Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 117

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  straty ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia analizę doboru oraz wpływu izolacji cieplnej rur na koszty eksploatacji instalacji grzewczej w zależności od współczynnika przewodzenia ciepła λ. Badania prowadzono dla kilku wybranych podstawowych rodzajów izolacji cieplnej rur oraz dla wariantu niezgodnego z Warunkami Technicznymi, czyli takiego, w którym nie zastosowanego żadnej izolacji cieplnej rur. Analiz dokonano, korzystając z programów Instal-Therm HCR oraz Audytor OZC 6.6 Pro. Ich rezultaty pozwalają ocenić zakres korzyści wynikających z zastosowania izolacji cieplnej rur i zmniejszenia strat ciepła, a z drugiej strony przedstawić negatywne skutki wykonywania instalacji grzewczych czy chłodniczych niezgodnie z przepisami, bez zastosowania izolacji.
EN
The article presents an analysis of the selection and the influence of thermal insulation of pipes on the operating costs of a heating installation depending on the thermal conductivity coefficient λ. The analysis was performed for a few selected, basic types of pipe thermal insulation and for a variant inconsistent with the Technical Conditions, where no thermal insulation of pipes was used. Research included analyzes in the Instal-Therm HCR and Audytor OZC 6.6 Pro software. The results of the analyzes allow to assess the scope of benefits resulting from the use of thermal insulation of pipes, reducing heat losses and on the other hand, to present the negative effects of performing heating or cooling installations in violation of the regulations, without the use of thermal insulation.
2
Content available remote Koniec sezonu grzewczego a efektywność energetyczna instalacji odbioru ciepła
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań działania systemów zaopatrzenia w ciepło budynków wielorodzinnych, w końcu sezonu grzewczego. Pomiary przeprowadzono w 2019 r. dla nietypowego sezonu grzewczego, wydłużonego do końca maja. W oparciu o przeprowadzone pomiary wyznaczono efektywność energetyczną instalacji dystrybucji ciepła. Straty ciepła w samej instalacji centralnego ogrzewania oszacowano na 27-60%, w zależności od okresu, którego dotyczyły te obliczenia. Wykazano również, że w odbiorze ciepła uczestniczyła tylko część mieszkań. 10-30% mieszkań odpowiadało za ponad 70% zużycia ciepła na ogrzewanie. Zwrócono uwagę na konieczność wyłączenia instalacji ogrzewania na okres lata, jak również na znaczenie dla ograniczenia zużycia ciepła trafności decyzji o zakończeniu sezonu grzewczego i przestawienia źródła ciepła na pracę dla warunków lata.
EN
The article presents the results of research on the heat supply systems for multi-family buildings at the end of the heating season. The measurements were carried out in 2019 for the atypical heating season, extended until the end of May. Based on the measurements carried out, the energy efficiency of the heat distribution system was calculated. Heat losses in the central heating installation were estimated at 27-60%, depending on the measurements period. It was also shown that only part of the apartments participated in the heat using. 10-30% of flats accounted for over 70% of heat consumption for heating. Attention was drawn to the need to turn off the heating system for the summer, as well as the accuracy of the decision to end the heating season and switching the heat source to work for summer conditions.
PL
Analizę strat ciepła przez ścianę i strop pieca przepychowego wykonano za pomocą rozwiązania trójwymiarowego równania przewodzenia ciepła. W modelu wymiany ciepła uwzględniono przejmowanie ciepła od spalin na powierzchni ściany oraz straty ciepła do otoczenia. Wyznaczono wielkość ciepła akumulowanego w materiałach izolacyjnych. W zależności od trybu pracy pieca ta część energii może być traktowana jako straty ciepła. Piece przepychowe przeznaczone są do pracy ciągłej. Z tego powodu duże znaczenie mają właściwości termofizyczne materiałów izolacyjnych wykorzystanych do ich budowy. Całkowite straty ciepła zależą od przewodności cieplnej oraz pojemności cieplnej wyłożenia pieca.
EN
The heat losses from the pusher furnace walls and roof have been calculated using transient solution to the three dimensional heat conduction equation. The heat transfer model takes into account heat transfer from the combustion gasses to the walls and heat losses to the surrounding air. Important part of energy is accumulated in the insulating materials. Depending on the mode of furnace operation this part of energy may be considered as heat losses. Due to market requirements pusher furnaces rarely reach steady state operation mode. For that reason properties of the insulating materials are of great importance. Need for low conductivity and low heat capacity materials are clearly identified.
