Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sterylizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Porównanie systemów tekstronicznych ograniczających rozwój bakterii
PL
Postęp technologiczny i miniaturyzacja elektroniki pozwalają na opracowanie nowych materiałów tekstronicznych, które można zastosować w codziennym użytku. Zastosowanie diod emitujących promieniowanie ultrafioletowe umożliwia przeprowadzanie sterylizacji w domu i pomieszczeniach szpitalnych. Zachowanie sterylnej czystości ma szczególne znaczenie w placówkach medycznych i gabinetach zabiegowych. Badania wskazują, że największy efekt bakteriobójczy występuje przy długości fali promieniowania od 250 do 270 nm. Zastosowanie systemu generującego promieniowanie ultrafioletowe w materiale tworzącym pokrycie materaca pozwoliłoby na znaczną redukcję mikroorganizmów w bezpośrednim sąsiedztwie pacjenta.
EN
Technological progress and the miniaturization of electronics allow one to develop new textronic materials that can be applied in everyday use. The use of ultraviolet-emitting diodes makes it possible to carry out sterilization at home and in hospital rooms. The preservation of sterile cleanliness is of particular importance in medical facilities and treatment rooms. Studies indicate that the greatest bactericidal effect occurs at radiation wavelengths from 250 to 270 nm. The use of a system that generates ultraviolet radiation in the fabric constituting of the mattress cover, would allow one for a significant reduction of microorganisms in the immediate vicinity of the patient.
2
Content available Sterilisation of nanobubble dispersions
EN
In this paper, three methods of sterilisation are compared to determine their usability in nanobubbledispersion sterilisation: filtration, thermal sterilisation and sonication (in twosystems: using a sonotrodeand sonication bath). Nanobubble dispersions are most commonly generated in non-sterile systemswhich precludes them from use in most biological research. As a result of this study, filtration waschosen as the best method for nanobubble sterilisation.
PL
W pracy przedstawiono stanowisko do badań procesu sterylizacji surowców spożywczych. Umożliwia ono sterowanie takimi parametrami jak czas sterylizacji, temperatura wygrzewania, temperatura pary wodnej. W celu weryfikacji skuteczności procesu sterylizacji w zależności od zastosowanych parametrów wykonano badania liczby drobnoustrojów oraz drożdży i pleśni w akredytowanym laboratorium. Materiałem poddanym badaniom była łuska kakao.
EN
The paper presents a stand for testing the sterilization process of food raw materials. The controlled parameters are sterilization me, soaking temperature, steam temperature. In order to verify the efficiency of the sterilization process, depending on the mentioned parameters the quantity of microorganisms as well as yeasts and molds in cocoa shells was investigated in an accredited laboratory.
EN
The biodegradable polyurethane/polylactide blend was treated with low temperature hydrogen peroxide plasma, ethylene oxide and immersing in ethanol combined with ultraviolet radiation. The samples sterilized by hydrogen peroxide and ethylene oxide stood practically unaffected, while UV/EtOH caused distinct changes in their mechanical properties. For example the significant reduction of tensile strength occurred, elongation at break became twice lower, while the Young’s modulus increased by 23%. The XPS measurements showed that after all types of treatment atomic carbon and nitrogen concentrations in the surface layer was slightly lower than in the bulk. Instead the surface layer was more enriched with oxygen. Ethylene oxide sterilization caused that both surfaces became more hydrophobic i.e. the contact angle increased about 15% for the top surface and 8% for the bottom surface, respectively. Sterilization with ethanol and UV radiation changed the nature of surface into more hydrophilic, the contact angle of the top surface was reduced about 6% and the bottom about 24%. The FT-IR spectra of all sterilized samples were recorded and discussed. From all used sterilization methods only hydrogen peroxide plasma is fully suitable for biodegradable PU/PLA blend.
PL
W pracy opisano pomiar procesów sterylizacji dwóch produktów – sosu bolońskiego w opakowaniu szklanym oraz fasoli czerwonej w stalowej puszce, przy wykorzystaniu opracowanej w COBRABiD sp. z o.o. wieloczujnikowej sondy temperatury. Badania dotyczyły różnic zmierzonych wartości sterylizacyjnych w zależności od odległości między elementem pomiarowym sondy temperatury a strefą najmniejszego dogrzania w przetworze. Uzyskane podczas pomiarów rezultaty pozwoliły na eksperymentalne wyznaczenie strefy najmniejszego dogrzania, która znajdowała się w najbliższym otoczeniu elementu pomiarowego umieszczonego najgłębiej w produkcie. Wieloczujnikowa sonda temperatury umożliwiła dokładną analizę rozkładu temperatury w obrębie wsadu poddanego procesowi sterylizacji, co w zdecydowany sposób ograniczyło liczbę koniecznych do wykonania pomiarów przy wykorzystaniu tradycyjnych sond jednoczujnikowych.
