Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strop gęstożebrowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
2
Content available remote Cechy stropów Teriva
PL
W artykule przedstawiono ogólny podział stropów gęsto żebrowych, opisano wersje stropów Teriva, a także podano najważniejsze właściwości tych stropów decydujące o ich popularności.
EN
The article presents the general division of ribbed ceilings versions of Teriva ceilings are described, and the most important properties of these ceilings determining their popularity are given.
PL
W tej części publikacji podjęty został temat niezgodności z eurokodem powszechnie stosowanych stropów Teriva 4,0/1, a następnie zaprezentowane zostaną stropy z kanałowych płyt prefabrykowanych (żelbetowych i strunobetonowych) z uwzględnieniem lekkiego stropu panelowego Smart oraz zespolony strop typu Filigran.
EN
This part of the publication presents the aspect of non-compliance with the Eurocode of common Teriva flooring types (4.0 /1), followed by the hollowcore concrete slabs (reinforced and prestressed concrete elements) including Smart lightweight floors and Filigran-type composite slab systems.
4
Content available remote Stropy gęstożebrowe w świetle wymagań rynku materiałów budowlanych
PL
Celem artykułu jest analiza wymagań polskiego rynku materiałów budowlanych dotyczących stosowanego na szeroką skalę gęstożebrowego systemu stropowego Teriva. Artykuł został opracowany na podstawie dostępnej literatury oraz badań popularności systemów stropowych oraz kryteriów wyboru z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego przeprowadzonych w okresie wrzesień 2015 – luty 2016 r. W artykule wykazano, że gęstożebrowe stropy Teriva należą do jednych z najpopularniejszych rozwiązań stropowych na rynku. Technologię tę opracowano jednak przed prawie czterdziestu laty i nie odpowiada wymaganiom współczesnego rynku preferującego m.in. bardzo dobre parametry techniczne, szybkość i łatwość montażu oraz możliwie najmniejszy koszt wykonania stropu. Ponadto większość oferowanych na polskim rynku stropów Teriva bazuje na starych dokumentacjach niezgodnych z Eurokodem. Rynek zbyt wolno ewoluuje. Wiele korzyści może dać zastosowanie nowoczesnej prefabrykacji, unifikacji i standaryzacji systemów stropowych. Aby nowoczesne rozwiązania stropowe były powszechnie stosowane, konieczna jest odpowiednia edukacja i promocja nowoczesnych technologii. W przyszłości to one zdominują rynek.
EN
The aim of the article is to analyse the polish market of building materials with respect to still widely used Teriva multi-rib floor system. The article was prepared on the basis of the available literature and quantitative research on popularity of floor systems and selection criteria from a technical and economical point of view out in the period from Sept. 2015 to Feb. 2016. In the article it was shown that Teriva multi-rib floor systems are among the most popular floor solutions on the market, they rely on almost 40 years old technological solutions which do not conform to the requirements of the today's market, such as high technical parameters, time-effectiveness and ease of installation, overall cost-effectiveness. Moreover, the vast majority of the Teriva floor systems offered on Polish market had been based on outdated documentation incompatible with the Eurocode. Although this specific market segment is evolving to slowly. Some beneficial changes stemming from modern prefabrication, as well as systemic unification and standardisation. In order for modern floor solutions to be widely used, appropriate education and promotion of modern solutions is necessary. Nevertheless, they are bound to become dominant solutions in the foreseeable future.
PL
W artykule omówiono zagadnienia akustyki budowlanej związane z renowacją starych stropów i błędnym wykonaniem nowych warstw lekkiej podłogi na legarach na istniejącym stropie gęstożebrowym w starej kamienicy. Przedstawiono możliwości ograniczenia słyszalności dźwięków uderzeniowych przez zastosowanie dodatkowego dźwiękoizolacyjnego sufitu podwieszanego oraz wyniki pomiarów akustycznych izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych analizowanych konstrukcji.
EN
This paper discusses the sound insulation issues linked with renovation of old floors and faulty construction of new floor layers on existing beam-and-block floor in historic building. In this context results of sound insulation measurements are presented, as well as possible ways are discussed to improve airborne and structureborne sound insulation with suspended ceilings.
EN
The paper reports an example of damage to a Teriva floor slab system. The bottom section of the concrete filling block and the ceiling plasterwork broke away. No symptoms were observed to indicate excessive deformation and/or displacements in the structure of the building. Laboratory tests revealed that the damage occurred on account of internal corrosion of concrete due to periclase swelling. The mineral was a component of the slag aggregates used for the production of the floor blocks. The factor initiating the corrosion process was most probably an increase in relative humidity in the rooms covered with the floor system, resulting from a change in the intended use. The damage occurred after over 10 years’ damage-free service period. Swelling of periclase led to the failure of the concrete filler blocks in the Teriva beam-and-block floor system.
