Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strumień objętości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy zaprezentowano aktualny stan wiedzy w zakresie bezpiecznego wymiarowania hydraulicznego kanałów, zgodnie z najlepszą dostępną wiedzą techniczną. Omówiono trzy metody obliczeń przepływów cieczy w kanałach: metodę opartą na uniwersalnym wzorze Colebrooka-White’a z zastępczą chropowatością (k) – zalecaną przez normę PN-EN 752; metodę opartą na wzorze Manninga ze współczynnikiem szorstkości (n) – dla przepływów turbulentnych w strefie kwadratowego prawa oporów oraz metodę opartą na zmienionej postaci wzoru Manninga – z zastępczą chropowatością (k), zalecaną przez normę PN-EN 752 dla tej strefy. Sformułowano także zalecenia do doboru parametrów hydraulicznych kanałów ściekowych i deszczowych.
EN
The paper presents the current state of knowledge in the field of safe hydraulic dimensioning of channels, in accordance with the best available technical knowledge. Three methods of calculating liquid flows in channels are discussed: a method based on the universal Colebrook-White formula with substitute roughness (k) – recommended by the PN-EN 752 standard; the method based on the Manning formula with the coefficient of roughness (n) – for turbulent flows in the square zone of the resistance law; and a method based on the changed form of the Manning formula – with substitute roughness (k), recommended by the PN-EN 752 standard for this zone. Recommendations for the selection of hydraulic parameters for sewage and rain channels were also formulated.
PL
Pomiar strumienia płynu w przewodach zamkniętych o różnych przekrojach jest jednym z najważniejszych pomiarów występujących w przemyśle. i instytucjach badawczych. Warunkiem koniecznym dla prawidłowego wykonania pomiaru strumienia jest prawidłowy montaż przepływomierzy w rurociągu.
EN
Measurement of the fluid stream in closed ducts with different cross-sections is one of the most important measurements occurring in industry and research institutions. A prerequisite for a proper flow measurement is the use of flow meters that are appropriate.
PL
Tematyka artykułu dotyczy stanowiska przeznaczonego do badań przepływu za elementami armatury hydraulicznej zaburzającymi przepływ. Badania wykonywane są na specjalnym stanowisku, przystosowanym do wykonania przepływu przy pomocy różnego rodzaju przepływomierzy. Wszystkie zastosowane na stanowisku rodzaje przepływomierzy mają zastosowanie w przemyśle, ale do tej pory nie określono błędu jakim są obarczone przy niezastosowaniu zaleceń montażowych. Celem aktualnych badań jest określenie błędu pomiarowego przepływomierzy ultradźwiękowych z głowicami nakładanymi na rurociąg, kiedy pomiar wykonywany w różnych płaszczyznach rurociągu jest za łukiem hamburskim o promieniu równym dwóm średnicom nominalnym rurociągu. Wykonano pomiar w różnych odległościach od łuku hamburskiego oraz w różnych położeniach głowic ultradźwiękowych na obwodzie rurociągu. Głowice zostały usytuowane na rurociągu co 30 stopni, tzn. pod kątem 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 i 330 stopni.
EN
This Article applies stand for flow tests after hydraulic fittings, that disturb flow. The tests are carried out on special stand, adapted to use various types of flowmeter. All types of flowmeters used to on these stand are generaly use in industry, but to this time the measurement error is not specify when the mounting recommendations were not use. The aim of actually research is determine of measurement error of ultrasonic flowmeters with clamp-on sensor on pipeline, when measure in different after short radius bend 90° with radius is two nominal dimension. The measurement made at different distances after diffuser at different positions of ultrasonic sensors around the circumference on the pipe. The heads are arranged on pipeline at 30 degrees, for example at 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 and 330 degrees.
PL
Podczas pomiarów bilansowych maszyn i urządzeń energetycznych pracujących w trybie ciągłym często konieczny jest pomiar strumienia objętości medium płynącego w instalacji. W omawianych instalacjach częstokroć występują duże średnice rurociągów, a co za tym idzie konieczne jest zwiększenie wymaganych przez producentów przepływomierzy odcinków prostych niezbędnych do przeprowadzenia pomiaru. Ze względu na występujące zaburzenia w pracy przedstawione zostaną wstępne wyniki badań dotyczących pomiarów przepływów w niestandardowych warunkach z wykorzystaniem bezkontaktowej metody ultradźwiękowej.
