Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 122

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sterowanie ruchem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Polskie miasta wprowadzają rozwiązania mające na celu zachęcanie do korzystania z alternatywnych do podróży samochodem sposobów przemieszczania się, w tym transportem zbiorowym, co może przyczynić się do zmniejszenia zatłoczenia sieci ulicznej. Jednym z przykładów takich działań jest wprowadzenie dedykowanego zmiennokierunkowego pasa autobusowego na jednej z głównych arterii miasta Gdyni. Jest to pierwsze rozwiązanie w Polsce, które zostało uruchomione pod koniec ubiegłego roku. Głównym celem artykułu jest przedstawienie innowacyjnego rozwiązania oraz wskazanie jego wad i zalet oraz problemów, które pojawiły się na etapie wdrożenia. Przedstawiono ponadto metodę szacowania efektywności zmian w organizacji ruchu na podstawie badań terenowych i symulacyjnych, którą zastosowano podczas procesu planowania usprawnień.
EN
Polish cities introduce solutions to encourage alternative – to car travel – modes of transport, including public transport, which can contribute to reducing congestion in the street network. The example is the introduction of a dedicated reversible bus lane in one of the main arteries in Gdynia. This is the first solution in Poland, which was launched at the end of last year. The main aim of the article is to present an innovative solution and to indicate its advantages and disadvantages and problems that appeared at the implementation stage. Moreover, a method of estimating the effectiveness of changes in traffic organization on the basis of field research and simulation, which was used during the process of planning improvements, has been presented.
PL
Przygotowany artykuł omawia tematykę sterowania ruchem oraz priorytetu dla komunikacji miejskiej w Krakowie na wybranym odcinku. Pokrótce została omówiona problematyka wpływu transportu indywidualnego na transport zbiorowy na obszarze miasta Krakowa, oraz przedstawiono zastosowane systemy obszarowego sterowania ruchem. Analizie poddano ciąg komunikacyjny wzdłuż Alei Pokoju pod kątem obecnie stosowanych koncepcji sterowania sygnalizacją, a następnie opracowano model mikrosymulacji w programie Aimsun. Wyniki symulacji zaprezentowano w postaci kilku wariantów umożliwiających poprawę funkcjonowania komunikacji miejskiej na omawianym odcinku.
EN
The article is about traffic control and priority for public transport in Cracow on a selected segment. The issue of the influence of individual transport on public transport in Cracow and local Urban Traffic Control System were introduced. The communication segment along the Aleja Pokoju was analyzed in terms of currently used signal control concepts, and then a model of microsimulation has been developed in the Aimsun software. The results of the simulation were presented in the form of several variants to allow improvement of the functioning of public transport on the discussed segment.
PL
Rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 roku w istotny sposób wpłynęło zarówno na aspekty prawne jak i aspekty techniczne funkcjonowania w Polsce transportu kolejowego. Wpływ ten najczęściej nie jest w pełni dostrzegany. Artykuł przedstawia wspomniane obszary prawne i techniczne w kontekście wdrażanej w Unii Europejskiej interoperacyjności kolei. Wskazane są zarówno zasadnicze zmiany w transporcie kolejowym, które wprowadzono w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej oraz zakres prac realizowanych dla potrzeb pełnego wdrożenia interoperacyjności jak i związane z nimi wyzwania. Artykuł formułuje i uzasadnia odpowiedź na tytułowe pytanie – czy narzucona poprzez legislację interoperacyjność kolei stanowi barierę czy szansę dla kolei w Polsce.
EN
European Union enlargement in 2004 significantly affected legal and technical aspects of the railway transport functioning in Poland. This influence is however usually not fully understood. Mentioned legal and technical areas in the context of introducing European railway interoperability are presented in the article. Both main railway related changes associated with EU enlargement as well as the scope of works which are leading towards full railway interoperability implementation together with their associated challenges are pointed. Paper states and justifies an answer for the title question – whether legally forced railway interoperability forms an obstacle or rather a chance for railway in Poland.
4
Content available Dynamics of an inertially driven robot
EN
An inertially-driven system that slides on a rough horizontal plane due to periodic oscillations of two internal bodies is studied. Three-phase internal motions with piecewise-constant relative accelerations are considered. It is shown that an always forward motion of the robot can be achieved. The effect of the model parameters on the displacement and average velocity of the system is analyzed.
