Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  storing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote The process of storing aviation parts in the context of flight safety
EN
The article describes the general principles of storing aviation products as well as a classification of individual groups of stock range. Moreover, the general characteristics of storage processes are covered. The main factors that have an influence on the quality of stored products are discussed. The option to use an IT system for warehouse management is also mentioned. The main part of this manuscript analyzes the risk of storage processes. Based on this analysis, the cause-and-result relationships between product storage errors and authorization of a faulty product to use. Hence, the most probable storage errors and their sources are indicated. This enabled to determine the methods to improve flight safety due to reduction of errors in storage management.
PL
W artykule opisano ogólne zasady magazynowania wyrobów lotniczych oraz podział poszczególnych grup asortymentu magazynowego. Ponadto przedstawiono ogólną charakterystykę procesów magazynowych. Omówiono główne czynniki mające wpływ na jakość przechowywanych wyrobów. Wskazano również możliwość wykorzystania systemu informatycznego do zarządzania magazynem. W części głównej artykułu dokonano analizy ryzyka procesów magazynowania. Na tej podstawie wyszukano związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy błędami w magazynowaniu wyrobów i faktem dopuszczenia do użytkowania wyrobu wadliwego. W ten sposób wskazano najbardziej prawdopodobne błędy w magazynowaniu oraz ich źródła. Na tej podstawie określono metody poprawy bezpieczeństwa lotów wynikające z redukcji błędów w gospodarce magazynowej.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
231--238, CD 1
PL
W artykule przedstawiono sposób regeneracji tulei rozprężnych docieraków do otworów walcowych. Zastosowana obróbka opracowanych narzędzi przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne i organizacyjne w procesie magazynowania narzędzi.
EN
Abstract The paper presented a metod of regeneration of expansion sleeves of lapping tools for cylindrical holes. Machining applied to designed tools will bring notable economic and organizational benefits in the process of storing tools.
EN
Within 2012-2014 two independent storage experiments aiming at determination of the UV-C radiation impact on the infestation degree of potato tubers with Rhizoctonia solani Kühn were carried out. Potato tubers were radiated in the chamber equipped with a UV-V 15 radiator located over the bottom of a chamber from 0.4 to 1.0 m over the ground using the exposition time within 1 to 60 minutes. Four edible potato varieties with a varied degree of earliness and varied fitness for use and culinary utility of the following tubers: Lord, Owacja, Vineta and Jelly, were used in tests. It was determined that radiation of Owacja tubers before storing caused reduction of Rhizoctonia canker in comparison to the control sample.
PL
W latach 2012-2014 przeprowadzono dwa niezależne doświadczenia przechowalnicze mające na celu określenie wpływu promieniowania UV-C na stopień zainfekowania bulw ziemniaka przez Rhizoctonia solani Kühn. Bulwy ziemniaka naświetlano w komorze wyposażonej w promiennik UV-C 15 W usytuowany nad dnem komory na wysokości od 0,4 do 1,0 m stosując czas ekspozycji w zakresie od 1 do 60 min. Jako materiału do badań użyto czterech jadalnych odmian ziemniaka o różnym stopniu wczesności oraz różnej przydatności użytkowej i kulinarnej bulw: Lord, Owacja, Vineta i Jelly. Stwierdzono, iż naświetlanie przed przechowywaniem bulw odmiany Owacja przyczyniło się do zmniejszenia porażenia rizoktoniozą w porównaniu z próbą kontrolną.
4
Content available remote Badania laboratoryjne wybranych właściwości biomas składowanych w silosach
EN
A major problem in the design of silos for storage of biomass is the lack of code data, related to their properties. Any kind of biomass is a waste material that has a changeable properties during transportation and storage. The results and conclusions of laboratory tests of chosen properties for some kinds of biomass have been introduced.
