Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 321

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strengthening
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze wzmacnianiem stalowych elementów profilowanych na zimno taśmami CFRP. W pierwszej części pracy dokonano przeglądu literatury i przedstawiono podstawowe informacje dotyczące stalowych elementów cienkościennych profilowanych na zimno oraz materiałów kompozytowych CFRP, podkreślając zalety i wady wykorzystania ich do wzmacniania konstrukcji stalowych. Następnie przedstawiono opublikowane, własne badania naukowe dotyczące wpływu długości zakotwienia taśm CFRP i ich lokalizacji na nośność i efektywność wzmacniania stalowych belek cienkościennych typu sigma.
EN
This paper presents selected issues related to the reinforcement of cold-formed steel elements with CFRP tapes. In the first part of the work, the literature was reviewed and basic information on coldformed thin-walled steel elements and CFRP composite materials, emphasizing the advantages and disadvantages of using them to reinforce steel structures was presented. Moreover, published, own scientific research on the influence of effective anchorage length of the CFRP tape and their location on the load capacity and on the effectiveness of strengthening thin-walled steel beams of the sigma type with CFRP composites was presented.
2
Content available Propozycja wzmocnienia łukowego zadaszenia ABM240
PL
W artykule przedstawiono kilka wariantów wzmocnienia zadaszenia wykonanego w technologii ABM 240. Celem wzmocnienia jest zbudowanie bezpiecznej konstrukcji o większej rozpiętości, niż przewidział to dostawca systemu. Zostały porównane siły wewnętrzne w konstrukcji z różnymi wariantami wzmocnienia. Artykuł zawiera również zestawienie masy każdego z analizowanych wzmocnień.
XX
Reinforcement in this case is necessary to provide safety of span greater than specified for ABM240. There were internal forces compared for some variation of reinforcement. Article contain also comparison of quantity of steel for analyzed variations.
3
Content available remote Żelbetowe niecki basenowe – błędy od projektu po wykonanie
PL
Naprawa uszkodzonych niecek basenowych wymaga współpracy wszystkich uczestników procesu budowlanego i posługiwania się dokumentacją powykonawczą lub dokumentacją budowy. Prace naprawcze powinny być poparte analizą aktualnego stanu technicznego, możliwości trwałego usunięcia przyczyn degradacji oraz zastosowania tradycyjnych lub nowych technologii na uszkodzone podłoża. Rodzaj i wielkość prac wzmacniających musi mieć swoje umocowanie w wynikach obliczeń konstrukcyjnych uwzględniających obciążenie wilgocią, temperaturą, parciem gruntu wraz z naziomem oraz ciśnieniem hydrostatycznym cieczy. Należy także uwzględnić aktualny stan instalacji odbierających wody opadowe i infiltracyjne, a także profil terenu, który może ulec deformacji w okresie eksploatacji obiektu. Aplikacja materiałów wzmacniających oraz uszczelniająco-zabezpieczających powinna odbywać się na przygotowanym do tego celu podłożu i w warunkach otoczenia ściśle wg instrukcji producenta i dostawcy technologii.
EN
Repairing damaged swimming pool basins requires the cooperation of all participants in the construction process and the use of as-built documentation or construction documentation. Repair works should be supported by an analysis of the current technical condition, possibilities of permanent removal of the causes of degradation and the possibility of applying traditional or new technologies to damaged substrates. The type and size of strengthening works should be anchored in the results of structural calculations taking into account the load of moisture, temperature, ground pressure and hydrostatic liquid. The current condition of rainwater and infiltration systems should also be taken into account, as well as the profile of the ground, which may be deformed during the life of the facility. The application of reinforcing and sealing materials should be carried out on the prepared for this purpose ground and in ambient conditions, strictly according to the instructions of the manufacturer and technology supplier.
