Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stiffness modulus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz właściwości technicznych mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem lepiszczy modyfikowanych kopolimerem SBS z dodatkiem upłynniaczy pochodzenia roślinnego. Analizowane mieszanki mineralno-asfaltowe poddano badaniom odporności na działanie wody ITSR, modułów sztywności IT-CY i 4PB-PR oraz odporności na zmęczenie poprzez wykorzystanie testu 4PB-PR. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że mieszanki mineralno-asfaltowe zawierające elastomeroasfalty z dodatkiem upłynniaczy pochodzenia roślinnego mają znacznie większą trwałość zmęczeniową i odporność na działanie wody w stosunku do mieszanek mineralno-asfaltowych wyprodukowanych z zastosowaniem lepiszczy produkowanych przemysłowo. Tego typu rozwiązania materiałowe mogą być z powodzeniem wykorzystane do zastosowania jako warstwy przeciwspękaniowe, zapobiegające propagacji spękań odbitych lub zmęczeniowych w przypadku górnych warstw nawierzchni drogowej lub ich wzmocnień. Ponadto dodatek upłynniacza pochodzenia roślinnego pozwala na obniżenie temperatury zarówno podczas produkcji jak i w czasie wbudowania mieszanek mineralno-asfaltowych w konstrukcję nawierzchni drogowych, co daje to także wymierne korzyści ekonomiczne.
EN
The paper presents the results of research and analyses of the technical characteristics of asphalt mixtures with bituminous binders modified using SBS copolymers with the addition of bio-fluxing agents. The analysed asphalt mixtures have been subjected to water resistance ITSR tests, stiffness modulus IT-CY, and 4PB-PR tests as well as fatigue life test through 4PB-PR test. Basing on the obtained results of tests it has been stated that asphalt mixtures using elastomeric binder with the addition of bio-fluxing agents are characterized by a much greater fatigue life and water resistance in comparison to asphalt mixtures using industrially manufactured binders. Such material solutions can be effectively used as anti-crack layers preventing the propagation of reflective or fatigue cracking to the top layers of road surfaces or their strengthening. Another significant aspect of the conducted research and analyses is the fact that the addition of bio-fluxing agents allows to lower temperatures not only during production of asphalt mixtures but also during incorporation them into road surfaces, what on the other hand is very profitable.
2
Content available Badanie MMA
EN
The article presents an experimental method for testing beams made of AC16W mineral-asphalt mix in a static four-point bending test. Tests were performed at a fixed measuring temperature of 25°C and for different load levels. The conditions of the study that specify the variable characteristics of asphalt mixtures were specified. Attention was paid to the material specificity of the mixturesand the variability of the stiffness modulus was analyzed. Different ways of its determination with different load cycles are presented. The obtained results of the modules were compared with the results obtained in the dynamic test. The identification of the secant modulus from the dependence of the load curve between strain and stress for the first cycle was indicated.
EN
The paper outlines and elaborates models for determining stiffness moduli of asphalt mixtures. Some original patterns taken from source articles and alternative forms of formulas after their adaptation to the SI system of units were introduced. Various laboratory methods for determining the stiffness modulus including methods for fixing that quantity of a given model were discussed. All of input data needed for determining the stiffness modulus with the use of selected models and basic information concerning preparations of samples for determining that quantity through laboratory methods were presented. Attention was turned to errors which can be made while making use of analytical-empirical models. The values of stiffness moduli determined with the use of analytical-empirical models were also compared with their equivalents of experimental tests described in the literature.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono modele służące do określania modułu sztywności mieszanek mineralno-asfaltowych. Przedstawiono oryginalne wzory zaczerpnięte z artykułów źródłowych oraz alternatywne postacie wzorów po ich dostosowaniu do jednostek układu SI. Omówiono metody laboratoryjne oznaczania modułu sztywności wraz z podaniem, w jaki sposób oznacza się tę wielkość dla danego modelu. Przedstawiono także wszystkie dane wejściowe potrzebne do określenia modułu sztywności za pomocą wybranych modeli oraz podstawowe informacje dotyczące przygotowania próbek do oznaczania tej wielkości metodami laboratoryjnymi. Zwrócono uwagę, jakie błędy można popełnić przy korzystaniu z modeli analityczno-empirycznych. Dokonano również porównania wartości modułów sztywności obliczonych na podstawie modeli analityczno-empirycznych z opisanymi w literaturze wynikami badań eksperymentalnych.
