Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 582

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strength
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań jakości połączeń taśm przenośnika, co ma znaczący wpływ na ich wytrzymałość. Diagnostyka taśm przenośnikowych z linkami stalowymi przy użyciu metod nieniszczących (NDT) pozwala wykrywać i monitorować uszkodzenia na całej długości taśmy. Taka diagnostyka umożliwia również ocenę jakości połączenia. Testy, oparte na tej metodzie, zostały przeprowadzone z wykorzystaniem systemu diagnostycznego Diagbelt opracowanego na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Zaproponowano kilka metod poprawy jakości połączeń w oparciu o uzyskane wyniki. Przedmiotem badań była trudnopalna taśma przenośnikowa ST 3150 o szerokości B-1200. Testy przeprowadzono na przenośniku taśmowym eksploatowanym w polskiej kopalni podziemnej.
EN
The article presents the results of tests on the quality of conveyor belt joints, which has a significant impact on their strength. Diagnostics of steel conveyor belts using non-destructive methods (NDT) allows detecting and monitoring damage along the entire length of the belt. Such diagnostics also makes it possible to assess the quality of the splices. Tests based on the proposed method were carried out using the Diagbelt diagnostic system developed at the Faculty of Geoengineering, Mining and Geology at the Wroclaw University of Technology.
EN
The paper presents the issues related to determination of the strength of the adhesive joints of C45 steel sheets which were made using six types of epoxy adhesives. Epidian 5, Epidian 53 and Epidian 57 epoxy resins and two types of curing agents: polyamide (PAC) and amine (Z-1) were used to prepare the epoxy adhesives compounds. The adhesive joints were subjected to strength tests in accordance with DIN EN 1465. When comparing the results of the shear strength tests of singlelap adhesive joints of C45 steel sheet prepared with the use of the analyzed adhesives, it was noticed that better results were obtained with the use of the adhesive compounds containing the PAC curing agent.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z określeniem wytrzymałości połączeń klejowych blachy ze stali C45 wykonanych za pomocą 6 wariantów kompozycji epoksydowych. Do wykonania klejów zastosowano trzy rodzaje żywic epoksydowych: Epidina 5, Epidian 53 oraz Epidian 57 oraz dwa rodzaje utwardzaczy poliamidowy (PAC) oraz aminowy (Z-1). Połączenia klejowe poddano badaniom wytrzymałościowym zgodnie z normą DIN EN 1465. Porównując wyniki badań wytrzymałości na ścinanie jednozakładkowych połączeń klejowych blachy ze stali C45 przygotowanych za pomocą analizowanych klejów zauważono, że lepsze efekty uzyskano przy wykorzystaniu kompozycji klejowej zawierającej utwardzacz PAC.
EN
Hydrotechnical constructions are mostly objects functioning in extreme conditions and requiring a custom-made construction project. In the case of using prefabricated elements, it is required to develop production, transport, assembly, conservation and repair technology. Concerning the problem of concrete cracks, modern repair systems allow positive effects to be achieved in many cases of concrete elements repair. In this work an attempt has been made to assess the properties of concrete, situated in the Baltic Sea environment, in which traditional rebar was partly replaced by dispersed fibre-phase. Fibre-reinforced concrete belongs to the group of composite materials. The presence of fibres helps to increase the tensile strength, flexural strength and resilience and also prevents the appearance of cracks. In the given paper we will also discuss basic parameters of steel and polymer fibres and the influence of both types of fibres on the maturing and hardened concrete. In this work special attention has been paid to the advantages of polypropylene and polymer fibres with regard to commonly-known steel fibres. The use of synthetic fibres will be advantageous in constructions where the reduction of shrinkage cracks and high resilience are essential. On top of that, the use of synthetic fibres is highly recommended when constructing objects that will be exposed to the impact of an aggressive environment. Undoubtedly, polymer fibres are resistant to the majority of corrosive environments. Fibre-reinforced concretes are a frequently implemented construction solution. The possibility of concrete modification allows the emergence of new construction materials with improved physical-mechanical properties, under the condition of being applied relevantly.