PL
Zarządzanie ruchem w mieście, nawet wspomagane przez działania inteligentnych systemów transportu, jest bardzo złożonym procesem. Analizowanie pojedynczego skrzyżowania może nie przynosić zamierzonych efektów a nawet przyczynić się do pogorszenia względem stanu początkowego. Najistotniejszym elementem wprowadzania zmian powinna być obserwacja ruchu. W artykule przedstawiono wpływ sygnalizacji świetlnej na funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, na przykładzie placu Kościuszki we Wrocławiu. Przedstawione propozycje poprzedzone były kilkugodzinnymi obserwacjami ruchu i badaniami, których część wyników została przedstawiona w pracy. W artykule zaproponowano zmiany mające na celu usprawnienie ruchu komunikacji zbiorowej w obrębie placu.
EN
Traffic management in a city, even assisted by intelligent transport systems, is a very complex process. Analyzing a single intersection may not produce the intended effect or even contribute to a deterioration from the initial state. The most important element of introducing changes should be traffic monitoring. The article presents the influence of traffic lights on the functioning of public transport, on the example of Kościuszko Square in Wrocław. Presented proposals were preceded by several hours of traffic observations, some of the results were presented at this paper. The article proposes changes to streamline public transport within the square.
EN
The main purpose of this study was to describe a parameter tuning of PI speed controller when the speed is determined by differentiating the position. In the first part three methods of speed calculation was selected: moving average, low pass filter, and smooth derivative with FIR filter. Dynamic and static properties of presented methods were compared through simulation studies. The results can be helpful in choosing method for estimation the speed of the direct drive, especially for very low speeds. In the second part the relationship between the degree of smooth filter and controller setting is analysed. Simulation results show that the proposed control approach can provide good dynamic of the drive.
PL
W pracy przedstawiono dobór parametrów regulatora prędkości typu PI w uk ładzie sterowania, w którym sygnał prędkości jest wyznaczany poprzez różniczkowanie sygnału położenia. W pierwszej części wybrano trzy metody wyznaczania sygnału prędkości: ruchoma średnia, filtr dolno-przepustowy, oraz gładka metoda różniczkowania z filtrem FIR. Na drodze badań symulacyjnych porównano właściwości dynamiczne i statyczne zaprezentowanych metod. Zaprezentowane wyniki mogą być pomocą w wyborze metody wyznaczania prędkości, szczególnie w zakresie bardzo niskich prędkości obrotowych. W drugiej części pracy przeanalizowano zależność nastaw regulatora prędkości od stopnia filtru wygładzającego. Wyniki badań symulacyjnych wskazują, że zaproponowane podejście zapewnia uzyskanie dobrych właściwości dynamicznych napędu.
PL
W artykule przedstawiono i porównano doświadczenia uzyskane przy wprowadzaniu prędkości maksymalnej 200 km/h i większej na istniejących, konwencjonalnych liniach kolejowych we Francji, w Niemczech, w Austrii, w Rosji i w Chinach. Zbadano średnią i sumaryczną długość odcinków zmodernizowanych do prędkości 200 km/h (lub większej) oraz ich udział w całkowitej długości linii. Rozpatrzono także cechy zmodernizowanych linii kolejowych, takie jak: zmiany układów geometrycznych toru, likwidacja przejazdów w poziomie szyn, wyposażenie krzyżownic rozjazdów w ruchome dzioby oraz zabudowę systemu bezpiecznej kontroli jazdy pociągu.
EN
The article contains presentation and comparison of experience related to the implementation of the maximum speed of 200 km/h or more on existing, conventional railway lines in France, Germany, Austria, Russia and China. Th e average and cumulative length of sections upgraded for 200 km/ (or more) and their share in the total length of the line have been investigated. Moreover, the features of modernized railway lines have been analysed, including changes in track geometry, elimination of level crossings, installation of turnouts with swing noses, installation of modern train control systems.
