Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  struktury przepływu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The image analysis consists in extracting from the information which is available to the observer of the part that is important from the perspective of the investigated process. This process usually accompanies a considerable reduction in the amount of information from the image. In the field of two-phase flows, computer image analysis can be used to determine flow and geometric parameters of flow patterns. This article presents the possibilities of using this method to determine the void fraction, vapor quality, bubble velocity and the geometric dimensions of flow patterns. The use of computer image analysis methods is illustrated by the example of HFE 7100 refrigerant methoxynonafluorobutane condensation in a glass tubular minichannel. The high speed video camera was used for the study, and the films and individual frames received during the study were analyzed.
PL
Analiza obrazu polega na wyodrębnieniu z informacji docierających do obserwatora tej ich części, która jest dla niego istotna ze względu na badany proces lub użytkownika. Procesowi temu zazwyczaj towarzyszy znaczna redukcja ilości informacji składających się na obraz [10]. W zagadnieniach przepływów dwufazowych analiza komputerowa obrazu może być wykorzystana do określenia parametrów przepływowych oraz wielkości geometrycznych struktur przepływu. Artykuł przedstawia możliwości zastosowania tej metody do wyznaczania takich wielkości, jak: stopień zapełnienia, stopień suchości x, prędkość pęcherzyka w lub określania wymiarów geometrycznych poszczególnych struktur przepływu. Zastosowanie metod komputerowej analizy obrazu przedstawiono na przykładzie skraplania czynnika chłodniczego HFE 7100 w szklanym minikanale rurowym. Do badań wykorzystano kamerę poklatkową typu i-speed, a analizie poddano filmy i poszczególne klatki otrzymane podczas badań.
EN
The image analysis consists in extracting from the information which are reached to the observer, the part that is for him important from the perspective of the investigated process. This process usually accompanies a considerable reduction in the amount of information from the image [10]. In the field of two-phase flows, computer image analysis can be used to determine flow and geometric parameters of flow patterns. This article presents the possibilities of using this method to determine the void fraction, the vapor quality x, the bubble velocity w and the geometric dimensions of the flow patterns. The use of computer image analysis methods is illustrated by the example of HFE 7100 refrigerant condensation in a glass tubular minichannal. The i-speed camera was used for the study, and the films and individual frames received during the study were analyzed.
EN
The paper presents results of experimental investigation of microchannel boiling flow which was controlled by dielectrophoretic (DEP) restrictor. The DEP restrictor was connected to the microchannel liquid supply tube. Operation of DEP restrictor influenced the flow rate at the microchannel inlet. Resulting changes in flow structures and vapour content along the microchannel were observed and analysed with a high-speed video camera. Video recordings were synchronised with measurements of differential pressure between the channel inlet and outlet. It was found that it is possible to change average void fraction in the microchannel by switching on and off the voltage applied to the restrictor electrodes. However, to achieve significant variation of the void fraction, applied voltage should be of the order of 2000 Vpp. The voltage switching also generates oscillations of the differential pressure. The amplitude of these oscillations is proportional to the voltage magnitude, reaching 35 Pa for 2400 Vpp.
EN
The intermittent flow (slug and plug type) of liquid–gas mixtures in a horizontal pipeline measured by the specific radiometric apparatus is presented. The measurement system consists of two sources of Am-241 gamma radiation and two scintillation probes. An analysis of the signals measured by the radiometric equipment is performed in the domain of time and of frequency. Recognised signal parameters are directly referred to physical quantities associated with a liquid–gas flow. The employed methodology enables determination of gas-phase flow velocity and estimation of the average depth and length of bubble gas structures. In the paper, the processing and interpretation results of the selected experiment are presented to show the in-depth description of gas structures and the type of flows recognition.
5
Content available remote Metal foams as structural packing in the construction of process equipment
EN
The paper presents possibilities of the application of open-cell metal foams in the construction of process equipment. The article also describes results of own experimental studies on hydrodynamic and thermal phenomena occurring during fluid flow through channels packed with aluminium alloy foams. The collected experimental data enabled to determine, among others, pressure drops and the heat transfer coefficient, and to indicate main gas–liquid flow patterns.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania otwartokomórkowych pian metalowych w budowie aparatury przemysłowej. Opisano wyniki własnych badań doświadczalnych dotyczących zjawisk hydrodynamicznych i cieplnych zachodzących podczas przepływu płynu przez kanały wypełnione pianami ze stopów aluminium. Zebrane dane eksperymentalne pozwoliły określić m.in. wartości oporów przepływu i współczynnika wnikania ciepła oraz wskazać podstawowe struktury przepływu gaz–ciecz.