4
Content available remote Badania nad otrzymywaniem betonu ogniotrwałego z udziałem tialitu
PL
Przeprowadzono badania nad otrzymaniem betonu ogniotrwałego z udziałem tialitu (Al2TiO5). Badania obejmowały dwa sposoby wprowadzenia tialitu do składu betonu ogniotrwałego: 1. – syntezę proszku tialitu i wprowadzenie go do składu korundowego betonu nisko – i ultranisko-cementowego w ilości 10%, 2. – syntezę tialitu in-situ w korundowym betonie nisko-, ultranisko– i bezcementowym. Wykonano próbki betonów oraz oznaczono ich wytrzymałość na zginanie i na ściskanie oraz porowatość otwartą i gęstość pozorną zgodnie z normą PN-EN ISO 1927-6. Wykonano również badania własności wysokotemperaturowych próbek: odporności na wstrząs cieplny przez ogrzewanie w 950 °C i chłodzenie w wodzie, ogniotrwałości pod obciążeniem oraz wtórnej rozszerzalności i skurczliwości cieplnej. Przeprowadzono badania odporności materiałów na korozyjne działanie ciekłego aluminium. Własności otrzymanych betonów z dodatkiem tialitu porównano z własnościami betonów bez tego dodatku. Badania wykazały, że sposób otrzymania betonu tialitowego (wprowadzenie gotowego tialitu lub otrzymanie in-situ) wpływało na jego własności mechaniczne i fizyczne. Betony z dodatkiem gotowego tialitu charakteryzowały się lepszymi własnościami w porównaniu do betonów z tialitem powstałym in-situ. Na własności betonów miała również wpływ zawartość cementu: zwiększenie zawartości cementu prowadziło do poprawy wytrzymałości mechanicznej, zwiększenia gęstości pozornej i obniżenia porowatości otwartej. Można zatem stwierdzić, że zwiększenie dodatku cementu wywierało korzystny wpływ na własności betonu w temperaturze otoczenia. W przypadku własności wysokotemperaturowych badania wykazały, że ogniotrwałość pod obciążeniem i rozszerzalność cieplna betonów z gotowym tialitem były nieco gorsze w porównaniu do betonów referencyjnych (bez dodatku tialitu). Z kolei porównując odporność na wstrząs cieplny betonów ultraniskocementowych, beton z dodatkiem tialitu charakteryzował się nieco większą odpornością. Różnice we własnościach wysokotemperaturowych pomiędzy betonami z tialitem i betonami bez dodatku nie były znaczące prawdopodobnie z powodu małego udziału tialitu w składzie. Być może większy udział tialitu prowadziłby do bardziej wyraźnej poprawy własności wysokotemperaturowych betonów. Betony zawierające tialit były odporne na działanie ciekłego aluminium, co pozwala na ich stosowanie w kontakcie z tym metalem.
EN
Investigation was carried out on the possibility of obtaining a castable with thialite (Al2TiO5) addition. The research involved two ways of introducing tialite into the composition of castable: i. the synthesis of tialite powder and its introduction into the high-alumina low- and ultra-low-cement castable in an amount of 10%, ii. in-situ tialite synthesis in high-alumina low-, ultra-low– and zero-cement castable. Castable samples were prepared and their bending and compressive strength as well as open porosity and bulk density were determined in accordance with standard PN-EN ISO 1927-6. High-temperature properties of samples such as resistance to thermal shock by heating at 950 °C and cooling in water, refractoriness under load and thermal expansion were investigated. Tests of the corrosive resistance to the liquid aluminium were carried out. The properties of castables containing the addition of thialite were compared with the properties of the reference castable. Studies have shown that the method of obtaining thialite castable (introduction of ready-made thialite or prepared in-situ) affected its mechanical and physical properties. Castables with the addition of ready-made thialite had better properties compared to castables with thialite formed in-situ. The alumina cement content also influenced the castable properties: increasing the cement content led to an improvement in mechanical strength, an increase in apparent density and a decrease in open porosity. It can therefore be concluded that increasing the cement addition had a beneficial effect on the concrete properties at ambient temperature. In the case of high temperature properties, studies have shown that refractoriness under load and thermal expansion of castables with ready-made thialite were slightly worse compared to reference castables (without the addition of thialite). In turn, comparing the resistance to thermal shock of ultra-low-cement castables, material with the addition of thialite was slightly more resistant. Differences in high temperature properties between castables with thialite and reference castables were not significant, probably due to the relatively low content of thialite in the composition. Perhaps a larger content of thialite would lead to a more pronounced improvement in the high-temperature properties of castables. Thialite containing castables were resistant to liquid aluminium, which allows their use in contact with this metal.