EN
This paper describes the sterilization processes of two products – the Bolognese sauce in a glass packaging and red beans in a steel can with the use of the multi-sensor temperature probe developed in COBRABiD Ltd. The research concerned the differences of the measured sterilization values depending on the distance of the temperature probe measuring element from the least-heat zone in the product. The results obtained during the measurements allowed for the experimental determination of the zone of the smallest heating, which was located in the immediate vicinity of the measuring element placed deepest in the product. The multi-sensor temperature probe made it possible to accurately analyze the temperature distribution within the charge subjected to the sterilization process, which significantly reduced the number of measurements necessary to perform using the traditional single sensor probes.
EN
This work investigates changes in the physicochemical properties of dry multiuse medical textiles used in surgery and as packaging material in sterilization after 0, 1, 10, 20, 30, and 50 washing and sterilization cycles in real hospital conditions of the Clinical-Hospital Centre in Zagreb. Scanning electronic microscope (SEM) was used to perform morphological characterization. Physicochemical characterization and the resulting changes in the medical textiles were monitored using Fourier transform infrared (FT-IR) spectrometer. The change in the mass of the medical textiles as a results of temperature was determined by thermogravimetric (TG) analysis. Furthermore, structural characteristics based on the changes that resulted during the washing and sterilization processes are provided. The conclusion of the conducted research on the changes in the properties of multiuse medical textiles (Cotton/PES, Tencel®, and three-layer PES/PU/PES textile laminate) in real hospital conditions is that the medical textiles do manage to preserve properties after continuous use and it is safe to use them up to 50 washing and sterilization cycles.
EN
Purpose: In this work, the mechanical behavior of two block copolymers for biomedical applications is studied with particular regard to the effects induced by a steam sterilization treatment that biomedical devices usually undergo in healthcare facilities. This investigation is aimed at describing the elasto-plastic behavior of the stress-strain response, determining a functional dependence between material constitutive parameters, to obtain an optimal constitutive model. Methods: The mechanical properties of these polymers are analyzed through uniaxial tensile tests, before and after the sterilization process. The effect of sterilization on the mechanical behavior is evaluated. The Ramberg-Osgood model is used to describe the elasto-plastic behavior of the stress-strain response. Results: Data from uniaxial tensile tests are discussed in the light of previous data on the same polymeric materials, in order to highlight the correlation between physicochemical and mechanical properties variation. The material constitutive parameters are determined and the functional dependence between them is found, thus enabling an optimal constitutive model to be obtained. Conclusions: The effect of sterilization on the material constitutive parameters is studied, to evaluate the suitability of the model in describing the mechanical response of biomedical polymer before and after sterilization treatment. The same approach can be applied to other biomaterials, under various tensile tests, and for several processes that induce variation in mechanical properties.
PL
Celem pracy była ocena wpływu procesu sterylizacji parowej na własności fizykochemiczne umocnionej stali 316 LVM pokrytej warstwą TiO2metodą ALD z różną liczbą cykli nanoszenia (500, 1250, 2500). W celu oceny zjawisk zachodzących na powierzchni badanej stali przeprowadzono badania odporności na korozję wżerową oraz badanie z wykorzystaniem elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Badania realizowano w roztworze Ringera w temperaturze 37 ± 1oC. W przeprowadzonych badaniach korozyjnych wyznaczono krzywe polaryzacji anodowej, które każdorazowo charakteryzują się obecnością pętli histerezy świadczącej o zainicjowaniu korozji wżerowej w badanym materiale. Z kolei badanie EIS wykazały, że wzrost liczby cykli nanoszenia warstwy wpływa niekorzystnie na jej własności barierowe.
EN
This thesis focuses on the assessment of the impact of the steam sterilization process on the physicochemical properties of the strengthened steel 316LVM coated TiO2using ALD method with different number of cycles, namely 500, 1250 and 2500. In order to evaluate the phenomena occurring on the surface of the steel I run a pitting corrosion resistance test and another study using the EIS. The research is conducted in Ringer's solution at 37± 1°C. Thanks to the first test the curves of anodic polarization are drawn. These curves are characterized by the presence of the hysteresis loop, and these, in turn, indicate the initiation of pitting corrosion in the tested material. On the other hand, the EIS examination shows that the increase in the number of cycles has an adverse impact on the permeability of the layer.