PL
Podczas przechowywania ziemniaków następuje zmiana składu chemicznego, polegająca m.in. na rozkładzie skrobi oraz zwiększeniu zawartości suchej masy w wyniku odparowania części wody co może powodować zmianę typu kulinarnego. Ziemniaki przeznaczone do przetwórstwa na wyroby smażone nie mogą zawierać więcej niż 0,15%-0,25% cukrów redukujących. Podczas procesu smażenia cukry redukujące wchodzą w reakcję z wolnymi aminokwasami, w wyniku której tworzą się związki o brunatnym zabarwieniu i powstaje szkodliwy dla zdrowia akrylamid. Uzyskane produkty są gorzkie, a ich barwa jest niepożądana. Oceniano jakości chipsów czyli tzw. defektów w zależności od: terminu zbioru, temperatury bulw oraz zwartości cukrów w bulwach po zbiorze i podczas przechowywania. Uzyskane wyniki potwierdzają wzrost zawartości suchej masy i cukrów redukujących oraz zmianę barwy chipsów.
EN
During storage of potatoes, a change of the chemical composition occurs, which consists in inter alia decomposition of starch and increase of dry mass content as a result of evaporation of the part of water which may cause a culinary change. Potatoes designated for processing into fried products cannot contain more than 0.15-0.25% of reducing sugars. During the process of frying, reducing sugars react with elemental amino acid as a result of which, they form compounds of dark colour and a hazardous for health acrylamide is formed. The obtained products are bitter and their colour is undesirable. Quality of crisps, that is, defects in relation to the following was assessed: time limits of crops, temperature of tubers and sugar content in tubers after crops and during storage. The obtained results confirm the increase of dry mass and reducing sugar content and the change of colour of crisps.
PL
Artykuł podejmuje problemy związane z produkcją, w szczególności fazą przygotowawczą wytwarzania wyrobów hutniczych. Z uwagi na fakt, iż branża ta działa głównie w warunkach krajowych, wobec cech tradycyjnego systemu magazynowania i przechowywania produktów, półfabrykatów i surowców, koniecznym wydaje się być podjęcie analiz funkcjonowania tych systemów zorientowanych na ich usprawnienie.
PL
Firma, która chce wdrożyć nowoczesne rozwiązania magazynowe i zoptymalizować powierzchnię, przeznaczoną na magazynowanie, aby zapewnić jej maksymalną wydajność, skoncentrowała swoje działania na wykorzystaniu najlepszego dostępnego na rynku oprogramowania do zarządzania magazynem. Działania swoje Firma oparła się na pracach badawczo-rozwojowych, które stanowią filar jej strategii. Artykuł przedstawia korzyści z wdrożenia i udoskonalenia systemu zintegrowanego w przedsiębiorstwie handlowym.
EN
A company, which wants to implement modern stock solutions and to optimize the storage space in order to provide with its maximum productivity, focused its actions on using the best software available on the market for managing the warehouse. The company based its actions on research and developmental works which constitute the pillar of its strategy. The article presents benefits from implementing and improving the integrated system in a commercial company.
PL
W przedstawionej pracy wykonano próbę zastosowania zabiegu termicznego dla jabłek odmiany Gloster oraz Jonagold przechowywanych w chłodni zwykłej jak i komorze ULO (1,5%O2 + 2,4%CO2). Analizowano wpływ takich czynników jak czas składowania, zmiana warunków przechowywania oraz obróbki termicznej (kwarantanny) na zachowanie właściwości sprężystych miąższu jabłek, które są ważnym czynnikiem wpływającym na utrzymanie wysokiej jakości owoców podczas składowania oraz obrotu towarowego Owoce podczas składowania pobierano sukcesywnie z obu komór (co 30 dni) a następnie ogrzewano przez 96h w temperaturze 39°C. Surowiec składowano po tym zabiegu przez 17 dni w temp. 6°C. Efekt kwarantanny porównywano z próbą kontrolną. Z miąższu owoców pobierano próbki walcowe (d=13 mm, h=10 mm), które poddawano testom ściskania. Kwarantanna przeprowadzona w tych warunkach powodowała utrzymanie wyższej sprężystości oraz spoistości próbek miąższu owoców świeżych oraz przechowywanych w komorze ULO. Ogrzewanie surowca znajdującego się w stanie bardziej zaawansowanej dojrzałości (pobieranego z chłodni zwykłej) powodowało spadek sprężystości miąższu owoców odmiany Gloster lub brak istotnych różnic w porównaniu z próbą kontrolną (odmiana Jonagold).
