Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 387

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  storage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
EN
In order to provide quality and safety of liquid cargo carried by sea, it is necessary to obey the rules of its protection. During maritime transport edible oils are prone to detrimental influence of many external factors such as supply of oxygen, of water, of metal ions and of pollution, as well as changes of temperature and mixing caused by ship movement. Due to them, they could undergo oxidation reactions, hydrolysis, polymerization and various types of physical transformation. On account of them the deterioration of nutritional, health and sensory qualities of fat could occur. The aim of the study was the assessment of the dynamic of changes with oxidative character (peroxide value and TBA index) which could appear in edible oils depending on their storage conditions. The analysis, which lasted 12 weeks, concerns rapeseed oil. Oxidative changes were registered every two week. The storage conditions in the atmospheric air induced danger connected with oxygen presence, whereas nitrogen blanketing eliminated this risk factor. The assessment also includes the influence of temperature of storage (indoor temperature 20˚C or refrigeration temperature 4˚C) and mixing of the fats. The results indicate that nitrogen blanketing, lowering the temperature and eliminating the mixing during storage of oil have highly positive impact on reduction of oxidative changes in fats.
PL
Oleje napędowe stanowią obecnie około 60–70% obrotów baz paliw w Polsce. Oleje napędowe magazynowane są w zbiornikach stalowych o osi pionowej z dachami stałymi, niewymagającymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, hermetyzacji. Powoduje to emisję do atmosfery gazów zawierających węglowodory, co przy dużych obrotach baz paliw generuje potrzebę określenia stężenia węglowodorów emitowanych ze zbiornika magazynowego do atmosfery oraz wykonania obliczeń stężeń występujących na granicy działki bazy paliw. W artykule zebrano dostępne dane literaturowe oraz przedstawiono wyniki badań dotyczących emisji węglowodorów do atmosfery, jaka występuje podczas przeładunku i magazynowania oleju napędowego w zbiornikach magazynowych, łącznie z określeniem prężności pary nasyconej węglowodorowych składników badanego oleju napędowego w zależności od temperatury. Badania emisji przeprowadzono poprzez pobranie próbek gazowych emitowanych podczas operacji przeładunkowych i napełniania zbiorników magazynowych oleju napędowego. Analizy próbek gazowych, dostarczonych w strzykawkach gazoszczelnych, wykonywano z użyciem chromatografu SRI 8610C wyposażonego w detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) i w kolumnę pakowaną wypełnioną modyfikowanym tlenkiem glinu. Analizy próbek oleju napędowego mające na celu oznaczenie składu wykonano metodą chromatografii gazowej z wykorzystaniem chromatografu Shimadzu GC-2010 Plus wyposażonego w detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID). Do rozdziału substancji zastosowano kolumnę ZB-5HT (30 m × 0,25 mm × 0,25 µm). W badaniach określono zależność wielkości emisji węglowodorów do atmosfery od rodzaju operacji przeładunkowych, stopnia napełnienia zbiornika magazynowego oraz temperatury oleju. Wyniki badań pokazują zależność stężenia węglowodorów w gazach emitowanych ze zbiornika magazynowego od stopnia napełnienia zbiornika. Wyniki obliczeń prężności par oleju napędowego wykazały zbieżność z większością dostępnych danych literaturowych oraz z wynikami pomiarów. Określono ogólne wytyczne projektowe dotyczące ustalania danych niezbędnych do obliczenia poziomu stężeń węglowodorów w powietrzu atmosferycznym. Przeprowadzone badania miały na celu stworzenie podstawy dla wymaganych obliczeń środowiskowych, istotnych przy niedostatku odpowiednich danych literaturowych, koniecznych do rzetelnego określenia wielkości emisji węglowodorów.