8
Content available remote Uniwersalny elektroniczny pulpit nastawczy
PL
Rozwój techniki komputerowej umożliwia sterowanie coraz większymi obszarami i większą ilością okręgów nastawczych. Polskie Linie Kolejowe PKP. PLK. S.A. sukcesywnie wprowadzają zdalne sterowanie, wykonywane z Lokalnych Centrów Sterowania. Do zdalnego sterowania ruchem kolejowym wykorzystywane są elektroniczne pulpity nastawcze dedykowane do zainstalowanych na danym posterunku urządzeń nastawczych. Brak uniwersalnego pulpitu nastawczego, powoduje brak powtarzalności stanowisk dyżurnych ruchu, co powoduje konieczność przeprowadzania dodatkowych szkoleń. Poszczególne pulpitu nastawcze obecnie stosowane na sieci kolejowej różnią się sposobem wprowadzania poleceń oraz zakresem i sposobem wizualizacji elementów sterowanych. Przedstawiona została obecna architektura pulpitów nastawczych, ich współpraca z urządzeniami srk oraz umiejscowienie w modelu warstwowym systemów kierowania i sterowania ruchem. Autorzy artykułu opisują uniwersalną architekturę elektronicznego pulpitu nastawczego i jego współpracy z urządzeniami nastawczymi z wykorzystaniem interfejsów programowo-sprzętowych. Opisane zostały korzyści płynące z zastosowania uniwersalnego protokołu wymiany informacji pomiędzy urządzeniami sterowania i systemami dziedzinowymi. Zastosowanie uniwersalnego elektronicznego pulpitu nastawczego umożliwia tworzenie uniwersalnych i powtarzalnych stanowisk dyżurnych ruchu. Interfejsy programowo-sprzętowe umożliwiają integrację różnych systemów w ramachjednego stanowiska obecnie funkcjonującychjako oddzielne systemy.
EN
Development of computer technique allows to control bigger and bigger areas. Polish infrastructure manager PKP PLK. S.A. introduces step by step remote control, realized from Remote Control Centers. To control remotely computer control panels are used, which are dedicated to interlocking devices at traffic post. Lack of universal control panel results in lack of repeatability in signalman’s stand, what causes necessity of additional trainings. Particular control panels currently used on polish railway network differ each other the way of giving commands and scope and way controlled objects visualization. Equipment Remote Control Centers in scope of the computer control panels have to be compatible with devices installed at traffic posts, where control is moving to the Remote Control Centers. Benefits from using the universal data exchange protocol between railway traffic control devices and independent systems. Using universal control panel allows to create universal and repetitive stands for signal man. Software-hardware interfaces give a possibility to integrate different systems in scope of one stand which currently working as a separate systems.
PL
W artykule przedstawiono oraz zilustrowano przykładami taką wzajemną lokalizację przejazdu kolejowego i pobliskiego skrzyżowania drogi biegnącej przez ten przejazd, że ruch na skrzyżowaniu ma wpływ na bezpieczeństwo na przejeździe. Omówiono obowiązujące regulacje prawne i na tym tle zaproponowano szczególne zasady nadawania pierwszeństwa na tak zlokalizowanych skrzyżowaniach. Stosowanie tych zasad pozwoliłoby wyeliminować zagrożenie związane z utrudnieniem sprawnego opuszczania kolizyjnej strefy przejazdu kolejowego przez pojazdy, blokowanego ruchem na skrzyżowaniu. Wskazano na możliwość wykorzystania sygnalizacji świetlnej do odpowiedniej organizacji ruchu na takich skrzyżowaniach, pod warunkiem powiązania jej działania z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym, wykrywającymi zbliżanie się pojazdu szynowego do przejazdu. Przedstawiono propozycje wymagań dotyczących takiego powiązania oraz przeanalizowano uwarunkowania wpływające na możliwość opracowania i wdrożenia systemu sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowań zlokalizowanych w sąsiedztwie przejazdów kolejowych.
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia implikacji i rozwoju cyfrowych, komputerowych systemów telewizji użytkowej w sterowaniu ruchem kolejowym i monitoringu obiektów infrastruktury transportowej. Opisano rosnący wpływ rozwiązań technicznych na poprawę bezpieczeństwa ruchu i warunków eksploatacyjnych oraz przedstawiono perspektywy nowych zastosowań tych systemów.
EN
This article discusses the implications and development of digital broadcast television systems for rail traffic control and transport infrastructure monitoring as well as describes the increasing influence of technical solutions on the improvement of traffic safety and maintenance conditions. The prospects of new applications of the systems are also presented here.