4
Content available remote Zastosowanie kompozytów do wzmacniania zbiorników stalowych
PL
W artykule przedstawiono konfrontację obowiązujących zasad projektowania wzmocnienia konstrukcji żelbetowych materiałami kompozytowymi FRP z podważającymi je tezami, które z uwagi na błędne założenia prowadzą do mylnych wniosków. Wyjaśnienie mechanizmów zniszczenia w kontekście zasad projektowych ma na celu uniknięcie upowszechniania błędnych teorii w środowisku inżynierów budownictwa.
EN
The paper presents confrontation of existing design guidelines of strengthening reinforced concrete structures using FRP materials with undermining theses, which due to incorrect assumptions lead to misleading solutions. Explanation of failure mechanisms in the context of design guidelines aims to avoid dissemination of confusing theories in the civil engineering community.
PL
Przedstawiono zrealizowane wzmocnienie prostokątnego zbiornika żelbetowego, który uległ awarii podczas próby szczelności. Wystąpiło przeciążenie dolnej krawędzi i pól ścian podłużnych, skutkujące ich zarysowaniem i deformacją. Zaprojektowano i wykonano wzmocnienie polegające na wprowadzeniu układu ściągów prętowych ze stali nierdzewnej, łączących przeciwległe, uszkodzone ściany zbiornika.
EN
The paper describes an interesting case of strengthening of rectangular reinforced concrete tank. During the water test the long walls of the tank were seriously cracked on bottom edge and on bay area with significant deformations. For structural strengthening the group of precisely located bars mutually tying defected walls were designed and applied. The ties and their anchorages were made of stainless steel, due fo aggressive liquid environment.
PL
Omówiono rezultaty ankiety przeprowadzonej w USA na temat problemów utrzymania podpór mostów. Przedstawiono uszkodzenia i niektóre metody naprawy podpór żelbetowych, w tym stosowanie ultrazapraw cementowych z włóknami węglowymi lub szklanymi (UHPFRC) oraz omawia przyczyny małej trwałości napraw i metody jej zwiększenia: ekstrakcję chlorków, ochronę katodową zasilaną prądem ze źródła zewnętrznego i ochronę systemami anod galwanicznych.
EN
The article informs about the results of the survey conducted in the USA on the problems of maintenance the bridge substructures, lists the damage and informs about some methods of repairing reinforced concrete of these structures, including Ultra-High Performance Fibre Rein-forced Concrete, discusses the reasons for the low durability of repairs and methods of increasing it: chloride extraction, impressed current cathodic and galvanic anodes systems protection.
EN
Basic differences resulting from the use of two types of materials during strengthening of RC structures are described. Attention is drawn to the consequences of using steel flat bars and composite strips or mats in relation to other strain values occurring at failure depending on the material used. Their impact, especially in the case of crack width and automatically shear capacity, makes direct extension of existing models of collapse to elements strengthened with composite materials unjustified.
PL
Opisano podstawowe różnice wynikające z zastosowania dwóch rodzajów materiałów przy wzmacnianiu konstrukcji żelbetowych. Zwrócono uwagę na konsekwencje użycia płaskowników stalowych oraz taśm lub mat kompozytowych w związku z innymi wartościami odkształceń występującymi przy zniszczeniu w zależności od zastosowanego materiału. Ich wpływ, szczególnie w przypadku szerokości rys i automatycznie nośności na ścinanie powoduje, że bezpośrednie rozszerzenie dotychczasowych modeli zniszczenia na elementy wzmocnione materiałami kompozytowymi jest niemożliwe.