6
Content available remote Hydrodynamics of two-phase flow in tubular reactor
EN
In the paper, the possibility of using an optoelectronic system for measuring the parameters relating to the hydrodynamics of liquid film in two-phase flow of highly viscous liquids and gas was evaluated. The methodology of the measurement and experimental results in relation to the annular co-current air–oil falling flow was given.
PL
W pracy dokonano oceny możliwości wykorzystania układu optoelektronicznego do pomiaru wielkości opisujących hydrodynamikę filmu cieczy przy dwufazowym przepływie cieczy bardzo lepkiej i gazu. Podano metodykę prowadzenia pomiarów oraz ich wyniki w odniesieniu do współprądowego opadającego przepływu pierścieniowego powietrze–olej.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nad wznoszącym przepływem mieszaniny trójfazowej powietrze-woda-olej w mrze mających na celu rozpoznanie tworzących się struktur takiego przepływu. Do typowania pojawiających się struktur przepływu zastosowano metodę konduktometryczną opartą na pomiarze przewodności elektrycznej układu gaz-ciecz-ciecz. Przeprowadzone badania dowiodły, że pomiar przewodności elektrycznej może stanowić istotne narzędzie do identyfikacji struktur przepływu trójfazowego gaz-ciecz-ciecz. Praca zawiera teoretyczny opis metody badawczej oraz analizę wyników pomiarów.
EN
The paper presents experimental investigation on air-water-oil three-phase mixture upflow in a vertical pipe. The aim of this study was to identify flow patterns. The conductometric method was applied in flow patterns typing. This method is based on the measurement of electrical conductivity of gas-liquid-liquid mixture. The results show that the measurement of electrical conductivity can be a valuable tool to identify gas-liquid-liquid three- phase flow patterns. The paper contains theoretical description of the method and analysis of the results.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań związanych z określeniem wartości udziałów objętościowych faz oraz rodzajów tworzących się struktur podczas spływającej w rurze pionowej cieczy dwufazowej typu woda-olej. Opracowano oryginalną mapę przepływu oraz podano zależność do obliczania udziału objętościowego oleju.
EN
The paper presents the results of studies related to the determination of volume fraction of phrases and types of flow pattern formed during water-oil two-phase flow map was elaborated and the dependency for oil volume fraction calculation was given.
9
Content available remote Multi-phase flow mixture through a sudden change in channel cross-section
EN
The paper presents the results of a study involving the impact of sudden change of crosssectional area on the flow patterns and local pressure drops for flow of multi-phase mixture. The experiment was conducted in the conditions of a horizontal and vertical flow through a measuring channel. Pressure drops calculated on the basis Kawahara and Lottes methods are compared with experimental data. A system of two interconnected pipes with internal diameters of 40 and 22 mm as well as 46 and 16 mm and a total length of 7 m formed the measurement channel. The experiments involved air, water and oil.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu gwałtownej zmiany pola przekroju poprzecznego kanału na struktury przepływu oraz miejscowe straty ciśnienia w przepływie mieszaniny wielofazowej. Porównano spadki ciśnienia obliczone na podstawie metod Kawahary i Lottesa z wartościami eksperymentalnymi. Badania prowadzono w warunkach poziomego i pionowego przepływu przez kanał pomiarowy z przeszkodą lokalną. Kanał pomiarowy stanowił układ dwóch rur o średnicach wewnętrznych 40 i 22 mm oraz 46 i 16 mm i całkowitej długości 7 m. Fazę gazową stanowiło powietrze, a fazę ciekłą olej maszynowy i woda.
10
Content available remote Struktury przepływu gaz-ciecz w kanałach wypełnionych pianami aluminiowymi
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących identyfikacji struktur przepływu dwufazowego gaz-ciecz w kanałach wypełnionych pianami aluminiowymi. W trakcie badań obserwowano struktury korkową, rzutową, tłokową i rozwarstwioną. Stwierdzono, że rodzaj struktur przepływu gaz-ciecz zależy od warunków przepływu, przy czym nie odnotowano wpływu parametrów geometrycznych pian na rodzaj przepływu. Warunki występowania poszczególnych struktur przepływu mogą być w przybliżeniu określone za pomocą mapy przepływu Bakera, opracowanej dla kanałów bez wypełnienia.
