Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stimulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu stymulacji sadzeniaków (Solanum tuberosum L.) w zmiennym polu magnetycznym na wybrane parametry wegetacji roślin ziemniaka bardzo wczesnej odmiany Red Sonia (typ ogólnoużytkowy). Sadzeniaki ziemniaka stymulowano w zmiennym polu magnetycznym z wykorzystaniem cewki powietrznej bez rdzenia magnetycznego (solenoidu). Stosowano pole magnetyczne o indukcji w zakresie 20-80 mT oraz czas ekspozycji 1-30 s. Zakresem badań objęto wschody roślin oraz liczbę i długość łodyg roślin ziemniaka. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki badań wskazują, że pole magnetyczne zastosowane w odniesieniu do sadzeniaków modyfikuje liczbę pędów rośliny ziemniaka. Nie wykazano statycznie istotnego wpływu pola magnetycznego na tempo wschodów roślin oraz długość łodyg.
EN
The aim of the study was to investigate the effect of stimulation of seed potatoes (Solanum tuberosum L.) in a variable magnetic field on selected vegetation parameters of potato plants of the very early Red Sonia variety (general use type). Potato seed was stimulated in a variable magnetic field using an air coil without a magnetic core (solenoid). A magnetic field with an induction in the range of 20-80 mT and an exposure time of 1-30 s were used. The scope of research included plant emergence and the number and length of potato plant stems. The obtained results were subjected to statistical analysis. The research results indicate that the magnetic field applied to seed potatoes modifies the number of shoots of the potato plant. There was no statistically significant effect of the magnetic field on the rate of plant emergence and stem length.
2
EN
Osteoporosis is not only process of destruction of bones. Elements removed from bones may migrate to soft tissue and crystalize there leading to many health troubles and often to death. Phenomenon of osteogenesis were described as biological- mineralogical reactions. Discussion concerning osteogenesis is presented in frames of bone creation and destruction. One can conclude the natural processes of none formation is possible use to fight with osteoporosis.
PL
Osteoporoza nie jest wyłącznie procesem niszczenia kości. Pierwiastki wyprowadzane z kości mogą migrować do tkanek miękkich i tu krystalizować powodując wiele problemów zdrowotnych a nawet śmierć. Przedstawiono proces osteogenezy(kościotworzenia) jako zjawisko biologiczno-mineralogiczne. Dyskusje dotyczącą osteogenezy przedstawiono jako tworzenie i niszczenie kości. Stwierdzono, że naturalne procesy formowania kości można wykorzystać do walki z osteoporozą.
PL
Tematem pracy jest analiza materiałowa, analiza właściwości elektrycznych prowadników elektrod dosercowych stosowanych w stymulatorach. Różne elementy prowadników przebadano za pomocą mikroskopu skaningowego oraz mostka RLC. Autorzy wykonali analizę składu chemicznego prowadników elektrod oraz wykreślili charakterystykę impedancji próbek w zakresie częstotliwości kilohercowych. Otrzymane wyniki badań mają na celu zweryfikować przydatność tego typu materiałów do konstrukcji elementów matryc wieloelektrodowych pobudzających komórki nerwowe lub fotoreceptory.
EN
The subject of the presented studies were material and electrical properties of the components of the electrodes. In the paper presents results of measurements using a scanning microscope and RLC bridge. The authors have analyzed the electrochemical composition of the electrodes and have characterized the impedance characteristics of the samples in the kilohertz frequency range. Basic use of these types of electrodes is found in pacemakers and heart defibrillators, where their task is to impulse the implanted device. The results of the study indicate a similar quality composition of various electrode specimens, typical of surgical steel. Due to the biocompatibility of the materials used and their good electrical conductivity, the authors point to the possibility of using this type of specialist products for the construction of other medicine devices. One application that will be the further direction of research will be the use of cardiac electrodes to develop biosensors and sensory matrices placed inside the body.
EN
A new method of predicting the properties of carbon nanomaterials from carbon nanotubes and graphene oxide, using electrophoretic deposition (EPD) on a metal surface, was investigated. The main goal is to obtain the basis for nervous tissue stimulation and regeneration. Because of the many variations of the EPD method, costly and time-consuming experiments are necessary for optimization of the produced systems. To limit such costs and workload, we propose a neural network-based model that can predict the properties of selected carbon nanomaterial systems before they are produced. The choice of neural networks as predictive learning models is based on many studies in the literature that report neural models as good interpretations of real-life processes. The use of a neural network model can reduce experimentation with unpromising methods of systems processing and preparation. Instead, it allows a focus on experiments with these systems, which are promising according to the prediction given by the neural model. The performed tests showed that the proposed method of predictive learning of carbon nanomaterial properties is easy and effective. The experiments showed that the prediction results were consistent with those obtained in the real system.
