Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stereowizja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper presents a complete and up-to-date introduction to problems of stereo camera calibration with crucial mathematical models, description of calibration procedure and proposition of evaluation of overall calibration quality. This last step is our original contribution to this subject. To practically demonstrate how the calibration procedure works, we have perform calibration of USB / UVC camera module that can be reproduce and nearly directly applied to other hardware of this type. Our visual data and source codes can be downloaded from digital repository. The subject of this article might be especially interesting to employees of research units, students, doctoral students and electrical engineers who want to get familiar with up-to-date stereovision calibration and processing procedures and who want to perform those actions on their own on popular and available hard.
PL
W tym artykule przedstawiono pełne i aktualne wprowadzenie do problematyki kalibracji kamery stereo z uwzględnieniem kluczowych modeli matematycznych, opisu procedury kalibracji i propozycji ogólnej oceny jakości kalibracji. Ostatni krok to nasz oryginalny wkład w ten temat. Aby praktycznie przedstawić proces kalibracji, przeprowadziliśmy kalibrację modelu kamery USB / UVC, który można powielić i niemal bezpośrednio zastosować w sprzęcie podobnego typu. Zarówno dane jak i kody źródłowe które użyliśmy przy tworzeniu niniejszego artykułu dostępne są w repozytorium online. Temat poruszany w artykule może być szczególnie interesujący dla pracowników jednostek badawczych, studentów, doktorantów i inżynierów, którzy chcą zapoznać się z aktualnymi procedurami kalibracji i przetwarzania stereowizji oraz którzy chcieliby wykorzystać te mechanizmy na popularnym i dostępnym sprzęcie.
PL
W artykule zarysowano problematykę robotyzacji małych przedsiębiorstw, w szczególności aspekt robotyzacji z uwzględnieniem robotów współpracujących. Szeroko omówiono zagadnienie robotów współpracujących oraz bezpieczeństwa człowieka podczas takiej współpracy. Przedstawiono również najbardziej popularne systemy bezpieczeństwa w odniesieniu do obowiązujących norm. W głównej części artykułu przedstawiono Cooperating Automaton System with Stereovision Invigilating the Environment (CASSIE), system dedykowany do monitorowania bezpieczeństwa robotów kooperacyjnych za pomocą multimodalnych sensorów głębi. Ukazano również efekt działania takiego systemu.
EN
This article outlines the problems of robotization in small production enterprises, in particular the aspect of their robotization with colaborating robots. The issue of cobots, especially the human security aspect in such a cooperation has been presented. The most popular safety systems in relation to applicable standards has been also presented. The main part of the article shows the Cooperating Automaton System with Stereovision Invigilating the Environment (CASSIE), a system dedicated for safety monitoring of cobot environment using multimodal depth sensors. The effect of such a system has also been shown.
3
Content available Metody stereowizyjne w analizie składu ziarnowego
PL
Stereowizja jest jednym ze sposobów akwizycji obrazów trójwymiarowych, opartym na naśladownictwie funkcjonowania ludzkiego układu wzrokowego. W artykule przedstawiono podstawowe zasady stereowizji oraz koncepcję zastosowania tej metody do analizy powierzchniowej warstwy strumienia materiału ziarnistego na ruchomej taśmie przenośnika. Dzięki wykorzystaniu ruchu taśmy możliwa jest realizacja prostego układu stereowizyjnego z wykorzystaniem tylko jednej kamery o wysokiej rozdzielczości, wykonującej zdjęcia w krótkim odstępie czasu. Przedstawiono wyniki wstępnych badań przeprowadzonych na stanowisku laboratoryjnym. Przeanalizowano zalety i wady metod stereowizyjnych w porównaniu z innymi sposobami akwizycji obrazów trójwymiarowych. Podstawową zaletą jest mała złożoność sprzętowa i stosunkowo niski koszt oraz wysoka rozdzielczość uzyskiwanych obrazów, natomiast podstawową wadą – wysoka złożoność obliczeniowa w przypadku obrazów obejmujących dużą liczbę ziarn (drobne sortymenty), związana z koniecznością identyfikacji odpowiadających sobie punktów w sekwencji dwóch kolejnych obrazów .
