Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  static characteristics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono stosunkowo obszerne zbiory wybranych funkcji przydatnych do aproksymacji charakterystyk napięciowo-prądowych statycznych łuków o nieokreślonych i określonych wartościach napięcia zapłonu. Zamieszczono wykresy tych funkcji pokazując ich efektywność w matematycznym odwzorowaniu łuków w szerokich zakresach wymuszenia prądowego. Zastosowano wybrane charakterystyki statyczne do modelu matematycznego Pentegowa. Wykonano symulacje procesów w obwodach z modelami łuku o nieokreślonym i określonym napięciach zapłonu.
EN
The article presents relatively extensive sets of selected functions useful for the approximation of voltage-current characteristics of static arc of defined and undefined ignition voltage values. The article contains graphs of the above-named functions presenting their effectiveness in the mathematical representation of arc within wide ranges of current excitation. Selected static characteristics were applied to the Pentegov mathematical model. The research also involved simulations of processes in circuits with models of arc having defined and undefined ignition voltage.
PL
Jednym z istotnych zagadnień w wielu obszarach współczesnej nauki i techniki są badania pól prędkości i temperatury w przepływach gazu. Termoanemometria jest jedną z podstawowych metod pomiarowych stosowanych w takich badaniach. Jest to metoda pomiaru prędkości przepływu gazu pośrednio, poprzez pomiar strat cieplnych nagrzanego elementu umieszczonego w badanym przepływie. W metodzie tej istotny jest właściwy i optymalny dobór czujnika pomiarowego do badanego zagadnienia metrologicznego. W pracy przedstawiono i poddano analizie statyczne warunki pracy czujnika termoanemometrycznego w układzie stałotemperaturowym w zależności od średnicy włókna pomiarowego.
EN
One of the important issues in many areas of modern science and technology are studies of velocity and temperature fields in gas flows. Hot-wire anemometry is one of the basic measurement methods used in such studies. It is a method of measuring the gas flow velocity indirectly, by measuring the heat losses of a heated element placed in the tested flow. In this method, the correct and optimal selection of a measuring sensor for the tested metrological issue is of very important. The work presents and analyzes the static operating conditions of a hot-wire anemometric sensor in a constant-temperature system depending on the filament diameter.
EN
Flotation enrichment is a complex process due to the influence of many factors on the course of this process. In macroscopic terms, it is assumed that the quantity that takes into account the influence of all important factors on the enrichment process is the flotation velocity coefficient k. In industrial practice the flotation process is followed by heterogeneous material in terms of flotation properties. Therefore, the flotation velocity coefficient k will be characterized by a certain distribution. Thus, the distribution can be described as the function of the density distribution of the particles flotability f(k). Characteristics of this type are used in the design and optimization of flotation technological circuits. The paper presents a three cells flotation machine with a specific structure of connections of individual cells and the methods of selecting their parameters. The proposed circuit of the three cells flotation machine is characterized by a different connection structure and the specific parameters of each cell than the serial (cell-to-cell) flotation machine. The defined structure of connections between the cells and proper selection of their parameters ensures the maximum slope of the “separation characteristics” of the machine for the velocity coefficient k. Conducting the process of mineral enrichment in the proposed system enables the most efficient separation of the useful feed components. [...]
PL
Wzbogacanie flotacyjne jest procesem złożonym ze względu na wpływ wielu czynników na przebieg tego procesu. W ujęciu makroskopowym przyjmuje się, że wielkością która uwzględnia wpływ wszystkich istotnych czynników na proces wzbogacania, jest współczynnik prędkości flotacji k ziaren. W praktyce przemysłowej do procesu flotacji kieruje się materiał niejednorodny pod względem właściwości flotacyjnych. W związku z tym współczynnik prędkości flotacji k będzie się charakteryzował pewnym rozkładem. Nadawę można zatem opisać funkcją gęstości rozkładu flotowalności ziaren f(k). Charakterystyki tego typu stosuje się przy projektowaniu i optymalizacji układów technologicznych flotacji. W artykule przedstawiono maszynę flotacyjną trójkomorową o określonej strukturze połączeń poszczególnych komór i sposobie doboru ich parametrów. Proponowany układ połączeń maszyny flotacyjnej trójkomorowej charakteryzuje się inną od szeregowej strukturą połączeń oraz ściśle określonymi parametrami każdej komory. Zdefiniowany sposób połączeń komór oraz odpowiedni dobór ich parametrów zapewnia maksymalne nachylenie charakterystyki rozdziału maszyny dla współczynnika prędkości k rozdziału. Prowadzenie procesu wzbogacania, w proponowanym układzie, umożliwia najdokładniejszy rozdział składników użytecznych nadawy. [...]