5
Content available remote Funkcja dojrzałości betonu w praktyce
PL
W artykule przedstawiono konfrontację obowiązujących zasad projektowania wzmocnienia konstrukcji żelbetowych materiałami kompozytowymi FRP z podważającymi je tezami, które z uwagi na błędne założenia prowadzą do mylnych wniosków. Wyjaśnienie mechanizmów zniszczenia w kontekście zasad projektowych ma na celu uniknięcie upowszechniania błędnych teorii w środowisku inżynierów budownictwa.
EN
The paper presents confrontation of existing design guidelines of strengthening reinforced concrete structures using FRP materials with undermining theses, which due to incorrect assumptions lead to misleading solutions. Explanation of failure mechanisms in the context of design guidelines aims to avoid dissemination of confusing theories in the civil engineering community.
EN
The article presents the way of creating calculation model of mold to foaming of cooling furniture for needs of conducting strength analysis by using Finite Element Method. The method of creating model is described in detail taking into account of modeling techniques available in NX system, the division of model into finite elements (discretization) by using threedimensional, two-dimensional, one-dimensional elements was visualized. Finally, the results of numerical simulations in the form of stresses distribution in areas of considerable straining of structure was presented.
PL
W artykule przedstawiono sposób tworzenia modelu obliczeniowego formy do spieniania mebli chłodniczych dla potrzeb przeprowadzenia analiz wytrzymałościowych przy wykorzystaniu Metody Elementów Skończonych. Szczegółowo opisano metodę kreowania modelu z uwzględnieniem technik modelowania dostępnych w systemie NX, zobrazowano podział modelu na elementy skończone (dyskretyzację) przy wykorzystaniu elementów trójwymiarowych, dwuwymiarowych oraz jednowymiarowych. Przedstawiono wyniki z przeprowadzonych symulacji numerycznych w postaci rozkładu naprężeń w obszarach o znacznym wytężeniu.
EN
Purpose: Development of a computational model of stress-strain state bearing elements of trailer frames for preliminary assessment and identification of areas with increased risk of failure. Design/methodology/approach: The object of the study is the processes of loading the load-bearing metal structures of trailers - fertilizer spreaders. The stress-strain state of the spreader bearing system is investigated for the established three typical cases of external load. To refine the values obtained as a result of modelling, they were determined in SOLIDWORKS. Findings: Computational models of load have been compiled by improving the method of minimum potential deformation energy for its effective correct use in analytical studies of a similar type of metal structures. It is proved that for a flat closed frame structure made of thin-walled profiles, loaded with forces perpendicular to the plane of the frame, the levelling of compression and shear energies, as well as axial and transverse forces and bending moments in the horizontal plane does not significantly affect the calculation results. Research limitations/implications: Horizontal components of the shear forces as well as the normal forces and as a consequence the corresponding potential deformation energy are neglected, which has some effect on the accuracy of the calculations. Practical implications: An effective tool for strength analysis with preliminary assessment and diagnostics of load-bearing metal structures based on the constructed calculation models of stress strain state load-bearing frames of typical geometry with an arbitrarily given distribution of external load. Originality/value: A universal algorithm for recording additive functions of bending and torques, as well as the potential deformation energy of welded frames of trailers.