5
Content available remote Analysis of circuits for effective stimulation in neurobiological experiments
EN
This paper reports on the development of the amplifier for neurobiological experiments, for fast transition between the stimulation and recording phases. Schematic-level design and parameters are presented, as well as the implementation of three methods of stimulus artifact reduction. Finally, simulation results are shown for performance comparison of these methods.
PL
Artykuł opisuje projekt wzmacniacza do zastosowań w eksperymentach neurobiologicznych, gdzie szybkie przełączanie pomiędzy fazą stymulacji i fazą odczytu jest bardzo istotne. Zaprezentowany jest schemat układu, jego parametry, implementacja trzech metod redukcji artefaktów stymulacyjnych, oraz wyniki symulacji porównujących te metody.
PL
Przeanalizowano i opisano nowe rozwiązania kasków EEG, dostępne w laboratorium Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej. Opisano koncepcje prowadzenia z ich użyciem testów diagnostycznych i sesji terapeutycznych, polegających na stymulacji polisensorycznej, z podkreśleniem roli tego typu metod w ocenie świadomości stanu pacjentów pourazowych i usprawniania komunikacji z osobami po urazach mózgu. Przedstawiono także sposób połączenia modalności elektroencefalograficznej ze śledzeniem wzroku w oparciu o skonstruowane urządzenie do tego celu. Omówiono ponadto zagadnienie badania słuchu u osób niekomunikujących się z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia diagnostycznego.
EN
New models and applications of EEG headsets, available at Multimedia Systems Department of Gdańsk University of Technology were presented. Operation principles, technical parameters and possibilities in diagnostic and therapeutic applications were discussed briefly. EEG -based objective measurement of auditory brain response was described. An idea of applying polisensory stimulation and EEG monitoring of brain activity together with gaze tracking was included.
7
Content available Key factors in shale gas modeling and simulation
EN
Multi-stage hydraulic fracturing is the method for unlocking shale gas resources and maximizing horizontal well performance. Modeling the effects of stimulation and fluid flow in a medium with extremely low permeability is significantly different from modeling conventional deposits. Due to the complexity of the subject, a significant number of parameters can affect the production performance. For a better understanding of the specifics of unconventional resources it is necessary to determine the effect of various parameters on the gas production process and identification of parameters of major importance. As a result, it may help in designing more effective way to provide gas resources from shale rocks. Within the framework of this study a sensitivity analysis of the numerical model of shale gas reservoir, built based on the latest solutions used in industrial reservoir simulators, was performed. The impact of different reservoir and hydraulic fractures parameters on a horizontal shale gas well production performance was assessed and key factors were determined.
PL
W celu udostępnienia zasobów gazu ziemnego ze złóż łupkowych i maksymalizacji wydajności horyzontalnych odwiertów eksploatacyjnych stosowane jest wielostopniowe szczelinowanie hydrauliczne. Modelowanie efektów stymulacji oraz przepływu płynów w ośrodku o ekstremalnie niskiej przepuszczalności jakim jest skała łupkowa różni się znacznie od modelowania złóż konwencjonalnych. W związku ze złożonością zagadnienia występuje znaczna ilość parametrów mających wpływ na przebieg wydobycia. Dla lepszego zrozumienia specyfiki złóż niekonwencjonalnych konieczne jest określenie wpływu poszczególnych parametrów na całość procesu wydobycia gazu oraz identyfikacja tych o największym znaczeniu. W efekcie może się to przełożyć na projektowanie bardziej efektywnego sposobu udostępnienia zasobów gazu ze złóż łupkowych. W ramach niniejszego opracowania przeprowadzono analizę wrażliwości numerycznego modelu symulacyjnego złoża gazu z łupków zbudowanego w oparciu o najnowsze rozwiązania stosowane w prze mysłowych symulatorach złożowych. W wyniku tej analizy określono parametry o kluczowym wpływie na przebieg eksploatacji i maksymalizację wydobycia gazu ze złoża.
8
EN
According to the results of the laboratory and analytical studies and research-and-industrial operations, it is established the efficiency of complex use of thermal methods, hydrocarbon solvents and surfactants for the effect on high-viscosity oil and it is suggested the technology for high-viscosity oil wells stimulation.