10
Content available remote Wzmocnienie betonu poprzez zastosowanie hybrydowych elementów SIFCON
PL
Fibrobeton SIFCON [ang. Slurry Infiltrated Fibrous Concrete] jest najnowszym rodzajem betonu wysokiej wartości zbrojonego włóknami, który wykonuje się poprzez penetrację ułożonych w formie włókien stalowych specjalnie zaprojektowanym zaczynem lub zaprawą cementową. Badania wykazały, że SIFCON jest perspektywicznym materiałem budowlanym o dużej plastyczności i dużej wytrzymałości. Na potrzeby niniejszego badania przeanalizowano zastosowanie SIFCON-u jako warstwy wzmacniającej dla konwencjonalnych elementów betonowych. Zaprezentowano skutki umiejscowienia warstwy fibrobetonu SIFCON: dół, góra i dół oraz dół i boki [płaszcz] oraz grubości: 15 mm, 25 mm i 35 mm, jak również udziału objętościowego włókien stalowych: 6,0%, 7,5% oraz 9,0% na wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość i plastyczność belek hybrydowych. Zwiększenie grubości warstwy SIFCON i udziału objętościowego włókien stalowych poprawia nośność, wytrzymałości i plastyczności elementów zespolonych. Wytrzymałość na zginanie niszczące została zwiększona nawet o 1148%. Wartości współczynnika ciągliwości osiągnęły nawet 2,54. Z drugiej strony, energia pękania przy zginaniu najbardziej zwiększyła się w przypadku elementów hybrydowych, wzmacnianych górą i dołem. Wynik był 33 razy większy niż dla beleczek kontrolnych.
EN
Slurry infiltrated fibrous concrete [SIFCON] is a recent form of superior performance fiber reinforced concrete made by penetrating steel fiber bed, with an exceptionally designed cement-based slurry. Researches have demonstrated that SIFCON is an imaginative building material, having both extensive ductility and high strength. In the current investigation, the use of SIFCON has been investigated as a strengthening layer for conventional concrete section. The effects of the SIFCON layer position: bottom, top & bottom, and jacket, thickness: 15 mm, 25 mm, and 35 mm, and steel fiber volume fraction: 6.0%, 7.5%, and 9.0% on ultimate flexural load, toughness, and ductility of hybrid prisms were reported. The results showed that the increase in the thickness of the SIFCON layer and the steel fiber volume fraction improve load-bearing capacity, toughness, and ductility of the composite sections. The ultimate flexural load was improved by up to 1148%. Ductility factors were increasing up to 2.54. On the other hand, toughness enhanced greatly in the case of the top and bottom hybrid sections. It was 33 times higher than of control prisms.
EN
The main aim of the study is verification and validation of FEM numerical model of beams made of thin-walled steel profiles retrofitted by CFRP tapes Sika CarboDur S. Validation is are carried out based on own laboratory tests conducted on “Blachy Pruszyński” S-type beams. The CFRP tape are bonded to the beam at compressed or tensioned flange. The most important part of this study is focused on investigation of boundary conditions influence in FEM model developed in Abaqus program. Moreover the numerical models are also tested in terms of different mesh density and types of finite elements. Numerical analyses are carried out using Newton-Raphson iterative method to solve non-linear equilibrium equation. In the paper special attention is paid to the evaluation of the possibility to increase the load capacity of the beams by appropriate localisation of CFRP tape.
EN
Recently, textile reinforced concrete (TRC) has been intensively studied for strengthening reinforced concrete (RC) and masonry structures. This study is to experimentally explore the effectiveness of application of carbon TRC to strengthen RC beam in flexure and shear. Concerning the cracks formation, failure modes, ultimate strength and overall stiffness, the performance of the strengthened beams compared to the control beams were evaluated from two groups of tests. The test results confirm that the TRC layers significantly enhance both shear and flexural capacity of RC beams in cracking, yielding and ultimate loads. All of the tested specimens were also modelled using ABAQUS/CAE software, in order to validate the experimental results. The numerical results show that the simulation models have good adaptability and high accuracy.
EN
The selection of the most proper strengthening method/system with an assessment of its effectiveness is quite complicated in the case of masonry structures, mainly due to their huge diversity in materials. The most popular strengthening materials based on the composite fibres and are laid on the masonry wall using epoxy adhesives (FRP system) or mineral mortars (FRCM system). This article presents a comparison of external strengthening made using different glass-fibre-based materials on the behaviour of specific masonry walls. The walls are made of AAC blocks (Autoclaved Aerated Concrete), commonly used in rather low urban buildings or skeleton construction. As a strengthening material the GFRP sheets and two types of glass meshes are used. The walls are subjected to diagonal compression, which reflects the shearing of the walls. The scope of research describes cracking stage, shear capacity and analysis of the mode of failure of tested walls.