EN
Diesel fuels currently constitute around 60–70% of the turnover of fuel bases in Poland. Diesel fuels are stored in vertical steel tanks with fixed roofs, which, according to applicable legal acts, do not require airtight sealing. This results in the emission of gases containing hydrocarbons to the atmosphere, which at high turnover of fuel bases generates the need to determine the concentration of hydrocarbons emitted to the atmosphere and to perform calculations of concentrations occurring at the boundary of the fuel base site. The article collects available literature data and presents the results of research on the emissions of hydrocarbons to the atmosphere that occur during handling and storage of diesel fuel in storage tanks, including the determination of the saturated vapor pressure of the hydrocarbon components of the tested diesel fuel depending on the temperature. The emissions tests were carried out by taking gas samples emitted during operations on diesel storage tanks. Analyzes of the gas samples supplied in gas-tight syringes were performed with SRI 8610C gas chromatograph equipped with a flame ionization detector (FID) and an alumina packed column. Diesel oil sample analysis was performed by gas chromatography using Shimadzu GC-2010 Plus chromatograph equipped with flame ionization detector (FID). ZB-5HT column (30 m × 0.25 mm × 0.25 µm) was used for the separation of the substances. Research has shown the amount of hydrocarbon emissions to the atmosphere depending on the type of loading operations, the degree of storage tank filling and oil temperature. The dependence of the concentration of hydrocarbons emitted from the storage tank depending on the degree of filling of the tank has been determined in the research. Results of calculations of diesel vapor pressure show convergence with most available literature data and measurement results. General design guidelines have been defined to determine the data necessary to calculate the level of hydrocarbon concentrations in atmospheric air. The research was aimed at creating the basis for the required environmental calculations, relevant in the absence of relevant literature data, necessary for the reliable determination of the amount of hydrocarbon emissions.
3
Content available remote Metoda 5S w optymalizacji gospodarki magazynowej przedsiębiorstwa produkcyjnego
PL
Celem artykułu jest próba określenia poziomu wdrożenia i wykorzystania koncepcji 5S jako jednej z metod optymali- zacji gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie produk- cyjnym BMI Icopal. Główny nacisk położono na identyfika- cję procesów w zakresie implementacji i stosowania metody 5S przez pracowników działu magazynowania. Wynika to przede wszystkim z bardzo dużej dynamizacji otoczenia oraz zwiększającego się poziomu konkurencyjności, która wymu- sza na przedsiębiorstwach systematyczne poszukiwanie optymalizacji na wszystkich poziomach funkcjonowania. Ta- kie rozwiązania są szczególnie pożądane w obszarze magazy- nowania. Dlatego też, współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na wdrażanie nowoczesnych metod, które nie tylko powodują usprawnienia w funkcjonowaniu danego działu, ale przede wszystkim budują przewagę kon- kurencyjną na rynku poprzez efektywność kosztową.
EN
The objective of this article is to determine the level of implementation and use of the 5S concept as one of the methods of warehouse management optimization in BMI Icopal production company. The main emphasis was placed on the identification of processes in the implementation and use of the 5S method by the employees of the storage department. This is mainly due to a very dynamic environment and increasing competitiveness, which forces companies to systematically search for optimization at all levels of functioning. Such solutions are particularly desirable in the area of warehousing. Therefore, modern companies more and more often decide to implement modern methods, which not only cause improvements in the functioning of the department, but above all build a competitive advantage on the market through cost efficiency.
PL
W artykule przedstawiono, na przykładzie dwóch przęseł mostowych, sposoby powtórnego użycia konstrukcji stalowych. Należy zwrócić uwagę, że już na etapie demontażu konstrukcji bardzo ważną decyzją jest to, czy konstrukcja będzie powtórnie użyta. Sposób podziału na elementy wysyłkowe, transport, składowanie – to wszystko jest zależne od tego, jaki będzie dalszy los konstrukcji i czy będzie się ona nadawała do powtórnego użycia. Czynników wpływających na możliwość ponownego wykorzystania konstrukcji jest bardzo wiele. Celem prowadzonych w ramach niniejszego artykułu rozważań jest wskazanie czynników, jakie należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o ponownym wykorzystaniu zdemontowanych konstrukcji stalowych oraz zwrócenie uwagi na korzystny wpływ takiego działania na środowisko naturalne.
EN
The paper presents the manners of re-using steel structures, based on the examples of two bridge spans. It should be noted that the decision, whether a structural element will be re-used is very important as early as at the stage of disassembling the structure. The manner of dividing the structure into shipping elements, transport and storage – all this depends on the intended future of the given element and on whether it will be suitable for reusing. There are numerous factors that influence the possibility to reuse a structure. The aim of the considerations presented in this article is to specify the factors that must be taken into account when making a decision on re-using disassembled steel structures and to emphasise the beneficial environmental impact of such actions.
EN
Despite a long-term reduction trend, the potato production in Poland compared to EU countries is still very high. Therefore, the aim of the paper was to investigate the impact of mechanical damages and light for various genotypes on glycoalkaloids accumulation. Glycoalkaloids are toxic steroid glycosides that naturally occur in the family of Solanaceae. According to many authors, their presence in plants is related to resistance to a physiological stress inflicted by mechanical damages and infections caused by some microorganisms and insects. The TGA content above 200 mg·kg-1 in a fresh mass of potatoes is an upper limit that guarantees health safety of food. Studies were carried out on 28 potato cultivars divided into 4 groups. The studies that were carried out after harvesting and after 5 months of storage in the experimental storage room in the temperature of 8°C showed an impact of damages and exposition to light of potato tubers on the content of glycoalkaloids.