EN
A study on natural gas saving and emissions decrease in the public health care sector is presented. The analyzed hospital complex belongs to the largest ones in Slovakia and uses both hot water and water steam for heating purposes. Visual steam system inspection revealed serious inefficiencies, including steam venting, missing pipelines insulation and obsolete steam sources with dysfunctional blow-down system. Defined experiment with stepwise steam appliances shutdown enabled quantification of excess natural gas consumption due to these inefficiencies. Measures proposed for the solution of this state are inexpensive, with a short payback period. The expected natural gas savings amount up to 3200 MWh/year, which represents roughly 50% of the total natural gas consumption in the hospital complex.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje studium przypadku na temat ograniczenia zużycia gazu ziemnego i emisji w sektorze zdrowia publicznego. Analizowany kompleks szpitalny należy do największych na Słowacji i używa do ogrzewania zarówno ciepłej wody użytkowej, jak i pary wodnej. Kompleks ten będzie w najbliższych latach poddany renowacji, włącznie z instalacją dystrybucji mediów. Analiza obecnego systemu i wynikające z niej zaproponowane sposoby na zaoszczędzenie energii oferują redukcję kosztów powiązanych z przyszłą inwestycją. Wizualna ocena systemu dystrybucji pary wodnej ujawniła poważne wady tego systemu, w tym w odpowietrzaniu systemu, uszkodzonej bądź brakującej izolacji rur, przestarzałych bojlerach parowych z niedziałającym systemem usuwania zanieczyszczeń. Eksperyment ze stopniowym wyłączaniem urządzeń parowych umożliwił ilościowe określenie nadmiaru zużycia gazu ziemnego spowodowanego wspomnianymi niedostatkami. Metodologia takiego eksperymentu jest uniwersalna i łatwa w zastosowaniu w jakimkolwiek innym budynku użyteczności publicznej gdzie podobny system pary wodnej jest w użyciu. Zaproponowane rozwiązania dla poprawy takiego stanu są niedrogie i z krótkim czasem zwrotu inwestycji. Zastosowanie nowej izolacji rur, naprawa odwadniaczy oraz naprawa zaworów redukcyjno-regulacyjnych do odpowietrzania pary w odpowietrznikach są przedmiotem rozważań. Oczekiwana redukcja zużycia gazu ziemnego wynosi do 3200 MWh/rok, co stanowi około 50% rocznego zapotrzebowania tego gazu w kompleksie szpitalnym. Ocena środowiskowa zaproponowanych zmian pozwala oczekiwać redukcji emisji dwutlenku węgla na poziomie 644 ton rocznie oraz tlenków azotu na poziomie 0.75 ton rocznie.
PL
W części pierwszej artykułu („TCHiK” nr 3/2018) przedstawione zostały wyniki obliczeń i wnioski dotyczące charakterystyki cieplnej dla wybranego, wolnostojącego budynku mieszkalnego. Na ich podstawie Autor ocenił, które przegrody budowlane tego obiektu wymagają szybkiej poprawy termicznej. W części drugiej publikacji zwrócona została uwaga na aspekt ekonomiczny termomodernizacji przyjętego do analizy domu. Podano w niej koszty przeprowadzenia tego procesu i spośród kilku rozważanych wariant wybrano najkorzystniejszy. Przedstawione zostało zapotrzebowanie na energię cieplną analizowanego budynku po jego termomodernizacji.
EN
In the first part of the paper („TCHiK” No 3/2018) calculation results and conclusions on thermal characteristic for the analysed building have been presented. The most urgent modernization actions have been pointed. In the second part the chosen variant of thermomodernization is discussed. Heat demand of the analysed building after modernization is determined.
PL
Nieważne, czy mówimy o małym warsztacie, czy o wielkopowierzchniowej hali, współczesne bramy przemysłowe to inwestycja na długie lata.
7
Content available remote Optymalizacja energetyczna funkcjonowania ściany hybrydowej
PL
W artykule podjęto próbę określenia możliwości sterowania pracą ściany hybrydowej w sposób ograniczający straty ciepła strefy o regulowanej temperaturze. Przegrodę hybrydową stanowi układ ściany zewnętrznej z izolacją transparentną, wzbogacony o cieczowy wymiennik ciepła. Metoda badawcza przyjęta w pracy to badania numeryczne z wykorzystaniem programu ESP-r. Dane klimatyczne niezbędne do przeprowadzenia obliczeń przyjęto dla miasta Katowice. Prowadzone analizy obejmowały ocenę wpływu sposobu sterowania układem hydraulicznym na parametry termiczne przedmiotowej przegrody.