PL
W artykule przedstawiono ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg wchodzących w skład systemu obszarowego sterowania ruchem, na przykładzie Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego (ISSRRP). Ocena brd została przeprowadzona za pomocą metody ilorazu szans („odds ratio”). Wykorzystując dane o zdarzeniach drogowych z lat 2009-2014 oszacowano zmianę stanu bezpieczeństwa ruchu, oddzielnie dla dróg wojewódzkich i krajowych wchodzących w skład systemu sterowania oraz dla całego systemu. Przedstawiono również zmianę rodzaju i przyczyn wypadków na drogach objętych systemem sterowania ruchem. Miernikami kwantyfikującymi stan bezpieczeństwa ruchu były: liczby wypadków, rannych i ofiar śmiertelnych oraz wskaźniki wypadkowe (gęstości wypadków, względnego wskaźnika wypadkowego i wskaźnika zagrożenia). Wykazano negatywny wpływ, w okresie po wprowadzeniu ISSRRP, na bezpieczeństwo ruchu głównie dla dróg krajowych wchodzących w skład systemu w odniesieniu do grupy referencyjnej, składającej się z wybranych dróg krajowych w Małopolsce.
EN
The article presents an assessment of road safety for the roads included in the dynamic route guidance system called the Intelligent Traffic Control System in Tatra Region (ISSRRP). Evaluation of road safety was carried out based on the odds ratio method. Accidents data from years 2009-2014 have been used for estimating changes in road safety, separately for regional and national roads, as part of traffic control system, and for the whole system. The changes of type and circumstances of accidents are also presented in the article. Number of accidents, people injured and fatalities, and accident rates (e.g. accident density, relative rate of accident and hazard ratio) have been selected as road safety measures. Negative effects on road safety in the period after the ISSRRP implementation has been shown. It was mainly on national roads, included in the system, in relation to the reference group, which is consisted of selected national roads in Małopolska region.
PL
W pracy opisano dwa przykładowe Inteligentne Systemy Transportowe BALANCE i SCATS. Przedstawiono ich architekturę oraz przykładowe wdrożenia w Trójmieście i Łodzi. Ponadto pokazane zostały korzyści wynikające z wdrożenia obu systemów.
EN
The article describes two examples of Intelligent Transportation Systems: BALANCE and SCATS. The main topic is presentation about architecture of systems and implementation in polish cities: Łódź and Tricity. Furthermore, paper shows the benefits obtained from using intelligent transportation systems.
PL
Efektywność systemów transportowych jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania aglomeracji miejskich. Niezawodny, bezpieczny i ekologiczny transport przyczynia się do podnoszenia konkurencyjności obszarów aglomeracyjnych poprzez zwiększenie ich atrakcyjności oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Jednym z elementów mających znaczący wpływ na poziom niezawodności i sprawność systemów transportowych mają warunki atmosferyczne. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych może wpływać na obniżenie poziomu niezawodności systemu transportowego. Warunki atmosferyczne mają znaczący wpływ na zachowania kierowców w ruchu ulicznym. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu warunków pogodowych na parametry ruchu drogowego oraz możliwość wykorzystania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR, jako stanowiska badawczego dla analiz wpływu warunków pogodowych na ruch drogowy w warunkach miejskich.
EN
The efficiency of transport systems is essential for the proper functioning of urban areas. Reliable, safe and environmentally friendly transport contributes to raising the competitiveness of agglomeration by increasing their attractiveness and improving the quality of life of residents. One of the elements having a significant impact on the level of reliability and efficiency of transport systems to weather conditions. The occurrence of adverse weather conditions may affect the reduction in the level of reliability of the transport system. Weather conditions have a significant impact on the behavior of drivers in traffic. This article presents results of research on the impact of weather conditions on the parameters of traffic. The possibility of using the Integrated Traffic Management System TRISTAR as a test stand for the analysis of the impact of weather conditions on traffic in urban conditions was furthermore presented in the paper.
14
Content available remote Metody oceny efektywności miejskich systemów sterowania ruchem
PL
Rozwijające się duże miasta borykają się ze wzrostem zatłoczenia motoryzacyjnego. Celem usprawnienia sieci transportowej duże miasta, w tym również kilka miast polskich decyduje się na wdrożenie narzędzia, które umożliwi im efektywne zarządzanie i sterowanie ruchem. Jeden z takich systemów został wdrożony w Trójmieście w grudniu 2015 roku. W niniejszym referacie przedstawiono metody oceny efektywności miejskich systemów sterowania, które zostały wykorzystane do oceny efektywności Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem TRISTAR w Trójmieście. Metody te uwzględniają zarówno klasyczne pomiary terenowe wielkości i warunków ruchu, jak i wykorzystują nowoczesne rozwiązania informatyczne w postaci specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego przeprowadzenie symulacji ruchu z różnym poziomie szczegółowości. Uwzględniając obie z tych metod przedstawionych metod możliwe jest dokonanie kompleksowej oceny systemu w odniesieniu do różnych scenariuszy pod względem rozwoju miasta, jak i zmian natężenia ruchu zarówno w zakresie transportu indywidualnego, jak i zbiorowego.