PL
Artykuł przedstawia porównanie efektywności powierzchniowego wzmocnienia materiałami kompozytowymi ścian wykonanych z bloczków z betonu komórkowego (ABK), które poddano ścinaniu w płaszczyźnie. Przeprowadzono badania 14 modeli o wymiarach 805×900×240 mm, z czego 4 były niewzmocnione, a 10 wzmocniono przy użyciu materiałów na bazie włókien szklanych. Zastosowano dwa sposoby wzmocnienia: system FRP, w którym maty szklane (w dwóch ułożeniach) przyklejono do modeli przy użyciu żywicy epoksydowej i system FRCM, gdzie siatki szklane układano na zaprawach mineralnych. W drugim systemie przebadano dwa rozwiązania: nietypowe, wykorzystujące materiały do prac tynkarskich i systemowe dedykowane do wzmacniania murów. Elementy przebadano w układzie ukośnego ściskania, który odzwierciedlał rzeczywisty schemat ścinania ścian. Zaobserwowano, że w przypadku konstrukcji niewzmocnionej pojawienie się ukośnego zarysowania było równoznaczne ze zniszczeniem muru, który rozpadał się na niezależne części. Zniszczenie to miało gwałtowny i nagły charakter, co uznano za niebezpieczny sposób zniszczenia konstrukcji.
EN
Due to the favorable properties, composite materials are increasingly used in construction. Especially, they are often used to reinforce structural elements made of traditional building materials. The article presents numerical calculations of glued laminated timber beams reinforced with CFRP fiber composites in the form of tapes and bars, used in a different geometrical arrangement. The analysis was performed in the linearelastic range in the ANSYS program. Based on numerical calculations, it was determined that the most effective method is strengthening using a horizontal tape pasted between the last and the second last sipe.
PL
Ze względu na korzystne właściwości coraz szerzej wykorzystywanym materiałem w budownictwie są materiały kompozytowe. Szczególnie często używa się ich przy wzmacniani elementów konstrukcyjnych wykonanych z tradycyjnych materiałów budowlanych. W artykule przedstawiono obliczenia numeryczne belek z drewna klejonego warstwowo wzmocnionych kompozytami włóknistymi CFRP w postaci taśm i prętów, zastosowanych w różnym układzie geometrycznym. Analizę wykonano w zakresie liniowo-sprężystym w programie ANSYS. Na podstawie obliczeń numerycznych określono, że najbardziej efektywne jest wzmocnienie z wykorzystaniem poziomej taśmy wklejonej pomiędzy ostatnią a przedostatnią lamelę.
PL
Nowozelandzki teatr „Isaac Theatre Royal” to duchowe serce sceny artystycznej miasta Christchurch i całego regionu Canterbury. W teatrze tym od ponad wieku odbywają się widowiskowe spektakle cenionych na całym świecie artystów. W 2011 roku podczas bardzo poważnego trzęsienia ziemi obiekt poniósł znaczne szkody, a audytorium i foyer zostały uznane za nienaprawialne w ich pierwotnej formie, głównie ze względu na niebezpieczeństwo zawalenia. Podczas kilku lat prac budowlanych i renowacyjnych prawie wszystkie elementy obiektu i jego wyposażenia o znacznej wartości kulturowej udało się uratować i wybudować ponownie. Projekt odbudowy umożliwił przebudowanie teatru zgodnie z najnowszymi wymogami technicznymi oraz bieżącą najlepszą praktyką teatralną, przy jednoczesnym zachowaniu wartości kulturowej i niewątpliwego uroku. W artykule przedstawiono historię obiektu, przyczyny i skutki katastrofy oraz proces odbudowy i efekt końcowy.