PL
Mimo wieloletniego trendu spadkowego, produkcja ziemniaków w Polsce jest, na tle krajów UE, w dalszym ciągu bardzo wysoka, dlatego celem pracy było zbadanie wpływu uszkodzeń mechanicznych i działania światła dla różnych genotypów na akumulację glikoalkaloidów. Glikoalkaloidy są toksycznymi glikozydami sterydowymi naturalnie występującymi w rodzinie Solanacea. Zdaniem wielu autorów ich obecność w roślinach wiąże się z odpornością na stres fizjologiczny wywołany uszkodzeniami mechanicznymi oraz infekcjami spowodowanymi przez niektóre mikroorganizmy i owady. Zawartość TGA powyżej 200 mg/kg w świeżej masie ziemniaków stanowi górną granicę gwarantującą bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Badania przeprowadzono na 28 odmianach ziemniaka podzielonych na 4 grupy. Badania przeprowadzone po zbiorze i po 5 miesiącach przechowywania w przechowalni doświadczalnej w temperaturze 8ºC wykazały wpływ uszkodzeń i ekspozycji na światło bulw ziemniaka na zawartość glikoalkaloidów.
PL
Łańcuch chłodniczy wymaga przestrzegania reżimu temperaturowego w procesie produkcji, przechowywania i transportu żywności. Istotny jest właściwy dobór temperatury optymalnej dla poszczególnych grup produktów oraz ograniczenie jej wahań do minimum na wszystkich etapach łańcucha chłodniczego. W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące szeroko rozumianego chłodnictwa w aspekcie procesów produkcyjnych i warunków przechowywania żywności. Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z procesami i technologiami z uwzględnieniem zmian jakości produktów, wynikających z niezachowania stabilności temperatury oraz wpływu łańcucha chłodniczego na środowisko.
EN
The cold chain requires compliance with a temperature regime in the production, storage and transport of food. It is important to choose the optimum temperature for each product group and limits its fluctuations to a minimum at all stages of the cold chain. The article presents issues concerning widely understood refrigeration in the aspect of production processes and conditions of food storage.
7
Content available remote Load flow analysis in local microgrid with storage
EN
This paper deals with load flow analysis of local microgrid containing a stochastic renewable energy source and storage. The study is carried out using the Matpower toolbox with all relevant constraints considered regarding storage, power lines and other components. Certain operational scenarios of the microgrid are also discussed.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy analizy rozpływu mocy w lokalnej mikrosieci zawierającej stochastyczne odnawialne źródło energii i magazynowan energii. Analizę przeprowadzono przy użyciu zestawu narzędzi Matpower ze wszystkimi istotnymi ograniczeniami w odniesieniu do magazynu energii, linii energetycznych i innych komponentów. Omówiono również niektóre scenariusze operacyjne mikrosieci.
8
Content available Dlaczego energetyka jądrowa w Polsce?
PL
Omówiono sytuację energetyczną Polski z punktu widzenia stopniowego zaprzestania wykorzystywania paliw kopalnych. Przedstawiono niezbędność energetyki jądrowej wobec niewystarczającego potencjału energetyki odnawialnej, zarówno do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną jak i ciepło, szczególnie w dużych miastach. Z punktu widzenia długiego czasu wdrażania nowych technologii, postuluje się natychmiastowe rozpoczęcie szkolenia kadr nauczycielskich, a w efekcie uświadamiania społeczeństwa, w zakresie wiedzy o korzyściach i zagrożeniach płynących z energetyki jądrowej, która jest nieunikniona.
EN
The Polish energy situation was discussed from the point of view of a gradual cessation of the use of fossil fuels. Presented is the necessity of nuclear energy in the face of the insufficient potential of renewable energy, both to meet the demand for electricity and heat, especially in large cities. From the point of view of a long time of implementation of new technologies, it is postulated to immediately start training teachers’ staff and, as a result, raise public awareness of the benefits and threats of inevitable nuclear energy.
PL
Artykuł prezentuje porównanie dwóch rodzajów urządzeń do składowania towarów w przestrzeni magazynowej – regałów stałych oraz regałów przejezdnych. Publikacja ma na celu zestawienie parametrów, zalet i wad obu technologii oraz dokonanie analizy możliwości zagospodarowania hali magazynowej. Za pomocą studium przypadku zostały pokazane różnice w wykorzystaniu powierzchni oraz kosztach składowania, zależnie od zastosowanego sposobu przechowywania towarów.