EN
The article attempts to identify the possibility of controlling the work of hybrid walls so as to minimise heat loss of temperature-controlled zones. Hybrid partitions are extemal wali systems with transparent insulation, equipped with liquid heat exchangers. The research method assumed in the paper is based on numerical modelling using ESP-r software, and with the usage of climate data for the city of Katowice, Poland, as necessary for the calculations. The conducted analyses included the evaluation of the effect of the modę of controlling of the hydraulic system on the thermal parameters of the subject partition.
PL
W artykule przytoczono obliczenia strat ciepła przez ściany zewnętrzne budynku mieszkalnego, położonego w północno-zachodniej części Rosji, przed i po jego dociepleniu. Na podstawie znanych parametrów okresu grzewczego, kosztów na docieplenie i kosztów ogrzewania ustalono optymalną grubość warstwy izolacji termicznej, przy której zdyskontowany okres zwrotu inwestycji, obliczany z uwzględnieniem wzrostu taryf na energię cieplną i dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych, przyjmuje wartość minimalną.
EN
The paper presents the calculations of heat losses occurring through external walls of a residential apartment building in north-western Russia before and after its thermal improvement. Based on the known parameters of the heating season, thermal improvement costs and hearing costs, optimum thickness was determined for the thermal insulation layer, at which the discounted payback period for the investment is minimized, taking into account any increase of heat price tariffs and futurę cash flows discounting.
9
PL
W metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku obowiązującej w Polsce nie jest uwzględniane ograniczenie energii końcowej na ogrzewanie budynku wynikające z mocy źródła ciepła. W artykule zaproponowano sposób uwzględnienia tego ograniczenia, polegający na obliczaniu w każdym miesiącu sezonu grzewczego podaży energii końcowej ze źródła ciepła i zapotrzebowania na tę energię obliczanego według stosowanej dotychczas metody. Do określenia charakterystyki energetycznej powinna być przyjmowana mniejsza z tych dwu wartości. Wykazano, że nieuwzględnianie mocy źródła ciepła w przypadku oceny energetycznej budynków wzniesionych przed transformacją ustrojową w Polsce, w stanie przed termomodernizacją prowadzi do znacznego zawyżenia potrzeb energetycznych budynku. Omówiono również konsekwencje znacznej nadwyżki mocy cieplnej źródła, w stosunku do obciążenia cieplnego budynku, często występujące w budynkach, w których prace termomodernizacyjne rozpoczęto od systemu grzewczego.
EN
In the methodology of energy performance of buildings in force in Poland, the final energy limit for heating a building resulting from the heat source’s power is not taken into account. The article proposes a way to take into account this limitation, consisting in calculating for each month of heating season the final energy supply from the heat source and the demand for this energy calculated according to the method used so far. To determine the energy performance should be taken the smaller of these two values. It has been shown that the failure to take into account the power of the heat source in the case of energy assessment of buildings erected before the political transformation in Poland, in the state before thermal retrofitting leads to a significant over-estimation of the energy needs of the building. Also were discussed the consequences of a significant surplus of thermal power of the source, in relation to the heat load of the building, often occurring in buildings in which thermo-modernization works started from the heating system.
PL
Koncepcja ciepłownictwa IV generacji zakłada m.in. obniżenie temperatury nośnika ciepła oraz możliwość współpracy z odnawialnymi źródłami ciepła. Kierunek przemian całej energetyki kreślony przez ustalenia wspólnoty międzynarodowej jest zbieżny z tymi założeniami. Uznanie nowych wymagań emisyjnych oraz ustalonych celów w zakresie polityki klimatycznej, szczególnie w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii z dopełniającą rolą nowych wymagań charakterystyki energetycznej budynków za szansę, a nie zagrożenie może spowodować powstanie nowoczesnych systemów ciepłowniczych. Mogą one mieć wyraźną przewagę konkurencyjną nad innymi systemami zaopatrzenia w ciepło i przyczyniać się do osiągnięcia kluczowego celu, jakim jest ograniczenie emisji CO2. W artykule przedstawiono założenia i wyniki analizy dotyczące wykonania sieci ciepłowniczej dostarczającej ciepło do grupy czterech budynków. Uwzględniono przy tym dwa scenariusze – jeden zakładał budowę i eksploatację wysokotemperaturowej sieci ciepłowniczej, zaś w drugim uwzględniono możliwość przeprowadzenia termomodernizacji budynków i wykonanie sieci o obniżonych parametrach.