EN
During the measurements the balance of machinery and power equipment operating in continuous mode is often necessary to measure the volume flow of the fluid flowing in the system. In these systems there are often large inner diameters of pipelines and it is therefore necessary to increase straight sections needed to carry out the measurement the flow and required by manufacturers of ultrasonic flowmeters. Due to the disturbances occurring in the presentation will be presented preliminary results of research on flow measurements in non-standard conditions using a non-contact ultrasonic method.
5
Content available remote Wpływ gęstości medium na ciśnienie wyjściowe reduktora średniego ciśnienia
PL
W artykule przedstawiono sposób przeliczania strumienia objętości gazów oraz korelację między gęstością medium a charakterystykami przepływu reduktora średniego ciśnienia.
EN
The article demonstrates how to convert a stream of gas volume and the correlation between gas density and the characteristics of the flow of a medium pressure reducing regulator.
PL
Tematyka artykułu dotyczy ultradźwiękowych pomiarów strumienia objętości w badaniach bilansowych instalacji hydraulicznych. Rozpatrywanym problemem jest wykonanie pomiaru za dyfuzorem w różnych płaszczyznach rurociągu poziomego. Wykonano pomiar w różnych odległościach od dyfuzora oraz w różnych położeniach głowic ultradźwiękowych na obwodzie rurociągu. Głowice zostały usytuowane w pierwszej ćwiartce rurociągu co 30 stopni, tzn. pod kątem 0, 30, 60 i 90 stopni. Wykonano obliczenia odchylenia standardowego oraz współczynnika poprawkowego eliminującego błędy wskazania przepływomierza, związane z występującymi zaburzeniami.
EN
This Article applies ultrasonic measurement of the flow rate in the study of balance sheet hydraulic system. Considered problem is to measure the diffuser in different planes of horizontal pipeline. The measurement made at different distances after diffuser at different positions of ultrasonic probes around the circumference on the pipe. The heads are arranged in the first quadrant of the pipeline at 30 degrees, for example at 0, 30, 60 and 90 degrees. Taken calculate the standard deviation and coefficient of correction to eliminate errors indicate flowmeter related from occurring disorders.
PL
Artykuł zawiera rozważania na temat uwzględnienia kształtu i wysokości spągu w polu przekroju poprzecznego wyrobiska prowadzonego w obudowie typu ŁP. W artykule omówiono eksperyment polegający na zmierzeniu wysokości i szerokości przekroju oraz pomiarze wysokości spągu w wielu punktach. W konsekwencji zaproponowano wzór w oparciu o który można wyznaczać współczynnik kształtu obudowy w przypadku nierównego spągu.
EN
The article consists of considerations about the shape and height of floor in measured area of cross-section of mine gallery with arched support. In the article the author considered the experiment consisting of measured height, width and floor shape in many points. In consequence the author presents equation which would be helpful in correction of area shape coefficient.
PL
Pomiary przepływu są bardzo ważne w przemyśle. Przepływomierze próbkujące to urządzenia, których można użyć do pomiaru przepływu w sytuacji, gdy nie ma możliwości użycia całoprzewodowych, uwzględniając techniczne i ekonomiczne warunki. W przypadku, gdy używamy matematycznych modeli czujnika oraz matematycznych modeli obiektu, istnieje możliwość teoretycznej analizy optymalnego położenia czujnika w rurociągu.
EN
Flow-rate measurements have very important meanings in industry. The sampling flowmeters are devices which can be used for measuring the flow-rate in situations where full-bore flowmeters cannot be used for technical or economical reasons. When we use a mathematical model of a sensor and a mathematical model of an object, we can theoretically optimize the position of the sensor in the pipe.
9
Content available remote Ryzyko użytkowania reduktorów średniego ciśnienia
PL
W artykule przeanalizowano ryzyko związane z bezpieczeństwem technicznym występujące w cyklu życiowym reduktorów średniego ciśnienia. Omówiono pracę reduktora i wskazano przyczyny awarii.
EN
The risks associated with safety occurring in the life cycle of medium pressure regulators, were analyzed in the presented article. The work of a medium pressure regulator was described and causes of failure were discussed.
PL
Tematyka artykułu dotyczy ciągłych pomiarów strumieni objętości płynu w rurociągu za pomocą przepływomierza tarczowego. Dla trzech różnych tarczek wyznaczono charakterystyki przepływomierza oraz współczynniki przepływu, również w przypadku umiejscowienia przepływomierza przed i za kolanem. Dla tych dwóch miejsc zamontowania obliczono błędy pomiaru strumienia objętości w porównaniu do wzorcowego pomiaru strumienia za pomocą zwężki podwójnej.
