Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 313

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strategia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
1
Content available Strategia zwalczania terroryzmu
PL
Historia cywilizacji to również historia aktów terrorystycznych. Tego typu zamachy dokonywane są z rożnych motywów, takich jak polityczne, etniczne, religijne. Pewna zmiana filozofii zapobiegania terroryzmowi nastąpiła po zamachach, które zostały dokonane 11 września 2001 r. na terenie USA – w wymiarze globalnym oraz po 11 marca 2004 r., kiedy to w zamachu w Madrycie zginęło 191 osób – w wymiarze europejskim. Powyższe wydarzenia przyczyniły się do powstania nowego prawodawstwa międzynarodowego oraz powstania instytucji, które rozpoczęły koordynację działań w zakresie zapobiegania tego typu zjawiskom. Do chwili obecnej nie jest to prosty proces ze względu na wiele uwarunkowań, w tym chociażby ustalenie jednej wspólnej definicji odnoszącej się na przykład do form terroryzmu. Ataki terrorystyczne są zagrożeniami dynamicznymi, o wiele szybciej dostosowującymi się do rzeczywistości niż prawodawstwo – zwłaszcza na poziomie międzynarodowym. Tym bardziej istnieje konieczność stałej współpracy pomiędzy państwami w oparciu o przyjęte i zaakceptowane strategie zwalczania terroryzmu, które skutecznie pozwolą na zwalczanie tego zjawiska.
EN
The history of civilization is also the history of terrorist acts. These types of attacks have been and are carried out for various motives, such as political, ethnic, and religious. A certain change in the philosophy of preventing terrorism took place after the attacks on September 11, 2001 in the US – on a global scale and after March 11, 2004, when 191 people died in the Madrid attack – on a European scale. These events have contributed to the creation of new international legislation and the establishment of institutions that have begun coordinating activities in the field of preventing such phenomena. To date, this is not a simple process due to many aspects, such as the establishment of one common definition referring, for example, to forms of terrorism. Terrorist attacks are dynamic threats, with perpetrators adapting much faster to reality than legislation does – especially on an international level. For this reason, there is a need for constant cooperation between states based on adopted and accepted counter terrorism strategories, which will allow effective combating of this type of phenomena.
2
Content available Counter terrorism srategy
EN
The history of civilization is also the history of terrorist acts. These types of attacks have been and are carried out for various motives, such as political, ethnic, and religious. A certain change in the philosophy of preventing terrorism took place after the attacks on September 11, 2001 in the US – on a global scale and after March 11, 2004, when 191 people died in the Madrid attack – on a European scale. These events have contributed to the creation of new international legislation and the establishment of institutions that have begun coordinating activities in the field of preventing such phenomena. To date, this is not a simple process due to many aspects, such as the establishment of one common definition referring, for example, to forms of terrorism. Terrorist attacks are dynamic threats, with perpetrators adapting much faster to reality than legislation does – especially on an international level. For this reason, there is a need for constant cooperation between states based on adopted and accepted counter terrorism strategories, which will allow effective combating of this type of phenomena.
PL
Historia cywilizacji to również historia aktów terrorystycznych. Tego typu zamachy dokonywane są z rożnych motywów, takich jak polityczne, etniczne, religijne. Pewna zmiana filozofii zapobiegania terroryzmowi nastąpiła po zamachach, które zostały dokonane 11 września 2001 r. na terenie USA – w wymiarze globalnym oraz po 11 marca 2004 r., kiedy to w zamachu w Madrycie zginęło 191 osób – w wymiarze europejskim. Powyższe wydarzenia przyczyniły się do powstania nowego prawodawstwa międzynarodowego oraz powstania instytucji, które rozpoczęły koordynację działań w zakresie zapobiegania tego typu zjawiskom. Do chwili obecnej nie jest to prosty proces ze względu na wiele uwarunkowań, w tym chociażby ustalenie jednej wspólnej definicji odnoszącej się na przykład do form terroryzmu. Ataki terrorystyczne są zagrożeniami dynamicznymi, o wiele szybciej dostosowującymi się do rzeczywistości niż prawodawstwo – zwłaszcza na poziomie międzynarodowym. Tym bardziej istnieje konieczność stałej współpracy pomiędzy państwami w oparciu o przyjęte i zaakceptowane strategie zwalczania terroryzmu, które skutecznie pozwolą na zwalczanie tego zjawiska.