EN
Purpose: This paper presents results of studies on the effect of the sterilization process and aging process (for comparison) on the mechanical properties and the surface quality of low density polyethylene PE-LD used in biomedical applications. Design/methodology/approach: In order to determine the changes in the surface structure of polyethylene PE-LD measurement of angle and roughness of samples were made. There were also measured mechanical properties - Shore hardness and tensile strength of PE-LD samples. Findings: Results of this study indicate that the sterilization process and the aging process does not significantly affect the mechanical properties of polyethylene. These processes influence the structure of its surface, which is very important due to the its use in medical. Practical implications: Low density polyethylene PE-LD is used in the manufacturing of laboratory equipment, such as syringes, gloves, laboratory dishes, catheters used in hemodialysis, connectors for the surgical drains, the surgical drains used in the treatment of sinuses, tracheostomy tubes. Originality/value: Results are the base for further investigations of biomedical materials. Research are essential to search for new biomedical applications for polyethylene.
EN
In this study, influence of ozone treatment on physical properties of soil was investigated. We used a quartz container for ozone treatment of soil. The amount of soil used for treatment was 100 g. Treating time was 90 minutes. Flow rate of ozone gas was 1.5 L/min. We measured characteristics of soil such as inorganic nutrient (NO3-N, NO2-N, and NH4-N), pH(H2O), fungi, DNA of soil, and exchangeable bases (Ca, K, Fe, and Al) before and after ozone treatment.
PL
W niniejszym opracowaniu, opisano badania wpływu obróbki ozonem na własności fizyczne gleby. Do ozonowania gleby wykorzystaliśmy pojemnik kwarcowy. Ilość gleby poddanej działaniu ozonu wynosiła 100g, a czas oddziaływania 90 minut. Przepływ ozonu wyniósł 1.5l/min. Mierzono właściwości gleby, takie jak nieorganiczne składniki odżywcze (NO3-N, NO2-N i NH4-N), pH(H2O), grzyby, DNA w glebie i zasady wymienne (Ca, K, Fe i Al) przed i po poddaniu jej działaniu ozonu
PL
Istnieje wiele metod sterylizacji wyrobów medycznych. Jednak najbardziej użytecznymi metodami sterylizacji syntetycznych, bioresorbowalnych polimerów wydają się być promieniowanie gamma oraz napromienianie wiązką elektronów (EB). Celem tej pracy było określenie wpływu wspomnianych metod na trzy rodzaje matryc - zawierających 3%, 5% paklitakselu oraz matryc bez leku. Badane matryce otrzymano z dwóch rodzajówpoli(L-laktydo-ko-węglanu trimetylenu) zsyntezowanych w 150°C (P1) oraz 120°C (P2). Nie zaobserwowano znaczących różnic w składzie komonomerów matryc sterylnych i niesterylnych, zawierających paklitaksel, jak i matryc bez leku. Spadek temperatury zeszklenia (Tg) wynikał ze zmniejszenia się średniej długości bloków laktydylowych oraz węglanowych, a także utraty Mn po procesie sterylizacji. Zauważalne były niewielkie różnice we właściwościach fizykochemicznych matryc napromienianych promieniowaniem gamma oraz wiązką elektronów. Otrzymane wyniki pokazują, iż lepszą metodą sterylizacji poli(L-laktydo-ko-węglanu trimetylenu) wydaje się być napromienianie wiązką elektronów.
EN
There are many methods of sterilization approved for medical devices. However, the most usable methods of synthetic, bioresorbable polymers sterilization seem to be gamma radiation and electron beam irradiation (EB). The aim of this work was to determine the impact of mentioned methods on three types of matrices - containing 3%, 5% of paclitaxel and also drug free matrices. The studied matrices were obtained from two poly(L-lactide-co-trimethylene-carbonates) synthesized at 150°C (P1) and 120°C (P2). No significant differences of comonomers' composition were observed in sterile and non-sterile matrices containing paclitaxel as well as drug free matrices. The decrease of the glass transition temperature (Tg) resulted from decrease of the lactidyl and carbonate units' content and the Mn loss after radiation. Small dissimilarities of physicochemical features between gamma and EB radiated matrices were noticeable. Thus, the obtained data showed that better method of sterilization of poly(L-lactide-co-trimethylene carbonates) seems to be electron beam radiation.