EN
The study presents a test of using a thermal treatment for Gloster and Jonagold apples stored in a regular cool store and in the ULO chamber (1.5%O2 + 2.4%CO2). The influence of the following factors were analysed: time of storing, change of storing conditions and thermal processing (quarantine) on maintaining resilient properties of apple flesh, which are significant factors influencing the maintenance of high quality of fruit during storing and during the goods turnover. Fruit were successively taken from both chambers during storing (every 30 days) and then they were heated for 96 hours in the temperature of 39°C. The raw material was stored after thetreatment for 17 days in the temperature of 6°C. The effect of quarantine was compared to a control sample. Cylinder samples (d=13 mm, h=10 mm) were collected from the fruit flesh, which were later subject to compression tests. Quarantine carried out in these conditions resulted in maintaining higher elasticity and cohesion of the fresh fruit flesh samples and those stored in the ULO chamber. Heating the raw material, which is considerably riper (collected from the regular cooling room,) caused decrease of elasticity of flesh of Gloster apples or no significant differences in comparison to the control sample (Jonagold variety).
PL
Zasadniczym celem pracy było określenie zakresu zmienności właściwości teksturalnych wybranych odmian gruszek. Badania wykonywano bezpośrednio po zbiorze a następne po przechowywaniu owoców w warunkach chłodniczych (t=0,5°C) przez trzy miesiące. Badania właściwości teksturalnych owoców gruszy prowadzono przy pomocy testów przebijania skórki i penetrometrycznego miąższu oraz testu podwójnego ściskania próbek miąższu (TPA). Badania wykazały, że największą po zbiorze wytrzymałością skórki na przebijania i jędrnością miąższu charakteryzują się odmiany Konferencja i Xenia. Po trzymiesięcznym przechowywaniu wytrzymałość skórki i jędrność miąższu wszystkich odmian wyraźnie obniżyła się. Największą dynamikę zmian analizowanych wielkości zaobserwowano dla odmiany Hortensja a najmniejszą dla odmiany Konferencja.
EN
The basic objective of the study was to determine the range of variability of textural properties of the selected varieties of pears. The research was carried out directly after the crops and then after storing in the cool store conditions (t=0,5°C) for three months. Investigations of textural properties of pears were carried out with the use of the punch skin test and the penetrometric test of flesh as well as the test of double compression of flesh samples (TPA). The research proved that Konferencja and Xenia variety are characterised by the highest resistance of the skin against punching and firmness of flesh after crops. After a three-months storing, the skin resistance and the flesh firmness of all varieties clearly decreased. The biggest dynamics of the analysed changes was observed for Hortensja variety and the smallest for Konferencja variety.
PL
Praca przedstawia metodykę i wyniki oceny zmian cech geometrycznych ziarna żyta odmiany Słowiańskie po przechowywaniu w warunkach symulowanego laboratoryjnie obciążenia. Naciski o wartościach 35, 52 oraz 70 kPa były wywoływane w specjalnych cylindrach symulujących warunki przechowywania w silosie. Celem pracy było ustalenie przebiegu zmian cech geometrycznych nasion w zmiennych warunkach ich przechowywania (wilgotności: 14, 16, 18 20, 22 i 24% i temperaturze: 6°C oraz 20°C). Pomiary cech geometrycznych przeprowadzono z użyciem systemu SVISTMET. Wyniki badań wskazują, że zmiany wielkości ziaren (statystycznie nieistotne) występują tylko w skrajnych warunkach przechowywania (20°C, 52 i 70 kPa) w warunkach wysokiej ich wilgotności (ponad 20%), która była głównym czynnikiem tych zmian. Kształt ziaren, wyrażony zdefiniowanym współczynnikiem, ulegał zmianom tylko w warunkach podwyższonej wilgotności (20-24%) i nacisku (70 kPa), co związane jest ze zwiększona plastycznością ziaren.