EN
The paper presents results of experimental studies on flow patterns identification in gas – liquid two-phase flow through channels filled with aluminum foams. During the experiments plug, semi-slug, slug, and stratified flow patterns were observed. It was found that a type of gas – liquid flow pattern depended on flow conditions, while there was no effect of foam geometric parameters on a flow type. The occurrence and conditions of particular flow patterns can be roughly determined using the Baker flow regime map developed for horizontal tubes without filling.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu kształtu dyszy ssącej na warunki transportu pneumatycznego w dyszach ssących o przekroju prostokątnym. Opisano tworzące się struktury przepływu dwufazowego gaz-ciało stałe w tego typu dyszach oraz podano obszary ich występowania na uniwersalnej mapie przepływu.
EN
The paper presents test results of the impact of suction nozzle shape on the pneumatic conveying conditions in suction nozzles with a rectangular cross section. The formation of two-phase gas – solid flow structures in a nozzle with rectangular cross section is described. The occurring these structures in the universal flow map is also shown.
PL
Przedstawiono wyniki badań udziału objętościowego gazu w przepływie powietrze-olej przez poziomy kanał wypełniony pianą aluminiową (20, 30 i 40 PPI). Ocena statystyczna metod obliczeniowych opracowanych dla ośrodków porowatych wykazała, że nie pozwalają one przewidywać wartości udziałów objętościowych faz w przepływie przez kanały wypełnione pianą z zadowalającą dokładnością. Ocena modeli opracowanych dla przepływów przez kanały niewypełnione wykazała, że najlepszą zgodność danych eksperymentalnych z obliczonymi otrzymano wykorzystując modele GE RAMP oraz Zubera-Findlaya.
EN
Experimental results of gas void fraction in air – oil two-phase flow through a horizontal channel filled with aluminum metal foam (20, 30 and 40 PPI) are presented in the paper. A statistical evaluation of methods used for the calculation of gas void fraction in porous media indicated incapability of predicting such values in foam packing channels with acceptable accuracy. The evaluation of models developed for the flow through channels without packing showed that the best agreement between experimental and calculated gas void fraction values was obtained using the GE RAMP and Zuber-Findlay models.
13
Content available remote Przepływ mieszaniny trójfazowej ciecz-gaz w łukach rurowych
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących określania struktur przepływu oraz wartości udziałów objętościowych faz przy przepływie mieszaniny trójfazowej powietrze - woda - olej przez łuki rurowe. W wyniku przeprowadzonych badań wyróżniono kilka charakterystycznych form przepływu trójfazowego gaz - ciecz - ciecz, opracowano mapę przepływu trójfazowego gaz - ciecz - ciecz oraz zależność określającą sposób wyznaczania wartości udziałów objętościowych faz przy przepływie trójfazowym gaz - ciecz - ciecz w łukach rurowych.
EN
The course and test results of determined flow patterns and void fractions of air - oil - water three-phase flow in pipe bends are presented in the paper. As a result of these studies, types of flow patterns formed in pipe tested, flow map and void fractions of phases were determined. The relationship for calculation of void fractions in the gas - liquid - liquid flow in pipe bends is proposed.
PL
W procesach przemysłowych, w których bezpośrednie monitorowanie jest utrudnione, zastosowanie nieinwazyjnego systemu tomografii pojemnościowej dla identyfikacji struktur przepływów dwufazowych mieszanin gaz-ciecz oraz wyznaczenia udziału faz jest szczególnie ważne. W artykule przedstawiono wyniki badań poświęconych rozwojowi nowych nieinwazyjnych metod identyfikacji i wizualizacji struktur przepływów dwufazowych. Nowe możliwości, jakie niesie ze sobą zastosowanie komputerowych technik tomograficznych w pomiarach wielkości elektrycznych, wyznaczają dziś standardy w pomiarach dynamicznych. Proponowane rozwiązanie zakłada możliwość zastosowania systemu tomograficznego do pomiaru rozkładu koncentracji poszczególnych frakcji procesu. Opracowane algorytmy pozwoliły na szybką trójwymiarową wizualizację wnętrza rurociągów, w których występują przepływy mieszanin gaz-ciecz, poprzez uzyskanie w krótkim czasie obrazów oraz ich szybką analizę i identyfikację. Taka diagnostyka może być użyteczna w kontekście przemysłowych procesów monitorowania oraz sterowania przepływami mieszanin gaz-ciecz w systemach czasu rzeczywistego.