EN
Today in woodworking, there are problems with the use of wood waste and the accumulation of involved wood as an additional and not fully used resource. The problem has not been completely solved, as there is no scientific basis and practical recommendations for efficient production processes with predicting the properties of products made from Post-Consumer Wood (PCW), in particular in the production of blockboards (BB). The objective of the studies is to substantiate and develop a scientific and technical basis for resource-saving and environmentally friendly technologies, to establish the influence patterns of PCW properties on the mechanical characteristics of the products obtained, to develop operating parameters and to formulate practical recommendations, confirmed by the results of experimental studies. The studies have proved the expediency of using PCW in technological processes of woodworking, in particular in the production of construction materials - blockboards with predicted characteristics. In order to rationally use raw materials for the manufacture of conventional blockboards made from Post-Consumer Wood (PCW-BB), new designs of a conventional PCW blockboard with a thickness of 22 mm and with a unified strip width of 16, 32, 48, and 64 mm, the strips are glued ones, 3 mm thick, and faced with plywood on both sides. The authors of the article found that in order to ensure improved operating characteristics of the blockboards, it is important to lay radial, semi-radial and tangential strips in structures with the ratio of width to thickness of the cross-sections of the strips - rationally and efficiently - 1:1, 2:1, 3:1. Substantiation on this basis of new designs of PCW blockboards makes it possible to reveal shortcomings of these products at the conceptual stage of the project and correct them before manufacturing taking into account the specified technical conditions and reducing costs at the development stage. Mathematical models for predicting the main characteristics of conventional PCW blockboards (PCW-BB) have been constructed, which made it possible to determine the indexes of the bending strength of the BB across the strips, σBB, and the shear strength of the BB along the glue line, τВВ. The coefficients of approximation of mathematical dependencies for predicting the strength of PCW-BBs, the strips of which were made of fir wood, were calculated, which would allow for the selection of rational designs of blockboards with appropriate characteristics. It has been established that the developed mathematical models make it possible to predict the characteristics of the PCW-BB depending on the cross-sectional dimensions of the strips, the angle of the annual rings slope to the blockboard face and the age of the PCW, and, on this basis, to propose improved designs of these blockboards for the technological processes of woodworking. The influence patterns of the properties of structural elements on the indicators of conventional PCW-BB (500 × 500 × 22 mm) were experimentally established. It was found that an increase in the width of the strips leads to a decrease in the strength indexes (by 29-37%); an increase in the angle of the annual rings slope to the BB face leads to an increase in static bending strength (by 31-33%) but to a decrease in shear strength (by 4-7%); an increase in the age of the PCW leads to a decrease in strength indexes (by 3-8%). It was found that the physical and mechanical parameters of the experimental PCW-BBs with a strip cross-sections of 1:1, 2:1, 3:1 meet the requirements of the standard (larger values: for static bending of a rate of 15 MPa and for shearing at a rate of 1 MPa), and for the 4:1 cross- -section, they partially had lower indexes by 2-3%. To ensure the strength of the developed structures of the PCW-BBs, it is recommended to use the 3:1 ratio of the sides in the cross-section of the strips, and the slope of the annual rings to the blockboard face must be at least 45o. It was found that the deviation of the values obtained by mathematical models in determining the strength in static bending and shearing in comparison with the experimental ones did not exceed 8% and 10%, respectively.
PL
W badaniach przygotowano mieloną na mokro drobnoziarnistą zawiesinę popiołu lotnego. Wykonano spoiwa cementowo-popiołowe z 30%, 50% i 70% zawartością popiołu lotnego, o stosunku woda/spoiwo równym 0,5. Próbki najpierw naparzano w 60°C przez 20 godzin, następnie schładzano do temperatury pokojowej, w ciągu 4 godzin. W końcowym etapie próbki dojrzewały w warunkach normowych do 28 dnia hydratacji. Zbadano wytrzymałość na ściskanie po 1 i 28 dniach oraz proces hydratacji i strukturę porowatości, wykorzystując rentgenografię, analizę termiczną, skaningową mikroskopię elektronową, spektroskopię magnetycznego rezonansu jądrowego oraz porozymetrię rtęciową. Wyniki pokazały, że jednodniowa wytrzymałość na ściskanie próbek zawierających do 50% DZPL była większa w porównaniu do zaczynu wzorcowego, w którym spoiwem był tylko cement. Wynika to z dużej aktywności i powierzchni właściwej popiołu lotnego, co spowodowało zwartą mikrostrukturę po naparzaniu. Dalszy wzrost wytrzymałości próbek dojrzewających po naparzaniu przez 28 dni, był zaskakująco mały. Zwiększenie wytrzymałości wynosiło 18% w przypadku 30% dodatku popiołu, 10% dla 50% dodatku oraz 11% po zastąpieniu 70% cementu popiołem. Wzrost wytrzymałości zapraw z popiołem mielonym na mokro, po dłuższym okresie dojrzewania, był znacznie mniejszy niż w przypadku zastosowania popiołu lotnego, który nie został poddany żadnej obróbce. Jednym z powodów była bardziej zwarta mikrostruktura zaczynów z popiołem mielonym na mokro, co utrudniało proces hydratacji cementu. Kolejnym powodem była mniejsza zawartość wodorotlenku wapnia, który jest substratem w reakcji pucolanowej popiołu.