XX
The article presents a comparison of two types of storage equipment in a warehouse – selective racking and mobile racking. The paper aims to compare the parameters, advantages and disadvantages of both technologies and conduct an analysis of the possibilities of warehouse development. A case study shows differences in using storage space and in storage costs depending on the racking type.
10
Content available remote The study of adverse changes in diesel fuel during its storage
EN
Research on the impact of the storage process on the quality parameters of diesel oil containing 7% (V/V) FAME was carried out and six test stands for fuel storage were designed and constructed as part of the work. Their construction was based on materials resistant to diesel oil containing fatty acid methyl esters. The tests involved the selection of additives (two defoaming agents and one depressant, which can be added to the fuel at each stage of its production in the form of a package or as independent additives), which are suspected of drop out of the diesel fuel formulation during storage, which favors instability of its physicochemical and utility properties. Based on the diesel fuel purchased at the petrol station, the abovementioned additives were used to compose six samples. The authors assumed that the storage conditions represented the average annual temperature and humidity in Poland. In order to ensure the above conditions, the test stands together with the tested fuel samples were placed for a period of six weeks in a climatic chamber. The scope of physicochemical and applied tests was wide and selected in such a way as to monitor the properties of diesel oil for their constancy during storage. The test properties included mainly those that allowed to confirm the hypothesis regarding problems with the stability of defoamers and depressants in fuel. The initial samples and the samples collected after three and six weeks of storage in the climatic chamber from the upper layer and the bottom layer of the test stands were subjected to testing. The tests outcome quite ambiguous. The results of the determination of the foaming tendency of the tested diesel oil samples did not allow for unambiguous confirmation or refutation of the hypothesis of the work. In the case of a depressant, based on the results of low temperature properties, mainly the temperature of blocking the cold filter, a slight tendency to accumulate it in the lower layers of fuel in test stands could be observed. Oxidation stability of the tested fuel samples was maintained throughout the storage period at an almost constant, high level. There were no significant differences between the results determined for the samples taken from the upper and lower layers, which allows to conclude that antioxidant additives remain in the fuel regardless of the time of storage. The results of the determination of tendency to blocking the filter indicate a small amount of impurities and components in the tested diesel fuels that would impair its filterability. On the other hand, the results of the determination of the tendency to blocking the filter after cooling down CSFBT (–1) may indicate problems with the depressant fast enough integration into fuel formula. In spite of the relatively high humidity, varying in a fairly wide range, the water content in the tested diesel fuel samples did not change to a large extent during storage.
PL
W ramach pracy przeprowadzono badania wpływu procesu magazynowania na parametry jakościowe oleju napędowego zawierającego 7% (V/V) FAME, zaprojektowano i skonstruowano sześć stanowisk badawczych do przechowywania paliwa. Do ich budowy wykorzystano materiały odporne na działanie olejów napędowych zawierających estry metylowe kwasów tłuszczowych. Do badań wytypowano dodatki (dwa przeciwpienne i jeden depresator, które mogą być dodawane do paliwa na każdym etapie jego produkcji w postaci pakietu lub jako niezależne dodatki) podejrzane o wypadanie z formulacji oleju napędowego w czasie magazynowania i przyczynianie się w ten sposób do niestabilności jego właściwości fizykochemicznych i użytkowych. Z udziałem wyżej wymienionych dodatków zestawiono sześć próbek na bazie oleju napędowego zakupionego na stacji paliw. Autorzy przyjęli, że warunki magazynowania będą odpowiadały średniej rocznej temperaturze i wilgotności powietrza w Polsce. W celu zapewnienia powyższych warunków stanowiska badawcze wraz z badanymi próbkami paliwa umieszczono na okres sześciu tygodni