EN
The New Zealand theatre “Isaac Theatre Royal” is the spiritual heart of the art scene of the city of Christchurch and the entire Canterbury region. In this theatre, spectacular performances of artists valued all over the world have been taking place for over a century. In 2011, during a very serious earthquake, the facility suffered considerable damage, and the auditorium and foyer were considered irreparable in their original form, mainly due to the danger of collapse. During several years of construction and renovation work, almost all elements of the facility and its equipment of considerable cultural value were saved and rebuilt. The reconstruction project made it possible to rebuild the theatre in accordance with the latest technical requirements and current best theatre practice, while maintaining cultural value and undoubted charm. The article presents the history of the object, causes and effects of the disaster as well as the reconstruction process and the final effect.
PL
W artykule przedstawiono przebieg działań ratunkowych po wystąpieniu katastrofy budowlanej w obiekcie zabytkowym oraz związane z nimi trudności i zagrożenia. Dla zobrazowania procedury postępowania posłużono się przykładem katastrofy budowlanej, jaka wydarzyła się w czerwcu 2018 r. w średniowiecznym kościele pw. św. Jerzego w Hajdukach Nyskich (woj. opolskie).
EN
The article presents the course of rescue operations after the occurrence of a construction disaster in a historic building and the related difficulties and threats. To illustrate the procedure, an example was used – a construction disaster that happened in June 2018 in the medieval church St. George in Hajduki Nyskie (Opole Voivodeship).
EN
This paper presents the results of preliminary tests focused on the strengthening of laminated veneer lumber (LVL) beams with aramid fibre-reinforced polymer (AFRP) and glass fibre-reinforced polymer (GFRP) sheets. Edgewise bending tests were performed on elements throught 4-point loading. The following two types of strengthening arrangements were investigated: sheets bonded to the bottom face along the entire length of the element, and a U-shaped half-wrapped type of reinforcement. The reinforcement ratios of the beams strengthened with GFRP sheets were 0.3% and 1.0% for the first and second strengthening arrangements, respectively; for the beams strengthened with AFRP sheets, these ratios were 0.2% and 0.64%, respectively. The experimental data revealed an increase in both the bending strength and the stiffness in bending of the strengthened elements. The failure mode was dependent upon the type of the strengthening configuration.
PL
W artykule przedstawione zostały rezultaty badań belek z forniru klejonego warstwowo wzmocnionych tkaninami zbrojonymi włóknem aramidowym (AFRP) i szklanym (GFRP). Badania przeprowadzono na próbkach w układzie krawędziowym poddanych 4-punktowemu zginaniu. W badaniach wstępnych przyjęto dwie konfiguracje wzmocnienia: maty przyklejone do dolnej powierzchni elementów na całej długości i tzw. zbrojenie typu U doprowadzone do połowy wysokości przekroju poprzecznego. Stopień zbrojenia elementów wynosił 0.3% i 1.0% dla elementów zbrojonych matami GFRP oraz 0.2% i 0.64% dla belek zbrojonych matami aramidowymi. Wyniki badań wykazały wzrost wytrzymałości na zginanie i sztywności przy zginaniu. Postać zniszczenia zależna była od przyjętej konfiguracji wzmocnienia.
18
Content available Badania ceglanych sklepień koszowych
PL
Przeprowadzono analizę efektywności zastosowania siatek FRCM we wzmacnianiu ceglanych sklepień koszowych. Wykonano badania doświadczalne oraz numeryczne. Opracowano monogramy ułatwiające analizę efektu wzmocnienia siatkami FRP.
EN
Reinforcing of masonry bucket vaults with FRCM was analysed. Experimental and numerical tests were made. Monograms of effect of using FRCM mats were provided.
PL
W konstrukcjach wzmacnianych kompozytami CFRP największy nacisk w analizie nośności kładzie się na zjawisko związane ze stycznymi naprężeniami przyczepności. W artykule przedstawiono analizę wyników badań elementów wzmacnianych zarówno materiałami CFRP klejonymi do powierzchni, jak i wklejanymi w otulinę. Wykazano, że proponowane modele obliczeniowe są niepoprawne. Zupełne pomijanie klasycznego zjawiska ścinania wydaje się być największym błędem dotychczasowych analiz.