PL
W referacie przedstawiono przykład awarii stropu teriva w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, polegającej na odpadaniu dolnych ścianek pustaków oraz wystąpieniu odspojeń tynku na suficie. Awarii tej nie towarzyszyły żadne objawy wskazujące na nadmierne odkształcenia lub/i przemieszczenia konstrukcji budynku. Z przeprowadzonych badań laboratoryjnych wynika, że awaria ta powstała w wyniku korozji wewnętrznej betonu, spowodowanej pęcznieniem peryklazu. Minerał ten znazł się w kruszywie żużlowym zastosowanym do produkcji pustaków stropowych. Czynnikiem inicjującym proces korozyjny był najprawdopodobniej wzrost wilgotności względnej w pomieszczeniach przekrytych stropem w wyniku częściowej zmiany sposobu użytkowania. Zjawisko ujawniło się po przeszło 10 latach bezawaryjnej eksploatacji budynku. Pęcznienie peryklazu spowodowało destrukcję pustaków w stropie gęstożebrowym teriva.
PL
Rynek systemowych produktów stropowych stanowi tematykę o charakterze techniczno-ekonomicznym, praktycznie nie podejmowaną przez ekonomistów. O ile publikuje się na tematy związane z kierunkami i trendami we współczesnym budownictwie, to dla menedżerów działających w tym segmencie rynku znana autorowi literatura nie dostarcza wielu danych. W części I artykułu przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące popularności poszczególnych systemów stropowych oferowanych na rynku polskim.
EN
The market of systemic ceiling products constitutes a technical as well as economic subject, which is virtually ignored by economists. There are publications devoted to issues regarding directions and trends in modern building industry, for managers working in this market segment. Part I of the article presents selected test results regarding popularity of particular ceiling systems offered on the Polish market.
8
Content available remote Stropy Teriva Light na tle rynku systemów stropowych
PL
Celem artykułu jest omówienie wyników badań popularności systemów stropowych w Polsce oraz prezentacja stropu Teriva Light dedykowanego do prac remontowych w budownictwie ogólnym. Artykuł został opracowany na bazie dostępnej literatury oraz badań ilościowych przeprowadzonych w okresie wrzesień 2015 – luty 2016. Przedmiotem badań ilościowych była m.in. popularność systemów stropowych. Do najczęściej stosowanych na polskim rynku systemów stropowych należą stropy: monolityczne, gęstożebrowe (typu Teriva) oraz zespolone typu Filigran. Z punktu widzenia remontów obiektów budowlanych na szczególną uwagę zasługuje strop gęstożebrowy Teriva Light, którego wypełnienie pomiędzy belkami kratownicowymi stanowią bloki styropianowe. Dzięki temu obok małej wagi, strop jest szybki i łatwy w montażu, co w przypadku renowacji ma istotne znaczenie.
EN
The aim of this article is to discuss the results of a study of the popularity of floor systems in Poland and present Teriva Light, a product dedicated to the general construction sector as a floor system for renovation works. The article was prepared on the basis of the available literature and the quantitative research carried out in the period from Sept. 2015 to Feb. 2016. The subject of the research was, among other things, the popularity of floor systems. Among the most commonly used products on the Polish market of floor systems one can list the following types: monolithic, multi-rib (Teriva type) and composite (Filigran type). Among the wide spectrum of multi-rib floors, Teriva Light stands out as an optimal solution to the peculiar character of renovation works in buildings, as the space between the truss beams (ribs) is filled with styrofoam blocks, which serves to reduce the weight of the product and ensures smooth construction.
PL
Powszechnie stosowane w polskim budownictwie ogólnym, przemysłowym i mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Ich zaletą jest łatwy montaż i mały ciężar elementów stropowych, a indywidualne rozwiązania ze stropami monolitycznymi pozwalają dzisiaj uzyskać rozpiętości nawet do 18 m.
11
Content available remote System stropów gęstożebrowych z belkami strunobetonowymi
PL
W artykule omówiono system stropów gęstożebrowych o nazwie Rectobeton i Rectolight, w którym zastosowano belki strunobetonowe pozwalające osiągnąć rozpiętość do 10 m. W przypadku stropu rozpiętości do 4,5 m nie jest wymagane stosowanie podpór pośrednich w czasie montażu, co można uznać za jedną z zalet systemu.
EN
The article shows the rib and block slab systems named Rectobeton and Rectolight. In both systems the ribs are pre-stressed which allow to achieve span up to 10 m. For span of 4,5 m the ceiling is not requires the use of intermediate supports during assembly, which is one of the major advantages of the slab design solution.