w komorze klimatycznej. Zakres prowadzonych badań fizykochemicznych i użytkowych był szeroki i dobrany w taki sposób, aby monitorować właściwości oleju napędowego pod kątem ich niezmienności w czasie magazynowania. Głównie chodzi o właściwości, które pozwalały na potwierdzenie hipotezy dotyczącej problemów ze stabilnością dodatków przeciwpiennych i depresatorów w paliwie. Przebadano próbki wyjściowe oraz próbki pobrane po 3 i 6 tygodniach przechowywania w komorze klimatycznej z warstwy górnej i warstwy dennej stanowisk badawczych. Uzyskano dość niejednoznaczne wyniki badań. Wyniki oznaczenia skłonności do pienienia badanych próbek olejów napędowych nie pozwoliły na jednoznaczne potwierdzenie lub obalenie stawianej w pracy hipotezy. W przypadku depresatora na podstawie wyników właściwości niskotemperaturowych, głównie temperatury zablokowania zimnego filtru, można zauważyć niewielką tendencję do kumulowania się go w niższych warstwach paliwa w stanowiskach badawczych. Stabilność oksydacyjna badanych próbek paliw utrzymywała się przez cały okres magazynowania na niemal niezmiennym, wysokim poziomie. Nie zaobserwowano zdecydowanych różnic pomiędzy wynikami oznaczonymi dla próbek pobranych z warstwy górnej i z dolnej, co pozwala na stwierdzenie, że dodatki przeciwutleniające utrzymują się w paliwie niezależnie od czasu magazynowania. Wyniki oznaczenia tendencji do blokowania filtra świadczą o niewielkiej ilości zanieczyszczeń i składników w badanych olejach napędowych, które pogarszałyby ich filtrowalność. Z kolei wyniki oznaczenia tendencji do blokowania filtra po wychłodzeniu CSFBT(-1) mogą świadczyć o problemach z odpowiednio szybkim wkomponowywaniem się depresatora do formuły paliwa. Pomimo stosunkowo dużej wilgotności powietrza, wahającej się w dość szerokim zakresie, zawartość wody w badanych próbkach oleju napędowego nie zmieniała się w dużym stopniu w czasie magazynowania.
EN
The paper shows changes occurring during freezing, storage and thawing of food products. In particular, it refers to weight loss associated with moisture loss. The influence of the chosen freezing method and the type of packaging (or lack thereof) on the amount of water lost in the product is shown. Characteristics of the rate of moisture loss depending on the conditions of storage of products in cold storage chambers are described. The methods of preventing greater loss of moisture in stored products are indicated. The article also contains a short description of the product thawing methods and methods of preventing excessive moisture loss.
PL
Konieczność składowania węgla na zwałach wynika między innymi z obowiązku utrzymywania przez zakłady energetyczne, zapasów węgla kamiennego niezbędnych do utrzymania ciągłości w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła. Zasady składowania węgla kamiennego reguluje norma PN-G-07010:1994 „Węgiel kamienny i brykiety z węgla kamiennego. Składowanie”. Opisane w niej wytyczne wyraźnie różnicują sposób postępowania z węglami o małej skłonności do samozapalenia od postępowania z węglami o dużej skłonności do samozapalenia. Skłonność polskich węgli energetycznych do samozapalenia jest zróżnicowana. W celu określenia tego zróżnicowania przeprowadzono badania dla 70 próbek pobranych z miałów węglowych, sklasyfikowanych według polskiej klasyfikacji, zgodnie z normą PN-82/G-97002 [8], do typów od 31.1 do 34.2. Badania wykazały dobrą korelację między energią aktywacji, charakteryzującą skłonność węgla do samozapalenia a stopniem uwęglenia substancji organicznej węgla, wyrażoną wskaźnikiem refleksyjności witrynitu (Ro). W miarę wzrostu wartości wskaźnika refleksyjności witrynitu maleje skłonność węgla do samozapalenia. Na podstawie tej zależności podzielono węgle na węgle o małej (Ro >0,80%), średniej (Rood 0,70 do 0,80%) i dużej (Ro< 0,70%) skłonności do samozapalenia. Węgle o dużej i bardzo dużej skłonności do samozapalenia (IV i V grupa samozapalności) wymagają zastosowania specjalnych metod, zarówno podczas sypania węgla na zwały, jak i kontroli magazynowanego węgla. Wymagania normy PN-G-07010:1994, dotyczącej metod składowania węgla kamiennego, są niewystarczające. Węgle IV i V grupy samozapalności muszą być sypane na zwały tzw. metodą „deep compaction” z głębokim zagęszczaniem. Warstwy węgla, poddawane zagęszczaniu, nie mogą przekraczać 60 cm. Do wysokości zwału 2 m każda warstwa węgla oraz zbocze z każdej strony tej warstwy musi być zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego o nacisku 0,6 MPa.