EN
Asphalt mixtures are commonly used for the pavement construction for national roads with a high traffic load, as well as local roads with low traffic load. The constructions of local road pavement consisting of thinner, more flexible layers located on less stable subbase than the pavement of national roads, require reinforcement with asphalt layers characterized by increased fatigue life. Technologies that allow quick repairs and reinforcements, while improving the durability of the road pavement are being sought. Such technologies include the use of modifications of asphalt mixtures with special fibers. The paper presents the results of investigations of the properties of asphalt mixtures modified with innovative basalt-polymer fibers FRP. On the basis of the obtained test results according to the Marshall method, stiffness modulus and fatigue durability, the technical properties of asphalt mixtures with FRP fibers addition were improved. This technology significantly increases the fatigue life of asphalt concrete dedicated for repairs and reinforcements of road pavements.
PL
Mieszanki mineralno-asfaltowe powszechnie stosuje się do budowy nawierzchni, zarówno dróg krajowych o dużym obciążeniu, jak i dróg lokalnych o małym obciążeniu. Konstrukcje nawierzchni dróg lokalnych składające się z cieńszych bardziej podatnych warstw położonych na mniej stabilnych podłożach niż nawierzchnie dróg krajowych wymagają wzmocnienia warstwami asfaltowymi charakteryzującymi się zwiększoną trwałością zmęczeniową. Do takich technologii zaliczyć można beton asfaltowy modyfikowany specjalnymi, innowacyjnymi włóknami bazaltowo-polimerowymi FRP. W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości betonu asfaltowego AC 11S z asfaltem 50/70 oraz z dodatkiem włókien bazaltowo-polimerowych FRP o właściwościach przedstawionych w Tabl. 1. Przyjęto 4 poziomy modyfikacji mieszanki mineralno-asfaltowej włóknami FRP, tj. 0.1%, 0.3%, 0.5% i 0.7% w stosunku do masy mieszanki mineralno-asfaltowej. Program badań mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych włóknami FRP obejmował następujące oznaczenia: zawartości wolnych przestrzeni, właściwości mechanicznych wg Marshalla, tj. stabilności, osiadania, wskaźnika sztywności, modułu sztywności i trwałości zmęczeniowej metodą cztero-punktowego zginania belki.
PL
W artykule przedstawiono analizy obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni drogowej z uwzględnieniem zmienności parametrów materiałowych mieszanek mineralno-asfaltowych. Do określenia trwałości zmęczeniowej nawierzchni zastosowano najnowsze kryterium spękań zmęczeniowych warstw asfaltowych z metody AASHTO 2004. Uzyskane wyniki wskazują na znaczny wpływ parametrów materiałowych na wyznaczone trwałości zmęczeniowe analizowanych konstrukcji nawierzchni.
EN
The paper presents the analysis of calculations of the fatigue life of road pavements with regard to the variability of the material parameters of asphalt mixtures. In order to determine pavement fatigue life, the newest AASHTO 2004 criterion has been applied. The obtained results indicate a significant influence of material parameters on the determined fatigue life of the analysed road pavements.
PL
W artykule podjęto próbę ustalenia, jakie jest zachowanie mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE). Czy pod obciążeniem jest bardziej zbliżone do mieszanek mineralno-asfaltowych (materiały o charakterze lepkosprężystym), czy też mieszanek związanych cementem (materiały o charakterze sprężystym). Przebadano dziewięć mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych o zróżnicowanych kombinacjach obu środków wiążących – cementu oraz emulsji asfaltowej. Podwyższenie zawartości cementu skutkowało bardziej sprężystym zachowaniem się badanej mieszanki (wyższe wartości modułów sztywności oraz niższe wartości kąta przesunięcia fazowego). Podwyższenie zawartości emulsji asfaltowej skutkowało natomiast bardziej lepkosprężystym charakterem (niższe wartości modułu sztywności oraz wyższe wartości kąta przesunięcia fazowego). Pomimo dość istotnych różnic pomiędzy badanymi mieszankami, u wszystkich z nich dominował charakter lepkosprężysty, ze względu na widoczną zależność wartości obu badanych parametrów zarówno od czasu obciążenia jak i od temperatury, w której przeprowadzono badanie. Mieszanki te charakteryzowały się dużo mniej lepkim charakterem od mieszanek mineralno-asfaltowych – uzyskany w badaniach kąt przesunięcia fazowego był znacznie niższy niż uzyskiwany przy tych samych warunkach badania dla betonów asfaltowych.