12
Content available remote Atmospheric Pressure Plasma Jet for Sterilization of Heat Sensitive Surfaces
EN
The paper presents review of possibilities offered by currently applied decontamination methods for medicine, biotechnology and food industry, emphasising the application of non-thermal atmospheric pressure plasma jet for heat non-resistant materials.
PL
W artykule omówiono możliwości zapewniane przez nowoczesne metody sterylizacji dla potrzeb medycyny oraz przemysłu spożywczego i biotechnologicznego ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnej, nietermicznej dyszy plazmowej do dekontaminacji materiałów nieodpornych na działanie wysokiej temperatury.
PL
Jak powszechnie wiadomo, w przypadku dwutlenku tytanu mają miejsce dwa zjawiska indukowane światłem. Pierwsze, dobrze już poznane zjawisko fotokatalizy, które prowadzi do rozkładu wielu związków organicznych i drugie, związane z wysoką zwilżalnością i zwane superzwilżalnością. Oba zjawiska są od wielu lat badane. Jednak nadal uważa się, że właściwości fotokatalityczne i hydrofilne warstw dwutlenku tytanu są zależne od sposobu wytwarzania, a poszukiwanie i wyjaśnianie czynników strukturalnych i technologicznych odpowiedzialnych za ich wielkość jest ciągle aktualne. W niniejszej pracy przezroczyste i mechanicznie odporne cienkie warstwy nanoziarnowego dwutlenku tytanu wytwarzano metodą magnetronowego rozpylania jonowego. Określono czynniki technologiczne wpływające na właściwości warstw. Warstwy charakteryzowano przy użyciu SEM i dyfrakcji rentgenowskiej. Dla oceny aktywności katalitycznej warstw TiO2 mierzono rozkład etanolu w specjalnie zbudowanym do tego celu stanowisku z wykorzystaniem spektrometru masowego. Pomiary kąta zwilżania przez wodę wykazały, że cienkie warstwy są hydrofobowe jeśli pozostają w ciemności. Podczas naświetlania UV warstwy konwertują do hydrofilnych. Dla porównywania jakości uzyskanych warstw obliczano szybkość reakcji rozkładu etanolu i szybkość spadku kąta zwilżania. Przeprowadzone badania wykazały, że wytworzone warstwy posiadają również właściwości bakteriobójcze, co sprawdzono na czterech szczepach popularnych, szpitalnych bakterii: gronkowiec, salmonella, pałeczka jelitowa oraz pałeczka ropy błękitnej. Obecność warstw dwutlenku tytanu na powierzchni ceramicznych płytek ściennych zwiększa 3-6 razy szybkość likwidacji bakterii w stosunku do płytek bez tych warstw.
EN
As is generally known there are actually two distinct photo-induced phenomena in TiO2. The first is the well-known photocatalytic phenomenon, which leads to the breakdown of organics, and the second, more recently discovered one involves high wettability. The latter phenomenon has been termed "superhydrophilicity". In this work, film parameters influencing the photocatalytic activity and hydrophilicity were investigated. To do that thin films of TiO2 were prepared by magnetron sputtering. Ethanol concentration versus time was measured and reaction rates for the photocatalytic breakdown were calculated. Wettability conversion was analysed by the measurement of contact angle as a function of UV illumination time. Contact angle decrease rate was also calculated. Antimicrobial activity of the films deposited on conventionally produced ceramic wall tiles against Salmonella Enteritidis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli was determined. The results clearly indicated that the bactericidal action of UV radiation was much stronger on the surfaces of tiles with TiO2 than on the tiles uncovered. In conclusion, the use of ceramic wall tiles coated with TiO2 films in hospitals, clinics, outpatient clinics and doctors' surgeries and veterinary clinics as well as in food processing industry, catering outlets, laboratories, and wherever UV radiation is applied to disinfect the surface should greatly improve the efficiency of disinfection and help to radically improve the hygienic conditions prevailing in these areas.
