowaliśmy naszą wiedzę na temat studiów nad etyką biznesu na świecie, a także na Słowacji. Idea postfundacji stała się ważną inspiracją do dalszego rozwoju etyki biznesowej na Słowacji jako uznanych metod edukacji i etyki biznesowej, aby zyskać prestiż w praktyce biznesowej.
PL
Głównym celem niniejszego artykułu jest identyfikacja kluczowych działań producentów znajdujący się na ścieżce serwicyzacji w łańcuchu dostaw na rynku business-to-business (B2B). W badaniach została wykorzystana jedna z metod podejścia jakościowego – studium przypadku. Badania zostały przeprowadzone w przedsiębiorstwie dostarczającym produkty, usługi i rozwiązania automatyki przemysłowej. Przyjęto, że ze względu na rosnący zakres usług, które producenci umieszczają w swojej ofercie, oraz rosnącą rolę interakcji z pośrednikami, konkurentami i klientami można wskazać działania, które mogą być dla nich kluczowe. Artykuł zakończono wnioskami ze wskazaniem kierunków dalszych badań.
EN
The main purpose of the paper is identify the key actions of servitising manufacturers in the supply chain market business-to-business context. The chosen method for this paper is an explorative, in-depth, single case study. It adopts a case study in the product-service supply network of multinational company operates in in the field of industrial automation and dedicated IT solutions for its products. It was assumed that due to the growing range of services offering by producers and the increased role of interaction with intermediaries, competitors and customers, one can specifies activities that are crucial for them. At the end of the paper, the conclusions in terms of the theoretical contributions and managerial implications are presented.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.