EN
In this study, super fine fly ash slurry [WGFA] was prepared by wet grinding from the coal fly ash. Cement-fly ash binder with 30%, 50%, and 70% dosage of fly ash was designed, with a water/binder ratio of 0.5. The samples were firstly cured for 20 hours under steam curing at 60°C and then cooled to room temperature within 4 hours, followed by further curing to 28 days of age under standard curing condition. The compressive strength at 1 day and 28 days were examined, and the results were discussed in terms of hydration process and pore structure, which were evaluated by XRD, TG, SEM, NMR, and MIP. The results showed that 1 day compressive strength of the system with up to 50% WGFA was higher than that of the cement system. The reason was due to the high reaction activity of WGFA under steam curing and the excellent filling effect of fine particles. However, further curing to 28 days, the strength increase was surprisingly unacceptable, with an increase by 18% at 30% dosage, by 10% at 50% dosage, and by 11% at 70% dosage. These increases were much less than that in raw fly ash system. One reason was due to the denser structure which hindered the transportation of ions and water molecules for further hydration; the other reason was because of very little calcium hydroxide in the system, to activate the pozzolanic reaction of fly ash.
11
Content available remote Beton z proszków reaktywnych z zastosowaniem cementu hutniczego
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań betonu z proszków reaktywnych [BPR], otrzymanego z wykorzystaniem cementu hutniczego CEM III/A 42,5 N LH/HSR/NA zawierającego około 60 % mas. granulowanego żużla wielkopiecowego. Optymalizację składu mieszanki betonowej, mającą na celu uzyskanie największego stopienia upakowania cząstek w kompozycie, przeprowadzono w oparciu o krzywą optymalnego uziarnienia Funka. Mały stosunek wody do spoiwa równy 0,2, uzyskano poprzez stosowanie superplastyfikatora polikarboksylanowego. Wykazano, że jest możliwe uzyskanie, bez obróbki termicznej, betonu BPR z zastosowaniem cementu hutniczego, zawierającego 2,0% obj. włókien stalowych, o wytrzymałości na ściskanie około 200 MPa i wytrzymałości na zginanie 56,7 MPa, po 180 dniach dojrzewania. Nasiąkliwość tego betonu wynosi tylko 2,4%, a wyniki badań mrozoodporności, pozwalają ocenić mrozoodporność tego betonu jako bardzo dobrą wg normy SS 13 72 44. BPR ma zwartą mikrostrukturą, a zidentyfikowana faza C-S-H wykazuje mały stosunek C/S.
EN
The paper presents the results of tests of the reactive powder concrete [RPC] obtained from the CEM III/A 42.5 N LH/HSR/NA blast furnace slag cement, containing about 60 % of granulated blast furnace slag. The optimisation of the concrete mix composition, aimed at obtaining the largest particle packing in the composite, was carried out based on Funk’s optimal particle size distribution curve. A low water to binder ratio of 0.2 was obtained by using a superplasticiser based on polycarboxylates. It has been shown that it is possible to obtain, under normal conditions, RPC with the use of slag cement, containing 2.0% vol. of steel fibres, with a compressive strength of about 200 MPa and a flexural strength of about 57 MPa, after 180 days of curing. The water absorption of this concrete is only 2.4%, and the results of freeze-thaw resistance tests allow to assessing the freeze-thaw resistance of this concrete as very good, according to the standard SS 13 72 44. RPC has a compact microstructure and the identified C-S-H phase shows a low C/S ratio.
PL
Wraz ze zwiększaniem głębokości wydobycia kopalin, temperatura, na którą narażona jest podsadzka stale wzrasta, a więc zwiększa się także ryzyko samozapłonu minerałów zawierających siarkę. Nagłe pożary narażają podsadzkę na działanie wysokich temperatur, co zagraża bezpieczeństwu jej konstrukcji. Z tego względu, aby w pełni określić zmiany właściwości podsadzki, wystawionej na działanie wysokich temperatur, zbadano wytrzymałość na ściskanie i wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu podsadzek z dodatkiem spoiwa cementowego, po różnym czasie dojrzewania: 7 dni, 28 dni i 60 dni oraz przy trzech stosunkach spoiwo/odpad: 1:6, 1:8 i 1:10, po prażeniu próbek w piecu wysokotemperaturowym, w temperaturze: 100°C, 200°C, 400°C, 600°C i 800°C. Zbadano także zmiany fazowe i strukturę porów w podsadzce po prażeniu w tych temperaturach. Uzyskane wyniki wykazały, że wytrzymałość i struktura porów w podsadzce z dodatkiem odpadów po przeróbce rud żelaza w wysokiej temperaturze zależą od czasu dojrzewania. Wytrzymałość podsadzki dojrzewającej przez 7 dni początkowo rośnie, a następnie maleje ze wzrostem temperatury. Wytrzymałość na ściskanie i wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu osiągają maksimum odpowiednio w 200°C i 100°C. Bez względu na czas dojrzewania podsadzki, materiał wyprażony w temperaturze przekraczającej 400°C nie ma praktycznie żadnej wytrzymałości na rozciąganie. Cechy te są ściśle powiązane z rozkładem produktów hydratacji spoiwa, przede wszystkim ettringitu i fazy C-S-H.