EN
In the industrial processes, where the direct monitoring is difficult, the application of the non-invasive electrical capacitance tomography system for the two-phase gas-liquid mixtures flow structures identification and the phase distribution calculation is of great importance. This paper presents the research results of development new non-invasive diagnostic methods. The new possibilities offered by the tomographic techniques applications for the purposes of the electrical quantities measurement, define today the standards of dynamic measurements. The proposed solution involves the possibility of applying the tomographic system to measure the fractions concentration distribution of the flow. The designed algorithms allowed the fast 3D visualization of the pipeline interior through the quick tomographic image reconstruction and their analysis and structure identification. The obtained diagnostic data could be useful in the context of monitor and control of the flow industrial facilities in the real time.
15
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących struktur przepływu oraz wartości udziałów objętościowych faz przy przepływie mieszaniny dwufazowej woda - olej przez poziome łuki rurowe. W wyniku przeprowadzonych badań wyróżniono kilka charakterystycznych form przepływu dwufazowego ciecz - ciecz, opracowano mapę przepływu dwufazowego ciecz - ciecz oraz zależność określającą sposób wyznaczania wartości udziałów objętościowych faz przy poziomym przepływie dwufazowym ciecz - ciecz w łukach rurowych.
EN
Test results of hydrodynamics of oil-water two-phase flow in pipe bends are presented in the paper. As a result of the studies types of flow patterns formed in the pipe tested and values of volume fractions of phases were determined. The relationship for determining phase volume fractions in liquid-liquid flow in horizontal pipe bends is proposed.
17
Content available remote Charakterystyka przepływu dwufazowego mieszaniny gazowo-cieczowej w U-rurach
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny struktur przepływu oraz pomiarów strat ciśnienia przy przepływie mieszaniny dwufazowej powietrze - olej oraz powietrze - woda przez poziomy łuk rurowy (U-rurę). W wyniku przeprowadzonych badań opracowano mapę przepływu dwufazowego gaz - ciecz w łuku rurowym oraz zależność określającą sposób wyznaczania wartości strat ciśnienia dwufazowego gaz - ciecz w poziomym łuku rurowym.
EN
A course and test results of hydrodynamics of two-phase air - water and air - oil flow in a U-tube are presented in the paper. Types of flow patterns formed in a pipe and values of pressure drop of phases were determined on basis of these studies. A correlation dependence for pressure drop for gas - liquid horizontal U-tube flow was proposed.
18
Content available remote Badanie struktur przepływu dwufazowego w zależności od średnicy minikanału
PL
W artykule przedstawiono porównanie występowania poszczególnych struktur przepływu dwufazowego pionowego wznoszącego, na podstawie badań eksperymentalnych dla trzech kanałów o średnicy hydraulicznej 2, 3 i 4 mm. W oparciu o metodę wizualizacji przepływu dokonano oceny hydrodynamiki przepływu w zależności od średnicy hydraulicznej. Przeprowadzona analiza pozwoliła wykazać znaczący wpływ średnicy na występowanie poszczególnych struktur przepływu w trzech badanych kanałach.
EN
The paper presents a comparison of occurrence of two-phase flow structures on basis of experimental research on two-phase vertical upward flow for three channels of hydraulic diameters of 2, 3 and 4 mm. Flow hydrodynamics with the reference of hydraulic diameter was evaluated using the visualization method. It was concluded that the channel diameter had a significant influence on the occurrence of flow patterns for three tested channels.
PL
W artykule przedstawiono porównanie zakresów występowania poszczególnych struktur przepływu oparte na przeglądzie badań eksperymentalnych a także analizie dwóch map przepływu; mapy wg Taite-la, Barnea i Duklera a także mapy opracowanej przez Mishimę i Ishii. Przeprowadzona analiza pozwoliła wykazać znaczący wpływ średnicy na występowanie poszczególnych struktur przepływu a także istniejące rozbieżności w jego interpretacji.
EN
The paper presents a comparison of occurrence of two-phase flow structures, which was based on a review of experimental research and on the analysis of two flow maps, i.e. by Taitel, Borneo., Dukler and by Mishima and Ishii. It was concluded that the channel diameter has a significant influence on occurrence of flow patterns, however there are some discrepancies in its interpretations.
20
Content available remote Struktury przepływu trójfazowego gaz - ciecz - ciecz w łuku rurowym
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących obserwacji struktur przepływu, jak również pomiarów udziałów objętościowych faz przy przepływie mieszaniny trójfazowej powietrze — woda — olej przez łuk rurowy. W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano formy przepływu trójfazowego, opracowano mapę takiego przepływu oraz określono wartości udziałów objętościowych powietrza.
EN
Test results of hydrodynamics of three-phase flow in a pipe bend are presented in the paper. Types of flow patterns formed in a pipe bend and values of void fractions of air were determined. A map of three-phase flow in a pipe bend was elaborated.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.