PL
Referat przedstawia ogólne podstawy fizyczne wykorzystania paliw stałych (propelantów) w charakterze środków intensyfikacji/stymulacji wydobycia albo poprawy chłonności odwiertów na złożach konwencjonalnych lub jako narzędzia „pierwszego podejścia” dla głównych operacji szczelinowania na złożach niekonwencjonalnych. Omawia się w nim te aspekty charakterystyki skał zbiornikowych, które uzasadniają zastosowanie paliw stałych i rokują szanse powodzenia zabiegu, jak również takie, które czynią taki zabieg niecelowym, oraz formy realizacyjne urządzeń wykorzystujących propelanty do wykonywania zabiegów w otworach, wśród nich rozwiązania zagraniczne, z uwypukleniem możliwości krajowych posiadanych w tym zakresie. Podkreślone jest praktycznie zerowe obciążanie środowiska związane z wykonywaniem prac na otworach z użyciem paliw stałych, jak również możliwości istotnego ograniczenia tego obciążenia przy szczelinowaniu hydraulicznym poprzedzanym zabiegiem z ich zastosowaniem.
EN
The work presents general physical principles of propellants use in capacity of intensification/ stimulation means for increase of production or injection performance of boreholes on conventional fields as well as “first approach” tools for main hydraulic fracturing operations on unconventional reservoirs. It discusses aspects of reservoir rocks characteristics that justify use of propellants with a good chance of the job success, as well as those that render their use purposeless, and also implementation forms of the tools that use propellants for jobs in boreholes, among them some foreign solutions with emphasis on domestic capacities in this scope. Practically null environment burden connected with execution of jobs in boreholes with propellants, and also possibilities of significant decreasing such burden by massive hydraulic fracturing operations when preceded with their use is also stressed.
10
Content available remote O rozwoju stymulacji wydobycia w polskim górnictwie naftowym
PL
Od początku historii eksploatacji ropy naftowej poszukiwano sposobów na zwiększenie jej wydobycia lub przynajmniej zmniejszenie tempa jego spadku. Na przestrzeni lat ta dziedzina wiedzy rozwijała się począwszy od pierwszych, bardzo prymitywnych działań do coraz bardziej zaawansowanych technik oddziaływania na złoża. W prezentacji zostanie przed- stawiona historia rozwoju stymulacji wydobycia węglowodorów w polskim górnictwie naftowym od okresu międzywojennego do czasów współczesnych. Materiałami źródłowymi będą przede wszystkim historyczne wydania dwutygodnika „Przemysł Naftowy". Zostanie opisany wkład INiG w doskonalenie metod stymulacyjnych. Znaczna uwaga będzie poświęcona ludziom, pracownikom INiG, PGNiG S.A. w Sanoku (obecnie w ZRG Krosno Sp. z. o.o.), którzy byli pionierami nowoczesnej stymulacji w Polsce.
EN
From the beginning of the history of oil exploitation the ways to increase its production, or at least reduction of the rate of its decline were looked for. Over the years, this field of knowledge developed from the initial, very primitive activities to more and more advanced stimulation techniques. The poster presents the history of the development of hydrocarbon production stimulation in Polish Oil Mining from the interwar period to the present day. Source materials are mainly historical issues of the biweekly called "Przemysł Naftowy". In this poster INiG contribution to the development of stimulation methods is described. Significant attention is dedicated to the people, employees of Oil and Gas Institute, PGNiG S.A. in Sanok and ZRG Krosno Sp. z. o.o., who were the pioneers of modern stimulation in Poland.
11
Content available remote Zabiegi stymulacji wydobycia w niekonwencjonalnych złożach węglowodorów
PL
W artykule dokonano charakterystyki złóż niekonwencjonalnych pod kątem wykonywania zabiegów stymulacyjnych oraz omówiono niekonwencjonalną technologię hydraulicznego szczelinowania za pomocą mało lepkiej cieczy. Przedstawiono różnice pomiędzy zabiegami w złożach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych - dotyczą one przede wszystkim innych modeli tworzenia szczelin i transportu w nich materiału podsadzkowego. Różnice te są tak duże, że stosowanie typowych, komercyjnych narzędzi projektowych do przygotowania zabiegów w złożach łupkowych jest bezcelowe. Stwierdzono, że szczeliny wykonane w złożach niekonwencjonalnych charakteryzują się rozbudowaną strukturą przestrzenną. Diagnostyka przestrzeni objętej procesem stymulacji może być dokonana jedynie na podstawie analizy mikrosejsmicznej. Podano też niekonwencjonalne rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane w szczelinowaniu hydraulicznym złóż typu tight oraz shale. Polegają one m.in. na stosowaniu nowych materiałów podsadzkowych, a także nowych technik przygotowania odwiertu do zabiegu i jego wykonania.