PL
Po wprowadzeniu Eurokodów [1], [2], [3] i normy PN-EN 15037 [4] i [5] do zbioru aktualnych Polskich Norm, zaistniała potrzeba dostosowania dokumentacji elementów stropowych TERI VA oraz wytycznych projektowania i wykonywania stropów do wymagań tych dokumentów. W celu odróżnienia stropów TERI VA zaprojektowanych zgodnie z nowymi normami od stropów stosowanych dotychczas [6] w nazwie stropu dodano literę E. Obecnie stropy te są nazywane TERI VA-E. Przez pewien okres, stropy TERI VA i stropy TERI VA-E będą występowały na rynku jednocześnie. Długość tego okresu zależeć będzie od terminu wycofania normy PN-B-19504.
EN
Following the adoption of Eurocodes [1], [2], [3] and the PN-EN 15037 standard [4] and [5] in the set of current Polish Standards, it has become necessary to adapt the documentation for TERI VA ceiling elements and the guidelines for the design and construction of ceilings to comply with the requirements of those documents. In order to distinguish TERI VA ceilings designed in accordance with the new standards from those in use previously [6], a letter E is added to the name. These ceilings are now called TERI VA-E. For a certain period both TERI VA ceilings and TERI VA-E ceilings will be available on the market simultaneously. The length of this period will depend on the date of withdrawal of the PN-B-19504 standard.
PL
W artykule przedstawiono numeryczną analizę stanu naprężenia i stanu przemieszczenia najczęściej występujących pustaków stropowych TERIVA. Analizę przeprowadzono w schemacie badania wytrzymałości na zginanie pustaków stropowych zgodnego z normą PN-EN 15037-2:2011, z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Celem pracy było zbadanie wpływu geometrii pustaków stropowych na rozkład naprężeń i przemieszczeń w elemencie wypełniającym strop gęstożebrowy.
EN
This article presents numerical analysis of the stress and displacement of Teriva slabs, the most commonly used hollow slabs for floor construction. The analysis was carried out under the scheme for testing the bending strength of hollow floor slabs in accordance with the PN-EN 15037-2:2011 standard, using the method of finite elements. The aim of the work was to investigate how the geometry of the slabs affects the distribution of stresses and displacements in the filling element in a beam-and-slab floor.
15
Content available remote Kompleksowe badania stropów gęstożebrowych na belkach strunobetonowych
EN
The paper discusses the methodology of complex experimental tests of prestressed beam-and-block floor systems, carried out at the Research Laboratory for Building Materials and Structures at the Cracow University of Technology, which meets accreditation of the Polish Centre for Accreditation (PCA). These studies included both preparation of tested elements and subsidiary tests of component materials, as well as experimental research of slab elements with a span range from 4.30 m to 10.30 m. In addition, due to unusual shape of the joint between the beam and in-situ concrete, and a lack of well-defined computational model of this connection, there was a need to know the nature of its work - thus a research on monolithism of composite floor system was also completed.
PL
Omówiono projektowanie stropów gęstożebrowych według norm europejskich. Zestawiono procedury i zasady sprawdzania stanów granicznych nośności na zginanie oraz ścinanie stropów z żebrami prefabrykowanymi i kratownicowymi, a także zasady sprawdzania stanu granicznego ugięć. Zamieszczono przykłady obliczeń stropów.
EN
In the article the rib-and-slab floor design rules according to European Standards are presented. The procedures of verification of ultimate limit states at bending and shear are considered, as well as serviceability limit states. Calculation examples are presented. The methodology of precast beam tests are also shown.
18
Content available remote Strunobetonowe stropy gęstożebrowe - badania w skali rzeczywistej
PL
W artykule opisane zostały badania doświadczalne gęstożebrowych stropów belkowo-pustakowych, których podstawowymi elementami nośnymi są belki strunobetonowe, wykonywane bez jakiegokolwiek zbrojenia poprzecznego. Odpowiednie zespolenie belek z betonem uzupełniającym gwarantowane jest przez faliste ukształtowanie ich powierzchni górnej. Kompleksowe badania objęły zarówno zagadnienie zespolenia między belką a nadbetonem, jak i pracę płyt badanych w skali rzeczywistej, w schematach statycznych odpowiednich dla zginania i ścinania. W artykule przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych badań, ze szczególnym uwzględnieniem modeli zniszczenia, a także porównanie osiągniętych wartości nośności z obliczeniową nośnością systemu stropowego, wyznaczoną zgodnie z nowowprowadzonymi w Polsce normami europejskimi.
EN
The paper describes the experimental research on beam-and-block floor systems. The test floor system is characterized by pretensioned concrete beams without any shear reinforcement. The composite action between the beams and cast in-situ concrete is guaranteed by the complementary shape of the corrugated top surface. Composite action between the precast beam and cast in situ concrete, as well as the behavior of floor system elements in real scale in the schemes suitable for bending and shear were tested. The article presents results of the research, with particular emphasis on failure models, and compares the values of obtained capacity with the design load capacity of the floor system, calculated according to the newly introduced in Poland European codes.
20
Content available remote Współczesne konstrukcje stropów betonowych
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.