EN
The necessity to store coal in coal dumps results, among others, from the obligation for power plants to maintain hard coal reserves necessary to maintain continuity in the process of electricity and heat production. The principles of hard coal storage are regulated by PN-G-07010:1994 „Hard coal and hard coal briquettes. Storage” standard. The guidelines described in it, clearly differentiate the way of handling coals with low self-ignition tendency from the handling of coals with high self-ignition tendency. The propensity of Polish energetic coals to sefl-ignition is varied. In order to determine this diversity, tests were conducted for 70 samples taken from coal fines, classified according to the Polish classification, in accordance with the standard PN-82/G-97002 [8], for types from 31.1 to 34.2. Studies have shown a good correlation between activation energy, which characterizes the tendency of coal to selfignite and the degree of carbonization of organic carbon, expressed by vitrinite reflectance (Ro). As the vitrinite reflectance index increases, the coal’s self-ignition tendency decreases. Based on this relationship, the coals were divided into low (Ro>0,80%), medium (Ro from 0,70 to 0,80%) and high (Ro<0,70%) self-ignition coals. Coals with a high and very high propensity to self-ignition (IV and V group of self-ignition) require the use of special methods, both when pouring coal into dumps and controlling stored coal. The requirements of PN-G-07010:1994 standard, concerning methods of hard coal storage, are insufficient. Coals IV and V self-ignition groups must be poured onto dumps of so-called: „deep compaction” method. Coal layers subjected to compaction may not exceed 60 cm. Up to a height of 2 m, each layer of coal and the slope on each side of this layer must be compacted using a vibrating roller with a pressure of 0.6 MPa.
PL
W artykule omówiono wpływ procesu chłodzenia i przechowywania w temperaturze chłodniczej na jakość wybranych surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Szczególną uwagę zwrócono na tematykę związaną z jakością chłodzonego mięsa drobiowego, wieprzowego i wołowego,, wybranych owoców oraz warzyw. Przybliżono też zagadnienia związane ze wzrostem drobnoustrojów psychrotrofowych w żywności chłodzonej.
EN
The article discusses the impact of the cooling and storage process in the refrigeration temperature on the quality of selected raw materials of plant and animal origin. Particular attention was paid to the topics related to the quality of chilled poultry meat and pork and beef, selected fruits and vegetables. Issues related to the growth of psychrotrophic microorganisms in chilled foods were also discussed.
EN
Performance analysis of a 1.0 tonne desiccant evaporative cooling storage structure for mango fruits was studied. The study examined the effects of inlet air conditions and water flow rates through an absorber on the cooling performance of the system. The airflow rate was approximately 0.24 m3·s -1 and water flow rates through the absorber varied from 0 to 0.252 l·s -1 . The system produced approximately 7 kW of cooling at water supply rate of 0.252 l·s -1. A simple linear correlation was established for condition line slope from inlet to exiting air conditions for all the water flow rates. Lines of best fit resulted in correlation coefficient better than 0.96. The observed temperatures with a direct evaporative cooler, tested with freshly harvested mango fruits were found to be between 15.1°C and 23.4°C and relative humidity between 81.8% and 97.7%. Physiological weight loss and firmness assessments of the fruits were also conducted.
PL
Artykuł omawia analizę wydajności chłodni wyparnej o poj. 1,0 tony, wykorzystywanej do przechowywania owoców mango. Zbadano wpływ warunków wlotowych powietrza i szybkości przepływu wody przez pochłaniacz na wydajność chłodniczą systemu. Natężenie przepływu powietrza wynosiło około 0,24 m3·s-1 , a natężenie przepływu wody przez absorber wahało się od 0 do 0,252 l·s-1 . W tym czasie wyprodukowano około 7 kW chłodu przy przepływie wody wynoszącym 0,252 l·s -1 . Określono prostą korelację liniową nachylenia linii wykresu warunków, od wlotu do wylotu powietrza, dla wszystkich wielkości przepływu wody. Linie o najlepszym dopasowaniu dały współczynnik korelacji powyżej 0,96. Zaobserwowane temperatury chłodni wyparnej, sprawdzane na świeżo zebranych owocach mango, wynosiły od 15,1°C do 23,4°C, a wilgotność względna od 81,8% do 97,7 %. Dokonano również oceny fizjologicznej utraty masy i jędrności owoców.
PL
W artykule przeprowadzono analizę i ocenę funkcjonowania działu logistyki przedsiębiorstwa produkcyjnego średniej wielkości, wytwarzającego uszczelki i części gumowe dla przemysłu samochodowego. Badania zrealizowano metodą studium przypadku, wykorzystując do tego: wywiad swobodny ukierunkowany, przeprowadzony z pracownikami działu, osobistą obserwację i analizę funkcjonowania poszczególnych obszarów logistyki, ocenę funkcjonowania działu logistyki za pomocą analizy SWOT. Efektem badań było sformułowanie rekomendacji w zakresie możliwości usprawnienia badanego działu logistyki. Do najważniejszych zaleceń należą: doszkalanie pracowników działu nt. strategii firmy i zasad funkcjonowania działu logistyki, bardziej równomierne obciążenie obowiązkami pracowników działu, optymalizacja procesu magazynowania, wprowadzenie systemu informatycznego wspierającego zarządzanie procesami logistycznymi, modernizacja infrastruktury logistycznej oraz zmiany w zakresie zawierania długofalowych umów z dostawcami.