EN
This paper attempts to determine the behavior of mineral-cement-emulsion mixture (MCE) under load, whether is it similar to asphalt mixtures (viscoelastic behavior) or to cement treated materials (elastic behavior). Different combinations of cement and emulsion content were tested in laboratory using Simple Performance Tester (SPT). Increase of cement content leaded to more elastic behavior (higher values of stiffness moduli and lower values of phase angles) and increase of emulsion content leaded to more viscoelastic behavior (lower values of stiffness moduli and higher values of phase angles). Nonetheless mineral-cement-emulsions mixtures showed more viscoelastic behavior, as their properties change significantly with the change of temperature, but their behavior is not as viscous as in asphalt concrete, as their maximum phase angle is much lower than typical for asphalt concrete.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych parametrów fizycznych i mechanicznych betonu asfaltowego (AC 8S) wytwarzanego w obniżonych temperaturach w technologii asfaltu spienionego, zagęszczanego w temperaturze 95ºC, rozszerzone o ocenę wrażliwości temperaturowej mieszanki mineralno-asfaltowej. W celach porównawczych zaprezentowano wyniki badań mieszanki referencyjnej, tj. produkowanej w tradycyjnej technologii „na gorąco”, zagęszczanej w temperaturze 140ºC. W referencyjnej mieszance AC 8S stosowano asfalt 50/70, natomiast w mieszane wytwarzanej w obniżonych temperaturach użyto asfaltu 50/70 modyfikowanego woskiem syntetycznym Fischera-Tropscha (FT). Na podstawie uzyskanych wyników dokonano porównania obu mieszanek w zakresie zawartości wolnych przestrzeni w próbkach, wrażliwości na oddziaływanie wody z jednym cyklem zamrażania (ITSR) zgodnie z krajowymi procedurami badawczymi zamieszczonymi w Wymaganiach Technicznych WT-2 z 2010 r. i WT-2 z 2014 r., oraz modułów sztywności (Sm) oznaczonych w schemacie pośredniego rozciągania (IT-CY) pomierzonych w temperaturze -10ºC, 0ºC, 10ºC i 25ºC. Ponadto, w ramach analiz potwierdzono zależności między zawartością wolnych przestrzeni a wybranymi parametrami mechanicznymi rozpatrywanych mieszanek mineralno-asfaltowych. Stwierdzono, że beton asfaltowy wytwarzany w innowacyjnym procesie z zastosowaniem asfaltu spienionego modyfikowanego woskiem FT, zagęszczany w 95ºC uzyskał porównywalne właściwości do tradycyjnej mieszanki mineralno-asfaltowej zagęszczanej w temperaturze o 45ºC wyższej, spełniając przy tym krajowe wymagania.
EN
The article presents the results obtained from testing of asphalt concrete with foamed bitumen produced and compacted at lowered temperatures. The basic physical characteristics along with moisture resistance and stiffness moduli performance in different testing temperatures of a total of three mixes are shown. A reference hot-mix is compared with two low temperature mixes: one based on neat 50/70 bitumen and a second based on a Fischer-Tropsch wax modified binder. The results show that it is possible to produce a low temperature mix that is performing as well as the reference mixture.
PL
W dokumentach normartywnych w Polsce do obliczeń konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności zastosowano kryteria z normatywu francuskiego EME, podczas gdy generalnie stosuje się metodę AASHTO 2004. Autor na podstawie obliczeń doszedł do wniosku, że metodę AASHTO 2004 można również stosować do betonu asfaltowego o wysokim module sztywności ze współczynnikiem ilości spękań 10%.
EN
In standard documents in Poland, crieria from French standards EME were used for calculation of asphalt cocncrete pavement structure with high stiffness modulus while generally AASHTO 2004 method is used. The author, by calculations, has come to conclussion that AASHTO 2004 method may be also used for cocncrete pavement structure with high stiffness modulus using craks coefficient 10 percent.