PL
Wprowadzenie zarządzania strategicznego w obszar planowania zakupów i gospodarowania taborem kolejowym jest kluczowym czynnikiem mającym na celu osiągnięcie wysokiej efektywności inwestycji i obniżki kosztów działalności przewoźników kolejowych. Nabycie taboru kolejowego jest wieloetapowym procesem począwszy od sformułowania celów strategicznych przez studia wykonalności, przygotowanie dokumentacji, wdrożenie taboru do eksploatacji aż do procedur monitorowania tego procesu i jego oceny. Projekt Innowacyjny i zestandaryzowany model rozwoju zakupu kolejowego taboru pasażerskiego „Innorail” sfinansowany przez NCBR dostarcza narzędzi dla optymalizacji procesów inwestycyjnych w zarządzaniu taborem kolejowym. Artykuł przedstawia uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne występujące w procesie przygotowania przez przewoźników strategii w zakresie taboru kolejowego.
EN
The implementation of strategic management into the area of purchasing planning and rolling stock management is a key factor aimed at achieving high investment efficiency and reducing the operating costs of railway carriers. The purchase of rolling stock is a multi-stage process, starting from the formulation of strategic goals, through feasibility studies, preparation of documentation, rolling stock implementation, to the procedures for monitoring this process and its evaluation. Completed project “An innovative and standardised model for the development of the purchase of passenger railway rolling stock "Innorail" financed by the National Center for Research and Development (NCBR) provides tools for optimising investment processes in the management of railway rolling stock. The article presents the external and internal conditions in the preparation of the railway rolling stock strategy by carriers.
4
Content available Role and importance of national strategies in Poland
EN
The work on the new edition of the national security strategy requires a reflection on its role and importance in Poland. The analysis of the strategic achievements to date indicates the existence of political, organizational, theoretical, and cultural problems related to the development of the strategy as documents regarding national security, national development, and defense. Special attention should be paid to the problem of formulating a strategy as well as thinking and acting strategically in the military dimension. The problem of the shortage of formal-legal and structural framework of the strategy creation process in Poland indicates that one should strive to formulate a national (state) strategy together with its consolidation in the legal system.
PL
Prace nad nową edycją strategii bezpieczeństwa narodowego skłaniają do refleksji nad rolą i znaczeniem strategii w Polsce. Analiza dotychczasowego dorobku strategicznego wskazuje na istnienie politycznych, organizacyjnych, teoretycznych i kulturowych problemów związanych z opracowywaniem strategii jako dokumentów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, rozwoju kraju i obronności. Na szczególną uwagę zasługuje problem formułowania strategii oraz myślenia i działania strategicznego w wymiarze wojskowym. Problematyka niedoboru formalnoprawnych i strukturalnych ram procesu tworzenia strategii w Polsce wskazuje, że należy dążyć do sformułowania strategii narodowej (państwa) wraz z ugruntowaniem jej w systemie prawnym.
EN
Aim: Demonstration of corporate foundations as a tool for the implementation of corporate philanthropy. Methodology: The quantitative survey was carried out based on 30% of corporate foundations in Poland, and the qualitative study was conducted in six corporate foundations. The survey was participated by people managing corporate foundations who answered the questions on how cooperation should look like from the assumption and how it looks today. The article also presents the results of researching websites of 125 corporate foundations and their founders. Results: The research has shown that there are corporate foundations in Poland that are a useful tool for corporate philanthropy. Research restrictions: The study was conducted in corporate foundations and among their founders. It turned out that most often the same employees are liable for CSR and for the corporation foundation. Therefore, such connections should be examined during further inquiries. Practical implications: Presentation of advantages and disadvantages of implementing CSR to organizations that do not have corporate foundations. Discussion on problems that arise during the operation of corporate foundations. Originality/value: The article presents corporate foundations as one of the tools of corporate philanthropy. As foundations are increasingly being established, it is essential to describe such organizations accurately. The article is intended for researchers studying CSR, as well as for business managers who are thinking about setting up corporate foundations.