EN
The article analyzes and evaluates the functioning of the logistics department of a medium-sized manufacturing enterprise, producing gaskets and rubber parts for the automotive industry. The research was conducted using the case study method, using: interviews with employees of the department, personal observation and analysis of the functioning of individual logistics areas, assessment of the logistics department by means of SWOT analysis and formulation of recommendations regarding the possibilities of improving the examined logistics department. The most important recommendations include: training the employees of the department on the company’s strategy and principles of logistics department operation, more uniform workload for the department employees, optimization of the storage process, introduction of an IT system supporting logistics processes management, modernization of the logistics infrastructure and concluding long-term contracts with suppliers.
PL
The purpose of the article is to attempt to systematize and broaden knowledge about warehouse management and analysis the storage processes which take place in manufacturing companies. The article presents the essence of storage as the basic function of the logistics system and the analysis of functioning of the storage in EKOPLON S.A. In addition, the importance of stocks, problems and challenges of the enterprise based on the storage of the goods has been focused on. The evaluation and recommendation of the described company have been made.
17
Content available remote Tire and rim magnetism after storage
EN
In the paper ‘Tire and rim magnetism after storage’ conclusions of other authors connected with tyre magnetic field changes and ways of conducting research (used equipment and objects) were presented. Next, a universal measuring device was presented (it enables examination of tyres of any diameter). Also the most important modules of the device were discussed in relation to the research being conducted as well as statictical parameters were proposed which may be used to describe wheel magnetic field changes. Then a way of conducting an experiment was presented, as well as its results were discussed. After the carried out quantity analysis of magnetic field changes it was concluded that storage has a significant influence on a wheel's magnetic field.
PL
W powyższej pracy zostały przedstawione rozważania innych autorów w kwestiach związanych ze zmianami pola magnetycznego koła ogumionego oraz sposobu i metod prowadzenia badań (użytego sprzętu do badań i obiektów badawczych). Następnie przedstawiono uniwersalny przyrząd pomiarowy (przyrząd możliwa prowadzenie badań na oponach oraz kołach ogumionych o dowolnej średnicy). Jak również omówiono najważniejsze moduły przyrządu pomiarowego ze względu na prowadzone badania oraz zaproponowano parametry statystyczne, które mogą służyć do opisu zmian pola magnetycznego koła ogumionego. Dalej zaprezentowano sposób przeprowadzenia eksperymentu oraz omówiono otrzymane wyniki. Po przeprowadzonej analizie ilościowej zmian pola magnetycznego koła ogumionego stwierdzono, że składowanie ma znaczący wpływ na pole magnetyczne koła ogumionego/oponę.
PL
W artykule poruszono problem podaży produktu ubocznego, jakim jest gips syntetyczny powstający w wyniku odsiarczania spalin w elektrowniach konwencjonalnych. Przedstawiono stan produkcji oraz prognozę na przyszłość. obecnie gips syntetyczny niemal w całości wykorzystywany jest jako surowiec w zakładach produktów gipsowych ulokowanych w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni. od połowy lat dziewięćdziesiątych XX w. w Polsce obserwuje się wzrost produkcji gipsu syntetycznego związany z budową instalacji odsiarczania spalin w polskich elektrowniach konwencjonalnych. W najbliższym czasie tendencja wzrostowa utrzyma się w związku z budową nowych bloków węglowych w elektrowniach. Na rynku pojawią się spore nadwyżki tego surowca, które nie będą na bieżąco wykorzystane w produkcji elementów gipsowych. Należy mieć jednak na uwadze, że ze względu na restrykcyjną politykę UE wobec energetyki opartej na węglu kamiennym i brunatnym w przeciągu kilku najbliższych dekad udział elektrowni konwencjonalnych w produkcji energii będzie ulegał stopniowemu obniżeniu. W konsekwencji podaż gipsu syntetycznego również ulegnie stopniowemu zmniejszeniu. Celowe jest zatem odpowiednie składowanie nadwyżek tego surowca, aby mógł być wykorzystany w przyszłości. biorąc to pod uwagę, należy już dzisiaj przygotować sposoby magazynowania spodziewanych nadwyżek gipsu syntetycznego. Do tego celu świetnie nadają się wyrobiska pogórnicze, szczególnie w kopalniach surowców skalnych. W artykule zaproponowano ścieżkę prawną umożliwiającą przekształcenie wyrobiska poeksploatacyjnego w magazyn gipsu.