9
Content available remote Problemy oceny własności mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE)
PL
Podbudowy z mieszanek MCE są podstawowym rodzajem technologii recyklingu nawierzchni w Polsce, wykonywanym już od około 20 lat. Dotychczas stosowany sposób oceny własności tych mieszanek jest zdaniem autora niewystarczający gdyż wykonywany jest na próbkach przygotowywanych w sposób ściśle kontrolowany. Cechy ich są w tym przypadku znacznie korzystniejsze od rzeczywistych, określonych na próbkach pobranych z wykonanej na budowie warstwy. W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki badań wpływu metody zagęszczenia oraz wielkości próbek na podstawowe własności mieszanek MCE takie jak: zawartość wolnych przestrzeni w warstwie, moduł sztywności sprężystej (ITSM) i wytrzymałość na rozciąganie pośrednie (ITS). Analiza wyników pozwoliła na stwierdzenie, że własności próbek wykonywanych w ramach recepty laboratoryjnej są bardziej korzystne niż tych przygotowanych z mieszanki wymieszanej na budowie i zagęszczonej w laboratorium, natomiast najmniej korzystne właściwości posiadają próbki pobrane metodą odwiertów ze stwardniałej warstwy: charakteryzują się one największą porowatością, najmniejszą wytrzymałością na rozciąganie pośrednie i najmniejszym modułem sztywności sprężystej oraz dodatkowo wykazują największe rozrzuty wyników. Dla poprawnej oceny trwałości konstrukcji nawierzchni z podbudową z MCE, powinniśmy oceniać własności tej mieszanki określane na próbkach z odwiertów lub ewentualnie zmienić metodę laboratoryjnego przygotowywania próbek w taki sposób aby lepiej oddawała stan rzeczywisty.
EN
Mineral-cement-emulsion mixtures are the basic type of pavement recycling technology in Poland, implemented for about 20 years. Previously used method to assess the properties of these mixtures is in the author's opinion inadequate because it is performed on samples prepared in precisely controlled conditions. Their characteristics are more favorable than actual, specified on the samples taken from the layer constructed on the site. This publication presents the results of the effect of compaction method as well as the sample size on the basic properties of MCE mixture such as the content of air voids in the layer, the stiffness modulus (ITSM) and indirect tensile strength (ITS). Analysis of the results allowed to conclude that the properties of the samples taken in a laboratory recipe are more favorable than those prepared from an in-situ mixture compacted in the laboratory, while the least favorable properties have the samples drilled from the hardened layer: they are characterized by the highest porosity, the smallest indirect tensile strength and the lowest stiffness modulus, and additionally have the greatest dispersion of the results. Therefore, for a correct assessment of durability of the pavement structure with MCE base, we should evaluate properties of the mixture, determined on the samples from boreholes or change the method of sample preparation in laboratory in such a way that it could better express the actual situation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz statystycznych dotyczących rezultatów oznaczania modułu sztywności betonu asfaltowego metodą pośredniego rozciągania (IT-CY). Badaniu poddano próbki betonu asfaltowego o wysokim module sztywności zgodnie z procedurą normową. Wykonana analiza potwierdza, że na wartość modułu sztywności znaczący wpływ mają warunki wykonywania pomiaru, w tym przypadku analizowano wartość amplitudy poziomego przemieszczenia. Zmniejszenie docelowej wartości poziomego przemieszczenia, powoduje iż zmniejszeniu ulega także wartość pionowej siły potrzebnej do wykonania pomiaru, co jest przydatne przy badaniach mieszanek o wysokim module sztywności w niskiej temperaturze. Analiza statystyczna uzyskanych wyników wykazała jednak, że wartości modułów sztywności uzyskanych przy różnych przemieszczeniach nie można porównywać bezpośrednio. Na podstawie przeprowadzonego studium literatury w zakresie przyjmowanych współczynników Poissona, wybrano wiarygodną metodę ich określania do stosowania w metodzie rozciągania pośredniego. Zwrócono także uwagę na ziemność wartości modułu sztywności spowodowaną przyjmowaniem różnych współczynników Poissona.
EN
The article presents the results of statistical analyzes concerning values of stiffness modulus of asphalt concrete. The stiffness modulus was examined by indirect tensile test (IT-CY) carried out using cylindrical specimens. The specimens were made from high modulus asphalt concrete (HMAC). The tests were conducted according to European Standard EN 12697-26:2012. The analysis confirms that the values of stiffness modulus depend on conditions of the tests. In presented paper authors analyzed the impact of horizontal displacement on the value of stiffness modulus. The reduction in amplitude of horizontal displacement leads to reduction of the value of applied vertical load. This slide is advantageous for measuring the stiffness of HMAC at low temperatures. Statistical analysis of the results showed that the values of stiffness modulus obtained for the different displacement cannot be compared directly. The article present values of Poisson’s ratio, which was accepted by the authors after literature review.