EN
The work presents methodology and evaluation of changes of geometric features of rye grain of Slavic variety after storing in the conditions of load simulated in a laboratory. Pressures of 35, 52 and 70 kPa value were incurred in special cylinders which simulated conditions of storing in a silo. The purpose of the work was to determine the course of changes within geometric features of grains in variable conditions of storing (humidity: 14, 16, 18, 20, 22 and 24% and temperature: 6°C and 20°C). Measurements of geometric features were taken with the use of SVISTMET system. The results of the research prove that changes in the grain size (statistically insignificant) occur only in extreme storing conditions (20°C, 52 and 70 kPa) in the conditions of their high moisture (over 20%), which constituted the main factor of these changes. Grain shape, expressed with a defined coefficient, was subject to changes only in the conditions of raised moisture (20-24%) and pressure (70kPa) which is connected with increased elasticity of grains.
PL
Gospodarkę magazynową traktuje się jako jedną z najważniejszych ogniw w sferze logistyki. Dobrze zorganizowane procesy magazynowe powodują szybki przepływ materiałów od dostawców poprzez system produkcyjny i kończąc na odbiorcy (potencjalnym kliencie). Dobrze opracowany system logistyczny i odpowiednio przygotowane do niego magazyny sprawiają, że przebieg materiałów w procesie logistycznym odbywa się sprawnie i bez zakłóceń. W artykule przedstawiono funkcjonowanie gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
EN
The warehouse management is treated as one from the most important links in the logistics. Well organised stock processes cause the fast flow of materials from suppliers through the production system and finishing on the recipient. Good logistic system and magazines appropriately prepared for him cause that the course of materials is held in a logistic process efficiently and noiseless. In the article functioning of the inventory management in the production company was described.
PL
Dysponowanie materiałami i produktami wymaga od przedsiębiorstw zorganizowania sprawnego systemu magazynowego. W pacy przedstawiono rolę magazynowania w działalności przedsiębiorstw na podstawie badań ankietowych. Uwzględniono dysponowanie magazynami, metody sterowania przepływem towarów, wyodrębnienie kosztów magazynowania, miejsce magazynowania wśród zadań logistycznych, cele i perspektywy zmniejszania poziomu zapasów w przedsiębiorstwach.
EN
The possession of materials and products requires from enterprises organization of effective and modern storing system. The paper present the role of storing in the activity of enterprises on the basis of research in the from of a questionnaire. The following have been taken into account: the possession of warehouses, methods of controlling the way goods flow, the place of storing, the among the logistics objectives and perspectives of diminishing the level of inventory in enterprises.
EN
Improvement of logistics processes, searching for new solutions, access to fast and complete information, flexible reaction to changes - these are some of the reasons for making companies more competitive in contemporary market. Following the reasons given above the authors of the hereby paper strive for finding new solution to shorten lead time of completation process for items allocated in high storage warehouses. The goal of the paper is to introduce the most important aspects of high storage warehouses management, expert system used to allocate items in a warehouse and potential benefits emerging from application of artificial intelligence methodology in this area.
14
Content available Analiza rozwiązań poziomych silosów na kiszonki
PL
Wyróżnia się następujące rodzaje silosów poziomych: z bocznymi ścianami oporowymi, dołowe oraz pryzmowe. Silos poziomy może być otwarty z obydwóch jego końców albo jednostronnie zamknięty. Kiszonki można również magazynować w rękawach foliowych napełnianych luzem, belami lub w pojedynczych belach owijanych folią. W pracy omówiono wymienione sposoby magazynowania, kryteria ich wyboru oraz roczne koszty składowania kiszonki w zależności od rodzaju silosu poziomego.