EN
Stereovision is a way of three-dimensional image acquisition based on the imitating the operation of the human visual system. The article discusses basic stereovision principles and the concept of application of this method to the granulometric analysis of the surface layer of a particulate material stream on a moving conveyor belt. Through the use of of the belt movement it is possible to design a simple stereovision system with a single high resolution camera, recording two pictures within a short time interval. There have been presented some results of preliminary tests performed on a laboratory stand. There have been also described the advantages and disadvantages of stereovision methods compared with other types of three-dimensional images acquisition methods. The main advantage is a low hardware complexity, relatively low cost and high resolution of recorded images, but the main drawback - high computational complexity for images involving a large number of particles (fine granulometric classes), associated with the need to identify the corresponding points in the sequence of two successive images.
EN
This paper presents a review of methods used for the acquisition of 3D images. A classification of such methods into contact and contactless and into active and passive methods is given. Special attention is given to show imaging methods that can be used for tasks involving product-manufacturing systems.
PL
W artykule zaprezentowano przegląd metod wykorzystywanych w akwizycji obrazów 3D. Przedstawiono klasyfikację tych metod z podziałem na metody kontaktowe i bezkontaktowe, aktywne oraz pasywne. Szczególną uwagę poświęcono metodom obrazowania, które mogą być stosowane w procesach wytwarzania produktów.
PL
W referacie przebadano rozpoznawanie istotnych szczegółów w wybranych scenach z monitoringu CCTV przez niewytrenowanych i wytrenowanych operatorów wspomaganych techniką stereowizyjną. Wykazano, że stereowizyjna akwizycja i wizualizacja scen pozwala dodać istotne informacje, które nie są możliwe do pozyskania bezpośrednio z obrazów 2D. Przebadano szacowanie odległości między obiektami, w tym pomiędzy ludźmi, podczas obserwacji stereowizyjnej. W trybie 3D jest ono, w większości przypadków, o wiele lepsze niż w trybie monoskopowym. Udowodniono, że stereowizja może również pomóc w oszacowaniu trajektorii i relacji pomiędzy poruszającymi się obiektami. Zautomatyzowane obrazowanie 3D poprawia dokładność i szybkość manualnej analizy typowych sytuacji występujących w systemach CCTV. Wyniki badań wskazują, że wprowadzenie efektu stereowizyjnego pozwala na lepsze niż w przypadku obrazów 2D rozpoznawanie zagrożeń przez operatora monitoringu wizyjnego i może być oferowane jako cenna opcja w systemach monitoringu.
EN
This paper presents an analysis of recognition accuracy of typical CCTV scenes watched by untrained as well as by trained viewers (e.g. CCTV operators) supported by the stereovision technique. The 3D acquisition and visualization allows to perceive important details of the scene view, which are not seen in the case of 2D imaging. The authors experimentally checked estimation of distances between objects and people in 3D imaging. In this mode the accuracy was better than for 2D observations. Moreover it was proven that the stereovision can help in estimation of intersecting trajectories and relations between moving objects. It can also improve accuracy and speed of manual analysis of typical cases form CCTV. The proposed 3D imaging could be an important option for operators of the monitoring systems.
EN
Over the last years, the use of multiple cameras is becoming more and more popular in today’s computer vision systems. Such approach is widely used in many applications, such as navigation of autonomous mobile robots, video surveillance, the movie industry, augmented reality or people tracking and identification systems. Surprisingly, little attention is paid in the literature to the practical calibration procedures that can be employed to map space between various vision systems. Therefore, in this paper a novel approach that allows to map space between cameras with different coordinate systems: Cartesian and polar is presented. The practical problems that occurs in such scenarios are analysed and thoroughly discussed. The authors present stepby-step description of the proposed calibration procedure. A series of experiments were conducted to confirm the correctness of the presented approach and to demonstrate how to apply the developed solution in practical applications. The proposed method does not require any additional equipment beyond the standard calibration chessboard. The achieved results indicate, that for evaluated cameras configuration, the maximum mapping error for the horizontal and vertical axes does not exceed 0.6°. Obtained results are encouraging and useful for development of similar solutions.