PL
Cel: Ukazanie fundacji korporacyjnych jako narzędzia służącemu realizowaniu filantropii korporacyjnej. Metodologia: Badanie ilościowe zostało przeprowadzone na 30% fundacji korporacyjnych w Polsce, a badanie jakościowe zostało przeprowadzone na 6 fundacjach korporacyjnych. W badaniu wzięły udział osoby zarządzające fundacjami korporacyjnymi, odpowiadały, jak powinna wyglądać współpraca z założycielem, a także jak wygląda ona obecnie. W artykule przedstawiono też wyniki badań stron internetowych 125 fundacji korporacyjnych, a także ich założycieli. Wyniki: Badania wykazały, że w Polsce funkcjonują fundacje korporacyjne, które są efektywnym narzędziem filantropii korporacyjnej. Ograniczenia badawcze: Badanie przeprowadzono w fundacjach korporacyjnych oraz wśród ich założycieli. Okazało się, że najczęściej ci sami pracownicy są odpowiedzialni za CSR oraz za fundację korporacyjną. Dlatego w trakcie dalszych badania trzeba pytać się o takie powiązania. Implikacje praktyczne: Przedstawienie organizacjom, które nie posiadają fundacji korporacyjnych, plusów i minusów prowadzenia CSR dzięki niezależnej organizacji, a także przedstawianie problemów, jakie powstają w trakcie działalności fundacji korporacyjnych. Oryginalność/wartość: Artykuł ukazuje fundacje korporacyjne jako jedno z narzędzi filantropii korporacyjnej. Fundacje są zakładane coraz częściej, dlatego ważne jest dokładne opisanie takich organizacji. Artykuł jest przeznaczony dla naukowców badających CSR, a także dla zarządzających przedsiębiorstwami, którzy myślą nad zakładaniem fundacji korporacyjnych.
EN
The article presents a general aspect of development strategies, created by organizations together with dedicated strategic objectives indicating the basic activity directions. Long-term strategic objectives are connected to operational objectives in the aspect of determining the objectives related to quality, resulting from the quality system functioning in the organization. One of the article objectives is a presentation of the possibility of using the Balanced Scorecard for shaping the institute management system, in particular as regards planning of research institute development strategy. A conception of the Balanced Scorecard and a general methodology of its elaboration is described. A configuration of card, analyzed from four perspectives: financial, customer`s, internal processes, learning and growth is discussed. The objectives and general assumptions of this tool are presented and the mechanism of decomposing the BSC is discussed. The advantages and hazards related to using the Balanced Scorecard are described.
PL
W artykule przedstawiono ogólne spojrzenie na sposób tworzenia strategii rozwoju wraz z przypisanymi celami strategicznymi nakreślającymi podstawowe kierunki działania. Powiązano długoterminowe cele strategiczne z celami operacyjnymi w aspekcie wyznaczania celów dotyczących jakości wynikających z funkcjonującego w organizacji systemu jakości. Jednym z celów artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania Balanced Scorecard (Zrównoważonej Karty Wyników) w kształtowaniu zarządzania instytutu, a szczególnie w procesie planowania strategii Instytutu badawczego. Przedstawiono koncepcję karty oraz zaprezentowano ogólną metodologię jej opracowania. Omówiono układ karty, rozpatrywany w czterech perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych, wiedzy i rozwoju. Przedstawiono cele i ogólne założenia tego narzędzia oraz omówiono mechanizm dekompozycji karty BSC. Zaprezentowano korzyści i zagrożenia wiążące się z wykorzystywaniem Balanced Scorecard.