PL
Istnieje wiele metod sterylizacji wyrobów medycznych. Jednak najbardziej użytecznymi metodami sterylizacji syntetycznych, bioresorbowalnych polimerów wydają się być promieniowanie gamma oraz napromienianie wiązką elektronów (EB). Celem tej pracy było określenie wpływu wspomnianych metod na trzy rodzaje matryc - zawierających 3%, 5% paklitakselu oraz matryc bez leku. Badane matryce otrzymano z dwóch rodzajów poli(L-laktydo-ko-węglanu trimetylenu) zsyntezowanych w 150°C (P1) oraz 120°C (P2). Nie zaobserwowano znaczących różnic w składzie komonomerów matryc sterylnych i niesterylnych, zawierających paklitaksel, jak i matryc bez leku. Spadek temperatury zeszklenia, Tg, wynikał ze zmniejszenia się średniej długości bloków laktydylowych oraz węglanowych, a także utraty Mn po procesie sterylizacji. Zauważalne były niewielkie różnice we właściwościach fizykochemicznych matryc napromienianych promieniowaniem gamma oraz wiązką elektronów. Otrzymane wyniki pokazują, iż lepszą metodą sterylizacji poli(L-laktydo-ko-węglanu trimetylenu) wydaje się być napromienianie wiązką elektronów.
EN
There are many methods of sterilization approved for medical devices. However, the most usable methods of synthetic, bioresorbable polymers sterilization seem to be gamma radiation and electron beam irradiation (EB). The aim of this work was to determine the impact of mentioned methods on three types of matrices - containing 3%, 5% of paclitaxel and also drug free matrices. The studied matrices were obtained from two poly(L-lactide-co-trimethylene-carbonates) synthesized at 150°C (P1) and 120°C (P2). No significant differences of comonomers' composition were observed in sterile and non-sterile matrices containing paclitaxel as well as drug free matrices. The decrease of the glass transition temperature, Tg, resulted from decrease of the lactidyl and carbonate units' content and the Mn loss after radiation. Small dissimilarities of physicochemical features between gamma and EB radiated matrices were noticeable. Thus, the obtained data showed that better method of sterilization poly(L-lactide-co-trimethylene carbonates) seems to be electron beam radiation.
PL
Tematem publikacji jest ocena skuteczności wentylacji mechanicznej nawiewnej i wyciągowej stosowanej w pomieszczeniach Centralnej Sterylizatorni, znajdującej się na parterze szpitala. Są to pomieszczenia świeżo wyremontowane z zainstalowaną w nich nową instalacją wentylacyjną. W pomieszczeniach szpitalnych, a zatem i Centralnej Sterylizatorni ważna jest nie tylko krotność wymian powietrza, czy wartość jego strumienia, ale również istotny jest kierunek przepływu powietrza
EN
The paper deals with the assessment of efficiency of mechanical supply and exhaust ventilating system in a central sterilization plant located in a hospital at the ground floor. The compartments are freshly renewed and equipped with new ventilating installation. In hospital buildings the fresh air volume is not the only factor - the air flow direction is also important
PL
W pracy zamieszczono wyniki badań odporności na korozję stali X39Cr13 z gatunku stali martenzytycznych. Badania zostały wykonane na próbkach stali w stanie dostawy, po obróbce cieplnej (hartowanie+odpuszczanie), powierzchniowej (azotowanie jarzeniowe) oraz po zabiegu sterylizacji. Badania odporności na korozję ogólną i lokalną wykonano w środowisku fizjologicznego płynu Tyrode'a, wykorzystując technikę krzywych polaryzacji oraz pomiar zmian potencjału korozyjnego badanych próbek w funkcji czasu ekspozycji w roztworze korozyjnym. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zabieg azotowania uodpornia stal na korozję lokalną: przebicie warstwy pasywnej (inicjacja wżerów) pojawia się wyłącznie dla materiału w stanie dostawy i po zabiegach cieplnych. W przypadku azotowania korozja wżerowa nie występuje. Azotowanie katalizuje natomiast proces roztwarzania transpasywnego stali.
EN
The paper comprises research under corrosion resistance of X39Cr13 steel classified as a martensitic steel. The tests were carried out for steel: as-received, after heat treatment, after surface treatment (plasma nitriding) and after sterilization. The general and local corrosion resistance tests were carried out in physiological Tyrode solution environment using potentiokinetic polarization technique and corrosion potential changes versus time of exposure in a corrosion solution. It has been found that the nitriding makes steel resistant to local corrosion: passive layer breakdown (pits initiation) occurs only for as-delivered material and after heat treatments. In the case of nitriding the pitting corrosion does not occur. On the other hand, nitriding is prone to acceleration of steel transpassive dissolution.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu formowania implantów polimerowych metodą wtrysku oraz ich sterylizacji wiązką elektronów na zmiany struktury i właściwości termicznych trzech różnych terpolimerów LL-laktydu, glikolidu i węglanu trimetylenu z pamięcią kształtu. Polimery charakteryzowano wykorzystując analizę DSC (właściwości termiczne), GPC (masy cząsteczkowe) i 1H NMR (skład i mikrostruktura). Badano materiał wyjściowy po syntezie, uformowane metodą wtrysku matryce polimerowe, sterylne matryce polimerowe i materiał sterylny nie przetworzony. Oceniono przydatność wybranych metod przetwarzania do zastosowania w produkcji biozgodnych implantów polimerowych. Zauważono wpływ stosowanych metod przetwórstwa na badane własności polimerów.