7
Content available remote Zastosowanie sieci neuronowych typu Hopfielda w diagnostyce nawierzchni drogowych
PL
Artykuł dotyczy zagadnień diagnostyki nawierzchni drogowych z wykorzystaniem metod przetwarzania obrazów cyfrowych wspomaganych zastosowaniem sieci neuronowej typu Hopfielda w procesie wzajemnego dopasowania pikseli pary obrazów nawierzchni drogi. Para obrazów rejestrowana z wykorzystaniem stereowizyjnego mobilnego stanowiska pomiarowego, opracowanego przez autora, definiowana jest jako stereo-obraz drogi. W artykule opisano ograniczenia rozwiązań stereowizyjnych oraz przedstawiono problem niejednoznaczności dopasowania dla obszarów o jednakowej intensywności. Określono problem obiektów przesłaniających się w polu widzenia kamer, zidentyfikowano ograniczenia ciągłości wynikające z nagłej zmiany funkcji intensywności obrazów, oraz zwrócono uwagę na typowe ograniczenia związane z przetwarzaniem i rozpoznawaniem obrazów cyfrowych. Podczas implementacji sieci neuronowej zdefiniowano kryteria, których minimalizacja jako składowych funkcji energii pozwoliła na uzyskanie optymalnego dopasowania pikseli stereo-obrazów, tym samym właściwego odwzorowania nawierzchni drogowej. Do rozwiązania zadania optymalizacji wielokryterialnej zaproponowano kryteria maksymalizacji i jednoznaczności dopasowania pikseli oraz kolejności przyporządkowania sekwencji pikseli w obu stereo-obrazach, a także kryterium ciągłości mapy dysparycji. Opis matematyczny składowych energii sieci neuronowej określono w artykule. Ocenę zastosowania sieci neuronowej zdefiniowano jako różnicę pomiędzy pomiarami głębi z wykorzystaniem sieci neuronowej oraz bez jej zastosowania. Do oceny zaproponowanego rozwiązania przeprowadzono pomiary z wykorzystaniem mobilnego stanowiska stereowizyjnego, które porównano z pomiarami statycznymi z wykorzystaniem skanowania laserowego w zdefiniowanych przekrojach pomiarowych drogi. Zastosowana sieć neuronowa typu Hopfielda pozwoliła na zwiększenie liczby pikseli poprawnie przypisanych w procesie dopasowania pikseli stereo-obrazów. Zwiększyło to tym samym precyzję odwzorowania nawierzchni drogowej, tym samym oceny jest stanu.
EN
The paper presents an attempt to use Hopfield neural network in process of matching pixels of stereo-images recorded during road pavement diagnosis by vehicle equipped with stereo vision test-bench, developed by author of the paper. The paper describes the limitations of stereo vision solutions and presents the problem of ambiguity matching for the areas of equal intensity. The problems of obscuration objects in the camera view and continuity constraints of resulting from a sudden change in intensity function of images are presented. Typical limitations associated with the techniques of processing and recognition of digital images are highlighted. During the implementation of the neural network the constituents of energy function (criteria of optimization) were defined, what allow for optimum matching pixels of stereo-images, thus the mapping process of road surface is proper. To solve multi criteria optimization problem, the followings criteria were proposed: maximize and uniqueness of matching pixels and order assignment sequence of pixels in both stereo-images, as well as continuity of disparity map. The mathematical description of energy constituents of the neural network was determined in the article. Evaluation of the application neural network was defined as difference between the depth measurements using neural network and without its use. For evaluation of the proposed solution, the measurements using a stereo vision test-bench were performed and were compared with measurements using a laser scanning in selected measurement sections on road. Used of Hopfield neural network allows to increase the number of pixels correctly assigned on stereo-images in the matching process what increase the mapping precision of the road surface, thereby evaluation of road conditions.