PL
W standardowej procedurze oznaczania sztywności mieszanek mineralno-asfaltowych w funkcji częstotliwości obciążenia, powszechnie stosuje się metodę badań próbek obciążonych serią funkcji sinusoidalnych. W zależności od przyjętego wachlarza deklarowanych przez laboranta częstotliwości, procedura z serią badań stanowi procedurę inwazyjną, zwiększając jednocześnie prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk zmęczeniowych w badanych próbkach podczas realizowania testu. W pracy, w miejsce powszechnie stosowanej procedury zaproponowano obciążenie w formie funkcji utworzonej jako sumy funkcji harmonicznych. Na podstawie analizy wyników badań sztywności próbki belkowej wykazano, że proponowane podejście wyraźnie skraca czas procedury oznaczania zespolonego modułu sztywności, a różnice między standardowym ujęciem a tym proponowanym w pracy są w przeważającej większości mniejsze niż 2 %.
EN
In the standard procedure for determining the stiffness of asphalt mineral-mixture is commonly used loaded with a series of sinusoidal functions. Depending on the accepted range declared by the laboratory frequency procedure with a series of tests is an invasive procedure, while increasing the probability of fatigue phenomena in test samples while carrying out the test. In the article, instead of the commonly used procedures offered load in the form of a function created as a sum of harmonic functions. Based on the analysis of test results stiffness of the sample beam has been shown that the proposed approach significantly reduces the time of the procedure for determining the complex modulus, and the differences between standard approach and the approach proposed in the article in majority cases was less than 2%.
PL
Diagnostyka nawierzchni pozostaje aktualnym i wciąż rozwijanym zagadnieniem w krajowej i światowej technice drogowej. W niniejszym artykule przedstawiono doświadczenia w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki nawierzchni drogowych i lotniskowych, zebrane podczas realizacji tematu "Innowacyjne metody badań jako źródło wiedzy w infrastrukturze transportowej", w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, realizowanego w Katedrze Dróg i Lotnisk, na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Autorzy omawiają zagadnienia związane z prawidłową oceną nośności nawierzchni z wykorzystaniem zaawansowanych metod dynamicznych.
EN
In the article a chosen issues were shown connected with research grant "Innovative recourses and effective methods of safety improvement and durability of buildings and transport infrastructure in the sustainable development". The range of the research included road pavements recycling, reuse or recycled materials and estimating their durability. The main purpose of the research was to define new procedures of fatigue durability estimation of materials from old road pavements and integrated in cold recycling technology. In the article a chosen test results were shown, presenting an influence of the temperature on MCE stiffness. In this innovative technology and experimental section was built on Avicenny street in Wroclaw. A very good correlation between laboratory stiffness modulus and real MCE layer stiffness was observed. By comparing new materials with conventional solutions an economic, environmental and technological effects of suggested technology were shown.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8717--8726, CD3
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań podbudowy wykonanej w technologii recyklingu głębokiego na zimno z emulsją asfaltową MCE w aspekcie trwałości zmęczeniowej przy różnym poziomie naprężeń występujących wewnątrz podbudowy. Projekt recyklowanej podbudowy symulował proces recyklingu głębokiego na zimno z wykorzystaniem materiałów z istniejącej konstrukcji. Ocenę jakości zaprojektowanej mieszanki MCE wykonano na podstawie badań właściwości fizycznych oraz mechanicznych tj. zawartość wolnej przestrzeni Vm, wytrzymałość na pośrednie rozciąganie ITSDRY w 25OC, odporność na działanie wody TSR, moduł sztywności w pośrednim rozciąganiu Sm. Dodatkowo w celu określenia trwałości zmęczeniowej recyklowanej podbudowy poddano ją oddziaływaniu naprężeń normalnych tj. 250kPa, 400kPa oraz 500kPa, które symulowały oddziaływanie obciążenia wywołanego od poruszających się pojazdów. Do wyznaczenia trwałości wykorzystano metodę testu pośredniego rozciągania (ITT) wg metodyki IT-FT. Metodę wytypowano ze względów na zbieżny charakter pracy recyklowanej podbudowy MCE - rozciąganie.