EN
IV generation district heating concept assumes, among other things, reducing the water network parameters and the possibility of cooperation with renewable heat sources. The direction of change of the entire energy sector determined by the arrangements of the international community is consistent with these objectives. Recognition of new emission requirements and set targets for climate policy, especially in the field of energy efficiency improvement (with the complementary role of new energy performance requirements for buildings) and increasing the share of renewable energy sources as an opportunity and not a threat it can cause growth development of modern district heating systems. They may have a clear competitive advantage over other heat supply systems and contribute to the key objective of reducing CO2 emissions. The article presents the assumptions and results of the analysis regarding the implementation of the district heating network supplying heat to a group of four buildings. Two scenarios were taken into account – one assumed the construction and operation of a high-temperature district heating network, the second one includes the possibility of thermal modernization of buildings and the construction and operation of district heating network with reduced working parameters.
PL
Od systemów ciepłowniczych oczekuje się coraz wyższej efektywności energetycznej. Presja ta powoduje konieczność angażowania potężnych środków finansowych, ale jednocześnie może być szansą na wypracowanie przewagi konkurencyjnej względem innych sposobów zaopatrzenia w ciepło. Jednym ze sposobów na zwiększenie skutecznego wykorzystania energii pierwotnej przez systemy ciepłownicze jest ograniczenie strat ciepła związanych z przesyłem czynnika grzewczego. Wymiana sieci ciepłowniczych wykonanych w technologii tradycyjnej na komponenty preizolowane realizowana jest od wielu lat i przyczyniła się do ograniczenia strat ciepła oraz wzrostu niezawodności dostaw ciepła do odbiorców końcowych. Kolejnym postulowanym etapem modernizowania i unowocześniania systemów ciepłowniczych jest obniżanie temperatury nośnika ciepła. W artykule przedstawiono koncepcję tworzenia sieci niskotemperaturowych, z możliwością wykorzystania istniejącej infrastruktury. Dodatkową zaletą prezentowanych rozwiązań jest możliwość etapowania modernizacji oraz przygotowanie sieci przesyłowej do funkcjonowania w ramach systemu ciepłowniczego zgodnego z ideą ciepłownictwa IV generacji.
EN
Steady progress in improving energy efficiency is expected from district heating systems. It makes it necessary to engage powerful financial resources, but at the same time it may be a chance to develop a competitive advantage in relation to other ways of supplying heat. One of the ways to increase the effective use of primary energy by heating systems is reducing the heat losses associated with the transmission of the heating medium. Replacement of heating networks by a pre-insulated components has been carried out for many years and has helped reduce heat loss and increase the reliability of heat supply to end users. Another postulated phase modernization of heating systems is a decrease the temperature of the heat carrier. The article presents the concept of creating low-temperature networks with the possibility of using existing network infrastructure. An additional advantage of the presented solutions is the option of upgrading of the supply network for operating within the heating system consistent with the fourth generation district heating idea.
PL
Cele wytyczone na szczycie Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030, który odbył się w Nowym Jorku w 2015 roku oraz przypisane do nich zadania, które powinny zostać zrealizowane do 2030 roku mają duży wpływ na kierunki rozwoju sektora budowlanego, w tym również energetycznego i ciepłowniczego. Prowadzenie inwestycji w obszarze podłączenia odbiorcy ciepła spotyka się coraz częściej z problemami nie tylko związanymi z opłacalnością inwestycji, ale również z efektywnością energetyczną systemu ciepłowniczego oraz charakterystyką energetyczną budynku pod kątem wyboru optymalnego źródła ciepła spełniającego minimalne wymagania dla budynku czyli wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP.
EN
The goals set at the Summit of the 2030 Agenda for Sustainable Development held in New York in 2015, as well as particular targets assigned to each goal that should be achieved by 2030, have a major impact on the development directions of the construction sector, including energy and heating. Process of connecting the heat recipient is more and more often encountered with problems not only related to the profitability of the investment but also to the energy efficiency of the heating system and energy performance of the building in terms of choosing the optimal source of heat that would meet the minimum requirements for the building, i.e. the annual requirement for nonrenewable primary energy.