EN
Following types of horizontal silos were considered: silos with the resistant side walls, trench silos and the pile silos. The horizontal silo may be openended (unclosed drive-over silage pile), or with one end closed. Silage may be stored also in plastic foil sleeves and bags filled with loose forage material, with forage pressed in bales or in form of single big cylindrical bales wrapped with plastic foil. Paper discussed the above mentioned manners of storing the silage, criteria of their choice, as well as the annual costs of silage storage as dependent on the type of used horizontal silo.
15
Content available remote Technologiczne procesy magazynowania amunicji w jednostce wojskowej
EN
Modern technological processes of storing amminition in a military unit influence contemporary logistics and shape the rules of rational management of resources. A depot is one of the basic elements of military unit’s logistic infrastructure and a link connecting the basic stages of materiel flow. Modern IT systems supporting the storage economy management in the military and modern automated and mechanised auxiliary storage devices significantly facilitate the process of planning, storing, completing and distribution and also enable a rational storage and use of ammunition reserves. Applying modern solutions in the storage economy such as automatic identification, RFID technology, GS1 is necessary in order to manage the ammunition depot effectively. A military unit faces and will face the necessity to apply the state-of the-art technologies of managing the storage economy.
EN
Feasibility study of the CNC lathe expansion by adding a module for automation in auxiliary operations. Design a gantry loader and a rotary storage unit for workpieces. Required modifications for the CNC lathe in order to install the loader and storage unit. Guidelines for the CNC machine tool design regarding auxiliary equipment expansion.
PL
W referacie przedstawiono problem właściwego rozmieszczenia jednostek ładunkowych paletowych w strefie składowania i jego wpływ na pracochłonność procesu magazynowego. Porównane są tutaj dwa sposoby rozmieszczenia jednostek w strefie składowania. Pierwszy z nich polega na losowym przydzielaniu miejsc składowania. Drugi natomiast przedstawia rozmieszczenie jednostek ładunkowych paletowych przy wykorzystaniu metody ABC. Dla każdego z powyższych przypadków wyznaczona są czasy poszczególnych cykli, a następnie pracochłonność.
EN
Article contains problem of proper placing pallets in the storing zone and its influence to labor absorbing in the warehouse process. There are presented two ways of placing pallets in the storing zone. First depends on random assigning the places of storing. Second one depends on assigning places of storing with using ABC method. For every coincidences present is calculate individual times cycles, then labor absorbing.
PL
W pracy przedstawiono komputerowy model układu sterowania procesami wymiany ciepła i masy w jabłkach oraz powietrzu w przechowalni. Model opracowany został w środowisku programowym MATLAB.
EN
The paper presents a computer model of control system for heat and mass exchange processes in apples and in storehouse air. The model was developed using the MATLAB programming environment.
PL
Strefa składowania magazynu (SSM) stanowi jego główny obszar funkcjonalny i jest generatorem znacznej części kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych. Koszty te są zależne ściśle od stosowanych technologii składowania i konfiguracji przestrzennej strefy. Stąd też zasadne staje się poszukiwanie takiego układu strefy składowania, który będzie zgodny z kryteriami oceny inwestorskiej. Metoda wielokryterialna będzie narzędziem, które umożliwi dokonanie oceny rozwiązania projektowego strefy składowania, a tym samym oceny i wyboru rozwiązania racjonalnego obszaru składowania magazynu.
EN
Storage area is warehouse main functional area and generates significant part of operational costs or investment expenditures. These costs depend from implemented storing technology and spatial configuration of area. This is why it is important to search for such a storage area layout which will match investment evaluation criteria. Multicriteria method allows for evaluating design alternative of storage area and selecting the rational variant.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.