EN
The modern CNC machines and applied advanced manufacturing technologies allow to enable fast accurate and elastic production, supporting the operator. At the same time the so called machine vision systems become more and more significant. Particular group of such devices, called 3D scanners, can achieve the accuracy of modern CNC machines and allow to control the quality of manufactured objects within less than one minute. In this research work a prototype of the vision scanning system for measuring the hole geometry is presented. The proposed optical device will be integrated with the IMCM machine, produced by Promotech company for large-scale objects welding. Reconstruction of the distorted edge will allow to correct the tool path for welding and edge beveling. A number of advanced procedures for image acquisition and processing, structured lights techniques, as well as 3D reconstruction have been developed and tested. Moreover, the calibration procedures for cameras with the help of coded markers have been proposed and simple interface for the operator has been created. Estimation of environmental factors, markers recognition and illuminating conditions for the final quality of reconstructed geometry required a series of complex experiments.
PL
Nowoczesne rozwiązania mechatroniczne, stosowane do maszyn wytwórczych, w coraz większym stopniu wspomagają operatora i umożliwiają przyspieszenie produkcji. Jednocześnie coraz większe znaczenie odgrywają układy tzw. wizji maszynowej i różne rodzaje optycznych urządzeń pomiarowych. Skanery 3D osiągnęły dokładność umożliwiającą np. kontrolę jakości na maszynach CNC – czas pomiaru ich geometrii < 1 min. W pracy przedstawiono analizę wyników badań i prototypowe urządzenie optyczne do pomiaru geometrii otworów wycinanych w wielkogabarytowych konstrukcjach stalowych. Zaproponowany skaner 3D, zainstalowany na portalowej spawarce IMCM firmy Promotech, umożliwi szybkie skanowanie zniekształconych krawędzi i przekształcenie jej w trajektorię ruchu narzędzia spawającego. Zaprogramowano zaawansowane procedury przetwarzania obrazów, technik oświetlenia strukturalnego i rekonstrukcji 3D. Zaproponowano procedury kalibracji z użyciem markerów kodowanych oraz interfejs operatora z wizualizacją procesu pomiarowego. Wykonano eksperymenty mające na celu ocenę wpływu otoczenia, rodzaju oświetlenia i rozmiarów przestrzeni pomiarowej na dokładność odwzorowania geometrii.
9
Content available remote Motion capture using multiple Kinect controllers
PL
Artykuł opisuje proces budowy systemu akwizycji ruchu (ang. motion capture) z wykorzystaniem kontrolerów Microsoft Kinect 360 i Kinect One. Przedstawiono w nim sposób użycia kilku kontrolerów równolegle i sposób wykorzystania darmowych szkieletów programistycznych do stworzenia oprogramowania do rejestracji ruchu. Artykuł zawiera wyniki porównania systemów akwizycji ruchu wykorzystujących jeden oraz dwa kontrolery jednocześnie oraz wskazuje ścieżki przyszłego rozwoju systemu.
EN
The following paper describes the process of developing a motion capture system with the use of Microsoft Kinect 360 and Kinect One controllers. The article presents how to use multiple Kinect controllers parallely and how to employ the existing freeware programming frameworks to produce an appropriate motion capture software. The article shows the results of comparison of single and multiple Kinect motion capture systems. The summary of this study will collect the research results and include some suggestions for the future development of this motion capture system.
10
Content available Akwizycja obrazów RGB-D: metody
PL
Dwuczęściowy artykuł poświęcono czujnikom umożliwiającym akwizycję chmur punktów oraz map głębi. W poniższej, pierwszej części uwagę skupiono na trzech głównych metodach pomiarowych: stereowizji, świetle strukturalnym oraz pomiarze czasu lotu wiązki jako tych, które są najpowszechniej stosowane w robotyce. Poza zasadą działania każdej z metod przeanalizowano także ich właściwości, złożoność obliczeniową oraz potencjalne zastosowania.
EN
The two-part article is devoted to sensors enabling the acquisition of depth information from the environment. The following, first part concentrates on three main methods of depth measurement: stereovision, structured light and time of flight (ToF). Along with the principle of operation of each of the method we also deliberate on their properties, analyse the complexity of required computations and present potential applications.