PL
Rozpylacze szczelinowe oraz ich modyfikacje są powszechnie stosowanymi elementami w urządzeniach do oprysku, szczególnie w opryskiwaczach polowych. Aby uzyskiwać pożądane efekty pracy płaskostrumieniowych rozpylaczy szczelinowych, należy poznać wpływ ich parametrów konstrukcyjnych na równomierność wypływu cieczy i rozkład prędkości strumienia. Celem pracy było określenie rozkładu prędkości wypływu cieczy i gęstości strumienia objętości w dowolnym punkcie dyszy rozpylacza szczelinowego. Do badań wybrano rozpylacz szczelinowy Albuz Blue. Określono jego podstawowe parametry, a obliczeń teoretycznych dokonano, przyjmując model przepływu jednowymiarowego. Przeprowadzone badania wykazały, że parametry te zmieniają się od wartości minimalnej na skraju dyszy do wartości maksymalnej w jej centrum, a dynamika ich zmienności zależy od wymiarów rozpylacza i parametrów przepływu. Modelując kształt dyszy lub odpowiednie parametry przepływu w części sferycznej rozpylacza, można wpływać na jakość oprysku.
EN
Flat fan sprays and their modifications are widely-used elements in crop-sprayers and especially in field crop-sprayers. A crucial disadvantage of this spray is an uneven layout of the liquid in the spray. To obtain the desired work effects of flat fan sprays it is necessary to get to know the influence of construction parameters on the evenness of the liquid flow and the possibility of its modeling. The aim of this study is to define both the stream density and liquid flow rate at any point of a spray nozzle. The conducted study revealed that the liquid flow rate from the flat-fan spray is different and changes from a minimal value at the end of the nozzle to the maximal value in its central part. The amount of the liquid coming out of the flat-fan spray depends on the flux point. In the center of the nozzle a large part of the liquid comes out while in the extreme external parts the flux is minimal. Modeling the shape of the nozzle we may alter the layout of the liquid flow density, and thus, we may affect the evenness of the spraying.
EN
This paper presents results of experimental tests on a laboratory stand equipped with a linear module equipped with a stepper motor that allows traversing the test section with a Prandtl tube in steps of 2.00 mm. The study was conducted for the vertical and horizontal positions and differential distances from a disturbing flow element, which was butterfly valve.
PL
W artykule przedstawiono metodykę i wyniki badań strumienia objętości powietrza na stanowisku do badań porównawczych metodą odniesienia i metodami polowymi w Laboratorium LFS ITB zgodnie z procedurą nr LFS-004/1/09-2010, która umożliwia badania porównawcze. Opisano stan uregulowań normatywnych w zakresie badania strumienia objętości powietrza nawiewników i wywiewników. Przedstawiono stosowane metody pomiaru w ramach procedury LFS-004/1/09-2010. Opisano stanowisko z zestawem PANDA do badań porównawczych oraz podano charakterystyki metrologiczne zastosowanych przyrządów odniesienia i polowych. Wybrano eksperymentalnie optymalną odległość przekroju pomiarowego od elementu zaburzającego przepływ powietrza. Dokonano kalibracji stanowiska pomiarowego z zestawem PANDA. Podano wyniki badań porównawczych oraz oszacowano niepewności pomiaru trzech rożnych wartości strumienia objętości powietrza trzema metodami. Obliczono wskaźniki charakteryzujące porównania z metodą odniesienia En oraz oszacowano wzajemną równoważność pomiarów przyrządami do badań polowych, na podstawie testu DoE.
EN
In the article the methodology and test results of air flow rates on the stand for the comparison tests of field measuring instruments, performed at the LFS ITB Laboratory by the reference and field methods, according to the test procedure no. LFS-004/1/09-2010, were presented. The state of standard settlements in the scope of air flow rate tests of supply and exhaust air terminal devices were described. The applied measuring methods within the LFS-004/1/09-2010 procedure were presented. The stand for the comparison tests with PANDA system and measuring characteristics of applied instruments were described. The optimal distance from the flow disturbing element was chosen experimentally. The calibration of the test stand with PANDA system was made. The results of comparison tests were given and the uncertainties of three methods of air flow rate measurements were evaluated. The factors characterizing the correctness of the comparison measurements (En) were calculated and the degree of equivalence for instruments (DoE) was evaluated.