EN
The article discusses the issue of strategies implemented in Polish farms and innovations created as a result. On farms, as well as in enterprises from other industries, net income is assumed as the main goal. In order to achieve it, the direction of development is defined, which may be manifested, for example, by directing production, modernization of the farm or increasing production efficiency. To this end, a strategy is created and implemented in the farms, as a result of which innovation takes place. The objective is to achieve a competitive advantage and maximize net income. Research purpose of this work is to identify the implemented strategies and innovations introduced, as a result, in Polish farms.
EN
Acquisition and retention of talented employees is still a challenge for many organisations. Therefore, the processes improving management of best individuals are of particular importance during the difficult times on the labour market. The paper presents research findings concerning the internal conditioning of talent management (TM) in large enterprises. The following conditions are taken into consideration: defining TM, placement of TM in an organizational structure, interconnections with the corporate strategy, and the significance of TM for the organizations under examination.
EN
In the case of competing industries, proper assessment of needs and opportunities supported by market analysis and forecast allows adopting strategies for dealing with competition. Coopetition of services is one of the possibilities for the development of entities. The article indicates the reasons for competition cooperation. This cooperation may result from the expectations to increase the scale of impact, reduce operating costs or offer an extended package of services. This causes the need to study customer needs and identify market trends, and consequently build scenarios that are answer to them and allow to adapt to market changes.
EN
The content of the article touches the problem of barriers concerning CSR implementation. Corporate social responsibility is a conception of management which is more and more popular among Polish enterprises, but some companies still have some problems related to CSR. The author presents the selected external and internal barriers and limits of CSR implementation in the light of own research. The aim of the article is to analyze the most important limitations of CSR on the example of socially responsible enterprises highlighted in the "Równa Firma" Poll in 2018. The priority of the "Równa Firma" Poll is to award socially responsible companies from the West Pomeranian Voivodeship. The survey was carried out in enterprises from various sectors. The elimination of these barriers can help to implement socially responsible practices in chosen Polish enterprises.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie procesu ewolucji percepcji Chin w amerykańskich strategiach bezpieczeństwa (National Security Strategy) w latach 1987–2006 i wyjaśnienie głównych jego elementów. Analizie poddane zostały strategie publikowane od prezydentury Ronalda Reagana do administracji George’a W. Busha (1987–2006). Na podstawie przeprowadzonych badań autor argumentuje, iż przez większość analizowanego okresu (głównie lata 1987–2000) Chiny postrzegane były w pierwszej kolejności jako strategiczna szansa dla Stanów Zjednoczonych, której wykorzystanie pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i realizację interesów USA. W miarę wzrostu potęgi militarnej i gospodarczej państwa chińskiego percepcja Chin ulegała stopniowej zmianie, w większym stopniu akcentując wymiar potencjalnych zagrożeń. Zmiana ta stała się zauważalna w okresie prezydentury George’a W. Busha (2000–2006), jednak „światowa wojna z terroryzmem” doprowadziła do złagodzenia stanowiska względem Pekinu i odsunięcia strategicznej rywalizacji z tym państwem na późniejszy okres. Zmiany w postrzeganiu Chin nasilające się od kadencji George’a W. Busha stworzyły jednakże podłoże pod strategie kolejnych administracji Baracka Obamy i Donalda Trumpa, znacznie bardziej sceptycznie odnoszących się do wpływu Chin na bezpieczeństwo USA.
EN
This article aims to explore the evolution of China’s perception in American national security strategies during the 1987–2006 period and to explain primary elements of this process. The analysis includes strategies published since the presidency of Ronald Reagan to the administration of George W. Bush. On the basis of conducted research, it is being argued that through the most of the analysed period (1987–2000) in the first place China was perceived as a strategic opportunity for the United States, which, if taken, will improve the security of the United States and will help in asserting its interests. As the military and economic power of the Chinese state has been increasing, this perception has undergone a gradual change, resulting in greater emphasis on a potential array of challenges and threats. This awareness has become observable during the presidency of George W. Bush (2000–2006), however the „global war on terror” resulted in a softer stance towards China and the postponement of a strategic competition. Nevertheless, fast-growing changes in the perception of China that took place during the George W. Bush term have created a foundation for future strategies of Barack Obama and Donald Trump, much more sceptical toward China’s influence on the security of the U.S.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje problematykę rozwoju obszaru wsi posiadającej dziedzictwo kulturowe objęte ochroną w formie Rezerwatu Ludowej Architektury, na przykładzie słowackiej wsi Osturnia. Analiza aktualnego stanu badanego obszaru została przeprowadzona pod kątem relacji zapisów obowiązującego, lokalnego planu zagospodarowania wobec regulacji, wynikających z ochrony konserwatorskiej. Swoje wnioski, obejmujące możliwe scenariusze rozwoju, autorki oparły na analizach sytuacji podobnych wsi słowackich, wspierając je tezami naukowymi z zakresu problematyki przemian obszarów wiejskich.