11
PL
Proponując nowe podejście do wizji robotyckiej, opisuje się system, którego zadaniem jest wizualizacja obrazu stereo dla operatora robota. Pomysł ten zasadza się na inteligentnym wykorzystaniu zmiennej bazy stereo, która pozwala na zwiększenie zakresu rozdzielczości głębi obrazu dla obiektów odległych. Na podstawie obrazu stereo, przy zmiennej bazie stereo, wyznaczana jest mapa dysparycji. Odpowiednio przeprowadzona wizualizacja (zakresu) dysparycji umożliwia poprawne postrzeganie głębi w obrazie stereoskopowym dostarczanym ludzkiemu operatorowi.
EN
The article describes a novel approach to robotic vision in mobile robotic systems. The task of such a system is to visualize a stereo image properly for an operator. The system uses different stereo baseline values. Variable baseline can result in increasing depth resolution for distant objects. We assume that the robot works in a static environment. Variable baseline stereo imaging is realized based on the submission of images taken from different robot's placements. A disparity map is determined with the use of various baselines. Visualization of the disparity extent allows making a stereoscopic picture that ensures a proper perception of the depth.
PL
Stereowizja jest od wielu lat jedną z intensywnie badanych dziedzin wizji komputerowej, ze względu na to że umożliwia stworzenie trójwymiarowego modelu sceny obserwowanej przy pomocy dwóch zwykłych kamer wideo. Jednakże większość algorytmów opisanych w literaturze działa wolno i nie jest łatwa w dostosowaniu do implementacji w czasie rzeczywistym w układach cyfrowych. Wśród metod uważanych za możliwe do implementacji w czasie rzeczywistym są algorytmy z grupy optymalizacji typu „semiglobal”, jednakże ich wadą jest duża złożoność pamięciowa. Artykuł ten wyjaśnia dlaczego jest to problemem w układach FPGA, zwłaszcza tych nisko-budżetowych, a także przedstawia propozycje możliwych rozwiązań. W szczególności zaprezentowany jest sposób wymiany ilości potrzebnej pamięci na zasoby obliczeniowe poprzez podział obrazu na bloki, z oszacowaniem o ile wzrośnie rozmiar układu w strukturze FPGA przy zastosowaniu zaproponowanych metod.
EN
Stereovision is one of the most intensively studied areas of the computer vision. One of the reasons is that it enables the creation of a 3D model of a scene acquired with just two common optical cameras. There are many stereo algorithms described in the literature, but most of them are not suitable for real time hardware implementations. One of the groups of algorithms generally considered to be implementable in hardware are “semiglobal” algorithms. However, high memory requirements are one of their drawbacks. In this article, we try to explain why it is a problem in the case of low cost FPGAs and present a solution that tries to remedy it. In particular, it is shown that it is possible to significantly lower the memory requirements by dividing an image into blocks, but at the cost of the increased module size.
EN
The problem of stereo camera calibration has been studied for over many years by numerous researchers. A crucial task in this process is to discover the transformation between 3D world coordinates and 2D pixel image coordinates of image. The growth of the number of diaerent applications of stereovision systems has led to specialization of developed calibrations algorithms. Nowadays, various calibration objects and self-calibration techniques are used. This paper presents a unique automatic calibration system for a stereovision system for inspection of specimen surface under fatigue tests. In order to allow analysis of surface in both a micro and macro scale, the system has been equipped with cameras with motorized focus and zoom lenses. The proposed calibration system is based on mechatronic framework which allows the use of a set of 2D plane calibration targets with varying size of region of interest. Such a solution allows automation of calibration process and guarantees repeatability of results with an assumed error.