PL
W artykule przedstawiono badania prototypu przepływomierza do pomiaru strumienia objętości cieczy, pomiaru opartego na metodzie stosowanej w anemometrii laserowej. Budowę prototypu poprzedziły prezentowane tutaj badania symulacyjne części przepływowej przepływomierza. Wyniki badań symulacyjnych posłużyły do zaplanowania pomiarów w taki sposób, aby przy minimalnej liczbie pomiarów obliczyć prędkość średnią cieczy. Wykonano zaprojektowany prototyp przepływomierza oraz przeprowadzono serię pomiarów sprawdzających. Z obliczeń numerycznych i pomiarów wynika, że bez wzorcowania można uzyskać niepewność pomiaru strumienia na poziomie (0,5 - 3)% wartości zmierzonej dla zakresu pomiarowego 100:1. Dla wariantu przepływomierza, w którym wykorzystano opracowany przetwornik o najlepszych właściwościach, uzyskano błąd pomiaru strumienia na poziomie 0,5% po wzorcowaniu przy odcinku prostoliniowym (40÷ 50)D.
EN
The paper presents research on a prototype flow meter for liquid volume measurements using a method applied by laser anemometry. The prototype construction was preceded by simulation studies of a hydraulic part of the flow meter. The results of simulation enabled to plan measurements in such a way that an average liquid velocity could be computed at a minimal number of measurements. The designed prototype flow meter has been constructed and a series of verifying measurements have been carried out. From the calculation results and measurement it appears that without calibration we can obtain an uncertainty of the flow measurements (0.5+3)% for the range 100:1. For a flow meter using the designed transducer with the best properties measuring errors 0.5% with (40-=-50)D straight section (after calibration) have been obtained.
PL
Prowadzono badania porównawcze anemometrów skrzydełkowych oraz dwóch rodzajów czujników termoanemometrycznych do pomiaru wektora prędkości; drutowych i z termistorami PT100. Pomiary realizowano w tunelu aerodynamicznym i wyrobiskach kopalni – chodniku i kanale ściany. W warunkach laboratoryjnych było możliwe wzorcowanie czujników bezpośrednio przed i po porównaniach. Daje to podstawę do ilościowych porównań. W warunkach kopalnianych nie było możliwości wzorcowania czujników, co zwiększało niepewność pomiaru termoanemometrami, które cechuje znaczna wrażliwość wskazań na warunki środowiskowe. Rejestracje stanów przejściowych ukazały znaną z literatury wolniejszą reakcję anemometrów skrzydełkowych na spadek prędkości niż na jej wzrost. Pomiary laboratoryjne nie wykazały jednak znaczącej tendencji anemometrów skrzydełkowych do zawyżania wskazań wskutek fluktuacji prędkości. Pomiary w kopalni dostarczyły informacji o poziomie fluktuacji przepływu, co pozwala na przybliżone oszacowanie składowej niepewności pomiaru związanej z fluktuacjami przepływu. Przeprowadzono walidację systemu wielopunktowego pomiaru pola prędkości, umożliwiającego wyznaczanie strumienia objętości przepływającego powietrza. System został zamontowany w komorze tunelu aerodynamicznego, a następnie porównano wyniki pomiarów odnosząc je do wielkości strumienia przepływającego przez komorę pomiarową tunelu. Czujniki systemu były zlokalizowane w bliskiej odległości do prostownicy strumienia znajdującej się na wlocie do tunelu, a więc w obszarze w którym można spodziewać się występowania fluktuacji powietrza. W celu uzyskania nowych możliwości badań w środowisku kopalni głębinowej, skonstruowany został czujnik termoanemometryczny wykorzystujący równoległe elementy PT100, umożliwiający pomiar wektora prędkości w płaszczyźnie.
EN
Comparative analyses was performed of vane anemometers and two types of wire sensors intended for measurements of velocity vectors: a hot- wire anemometer and that comprising thermistores PT100. Measurements were implemented inside a wind tunnel, in the mine heading and in the face region. Sensors in laboratory conditions were calibrated prior to and after the comparative tests, thus enabling the quantitative comparison. In the mines such calibration procedure was not possible, which further enhanced the uncertainty involved in hot-wire measurements as the hot-wire sensors are most sensitive to ambience conditions. Recordings of transients revealed a phenomenon already reported in literature, i.e. the slower response of vane anemometers to velocity decrease than increase. Laboratory tests, however, did not reveal major tendency of the vane anemometers’ readings to become too high due to velocity fluctuations. Measurements taken in the mine provided data on the level of flow fluctuations, enabling us to estimate the uncertainty component associated with flow fluctuations. The system implementing multi-point measurement of velocity fields was subjected to the validation procedure. The system, which allows for finding the volumetric flow rates of passing air, is mounted in the test chamber inside the wind tunnel. The measurement data were then compared by relating them to airflow rates in the test chamber. Sensors making up the system were located at a close distance to the straightening vane installed at the inlet to the wind tunnel, in the region where it is reasonable to expect airfl ow fluctuations. To facilitate the testing in the mine conditions, a hot-wire sensor was engineered utilising parallel elements PT100, to enable the measurements of velocity vectors in that plane.