EN
The article presents the subject matter of the development of the territory of a village that possesses cultural heritage that has been placed under conservation in the form of a Folk Architecture Preserve, on the example of the Slovakian village of Osturňa. An analysis of the current state of the investigated territory was performed, with a focus on the relationships between the provisions of the applicable local spatial development plan and the regulations that are applicable on account of conservation. The authors based their conclusions, which include possible development alternatives, on analyses of the situation of similar Slovakian villages, backing them up with academic theses from the field of the transformation of rural areas.
EN
The main aim of this research is to attract security and defense practitioners as well as theorists attention to the common as well as frequently spotted fundamental problems concerning developing and implementing strategies of using force to solve security matters in conflicts. The research identified that ineffective strategies are often hampered by the twelve fundamental errors that strategists cannot cope with. Belong to them: 1) inadequate level of knowledge among military and political leaders concerning the strategic art and strategy itself; 2) hardship in defining the end state of the operation as well as creating unachievable strategic goals; 3) formulating a strategy on flawed assumptions; 4) inability to find the balance among the key components of each strategy like: goals, ways and means; 5) difficulties in achieving a political and military dialogue; 6) overestimating the effectiveness and usefulness of “hard” power as well deprecating utility of non-military power; 7) underestimating the influence of social and cultural aspects on the desired end state of the operation; 8) developing strategy upon inadequate theoretical and practical models; 9) using the comprehensive approach of developing strategy in an uninspired and mechanical way to achieve a competitive advantage over opponent; 10) measuring the success of the operation through the prism of shortterm and tactical effects instead of long-term and systemic one; 11) viewing an “exit strategy” as a predetermined date of withdrawal military forces from operation; 12) disregarding usage of the “just” strategies in accordance with international rules of law. Eliminating those errors form the contemporary practice will make all implemented strategies far for effective in its nature as well as significantly strengthen the probability of success in complex security situation where the force is intended to be applied.
PL
Głównym celem prezentowanych badań jest zwrócenie uwagi teoretykom i praktykom bezpieczeństwa oraz obronności na powszechnie i często dostrzegane fundamentalne problemy dotyczące opracowywania i wdrażania strategii użycia siły w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa w sytuacjach konfliktowych. Badania wykazały, że nieskuteczne strategie są często wynikiem dwunastu podstawowych błędów, z którymi stratedzy nie mogą sobie poradzić. Należą do nich: 1) niewystarczający poziom wiedzy przywódców wojskowych i politycznych na temat sztuki strategicznej i samej strategii; 2) trudności w określeniu stanu końcowego operacji, a także wytyczanie nieosiągalnych celów strategicznych; 3) formułowanie strategii w oparciu o błędne założenia; 4) niemożność ustanowienia równowagi między kluczowymi elementami każdej strategii, takimi jak: cele, sposoby i środki; 5) trudności w nawiązaniu i utrzymaniu dialogu polityczno-wojskowego; 6) przecenianie skuteczności i użyteczności „twardej” siły, a także deprecjonowanie użyteczność siły niemilitarnej; 7) niedocenianie wpływu aspektów społecznych i kulturowych na pożądany, końcowy stan operacji; 8) opracowywanie strategii na podstawie nieodpowiednich modeli teoretycznych i praktycznych; 9) stosowanie kompleksowego podejścia podczas opracowywania strategii osiągnięcia przewagi konkurencyjnej nad przeciwnikiem w mechaniczny i nietwórczy sposób; 10) mierzenie powodzenia w realizowanej operacji przez pryzmat efektów krótkoterminowych i taktycznych zamiast długoterminowych i systemowych; 11) postrzeganie „strategii wyjścia” jako z góry określonej daty wycofania sił zbrojnych z operacji; 12) lekceważenie stosowania „sprawiedliwych” strategii zgodnych z międzynarodowymi przepisami prawa. Eliminowanie powyższych błędów z obecnej praktyki strategicznej czynić będzie wszystkie wdrażane strategie zdecydowanie bardziej skutecznymi w swej naturze, a także umożliwi zwiększenie prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu w złożonej sytuacji bezpieczeństwa, w której zdecydowano się na użycie siły.