EN
Evaluation of the applicability of a recycled base course mix at the design stage in respect of basic parameters may be insufficient. MCE mixes in its composition include the cement, which can cause cracks reflected due to considerable tensile stress in the base course layer. Fatigue cracking is one of the major causes of the reduction in the road pavement durability. The present traffic generates a varied level of stresses in the road pavement structure. Exceeding of axle load cycles corresponding to the fatigue life of structural layers initiates the formation of cracks. The study object was determination of the fatigue life of the recycled base course layer (MCE) at controlled tensile stresses state equaled to 250 kPa, 400 kPa and 500 kPa. The design of the recycled base course mix was performed for a traffic load volume of KR4. The main study objective of the study was verified in relation to the stress state was taken from numerical calculation of multi-layer elastic half-space model.
PL
Głównym celem pracy jest opis metod i narzędzi stosowanych w analitycznym wyznaczaniu modułów sztywności mieszanek mineralno-asfaltowych. Omówiono proces projektowania zmęczeniowego konstrukcji nawierzchni drogowych metodami mechanistyczno-empirycznymi. W opracowaniu wskazano na błędy występujące w literaturze. Rozważania podsumowano przykładem obliczeniowym.
EN
The main objective of the paper is to describe the methods and tools used for analytical evaluation of stiffness for asphalt mixes. The process of the fatigue-cracking design of pavement structures with use of mechanistic-empirical procedures is presented in the paper. Some errors existing in the literature were pointed out. A numerical example was demonstrated at the end of the paper.
PL
Artykuł przedstawia badania zmęczeniowe betonu asfaltowego poddanego niszczącemu oddziaływaniu wody i mrozu. Laboratoryjną symulację oddziaływania wody i mrozu oparto na oryginalnej i zmodyfikowanej procedurze normy AASHTO T283. Modyfikacja procedury polegała na wprowadzeniu zamiast 1 cyklu zamrażania i odmrażania 50 i 150 cykli. Badania zmęczeniowe betonu asfaltowego wykonano w aparacie NAT w schemacie pośredniego rozciągania. Próbki do badań z betonu asfaltowego przygotowano w laboratorium z i bez dodatku ciekłego środka adhezyjnego tj. aminy tłuszczowej. Zaobserwowano istotny wpływ niszczącego oddziaływanie wody i mrozu na beton asfaltowy.
EN
The paper presents testing of fatigue life of asphalt concrete which was subjected to action of water and frost. Simulation of water and frost action was based on the original AASHTO T283 method and its modification. The original method was modified in such a way that instead of a single freeze-thaw cycle 50 and 150 cycles were applied. Fatigue life was measured in the Indirect Tensile Fatigue Test in the NAT apparatus. The asphalt concrete specimens were prepared in laboratory. Some specimens contained liquid adhesive agent, namely fatty amine and others did not. The detrimental effect of water and frost was clearly identified.
PL
Artykuł przedstawia badania twardnienia fizycznego w czasie izotermicznego przechowywania betonu asfaltowego AC i mieszanki SMA w temperaturze –20°C. Stwierdzono wyraźny wzrost modułu sztywności i brak zmian wytrzymałości na pośrednie rozciąganie w przypadku obu mieszanek. Proces twardnienia fizycznego różnił się dla AC i SMA.
EN
The paper presents investigations of physical hardening of asphalt concrete AC and stone mastic asphalt SMA during isothermal storage at temperature -20°C. The evident increase of stiffness modulus and lack of changes of indirect tensile strength were found for both mixes. The physical hardening process differed for AC and SMA.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań podbudowy wykonanej w technologii recyklingu głębokiego na zimno z emulsją asfaltową MCE w aspekcie trwałości zmęczeniowej przy różnym poziomie naprężeń występujących wewnątrz podbudowy. Projekt recyklowanej podbudowy symulował proces recyklingu głębokiego na zimno z wykorzystaniem materiałów z istniejącej konstrukcji. Ocenę jakości zaprojektowanej mieszanki MCE wykonano na podstawie badań właściwości fizycznych oraz mechanicznych tj. zawartość wolnej przestrzeni Vm, wytrzymałość na pośrednie rozciąganie ITSDRY w 25OC, odporność na działanie wody TSR, moduł sztywności w pośrednim rozciąganiu Sm. Dodatkowo w celu określenia trwałości zmęczeniowej recyklowanej podbudowy poddano ją oddziaływaniu naprężeń normalnych tj. 250kPa, 400kPa oraz 500kPa, które symulowały oddziaływanie obciążenia wywołanego od poruszających się pojazdów. Do wyznaczenia trwałości wykorzystano metodę testu pośredniego rozciągania (ITT) wg metodyki IT-FT. Metodę wytypowano ze względów na zbieżny charakter pracy recyklowanej podbudowy MCE - rozciąganie.