PL
Zagadnienie kalibracji kamer w systemach stereowizyjnych było w ostatnich latach podejmowane przez wielu badaczy. Głównym celem tego procesu jest wyznaczenie transformacji pomiędzy współrzędnymi 3D punktów w układzie globalnym i odpowiadającymi im współrzędnymi pikselowymi 2D na płaszczyźnie obrazowania kamer. Coraz większa liczba obszarów, w których zastosowanie znajdują systemy stereowizyjne, doprowadziła do specjalizacji wykorzystywanych w nich metod kalibracji kamer. Aktualnie stosowane są różnorodne wzorce kalibracyjne, a także metody samokalibracji kamer. W artykule przedstawiony został autorski zautomatyzowany system kalibracji kamer dedykowany dla systemu stereowizyjnego, umożliwiającego monitorowanie procesów destrukcji materiałów na maszynie wytrzymałościowej. Dla zapewnienia możliwości przeprowadzenia badań zarówno w skali mikro jak i makro, system ten wyposażony jest w zmotoryzowane obiektywy, umożliwiające regulację zbliżenia i ostrości. Prezentowany system kalibracji poprzez zastosowanie mechatronicznego układu pozycjonowania oraz odpowiedniego typoszeregu wzorców płaskich, zapewnia kalibrację kamer w pełnym zakresie obserwacji. Rozwiązanie to umożliwia automatyzację oraz gwarantuje powtarzalność procesu kalibracji.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono nową procedurę rekonstrukcji scen trójwymiarowych na podstawie pary współrzędnych obrazowych obserwowanych punktów. Zaproponowaną procedurę odniesiono do istniejących rozwiązań. Przeprowadzono również analizę wpływu parametrów orientacji wzajemnej między kolejnymi położeniami kamery na dokładność rekonstrukcji. Zaprezentowano wyniki rekonstrukcji syntetycznych punktów uzyskanych przy pomocy opracowanej aplikacji modelującej ruch kamery.
EN
In this paper a new procedure for reconstruction of 3D scenes is presented. It is an extension of the method presented in [6], in which 3D reconstruction is performed by means of a 4×4 re-projection matrix on a pair of rectified stereo images. Here the 4×4 re-projection matrix is extended to general motion between two cameras or one moving camera constituting a stereoscopic set. First, the proposed reconstruction algorithm from the stereoscopic set of images is explained in detail. Two different approaches are compared: two cameras approach against a single moving camera case (Fig. 1). Next 4×4 re-projection matrix is derived for the general motion case. In Section 3 there is presented a method for evaluating the influence of camera motion parameters on the value of a 3D coordinate depth component of the reconstructed points by means of an extended reprojection matrix. Section 4 contains the results obtained by means of a special application designed for modeling motion of the camera and projection of test points used for evaluating the presented method (Fig. 2). In Fig. 3 there are defined the motion parameters used for evaluating the relation between the camera motion and the depth component estimation. Plots in Figs. 4, 5 show a dependence of the depth component value and its derivative, respectively, on the angle between x and z components of the translation vector for different camera frame rotation angles. Plots in Figs. 6, 7 present a dependence of the depth component value and its derivative, respectively, on the horizontal disparity for different camera frame rotation angle. The obtained results show that introducing rotation between cameras in a stereoscopic set can enhance the depth evaluation. The extended reprojection matrix includes, in a closed form, all necessary parameters for 3D scenes reconstruction.
15
Content available remote Approach to evoking stereovision impressions from images
EN
In this paper we present a new approach, based on a simple 2D to 3D image conversion, to evoke stereovision impressions from images. First, an influence of the red color component shift on the occurrence of a plausible 3D effect is examined. Next, the resulting method for the 2D to 3D image conversion is described. It occurred to be suitable for the real-time realization as it is shown with the presented results of experiments. Among possible applications of the proposed approach are: stereovision post-processing of standard 2D (e.g., archive) photographs and stereovision real-time option for typical 2D monitoring systems.
PL
W artykule zaprezentowano nowe ujęcie problemu konwersji obrazów dwuwymiarowych (2D) do trójwymiarowych (3D) w celu uzyskania wrażeń stereowizyjnych. Badano wpływ przesunięcia składowej czerwonej obrazu na pojawianie się efektu 3D. Przeprowadzone eksperymenty wskazują na efektywność zaproponowanej metody konwersji, która dzięki temu może być realizowana w czasie rzeczywistym. Potencjalne zastosowania zaproponowanego rozwiązania to np.: poprawa jakości standardowych zdjęć 2D i opcja stereowizyjna w typowych systemach monitoringu z obrazowaniem 2D.
PL
Przedmiot artykułu stanowi test ośmiu metod obliczania miary podobieństwa zaimplementowanych w postaci algorytmu porównującego blokami dla potrzeb obliczania mapy dysparycji ze wzorcowej stereopary. Przyjęte przez autorów kryteria oceny uzyskanych wyników pod względem ich przydatności w głównej mierze uwzględniają zarówno kryteria jakościowe wygenerowanej mapy dysparycji oraz kryteria ilościowe uwzględniające czas przetwarzania przyjętej za wzorzec stereopary.