EN
The aim of the article is to present the results of comparative research of the strategy of the city and port of Szczecin in the field of spatial development. As a result of the comparison, it is possible to determine to what extend the city and port are focused on cooperation to create favorable conditions for the development of port areas.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań porównawczych strategii miasta i portu w Szczecinie w zakresie zagospodarowania przestrzennego. W wyniku porównania można określić, w jakim stopniu miasto i port są ukierunkowane na współdziałanie, aby tworzyć korzystne warunki do rozwoju obszarów portowych.
EN
The National Quality Programme of the Slovak Republic for 2017-2021 strongly emphasises the primary objectives and priorities of the Quality Improvement Strategy. This should be one of the main priorities of the Slovak Government in the upcoming period. The Quality Improvement Strategy should, in general, lead to an improvement in the quality of life. The aim of the paper is to point out the opportunities for improvement by applying indicators aimed at defining the excellence of organisations within the national economy of the Slovak Republic.
EN
The fundamental objective of this research paper is to determine whether contemporary management is recognized traditionally, in the light of a strategy and the entailing methods of operation, adapted to the target recipients, based on knowledge and studies, strongly embedded in the market reality or perhaps more as a paradigm, in which the focal point is the architecture of business processes, which comprises a description of their conceptualization, the determination of individual and necessary stages of operations and the modelling of these process, i.e., a business model. Opinion reconnaissance requires – in the first place – to develop a catalogue of features clearly identifying a business model and a strategy. The theoretical and design layers will utilize a method of reconstructing and interpreting the source literature supported by a discussion among purposively selected experts. This will be reflected by a set of key identifiers, which quantify a strategy and a business model subject to further assessment by the representatives of agricultural machinery companies. On the empirical level, it is important to determine, which of the suggested dimensions truly capture the sense of the concept in terms of practical operations of the enterprises invited to the study. It seems that the complexity of the problems and the so far limited scientific recognition justify treatment of the mentioned issues as the subject matter of the research.
PL
Fundamentalnym celem niniejszej pracy jest rozpoznanie czy współczesne zarządzanie postrzegane jest tradycyjnie przez pryzmat strategii i wynikających z niej metod działania, dostosowanej do docelowych odbiorców, opartej na wiedzy i badaniach, osadzonej mocno w realiach rynkowych czy może bardziej jako paradygmat, w którym punktem centralnym jest architektura procesów biznesowych, na którą składa się opis ich konceptualizacji, wyznaczenie poszczególnych i niezbędnych etapów działań operacyjnych oraz modelowanie tych procesów, tj. model biznesu. Rekonesans opinii wymaga – w pierwszej kolejności – sprokurowania katalogu cech istotnie identyfikujących strategię oraz model biznesu. W warstwie teoretycznej i projektowej wykorzystana zostanie metoda rekonstrukcji i interpretacji literatury przedmiotu wsparta dyskusją w grupie celowo dobranych ekspertów. Znajdzie to swój wyraz w zestawie kluczowych identyfikatorów kwantyfikujących strategię oraz model biznesu podlegających dalszej ocenie wśród przedstawicieli przedsiębiorstw sektora maszyn rolniczych. Na płaszczyźnie empirycznej istotne jest ustalenie, które z zasugerowanych wymiarów najbardziej oddają sens pojęcia w kontekście praktycznych działań przedsiębiorstw zaproszonych do badań. Wydaje się, że złożoność problemów i małe, jak dotychczas, naukowe rozpoznanie uzasadniają traktowanie wymienionych kwestii jako przedmiotu badań.