EN
The paper presents the results of the base coarse made in the cold deep recycling technology with the emulsion in aspect of its durability for a different tensile stress level. The recycled base design simulated a deep recycling process with materials from existing crushed bituminous pavement layers("in-situ" technology). While assessing the quality of the designed MCE mixture, the following physical and mechanical parameters were considered: void contents Vm, indirect tensile strength ITSDRY at 25oC, tensile strength ratio TSR, stiffness modulus Sm. Additionally, the evaluation of fatigue was done at three stress cases: 250 Pa, 400 Pa, 500 Pa. The impact of the vehicle axle load on the stress state in the base course was simulated. For the purpose of determining the pavement durability, one of the method of fatigue life test was used. The tests were done according to IT-FT, based on an indirect tensile test (ITT). This method was choosen because it exhibits good equivalence to the real road pavement behaviour.
PL
W artykule przedstawiono badania porównawcze modułów sztywności mieszanek mce wykonywanych dwiema metodami: na belce prostopadłościennej, czteropunktowo zginanej oraz w aparacie NAT (Nottingham Asphalt Tester). Porównane zostały wyniki określające właściwości mieszanki mce oraz warunki, w jakich traci ona sztywność i przy jakim obciążeniu. Wykazano, że wyniki obu metod potwierdzają zależność zmiany właściwości mieszanek od zawartości cementu i asfaltu oraz zmiany temperatury mieszanki. Przy planowaniu budowy drogi, przystępując do wymiarowania konstrukcji nawierzchni, można przeprowadzać badania każdą z tych metod, w zależności od posiadanego wyposażenia technicznego. Obie metody wykazują zalety, pozwalające na prawidłowe projektowanie drogi.
EN
The article presents comparative tests of mce mixtures stiffness modulus carried out using two methods: the method for determination of stiffness modulus on a cuboidal four-point-bended beam and in Nottingham Asphalt Tester. The results determining the properties of mce mixture as well as the conditions in which it loses stiffness and at what loading have been compared. It was proved that the results of both methods confirm that the change of mce mixtures properties depends on the content of cement and asphalt as well as on the change of mixture temperature. While planning a road construction and dimensioning pavement structure, tests can be carried out using each method depending on the available technical equipment. Both methods have advantages allowing for proper road design.
EN
The paper presents the results of the study of the effect of a Fischer-Tropsch (F-T) synthetic wax on the resistance to permanent deformation of the AC 11S asphalt concrete. The synthetic wax was dosed at 1.5%, 2.5% and 3.5% by weight of bitumen 35/50. The compaction temperatures were 115ºC, 130ºC and 145ºC. The criteria adopted for measuring the resistance to permanent deformation included the following parameters: stiffness modulus at 2, 10 and 20ºC, permanent deformation (RTS), fatigue life determined using the indirect tensile fatigue test (ITFT) and resistance to rutting (WTSAIR, PRDAIR). The test results confirmed the positive influence of F-T synthetic wax on enhancing the permanent deformation resistance of asphalt concrete placed at lower compaction temperatures compared to that of standard asphalt concrete compacted at 140ºC.
PL
W pracy opisano propozycję metody identyfikacji parametrów odkształceniowych podłoża piaszczystego poddanego badaniu lekką płytą dynamiczną ZFG-01. Identyfikacja modułu sztywności podłoża gruntowego została przeprowadzona na podstawie profilu przemieszczeń zarejestrowanych podczas testu udarowego. Wykorzystano założenie nieliniowości ośrodka w postaci przyjęcia zmiennego dynamicznego modułu sztywności. W pracy zastosowano autorski program obliczeniowy oparty na metodzie różnic skończonych umożliwiający opis falowy zachowania się walcowej bryły gruntu obciążonej udarowo.
EN
The paper presents a method of identification of deformation parameters of sandy subsoil tested by means of ZFG-01 Light Weight Deflectometer. The identification of dynamic stiffness modulus of the ground was carried out on the basis of displacements recorded during impact test. It was assumed that nonlinearity of the ground was described by values, changing in time, of the dynamic stiffness modulus. The identification was carried out by an original calculation program which enables the description of wave propagation in a cylindrical soil solid.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.