15
Content available remote Czy KST osiągnął parametry tramwaju szybkiego po zmianie trasy przejazdu?
PL
Trasa Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST) przez prawie 7 lat była zastępczo prowadzona przez centrum miasta po trasie tramwaju konwencjonalnego. Dopiero od 31 sierpnia 2015 r. po wybudowaniu estakady nad układem torowym dworca kolejowego Kraków-Płaszów KST kursuje po wcześniej zaplanowanej trasie. Na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną priorytetową obsługę KST zapewniają dwa systemy sterowania ruchem wdrożone przez firmę SIEMENS: UTCS (System Obszarowego Sterowania Ruchem) oraz TTSS (System Nadzoru Ruchu Tramwajowego). W referacie przedstawiono obecny stan KST, najbliższe plany inwestycyjne związane z KST oraz wyniki badań empirycznych czasów przejazdu i prędkości komunikacyjnej na odcinku Dauna - Politechnika w korytarzu linii nr 50 KST dla poprzedniej i obecnej trasy. Porównanie prędkości komunikacyjnej dla obu tras daje odpowiedź na pytanie, czy nowa trasa spowodowała zwiększenie tej prędkości i zapewniła osiągnięcie wymaganej dla tramwaju szybkiego prędkości powyżej 24 km/h. Przedstawiono również wyniki punktualności przyjazdu tramwaju na początkowych przystankach badanego odcinka linii tramwaju szybkiego.
EN
For almost seven years the route of the Cracow High-Speed Tram (KST) has been going through the city center along the route of a conventional tram. The KST has run along a pre-planned route since the 31st of August 2015 when the flyover crossing the railway tracks of Krakow-Plaszow train station was constructed. Two traffic control systems, which provided priority for the KST at the signalized intersections, were implemented by SIEMENS: UTCS (Urban Traffic Control System) and TTSS (Tram Telematic Supervision System). The paper discusses the current status of KST, as well as upcoming investment plans related to the KST and the results of empirical research regarding travel time and journey speed on the section between Dauna and Politechnika in the corridor of the KST number 50 for the previous and current route. The comparison of the journey speed for both routes gives an answer to the question whether the new route has increased the speed and ensured that the required speed exceeds 24 km/h. The paper also presents the results of arrival punctuality of the KST at the initial analyzed section.
PL
Artykuł przedstawia hybrydowy system sterowania grupą robotów mobilnych. Komponentami tego systemu są sterownik nadrzędny oparty o dyskretny, zdarzeniowy model procesów, oraz sterowniki ruchu robotów oparte o model czasowy ze zdarzeniowo przełączanymi trybami pracy. Misje robotów są określane ciągiem punktów, które mają odwiedzić, a proponowany model zapewnia w sposób formalny ich poprawną realizację.
EN
The paper presents a hybrid system for motion control of a group of mobile robots. The system consists of the supervisor based on a DES (Discrete Event System) model of robots' processes and robots' motion controllers based on a continuous-time model with event-dependent working modes. The robots missions are described by a sequence of points in the working area, that are to be visited, and the proposed hybrid model formally ensures their correct accomplishment.
PL
W pracy zaprezentowano i przeanalizowano współczesne urządzenia informacyjne dedykowane pasażerom oraz urządzenia wizualizacji nowoczesnych systemów sterowania ruchem obsługiwane przez dyżurnych ruchu, w aspekcie ich widoczności i czytelności. Urządzenia informacyjne dla pasażerów powinny być umieszczane w punktach obsługi podróżnych takich jak: dworce, przystanki osobowe, a także wewnątrz taboru, w taki sposób, aby mogły realizować podstawowe zadania, jakim jest prawidłowe informowanie o ruchu pociągów. Można zaliczyć do nich komputerowe systemy wizualnej informacji podróżnych w postaci tablic informacyjnych o zmiennej treści: zbiorczych, peronowych, tunelowych oraz monitorów informacyjnych. Również dyżurny ruchu obsługuje komputer, który otrzymuje informacje o sytuacji ruchowej na stacji i przetwarza je na obrazy wyświetlane na monitorze.