18
Content available remote Chosen aspects of an it enterprise development strategy
EN
In the Polish economy there is a significant increase in mergers and consolidations, and at the same time there is a tendency to outsource a significant part of processes within enterprises. This article will present and discuss chosen aspects of development strategy of a company within IT sector (most frequently outsourced service) operating in mother company and subsidiary set-up within a capital group. Being a part of a capital group means that the subsidiary has a challenge of not only exercising its own strategy and achieving its own goals and targets, but also it has to be lined up and synchronised with its mother company’s strategy in order to support achieving mother company’s goals and targets. In order to ensure the above subsidiary’s strategy has to be developed in a way that takes the company’s unique position into account.
PL
W polskiej gospodarce mamy do czynienia ze znacznym wzrostem fuzji i konsolidacji, a jednocześnie zauważalna jest tendencja do outsourcingu znacznej części procesów w przedsiębiorstwach. W artykule przedstawiono i omówiono wybrane aspekty strategii rozwoju firmy w sektorze IT (najczęściej outsourcingowana usługa) działającej w relacji spółka-córka, spółka-matka w warunkach grupy kapitałowej. Bycie częścią grupy kapitałowej oznacza, że spółkacórka stoi przed wyzwaniem nie tylko realizowania własnej strategii i osiągania własnych celów, ale także przed wyzwaniem skoordynowania i zsynchronizowana ze strategią spółki-matki w taki sposób, aby wspierać osiągnięcie celów i zadań spółki-matki.
EN
Action aimed to combat climate change and its consequences is number 13 among the 17 Sustainable Development Goals (SDGs): an urgent call for action announced by the UN in 2015 and highlighting the fundamental challenges to be faced by the modern world over the next 15 years. The SDGs are arousing a keen interest of the business sector. This is true also in Poland. Climate action is taken not only by large multinationals, which have become aware that degradation of the environment is now hampering development, but also by startups that are exerting an increasingly positive social impact and whose number has been growing rapidly worldwide. The article intends to asses selected cases of climate action taken by businesses in Poland. For this purpose, three parallel studies will be carried out of economic establishments based on a critical web research analysis.
PL
W prezentowanym opracowaniu odniesiono się do znaczenia komunikacji strategicznej w budowaniu wizerunku państwa czy innego podmiotu, co ma na celu realizowanie przyjętej strategii wśród odbiorców masowych, zogniskowanych zarówno wokół jedności narodu, jak i wspólnoty międzynarodowej. W opracowaniu wskazano typy, rodzaje i funkcje strategii, odnosząc się do pojęć komunikacji strategicznej i wiedzy z zakresu public relations. Celem opracowania jest wskazanie różnicy pomiędzy strategią komunikacyjną w naukach o zarządzaniu i jakości (PR) a strategią komunikacyjną w naukach o bezpieczeństwie. W dobie rozwijającej się technologii i masowego przepływu informacji budowanie mocarstwa cywilnego, w oparciu o miękkie zasoby państw, wydaje się powszechną strategią obecności na rynku międzynarodowym, co czyni wybraną tematykę aktualną i potrzebną społecznie. W pracy odniesiono się zatem do cywilnej i militarnej płaszczyzny prowadzonych działań informacyjnych.
XX
The presented study refers to the importance of strategic communication in building the image of a state or other entity which aims to implement the adopted strategy among mass recipients, focused both on the unity of the nation and the international community. The study identifies the types, kinds and functions of the strategy, referring to the concepts of strategic communication and knowledge in the field of public relations. The aim of the study is to indicate the difference between a communication strategy in management and quality (PR) science and a communication strategy in security sciences. In the era of developing technology and the mass flow of information, building a civilian power, based on the soft resources of states, seems to be a universal strategy of presence on the international market which makes the current and socially necessary subject matter selected. The work referred to the civil and military plane of information activities.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.