EN
With the deepening of mining depth, the geothermal temperature faced by the pit backfill is getting higher and higher, so the spontaneous combustion probability of sulfur-bearing minerals increases. In addition, sudden fires can expose the backfill to high temperatures, which will endanger the structural safety of the backfill. Therefore, in order to fully understand the mechanical response and pore structure evolution characteristics of backfills under high-temperature loading, the compressive strength and splitting tensile strength of backfills with different ages: 7 days, 28 days and 60 days and cement-tailings ratios: 1:6, 1:8 and 1:10 were tested using high-temperature furnace to simulate different temperature loads: 100, 200, 400, 600 and 800°C. The pore structure characteristics of the backfill after high temperature are analyzed by mercury intrusion porosimetry. To further understand the mechanism of backfill transformation at high temperature, the phase evolution characteristics of iron tailings and cementitious materials are analyzed by X-ray diffractometer and differential thermal/thermogravimetric analyzer. The results show that the strength and pore structure of iron tailings backfill at high temperature are related to the curing age. The strength and most probable pore size of backfill cured at 7 days increased first and then decreased with the increase of temperature. Among them, the compressive strength and splitting tensile strength reached their peak values at 200°C and 100°C, respectively. While after 28 days, the pore size increased with the increase of high temperature, and the strength of backfill decreased continuously with increasing temperature. No matter what age of backfill is, it almost loses its tensile strength after being subjected to a high temperature above 400°C. These characteristics are closely related to the expansion of mica in iron tailings and the dehydration and decomposition of cementing material hydration products, such as ettringite and C-S-H phase at high temperature.
PL
W pracy przedstawiono dane eksperymentalne dotyczące wpływu dodatku mikrosfer na wytrzymałość oraz przewodnictwo cieplne gipsu budowlanego. Zastosowano dodatek w ilości 5%, 10% oraz 15% masowych w stosunku do masy suchego proszku gipsowego. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że zastosowanie mikrosfer zmniejsza w znaczącym stopniu wartości współczynnika przewodzenia ciepła kompozytów gipsowych. Jednocześnie sprawdzono wpływ dodatku na wytrzymałość modyfikowanego gipsu na ściskanie oraz zginanie. Zaobserwowano spadek odporności kompozytu na działanie siły ściskającej oraz zginającej.
EN
The paper presents experimental data on the impact of the addition of microspheres on the strength and thermal conductivity of building gypsum. An amount of 5%, 10% and 15% by mass of the dry gypsum powder was used. The results obtained show that the use of microspheres significantly reduces the value of the thermal conductivity of gypsum composites. At the same time, the influence of the additive on the strength of the modified plaster on compression and bending was tested. A decrease in the composite's resistance to compressive and bending forces was observed.
PL
Zaktualizowana w grudniu 2019 roku norma PN-EN 13791 wprowadza gruntowne zmiany w zasadach oceny wytrzymałości betonu w konstrukcji. W tym artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące oceny betonu w konstrukcjach istniejących. Zwrócono uwagę na bardziej precyzyjne zasady dotyczące wyznaczania miejsca pomiarowego i koniecznych w jego obrębie punktów pomiarowych. Precyzyjniejsze są również zasady szacowania wytrzymałości betonu w konstrukcji. W podsumowaniu zestawiono główne różnice pomiędzy starą i aktualną wersją normy.
EN
Updated in December 2019, the PN-EN 13791 standard introduces profound changes in the rules for assessing the strength of concrete in construction. This article presents issues regarding the assessment of concrete in existing structures. Attention was drawn to more precise rules regarding the determination of the test region and necessary test location points within it. The rules for estimating the strength of concrete in a structure are also more precise. The summary contains the main differences between the old and the new version of the standard.