EN
In reinforced concrete structures strengthened with CFRP materials, the greatest attentions in the analysis are payed to shear bond stress. The article presents the study of the test results of elements strengthened with CFRP materials glued both to the surface and into cut slits. It has been shown that the proposed calculation models are incorrect. Completely ignoring the classical shear phenomenon seems to be the biggest mistake of the previous analyzes.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu wielkości odkształcenia na zimno, zadanego podczas ciągnienia, na własności mechaniczne kompozytów na osnowie aluminium wzmacnianego cząstkami SiC. Materiały do badań wytworzono w procesie wyciskania na gorąco wyprasek otrzymanych przez prasowanie na zimno mieszanek proszków Al i SiC. Udział objętościowy cząstek SiC wynosił 5 i 10%. Dla porównania badanych własności wytworzono także próbki tylko z proszku aluminium. Odkształcenie na zimno aluminium i wytworzonych kompozytów realizowano w procesie ciągnienia, po przetoczeniu próbek ze średnicy 18 mm na średnicę 17 mm. Ciągnienie przeprowadzono na ciągarce ławowej z zastosowaniem oczek ciągarskich o średnicach 16, 14 i 12,2 mm. Własności mechaniczne wytworzonych materiałów badano w stanie po wyciskaniu oraz po każdym przejściu w procesie ciągnienia. Granica plastyczności aluminium i kompozytów Al-SiC w stanie po wyciskaniu jest porównywalna i zawiera się w przedziale 60–66 MPa. Podobnie jest w przypadku wytrzymałości na rozciąganie tych materiałów, która wyniosła 82–94 MPa. W rezultacie zastosowanego ciągnienia wytworzonych materiałów uzyskano znaczny wzrost granicy plastyczności, wytrzymałości na rozciąganie oraz twardości, który jest zależny od wielkości odkształcenia na zimno. Granica plastyczności aluminium po ciągnieniu na średnicę 12,2 mm wzrosła z 60 do 132 MPa, a kompozytów Al-5SiC i Al-10SiC wzrosła odpowiednio z 65 do 146 MPa i z 66 do 140 MPa. Wytrzymałość na rozciąganie aluminium po ciągnieniu na najmniejszą średnicę wzrosła z 94 do 139 MPa, a kompozytów o zawartości 5% i 10% SiC wzrosła odpowiednio z 93 do 149 MPa i z 82 do 136 MPa. Wprowadzenie cząstek SiC do aluminiowej osnowy o twardości 23 HV spowodowało wzrost twardości do wartości powyżej 29 HV, a po ciągnieniu na 12,2 mm twardość wzrosła do 43 i 46 HV odpowiednio dla materiałów o zawartości 5 i 10% SiC.
EN
The effects of cold drawing on mechanical properties of Al–(5 and 10%)SiC composites, manufactured by hot extrusion of cold pressed powder mixture preforms, are reported. To assess the effect of SiC powder additions, similarly processed aluminium powder specimens were tested. The drawing was of 17 mm diameter machined extruded rods on a chain drawnbench with 16, 14 and 12.2 mm diameter dies. Tensile and compressive properties were investigated after extrusion and after each pass of the drawing process. The yield stress of aluminum and Al-SiC composites after extrusion is comparable and is in the range 60-66 MPa. Similarly is, in the case of the tensile strength of these materials, which was 82-94 MPa. As a result of the drawing process, a significant increase in yield strength, tensile strength and hardness was obtained, dependent on the strain during drawing. The yield strength of aluminum after drawing to a diameter of 12.2 mm increased from 60 to 132 MPa and for composites Al-5SiC and Al-10SiC increased respectively from 65 to 146 and from 66 to 140 MPa. The tensile strength of aluminum after drawing to the smallest diameter increased from 94 to 139 MPa, and for composites with 5% SiC and 10% SiC increased from 93 to 149 and from 82 to 136 MPa, respectively. The addition of 5 and 10% SiC particles to the aluminum matrix increase the hardness from 23 to values above 29 HV and after drawing to a diameter 12.2 mm, it increased to 43 and 46 HV for material with 5 and 10% SiC, respectively.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.