EN
The paper presents the characteristics of unconventional reservoirs for stimulation treatments. General characteristics of unconventional hydraulic fracturing technology using Slikwater was presented. Differences between treatments in conventional and unconventional reservoirs were described. They consist primarily of other models, creating fractures and transport of proppants in the fracture. These differences are so large that it is possible to use standard commercial design tools for the design of treatments in the shale reservoirs. It was found that fractures made in unconventional shale reservoirs creates volumetric structure. Diagnosis of the reservoir volume covered by the process of stimulation can only be done on the basis of microseismic mapping. Non-conventional technologies and techniques for hydraulic fracturing "tight" and "shale" formations were presented. They rely primarily on the use of new materials and new techniques of well completion and execution of hydraulic fracturing.
12
Content available remote Zabiegi stymulacji wydobycia w niekonwencjonalnych złożach węglowodorów
PL
W referacie przedstawiono złoża niekonwencjonalne pod kątem wykonywania w nich zabiegów stymulacyjnych. Dokonano ogólnej charakterystyki niekonwencjonalnej technologii hydraulicznego szczelinowania przy pomocy mało lepkiej cieczy. Wskazano różnice pomiędzy zabiegami w złożach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Polegają one przede wszystkim na innych modelach tworzenia szczelin i transportu materiału podsadzkowego w szczelinie. Różnice te są tak duże, że niemożliwe jest stosowanie typowych komercyjnych narzędzi do projektowania zabiegów w złożach łupkowych. Stwierdzono, że wykonane w złożach niekonwencjonalnych szczeliny charakteryzują się rozbudowaną strukturą przestrzenną. Diagnostyka przestrzeni objętej procesem stymulacji może być dokonana jedynie na podstawie analizy mikro-sejsmicznej. Podano też niekonwencjonalne rozwiązania technologiczne i techniczne stosowane w hydraulicznym szczelinowaniu złóż typu tight i shale. Uwzględniają one między innymi stosowanie nowych materiałów podsadzkowych i nowych technik przygotowania odwiertu do zabiegu oraz jego wykonania.
EN
The paper presents the characteristics of unconventional reservoirs for stimulation treatments. General characteristics of unconventional hydraulic fracturing technology using Slick-water was presented. Differences between treatments in conventional and unconventional reservoirs were described. They consist primarily of other models, creating fractures and transport of proppants in the fracture. These differences are so large that it is not possible to use standard commercial design tools for the design of treatments in the shale reservoirs. It was found that fractures made in unconventional shale reservoirs create volumetric structure. Diagnosis of the reservoir volume covered by the process of stimulation can only be done on the basis of micro-seismic mapping. Non-conventional technologies and techniques for hydraulic fracturing "tight" and "shale" formations were presented. They rely primarily on the use of new materials and new techniques of well completion and execution of hydraulic fracturing.
13
Content available remote Zarządzanie i dowodzenie w organizacjach zhierarchizowanych
PL
Artykuł składa się z czterech części. W całości zawiera uzasadnienie, że dowodzenie, stosowane w organizacjach zhierarchizowanych, jest immanentną częścią zarządzania. Treści wywodu są poprzedzone wprowadzeniem wskazującym na niedostatki w zarządzaniu. Dwie kolejne części (druga i trzecia) zawierają argumentację przemawiającą za potrzebą uwzględniania dowodzenia w ogólnej teorii zarządzania. Całość zamyka krótkie zakończenie, nawiązujące do istoty problemu oraz bibliografia.
EN
This article consists of four parts. In its entirety, it includes justification for the fact that command, used in hierarchical organizations is an immanent part of management. The contents are preceded by introduction pointing to deficiencies in management. Two following parts (the second and the third) contain arguments for the need of considering command in the general theory of management. The whole concludes with a short ending referring to the essence of the problem and bibliography.
14
Content available Motywacja kształtowania płac
PL
W omawianym artykule przedstawiono relację pomiędzy procesem motywacji, a kształtowaniem płac w organizacji. Zwrócono szczególną uwagę na złożoność tego zjawiska oraz na fakt, iż pobudzanie motywacji jest procesem, który rozpatrywać należy w wielu aspektach. Odniesiono się również, do funkcji, jaką pełni w organizacji płaca zasadnicza oraz system premiowania pracowników, wskazując na możliwe rozwiązania w zakresie budowania strategii wynagradzania, a szczególnie, jak jest ona kształtowana w zależności od celu, jaki chce osiągnąć pracodawca.
EN
The article describes relations between motivation process and salary forming in organization. Complexy of this phenomenon especially was taken in consideration as well as fact that stimulation of motivation process has many aspects. The author discusses the function of basic salary and premium system and indicate possible solutions in payment strategy in dependence on employer.s goals.