16
Content available Zwężka cylindryczna w pyłomierzu
PL
W artykule podano budowę pyłomierza grawimetrycznego EMIOTEST 2598 służącego do pomiaru stężenia pyłu i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych z procesów technologicznych i operacji technicznych. Przedstawiono rozwiązanie podsystemu pomiaru aspirowanego strumienia objętości z zastosowaniem zwężki pomiarowej typu cylindrycznego. Omówiono sposób wyznaczenia stałej zwężki Kv, na stanowisku do wzorcowania strumienia objętości w Laboratorium Wzorcującym firmy EMIO we Wrocławiu.
EN
The paper describes the construction of a gravimetric dust meter EMIOTEST 2598 which measures dust concentration and the stream of dust mass in waste gases from technological processes and technical operations. There is presented the technical solution of a subsystem for aspirated flow volume measurement using a cylindrical measuring orifice. Such a solution is used in the gravimetric dust meter EMIOTEST 2598 manufactured by EMIO. It was justified why this type of orifice was applied. The way of determining the orifice constant Kv was discussed. This determination was performed at the stand for calibrating the volume flow in the EMIO laboratory in Wroclaw, Poland. The conditions for application of the orifice to devices measuring the volume flow are given.
17
Content available remote Laboratorium pomiaru poziomu i strumienia płynu w kanałach otwartych
PL
Poniższy artykuł opisuje projekt oraz możliwości badawcze i dydaktyczne stanowiska do pomiaru poziomu i strumienia płynu w kanałach otwartych. Stanowisko to zostało zaprojektowane pod kątem wykorzystania ultradźwiękowego przetwornika poziomu, z funkcją pomiaru strumienia płynu za pomocą przelewów mierniczych.
EN
The article below describes a project and didactic possibilities of the stand to measure the level and flow In the open canals. This stand was designed in order to take advantage of the ultrasound level measurement device, that has also a function of measuring the flow with the help of wires.
PL
W artykule przedstawiono problematykę pomiarów prędkości przepływu powietrza w chodnikowych wyrobiskach górniczych znajdujących się w rejonach ścian wydobywczych. Podstawowym celem takich pomiarów jest uzyskanie wiedzy o wielkości strumienia powietrza przepływającego przez ścianę. Jest to jedna z najbardziej pożądanych informacji w procesie wentylacji kopalni, umożliwiająca podejmowanie decyzji pozwalających na zapewnienie bezpieczeństwa załogi oraz prawidłowych prac eksploatacyjnych złoża. Badania pomiarowe wykonano stosując różnego typu przyrządy i różne techniki pomiaru. Wykorzystano anemometry ręczne, stacjonarne oraz system wielopunktowego pomiaru prędkości przepływu, który stanowił metrologiczny układ odniesienia dla analizowanych wyników. Użyte przyrządy pomiarowe były najnowszymi konstrukcjami jakie wykorzystuje się na polskich kopalniach i w pracach badawczo-naukowych Instytutu Mechaniki Górotworu PAN. Pomimo starań mających na celu wybór metody i miejsca pomiaru w sposób eliminujący wpływ nadmiernej ilości czynników na niepewność pomiaru, nie udało się uniknąć problemów potwierdzających trudny, skomplikowany, wymagający dodatkowych i – co należy podkreślić – wcześniejszych analiz, proces pomiarowy strumienia objętości w warunkach wyrobisk kopalń głębinowych. Dysponując danymi pomiarowymi pochodzącymi z działów wentylacji porównano wielkości obliczanych strumieni. Stwierdzono, że w każdym z analizowanych przypadków służby kopalniane uzyskiwały większą wartość strumienia niż otrzymywana podczas pomiarów badawczych wykonanych przez autorów. Stwierdzenie to jest b. istotne i stanowi przesłankę do opracowania jasno sprecyzowanych procedur pomiarowych – przeznaczonych dla służb wentylacyjnych kopalń – zawierających wszystkie elementy prawidłowego procesu pomiarowego, ze szczególnym uwzględnieniem analizy niepewności pomiaru. Wymagać to będzie prowadzenia badań parametrów metrologicznych przyrządów pomiarowych (anemometrów) w warunkach rzeczywistych przepływów. Autorzy uważają, że obecny stan metrologii strumienia objętości powietrza w wyrobisku kopalni głębinowej, nie pozwala na jednoznaczne sformułowanie uniwersalnego kryterium przydatności jednej metody pomiarowej.