EN
In the present work the result of obtaining implants by injection moulding method and their high energy electron beam sterilization was presented. Changes of microstructure and thermal properties were observed. Three different terpolymers were characterized by using DSC, GPC and 1H NMR method. Raw material and polymer matrices before and after sterilization were examined. Application of this processing method for production of biocompatible and biodegradable shape memory polymer matrices production was estimated. An impact of applied method on tested polymer property was noticed.
PL
Sterylizacja jest bardzo ważnym czynnikiem uzależniającym przydatność materiałów do zastosowań medycznych. Obiecującą metodą sterylizacji wydaje się być promieniowanie wiązką elektronową. Celem badania była analiza wpływu promieniowania elektro-nowego (EB) na terpolimery zawierające paklitaksel. Dwa typy materiałów użyto do przygotowania matryc zawierających 5 i 10% leku, jak również matryc bez leku: poli(L-laktyd-ko-glikolid-ko-ε-kaprolakton) (44:32:24) – P(LA:GA:Cap) oraz poli(L-laktyd-ko-gli-kolid-ko-węglan trimetylenu) (62:27:11) – P(LA:GA:TMC). Wszystkie otrzymane matryce badano przed i po procesie elektronowego napromieniania dawką 25kGy za pomocą spektroskopii NMR, DSC i GPC. Nie wykazano różnic w składzie komonomerów, temperaturze zeszklenia, liczbowo średniej masie cząsteczkowej jak również w rozrzucie mas cząsteczkowych (dyspersyjność) pomiędzy matrycami otrzymanymi z tego samego typu terpolimeru przed procesem sterylizacji. Promieniowanie elektronowe spowodowało spadek liczbowo średniej masy cząsteczkowej oraz temperatury zeszklenia. Zmiany w składzie komonomerów zauważono tylko w przypadku matryc z P(LA:GA:Cap), co może sugerować mniejszą odporność jednostek kaproilowych na sterylizację.
EN
Sterilization is a very important factor determining usefulness of materials for medical application. The promising method of sterilization seems to be electron beam radiation. The aim of this study was to analyze the influence of the EB radiation on terpolymers containing paclitaxel. Two types of materials were used to prepare three kinds of matrices – with 5% and 10% of paclitaxel as well as drug free matrices. The selected terpolymers were: poly(L-lactide-co-glycolide-co-ε-caprolactone) (44:32:24) – P(LA:GA:Cap) and poly(L-lactide-co-glycolide-co-trimethylene carbon-ate) (62:27:11) – P(LA:GA:TMC). All of the obtained matrices were investigated before and after electron beam (EB) irradiation with the dose of 25 kGy with the use of 1H NMR spectroscopy, DSC and GPC. There were no differences in comonomer molar ratio, glass transition temperature, the number average molecular weight and dispersity index between non-irradiated matrices prepared from the same terpolymer type, regardless paclitaxel content. EB radiation caused decrease of the number average molecular weight as well as the glass-transition temperature. The changes of comonomer units’ ratio were noticed only in the case of P(LA:GA:Cap) matrices that may suggest lower susceptibility to sterilization of caproyl units.
19
Content available remote Application of gaseous ozone to agricultural soil sterilization
EN
The gaseous ozone sterilization system has been developed for agricultural soil treatment, which is environmentally friendly technique alternative to chemical fumigation. High dense ozone suitable to the sterilization was generated using pulsed high frequency dielectric barrier discharges. The effect of ozone treatment on soil properties and plant growth was studied.
PL
Badano system sterylizacji wykorzystujący gazowy ozon do obróbki gleby. Jest to alternatywna do chemicznej i przyjazna dla środowiska technika fumigacji. Generowano wysokie stężenia ozonu w reaktorze zasilanym energią impulsową o wysokiej częstotliwości. Badano wpływ ozonu na właściwości gleby i wzrost roślin.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.