EN
The article discusses the problem of the supply of a by-product, which is synthetic gypsum produced as a re- sult of flue gas desulphurization in conventional power plants. the state of production and forecast for the future are presented. Currently, synthetic gypsum is almost entirely used as a raw material in the gypsum products plant located in the immediate vicinity of the power plant. Since the mid-1990s, in Poland, an increase in the production of synthetic gypsum associated with the construction of a flue gas desulphurization installation in Polish conventional power plants has been observed. In the near future, the upward trend will continue in connection with the construction of new coal units in power plants. Significant surpluses of this raw material will appear on the market, which will not be used on an ongoing basis in the production of gypsum components. However, due to the EU’s restrictive policy towards energy based on coal and lignite, within the next few decades, the share of conventional power plants in energy production will be gradually reduced. As a consequence, the supply of synthetic gypsum will also gradually decrease. therefore, it is advisable to properly store the surplus of this raw material so that it can be used in the future. taking this into account, it is already necessary to prepare methods for storing the expected surpluses of synthetic gypsum. For this purpose, post-mining open pits are particularly suitable, especially in mines of rock raw materials. the article proposes a legal path enabling the post-mining open pits to be transformed into a anthropogenic gypsum deposit.
19
Content available remote Wpływ czasu przechowywania na proces sieciowania materiałów A.S.SET Powder
PL
W artykule dokonano oceny wpływu czasu składowania na proces sieciowania materiałów A.S.SET Powder (AP) przy użyciu reometru firmy Anton Paar (zmiany lepkości w czasie ogrzewania) oraz różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC. Materiały AP to jednoskładnikowe mieszaniny o wydłużonym czasie użytkowania do ponad 6 miesięcy. Celem przeprowadzonych badań było określenie zmian zachodzących w czasie składowania. Największe zmiany entalpii oraz punktu żelowania w czasie składowania obserwuje się dla materiałów: AP4010 i AP3010, natomiast najmniejsze dla A.S.SET Powder 2020.
EN
In article was presented influence of storage time for curing process of A.S.SET Powder (AP). The curing process was indicated by Anton Paar rheometer (viscosity change during heating process) and differential scanning calorimetry, DSC. AP materials are one-component mixtures with long pot life time below 6 months. Goal of investigations was defined changes of curing process during storage. The greatest changes of enthalpy and gel point are observed for AP 4010 and AP 3010, whereas the smallest for A.S.SET Powder 2020.
PL
Przeżywalność dziesięciu poddanych badaniom szczepów z rodzaju Lactobacillus zależała w różnym stopniu od zastosowanych czynników technologicznych. Proces fermentacji wpływał pozytywnie zarówno na przeżywalność wszystkich badanych szczepów, jak i na liczbę komórek bakterii. Czas chłodniczego przechowywania nie wpływał na przeżywalność tylko jednego badanego szczepu. W przypadku czterech szczepów nie stwierdzono żadnej zależności między przeżywalnością i napowietrzeniem. Cztery szczepy dobrze znosiły warunki napowietrzenia środowiska. W przypadku jednego szczepu zaobserwowano lepszy wzrost w warunkach środowiska nienapowietrzonego. W przypadku jednego szczepu napowietrzanie miało różny wpływ na przeżywalność w zależności od przeprowadzenia lub nieprzeprowadzenia fermentacji. W przypadku prób fermentowanych napowietrzanie miało pozytywny wpływ na przeżywalność, a prób niefermentowanych – już nie. W przypadku większości szczepów wpływ na przeżywalność miały co najmniej dwa z trzech badanych czynników.
EN
The survivability of ten examined strains of the Lactobacillus genus was dependent, to a great extent, on the technological factors. The fermentation process affected positively both the survivability of all strains and the number of bacterial cells. Refrigeration storage time did not affect the survivability of only one strain. In the case of four strains, no relationship between the survivability and aeration was found. For four strains aeration of the environment had a positive effect. In the case of one strain,a better growth was observed under non-aerated conditions. For one strain aeration had different effects on survivability depending on whether or not the fermentation had been carried out. For fermented samples, aeration had a positive effect on survivability, and for non-fermented samples – no longer. The majority of strains wereaffected by at least two of the three factors studied.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.