EN
The article focus on the eight methods of the similarity measures, implementing in the region matching algorithms for the needs of disparity calculation. The authors establishes quality and quantitative criteria for the final results examine. Each posses dense disparity map was tested under her outward appearance and computing time. All tests was realized on the example stereo pair photos.
EN
In this paper we present innovative computer vision solutions to support social inclusion of totally blind people. We present the overall framework architecture and we focus on intelligent computer vision system applied to support Instrumental Activities of Daily Living (IADL). Results of the proposed intelligent computer vision system are reported and presented on the basis of sample real-life scenarios.
PL
Obszary niedostępne dla sygnału GPS oraz nie posiadające numerycznych modeli terenu, są również niedostępne dla autonomicznych bezzałogowych obiektów. Głównym zadaniem systemu nawigacyjnego wykorzystującego metody fotogrametryczne jest udostępnienie przestrzeni ograniczonych, czyli takich w których na skutek zmian wywołanych czynnikami zewnętrznymi poprawne i bezpieczne poruszanie się autonomicznych pojazdów było niemożliwe. Proponowany, w niniejszym artykule system nawigacyjny, bazujący na metodach fotogrametrycznych zainspirowany jest działaniem ludzkiego wzroku, oraz szerokim spektrum możliwości jaki daje ten zmysł.
EN
An areas unavailable for GPS signal, without digital terrain model, are unavailable for autonomous unmanned vehicles too. The main aim for navigation system making use of photogrammetric methods is to make accessible limited areas, where safe and accurate autonomous unmanned vehicles moving is impossible, due to the external changes within particular area. Proposed navigation system, based on photogrammetric methods is inspired by human vision, and its wide scope.
PL
W pracy omówiono urządzenie elektroniczne specjalnej konstrukcji wspomagające osobę niewidomą w samodzielnym poruszaniu się. Urządzenie składa się układu stereoskopowego kamer o rozdzielczości 2 MPix każda, modułu dźwiękowego oraz procesora nadzorującego akwizycję obrazów oraz danych z czujników przyspieszeń liniowych i prędkości kątowych. Urządzenie komunikuje się z komputerem przez pojedynczą magistralę USB (zastosowano koncentrator USB 2.0). Układ zasilany jest z portu USB, a prąd pobierany przez moduł nie przekracza 450 mA. Prototyp urządzenia jest elementem systemu dźwiękowego ostrzegania o przeszkodach dla osoby niewidomej.
EN
A special design of an electronic device for aiding the visually impaired in independent travel is presented in the paper. The device contains a stereovision module consisting of 2 MPix resolution digital cameras, a sound card and a processor that controls image acquisition and data recording from linear acceleration and angular velocity sensors. The modules communicate with a computer via single USB 2.0 interface (USB 2.0 hub is used). The device is powered directly from the USB port. The electrical current drawn by the module does not exceed 450 mA. This prototype system is a key element in the electronic travel aid for the visually impaired.
PL
Integracja modułów optoelektronicznych, mechanicznych i elektronicznych umożliwia opracowanie zaawansowanych mechatronicznych systemów pomiarowych. W artykule zaprezentowano strukturę systemu stereowizyjnego do monitorowania procesów destrukcji zmęczeniowej, z zastosowaniem dwukamerowego układu obserwacji. Omówiono podstawowe zagadnienia na etapie projektowania modułu wizyjnego, obejmujące wytypowanie parametrów wizyjnych kamer i obiektywów oraz wybór koncepcji konstrukcji. Przedstawiono model konstrukcji systemu przystosowanej do współpracy z maszyną zmęczeniową.
EN
Integration of opto-electronic, mechanical and electronic modules allows to develop advanced mechatronic measurement systems. In the paper, the structure of stereovision system equipped with dual-camera vision module for fatigue process monitoring was presented. The basic design aspects were described, that concern the identification of optical parameters of cameras and lenses, and the selection of structure concept. The model structure dedicated to co-operate with fatigue machine was presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.