PL
Przedstawiono sposób analizy rzeczywistej sprawności systemu zaopatrzenia w ciepło grupy budynków zasilanych z kotłowni gazowej na podstawie pomiarów zużycia gazu i wytworzonego ciepła oraz ciepła wykorzystanego do ogrzewania. Zilustrowano przykładami wpływ przyjmowanych założeń i uproszczeń na wynik końcowy. Jednocześnie zwrócono uwagę na celowość monitorowania nie tyle sprawności rocznej, co wyznaczanej dla krótszych okresów, np. co miesiąc. Bieżący i stały monitoring pracy systemu zaopatrzenia w ciepło umożliwia diagnozowanie najsłabszych jego elementów i podejmowanie decyzji prowadzących do poprawy efektywności energetycznej.
EN
The article presents a method of analysis of the heat supply system efficiency. The group of buildings is supplied with heat from a gas boiler room. Calculations are based on measurements of gas consumption and heat production as well as heat used for heating. The article illustrates examples of the impact of assumptions and simplifications on the final result. At the same time, it draws attention to the desirability of efficiency monitoring for shorter periods of time, e.g. every month. Current and constant monitoring of the heat supply system operation allows for the diagnosis of its weakest elements and allows to make decisions leading to the improvement of energy efficiency.
PL
Obecnie wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na ciepło, ważne jest stosowanie odnawialnych źródeł energii do jego pozyskiwania. Grunt charakteryzuje się wysoką akumulacyjnością, dużą dostępnością oraz co ważne stałą i wysoką temperaturą w ciągu roku. Głównym celem badań było sprawdzenie wpływu zmiennej geometrii modelu przewodów zbiorczych gruntowych wymienników ciepła, takich jak głębokość ich ułożenia i odległości między nimi na straty ciepła, temperaturę gruntu, gęstość strumienia ciepła. Obliczenia wykonano przy użyciu programu ANSYS w oparciu o metodę skończonej objętości.
EN
Nowadays, with rising energy consumption, it is really important to use renewable sources. Ground is characterized by high thermal storage capacity, general accessibility and the most importantly, consistent high temperatures throughout the year. The main purpose of my article is show influence of variable factors such as the depth of foundation and the distance between the pipes on the heat loss, the temperature of the ground and heat flux density in the collecting pipes of ground heat exchangers. Calculation was made with using ANSYS program based on finite volume method. This study is a valuable advice when performing detailed calculations and simulations for collective pipe in typical installations of heat pumps with horizontal or vertical ground collector.
PL
Artykuł poświęcony zagadnieniu budowy modułu służącego do badania kompaktowych wężownicowych wymienników ciepła. Powstała konstrukcja modułu badawczego zapewniająca dużą elastyczność modyfikacji oraz pozwalająca na fizyczną obserwację zachodzących zjawisk. Wstępne pomiary wykazały wystarczający stopień izolacji cieplnej płaszcza i brak potrzeby jej zwiększania. Okazało się jednak, że stopień komplikacji badanego układu wymusza doposażenie modułu w dodatkowy zestaw czujników oraz przeprowadzanie stałej obserwacji termowizyjnej w kilku płaszczyznach modułu.
EN
In the paper the design of a test module for compact coil heat exchangers is presented. It is easy to modify the test stand as needed and to observe phenomena that occur. Initial tests have proved good isolation of the shell. However complicated design of the module causes the need of additional set of sensors installation and constant thermovision monitoring.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń strumienia ciepła wymienianego pomiędzy powierzchnią wody w otwartej niecce basenowej i powietrzem atmosferycznym. Przyjęto, że całkowity strumień wymienianego ciepła stanowi sumę trzech składowych: konwekcyjnej, radiacyjnej i parowania. Obliczenia wykonano dla dwóch wartości temperatury wody (27stopni C i 33 stopni C) oraz wybranych wartości wilgotności i temperatury powietrza oraz prędkości wiatru. Ukazano udział poszczególnych mechanizmów wymiany ciepła w przepływie całkowitym w zależności od zmian wymienionych czynników atmosferycznych. Dokonaną w ten sposób analizę strat ciepła nazwano analizą jakościową.