EN
Measurements of the velocity field in galleries of the longwall region is the scope of this paper. Estimation of the volume flow quantity in the longwall is the main objective of such survey. This information is crucial for decisions concerning safety and efficiency of longwall mining operations. During this research various measuring devices and survey procedures have been compared. Among them were developed at the IMG-PAN Institute: handheld and stationary vane anemometers and an unique array of wirelessly linked velocity sensors. This array measures on line and records the velocity field by multipoint simultaneous sampling. Data from the array was selected as a reference to compared devices and survey methods. Several problems have been faced by researchers during those measurements. Comparison with more accurate methods indicate that routine ventilation survey tend to overestimate the value of flow. Such discrepancies justify a need for more precise formulation of volume fl ow measurement procedures in mine ventilation. Those procedures may result from further field research and should also enable uncertainty estimation. According to authors, current mine ventilation knowledge base does not provide an univocal formulation of an universal criteria or method.
PL
Wynik pomiaru jest estymatą wielkości mierzonej. Z tego powodu musi być podawany wraz z niepewnością, czyli parametrem charakteryzującym rozrzut wartości, które można w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej. Stosowane w metodach pomiaru pola prędkości i wyznaczania strumienia objętości w systemach wentylacyjnych czujniki anemometryczne są wrażliwe na szereg czynników mających swój udział w powstaniu błędu pomiaru. W nowoczesnych, stacjonarnych anemometrach skrzydełkowych typu smart, dominującym składnikiem niepewności pomiaru jest składnik pochodzący od fluktuacji przepływu. Ponieważ anemometr skrzydełkowy nie mierzy bezpośrednio fluktuacji, nie jest możliwe wprowadzenie poprawki, np. wprost do wyniku pomiaru już w układzie elektronicznym czujnika. Celem opisanych w artykule badań było oszacowanie niepewności pomiaru lokalnej prędkości ze względu na fluktuacje. Po wyprowadzeniu zależności na niepewność rozszerzoną pomiaru, wykonano rejestrację pól prędkości w kilku rejonach sieci wentylacyjnej kopalni. Porównano wielkość niepewności rozszerzonej i udział jej składowych, dla różnych miejsc pomiaru prędkości lokalnej w przekroju różniących się wzajemnie wyrobisk. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem prędkości zwiększa się udział składowej pochodzącej od fluktuacji.
EN
What the measurements actually provides is the estimate of measured value. Therefore it should be given together with uncertanitity of such estimate, which is a parameter characterizing dispersion of values, which in justified way may be attributed to the measured value. Anemometric sensors applied in measurements if the velocity field and volumetric flow rate are sensitive to several factors causing the measurement error. In case of the modern, stationary vane anemometers of the smart type, the dominant uncertainty factor originates from the flow fluctuations. Vane anemometer does not measure fluctuations directly. Therefore there is no way to implement a correction e.x. directly as a function of the electronic circuit of the sensor. The aim of the research described in this paper was to estimate the effect of flow fluctuations on the measurement uncertainity. Formal and experimental analysis provided formulae for extended uncertanitity. This estimate was applied for data acquired by series of multipoint velocity measurements in crossections of various mine workings. Magitude of the uncertainity itself and individual shares of particular factors was compared. Properties of the vane sensor have proven to be the main component of the uncertainity.
PL
Zaproponowano metodę pośredniego pomiaru strumienia przepływu płynu w zastosowaniu do przepływomierzy kolanowych. W celu praktycznej realizacji zaproponowanej metody zbudowano stanowisko doświadczalne. Obliczenia numeryczne wykonano za pomocą pakietu FLUENT 6.1.
EN
An indirect measurement method of volume flow rate in application to elbow meters is proposed. With the aim of practical realisation of the method, experimental set-up was built. Numerical calculations were performed with application of FLUENT CFD software. The results were compared with those obtained experimentally with use of orifice meter.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.