EN
Development of contemporary building industry and related search for new aesthetical and functional solutions of monumental buildings in the centers of large cities resulted in the interest in glass as a structural material. Attractiveness of glass as a building material may be derived from the fact, that it combines transparency and aesthetical look with other functional features. Application of glass results in modern look of building facades, improves the indoor comfort without limiting the availability of natural daylight. Wide implementation of the new high performance float flat glass manufacturing technology, in conjunction with increasing expectations of the construction industry relating to new glass functions, has led to significant developments in glass structures theory, cf. [1, 3, 4, 5, 9, 10]. Many years of scientific research conducted in European Union countries have been crowned with a report CEN/TC 250 N 1050 [2], compiled as a part of the work of European Committee for Standardization on the second edition of Eurocodes - an extension of the first edition by, among others, the recommendations for the above mentioned design of glass structures, in particular modern procedures for the design of glass building structures. The procedures proposed in the pre-code [2] are not widely known in Poland, and their implementation in the design codes should be verified at the country level. This task is undertaken in this paper.
PL
Rozwój nowoczesnego budownictwa i związane z tym poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie estetyki i funkcjonalności budynków reprezentacyjnych w centrach dużych miast, stało się przyczyną zainteresowania szkłem. Atrakcyjność szkła jako materiału budowlanego wynika z faktu, że łączy ono w sobie przeźroczystość i estetyczny wygląd z innymi cechami użytkowymi. Jego zastosowanie nadaje nowoczesny wygląd elewacjom budynków i polepsza komfort przebywania w pomieszczeniach, nie ograniczając przy tym naturalnego oświetlenia dziennego, Wdrożenie nowej, wysokowydajnej technologii produkcji szkła płaskiego float, w powiązaniu z rosnącymi wymaganiami budownictwa, dotyczącymi nowych funkcji szkła, doprowadziło do znacznego rozwoju teorii konstrukcji szklanych, por. prace [1, 3, 4, 5, 9, 10]. Wieloletnie badania naukowe prowadzone w krajach Unii Europejskiej zostały zwieńczone opracowanym dokumentem CEN/TC 250 N 1050 [2], zredagowanym w ramach prac Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego nad drugą edycją Eurokodów. W wydaniu tym zaproponowano poszerzenie pierwszej edycji między innymi o rekomendacje w/z projektowania konstrukcji szklanych, a w szczególności o nowoczesne procedury w zakresie obliczania konstrukcji budowlanych szklanych. W Polsce zaproponowane w prenormie [2] procedury nie są powszechnie znane, a ich implementacja do norm projektowania wymaga przeprowadzenia weryfikacji krajowej, co podejmuje niniejsza praca.
EN
The concrete-filled section of columns has been widely in construction used due to its structural elements. As a result, the usage of composite columns has recently increased all over the world. However, using foamed concrete alone does not result in much improvements in strength. Therefore, this paper examines the use of foamed concrete containing fibre to improve the strength of composite columns. Specifically, this study aims to determine the bond strength of concrete-filled hollow section (CFHS) with modified fibrous foamed concrete. Two types of fibre are used in this work, namely, steel fibre and polypropylene fibre, with rice husk ash (RHA) as a sand replacement to improve the compressive strength of foamed concrete. The CFHS with modified fibrous foamed concrete is tested by using the push-out method, and the results show that CFHS with steel fibre has a highest bond strength.
EN
The aim of the present article was to analyse the adhesive joints of different types of the furniture boards used for the furniture production. The present article included a comparative analysis of the adhesive joints of the particle board and the medium-density fireboard (MDF) pressed with the following types of film: A 0.3 mm thick PVC film and a 0.8 mm thick acrylic film, made with use of a single-component reactive hot-melt adhesive based on the PUR 706.2 ME polyurethane. It was observed that, among others, the adhesive joints made of the particle board with a pressed 0.3 mm thick PVC film and the adhesive’s basis weight of 24 g/m2 is characterised by better strength properties than the adhesive joints of the particle board with the adhesive’s basis weight of 48 g/m2.
EN
This study discussed the effect of the curing condition on the capillary water absorption of concrete incorporating the locally available materials. The compressive strength and ultrasonic pulse velocity (UPV) as part of mechanical and durability properties of concrete were also investigated. The engineering properties were conducted on concrete under three different curing conditions at different curing ages of 2 days, 7 days and 28 days. The three different curing conditions were water curing, dry curing and gunny-covered curing. According to the results obtained, the concrete under water curing condition demonstrated a lower capillary water absorption (CWA) at 2 and 7 days ages and the concrete under gunny-covered condition demonstrated lower CWA at 28 days of age, compared with the other curing conditions. It is interesting to see that the compressive strength (38 MPa) of concrete was almost the same at 28 days age under the gunny-covered and water curing conditions.