EN
Then is presented and analyzed some modern devices dedicated to the passengers and the devices of the visualization of the modern systems of traffic control served by duty traffic, in the aspect of their visibility and legibility. Information devices for passengers should be placed in traveller service points such as: stations, personal halts, and also inside the rolling stock, in such way to solve basic tasks which are correct information about trains. You can include to then both computer systems of visual information and the figure information boards about changing content: summary, platform, tunnel and information monitors. The duty traffic operate computer which receives information about the traffic situation on the station and processes them on paintings displayed on the monitor.
PL
W przypadku zajęcia pasa ruchu na drodze dwupasowej dwukierunkowej najczęściej wprowadza się ruch wahadłowy umożliwiający przejazd pojazdów na zmianę po zwężonym odcinku drogi. Dla zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przebiegu takiego ruchu stosuje się oznakowanie odcinka zwężenia znakami drogowymi lub sygnalizację świetlną (stałoczasową lub akomodacyjną). Wybrany sposób sterowania ruchem na zwężeniu powinien zapewnić odpowiednią przepustowość oraz minimalne straty czasu pojazdów. Użytecznym narzędziem w poszukiwaniu optymalnego sterowania ruchem na zwężeniu drogowym będzie model symulacyjny. W referacie przedstawiono model matematyczny, jego implementację komputerową oraz wstępne wyniki badań empirycznych natężeń nasycenia. Szczegółowo przedstawiono elementy procesów w modelu symulacyjnym: procesu zgłoszeń, procesu obsługi i procesu formowania kolejki oraz omówiono uwarunkowania sterowania na zwężeniu. Przedstawiono sposób odwzorowania losowości potoku ruchu w modelu przez zastosowanie generatorów liczb losowych. Program komputerowy jest obecnie w fazie testowania. Budowany model symulacyjny będzie wykorzystany do analiz efektywności zwężenia drogowego dla wypracowania zaleceń metodologicznych dla sterowania ruchem w ruchu wahadłowym, w ramach projektu wykonywanego przez konsorcjum kilku uczelni w programie RID-I/50.
EN
In case one lane is impassable on a two-way highway, alternating one-way traffic is usually introduced allowing vehicle passage in turns on the narrow stretch of the road. In order to ensure smooth and safe passage, the road narrowing is marked with road signs or traffic lights (constant or accommodative cycle length). Selected way of traffic control at the road narrowing should provide adequate bandwidth and minimal loss in vehicle travel times. A useful tool in the research on the optimal traffic control at the road narrowing is a simulation model. The paper presents a mathematical model, its implementation and the preliminary results of empirical research of saturation flow rate. It presents in details elements of the following processes in the simulation model: arrival process, service process and queue discipline, and describes conditions of traffic control at the road narrowing. The paper also shows the way of traffic flow randomness mapping in the model through the use of random number generators. A computer program is currently in the testing phase. The simulation model will be used to analyse the efficiency of the road narrowing in order to develop methodological recommendations for traffic control on a reversible lane, as part of the project executed by a consortium of several universities in the RIDI/50 program.
PL
Prognozowanie warunków pogodowych odgrywa szczególnie istotną rolę z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz właściwego utrzymania dróg. Problematyka badawcza związana z przewidywaniem warunków drogowych jest wciąż aktualna ze względu na złożoność zjawisk zachodzących na nawierzchni drogi. W pracy przedstawiono krótką charakterystykę deterministycznego modelu METRo oraz przykładowe wyniki predykcji temperatury nawierzchni drogi z wykorzystaniem modułu prognostycznego.
EN
Proper prediction of weather conditions is of great importance to provide road safety and appropriate maintenance activities. The problem of working out short-term predictions of road surface conditions is still an actual research issue, due to complexity of phenomena referring to the road surface. In paper authors are presenting a short characteristics of the METRo model and example results of prediction of road surface temperature.
PL
Jednym z głównym elementów funkcjonowania Lokalnych Centrów Sterowania są koszty utrzymania budynków i dostawy energii elektrycznej do zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Niniejszy referat przedstawia możliwości zastosowania nowoczesnych systemów fotowoltaicznych w Lokalnych Centrach Sterowania oraz wybranych posterunkach ruchu, w których znajdują się urządzenia służące do sterowania ruchem kolejowym.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.