PL
W artykule przedstawiono model procedury redukcji ryzyka działalności kopalni poprzez podnoszenie jakości jej funkcjonowania. Jakość zdefiniowano jako wektor [n] cech ilościowych i jakościowych opisujących badany obiekt - kopalnię. Długość tego wektora utożsamiono z miarą jakości badanych obiektów. Zaproponowana procedura składa się z czterech etapów. Etap końcowy procedury to porównywanie kopalń między sobą oraz z obiektami wzorcowymi, a więc obiektem, który z definicji jest kopalnią o najmniejszym ryzyku działalności na danym etapie wiedzy. Opracowaną procedurę można zastosować do dokonania obiektywnego rankingu kopalń, jak również w procesie bieżącej działalności do planowania przedsięwzięć prewencyjnych.
EN
Model control procedure for hazard reduction in mine activity by means of its operation quality increase is presented. Quality has been defined as the vector of [n] qualitative and quantitative features describing the tested object - the mine. The length of this vector is identified with quality measure of the tested objects. The proposed procedure consists of four stages. The final procedure stage is comparison of mines among each other as well as with the model object, that is the model, which according to definition is the mine with the lowest activity hazard at given state of knowledge. The worked out procedure can be used to make a ranking of mines, as well as in the process of running activity for planning of preventive undertakings.
EN
The oil instabilities could occur in journal bearings. New suggested way to prevent the instability is to use controlled external excitation. The relationship between the external excitation and the reaction of the journal is described in the article. This relationship was measured using the model rotor kit RK4. The measured values were compared with the mathematical model. The aim is contribute to setting of the feedback control function.
CS
V kluzných ložiscích může za určitých okolností nastat jev, kterému se říká nestabilita olejového filmu. Nově navrhovanou metodou pro zabránění tohoto jevu je použití řízeného vnějšího buzení pomocí aktuátorů. V článku je popsáno jaký vliv má nesynchronní vnějšího buzení a kdy dojde k potlačení nestability olejového filmu, při otáčkách na počátku vzniku nestability.
17
Content available Elektroterapia w resuscytacji - wytyczne
PL
W świetle medycyny opartej na dowodach (EBM) niewiele jest działań o tak potwierdzonej skuteczności przywracania do życia, jak dobrej jakości nieprzerywane uciski klatki piersiowej i defibrylacja w rytmach "do defibrylacji", czyli migotaniu komór [VF) i częstoskurczu komorowym bez tętna (VT). W niektórych badaniach szanse pacjenta sięgały nawet 70%. Ustalenia ostatnich lat pozwalają mieć nadzieję na dalsze, czasem niezwykle spektakularne sukcesy, zawdzięczane elektroterapii.
18
Content available remote Stymulacja elektromagnetyczna nerwu błędnego w terapii antyotyłościowej
PL
Stymulacja nerwu błędnego (ang.: Vagal Nerve Stimulation - VNS) jest techniką terapeutyczną wykorzystywaną, lub będącą w przygotowaniu do wykorzystania, w leczeniu wiele schorzeń człowieka. Wynika to z niezmiernie ważnej roli, jaką pełni nerw błędny w funkcjonalnym sterowaniu organizmem człowieka. Stanowi on główne połączenie poszczególnych organów ciała z centralnym układem nerwowym. W artykule pokazano pierwsze podejścia do aplikacji techniki VNS do leczenia otyłości chorobliwej.
EN
Vagal Nerve Stimulation is therapeutic technique which is widely used in many deseases and illnesses. It comes out from the fact that the vagal nerve plays an essential role in the functional controlling of human activities, It is a bus-bar which links a particular organ with the central nervous system. The paper sshows the first attempts made in applying the technique to morbid obesidy treatment.
PL
W referacie omówiono założenia programu stymulacji wprowadzania we Wspólnocie Europejskiej technologii środowiskowych (ETAP) oraz scharakteryzowano krótko cele i stosowane w świecie rozwiązania, dotyczące weryfikacji takich technologii (ETV). Na przykładzie propozycji przygotowanych w ramach europejskiego projektu badawczego AIRTV, przedstawiono możliwy schemat organizacji i przebiegu procesu weryfikacji.
EN
In the paper the concept of Environmental Technologies Action Plan for European Union (ETAP) has been presented. Goals and implemented world-wide methods of Environmental Technologies Verification (ETV) have been briefly characterized. On the base of proposals prepared in the frame of European research project AIRTV a possible scheme of organization of verification process has been described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.