EN
The study contains quantitative conditions and limitations of the use of butt, fillet and butt-fillet welds in modern welded constructions. Examples of improper use are given. Calculated loss of material and capacity structures associated with the use of fillet welds with a convex face, their asymmetry, as well as the benefits of in-depth penetration obtained by hybrid (plasma-MAG, laser-MAG) or other, leading to the achievement of butt welds and butt-fillet welds with high-efficiency welding technologies. A list of the requirements for the correct use of fillet welds and features differing from butt, butt-fillet and fillet welds is given.
PL
Opracowanie zawiera ujęte w sposób ilościowy uwarunkowania i ograniczenia stosowania spoin czołowych, pachwinowych i czołowo-pachwinowych w nowoczesnych konstrukcjach spawanych. Podano przykłady niewłaściwego ich stosowania. Wyliczono straty materiałowe i nośności konstrukcji związane ze stosowaniem spoin pachwinowych z wypukłym licem, ich asymetrią, a także korzyści wynikające z pogłębionego wtopienia uzyskiwanego hybrydowymi (plazma-MAG, laser-MAG) lub innymi, prowadzącymi do uzyskiwania spoin czołowo-pachwinowych i czołowych, wysokowydajnymi technologiami spawania. Podano zestawienie wymogów prawidłowego stosowania spoin pachwinowych oraz cech różniących spoiny czołowe, czołowo-pachwinowe i pachwinowe.
EN
The article describes the shear strength and statistical analysis of adhesive joints of four polymers used in the automotive industry, i.e. polypropylene, polystyrene, polyamide and polyacetal. Adhesive joints were prepared using two types of epoxy adhesive: Epidian 57/IDA/100:50 and Epidian 6/TFF/100:27. Surfaces of bonded materials prior to the bonding process were prepared using sandpaper P120, and then to remove impurities formed after mechanical treatment, the surface of polymer materials was degreased with acetone. The adhesive joints after the curing process were subjected to a strength test on the Zwick/Roell 150 strength machine in accordance with the PN-EN 1465 standard. The STATISTICA program was used for statistical analysis of the results of the strength tests. Parameters of descriptive statistics were determined, normality of distribution was determined and statistical tests of strength parameters were carried out. It was noted, among other things, that the greatest shear strength was obtained by adhesive joints of HIPS 425N polystyrene bonded Epidian 6/IDA/100:50 epoxy adhesive. However, the smallest shear strength was characterized by the adhesive joints made of Tarnamid T-27 polyamide bonded with Epidian 6/TFF/100:27 adhesive, which amounted to about 30% of the highest strength value obtained.
PL
W artykule opisano badanie wytrzymałości oraz analizę statystyczną wyników pomiarów wytrzymałości na ścinanie połączeń klejowych czterech polimerów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, polipropylenu, polistyrenu, poliamidu oraz poliacetalu. Połączenia klejowe przygotowano za pomocą dwóch rodzajów klejów epoksydowych: Epidian 57/IDA/100:50 oraz Epidian 6/TFF/100:27. Powierzchnie łączonych materiałów przed procesem klejenia zostały przygotowane za pomocą papieru ściernego o gradacji P120, a następnie w celu usunięcia zanieczyszczeń powstałych po obróbce mechanicznej, powierzchnia tworzyw polimerowych została odtłuszczona acetonem. Połączenia klejowe po procesie utwardzenia poddano badaniom wytrzymałościowym na maszynie wytrzymałościowej Zwick/Roell 150, zgodnie z normą PN-EN 1465. Do analizy statystycznej rezultatów badań wytrzymałościowych, wykorzystano program STATISTICA. Wyznaczono parametry statystyki opisowej, określono normalność rozkładu oraz przeprowadzono testy statystyczne badanych parametrów wytrzymałościowych. Zauważono m.in., że największą wytrzymałość na ścinanie uzyskały połączenia klejowe polistyrenu HIPS 425N, wykonane klejem Epidian 6/IDA/100:50. Natomiast najmniejszą wytrzymałością charakteryzowały się połączenia klejowe wykonane z poliamidu Tarnamid T-27, klejone klejem Epidian 6/TFF/100: 27, która stanowi około 30% największej otrzymanej wartości wytrzymałości.
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.