EN
The paper presents calculations of the heat flux exchanged between the surface of the water in an open swimming pool and atmospheric air. It was assumed that the total heat flux is the sum of three components: convection, radiation and evaporation. The calculations were performed for selected values of the water temperature, air humidity and temperature, and wind speed. It was shown the share of the various mechanisms of heat transfer. This analysis of heat loss called qualitative analysis.
PL
Minimalizację kosztów eksploatacji sieci ciepłowniczej można sprowadzić do zagadnienia minimalizacji sumy kosztów strat ciepła i kosztów energii pompowania. Jak znaleźć między nimi kompromis, aby zwiększać efektywność energetyczną systemu ciepłowniczego?
18
Content available remote Fasada wentylowana jako nowoczesna elewacja budynków niskoenergetycznych
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę materiałową przykładowych fasad wentylowanych w aspekcie spełnienia wymagań standardu niskoenergetycznego budynków. Podano obowiązujące wymagania w zakresie izolacyjności. Przytoczono metody obliczania strat ciepła przez przegrody wentylowane.
EN
The article presents the characteristics of materials in sample ventilated facades in the aspect of compliance with low-energy standard for buildings. The applicable insulation performance requirements are quoted. There is a discussion of methods of calculating heat losses through ventilated building envelope.
PL
W artykule przedstawiono analizę wybranych mostków cieplnych w wielorodzinnych budynkach wielkopłytowych OWT. Oszacowano ich wpływ na wielkość strat ciepła przed i po dociepleniu.
EN
In the article, the analysis of selected thermal bridges in residential OWT buildings, have been presented. Their impact on heat loss before and after retrofitting was calculated.
PL
Celem niniejszego artykułu było określenie jaki faktyczny wpływ na wielkość sezonowych strat ciepła przez obudowę termiczną budynku miało kiedyś i może mieć obecnie zachowanie zwartej bryły budynku. W artykule przybliżono pojęcia izolacyjności termicznej i współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych. Przedstawiono tu także krajowe wymogi dotyczące izolacyjności termicznej przegród budowlanych, jakie obowiązywały w minionych dekadach, jakie obowiązują obecnie i te, które będą stawiane wobec przegród budowlanych w najbliższych latach. Wyjaśniono także, czym dla budynku jest współczynnik kształtu A/V i powód, dla którego kształt bryły budynku może wpływać na jego charakterystykę energetyczną. Zaprezentowano wnioski sformułowane przez innych autorów, których prace dotyczą optymalizacji kształtu bryły budynku pod względem cieplnym. Przytoczono również krytyczne opinie dotyczące wpływu takiej optymalizacji kształtu na atrakcyjność architektury obiektów budowlanych. Metodę badawczą oparto na obliczeniach sezonowych strat ciepła w budynkach o różnych stosunkach powierzchni przegród zewnętrznych do kubatury budynku A/V. Obliczenia przeprowadzono dla 27 modeli budynków o identycznej powierzchni wewnętrznej i kubaturze wewnętrznej, lecz różniących się proporcjami wymiarów i liczbą kondygnacji. W obliczeniach wzięto pod uwagę dziewięć zestawów wartości współczynników przenikania ciepła przegród zewnętrznych, odpowiadających dawnym, aktualnym i przyszłym wymogom krajowym. Różnice w wartościach sezonowych strat ciepła uzyskane dla każdego z zestawów zinterpretowano jako potencjalne oszczędności energetyczne, wynikające z zachowania zwartej bryły budynku i ograniczenia wartości współczynnika kształtu A/V. Wyniki zestawiono i na ich podstawie sformułowano stosowne wnioski.
EN
The purpose of this paper was to determine former, current and future impact of building’s shape compactness on its heat losses. The article explains such terms as thermal insulation and heat transfer coefficient of building barrier’s, as well as the history of Polish national regulations concerning that subject. It was also explained, what building shape factor is, and what may be its potential impact on building’s efficient Energy use. The paper presented conclusions of numerous research on building shape optimization, including critical opinions about architectural effects of the process. The scientific method was based on calculations of seasonal heat losses in multiple buildings varying with their volume to Surface area ratio. Calculations were conducted for twenty seven buildings of the same floor Surface area and interior volume, but of different proportions and number of storeys. Calculations considered nine groups of heat transfer coefficient values for building barriers, that corresponded to former, current and future standards, established by polish regulations Differences in acquired values of seasonal heat loses were interpreted as potential energy savings to be obtained by applying thermal envelopes with low shape factors. Presented results have been compared and basing on them, final conclusions were formed.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.