EN
This article describes the measurement system designed in order to determine the metrological properties of air gauges. The said scientific study makes it possible to determine the static pk = f(s) and flow qv = f(s) characteristics. It consists of three modules: a mechanical module, a control and register data module and a special software module. Apart from the possibility of determining the static and flow characteristics, the presented study makes it possible to measure the temperature in the duct that supplies the compressed air to the transducer as well as in the measuring chamber. The above-mentioned measurement system makes it possible to determine the pressure applied on the surface measured by an air stream coming from the nozzle. Apart from a detailed description of a test station and the software, the article also contains sample results of tests performed on air gauges.
PL
W artykule poddano analizie problematykę doboru funkcji aproksymujących przebiegi prostych i odwrotnych charakterystyk statycznych termoanemometrów CTA. Oprócz wykorzystywanych zwykle, typowych wskaźników dopasowania krzywej jak np. współczynnik determinacji, jako alternatywne kryterium wyboru postaci funkcji aproksymującej przyjęto wskaźnik, opisujący położenie krzywej aproksymującej w stosunku do pasma niepewności wynikającego z dokładności zastosowanego przyrządu wzorcowego. Analizy dokonano na podstawie wzorcowań przeprowadzonych z wykorzystaniem wielootworkowej sondy spiętrzającej (tzw annubary) jako przepływomierza wzorcowego.
EN
The questions of fitting curve choice, for the approximation of direct and indirect static characteristics of CTA anemometers were analyzed in the paper. Besides commonly used approximation quality criteria as the coefficient of determination, a parameter, describing relative position of fitting curve in relation to uncertainty zone, resulting from the accuracy of applied measurement device was applied. The analysis was performed basing on the results of calibrations, made with use of multihole impact probe (annubar) as a standard device.
6
Content available remote Ocena przydatności sond typu S w pomiarach prędkości przepływu
PL
W artykule przedstawiono wyniki wzorcowań ośmiu sond pneumatycznych typu S i dokonano oceny ich właściwości metrologicznych. Dla przebadanych sond stwierdzono stosunkowo duży rozrzut wartości współczynnika pozwalającego związać mierzoną różnicę ciśnień z wartością prędkości przepływu. Uzyskane różnice wskazują na brak możliwości przeniesienia wyników wzorcowań pomiędzy różnymi sondami tego typu - niezbędne jest wzorcowanie każdego z egzemplarzy osobno. Dokonano także analizy możliwych przyczyn uzyskanej rozbieżności parametrów poszczególnych sond.
EN
The paper presents the calibration results for eight different S-type pneumatic probes as well as the evaluation of their metrological features. A large spread of the coefficient - allowing to relate the measured pressure difference to the flow velocity - was found in evaluating the probes. The differences found indicate that calibration results are not transferrable between different probes of this type and that probes need to be calibrated individually. Potential reasons for the spread of the parameters obtained for different probes were also examined.
PL
W artykule zaprezentowano funkcję aproksymującą charakterystyki statyczne łuku spawalniczego uwzględniającą wpływ wybranych warunków zewnętrznych. Na podstawie pomiarów zasilacza spawalniczego typu TIG wyznaczono stałe współczynniki aproksymacji i zaimplementowano ją w uniwersalnym modelu matematycznym łuku elektrycznego Pentegowa. Za pomocą programu MATLAB-Simulink wykonano symulacje procesów w obwodzie z makromodelem łuku elektrycznego i wymuszeniem prądowym impulsowym unipolarnym.
EN
New approximation function of static characteristics of welding arc which includes influence of various external conditions has been presented. Based on experimental measurements of TIG welding supply approximation coefficients have been estimated and its has been implemented into universal Pentegov arc model. Simulations of processes with macromodel of electric arc powered by unipolar pulsed source have been carried out using MATLAB-Simulink.
EN
The article presents the limitations in usage of voltage-current static characteristics in mathematical modeling of an electric arc. On the basis of the experimental data approximations of static characteristics the Pentegov electric arc model for simulating processes in a simple electric arc circuit is proposed. The parameters of static characteristics and electric arc model were obtained by the integral method. A satisfactory agreement between experimental data and simulation results has been obtained for air and argon under different gas pressures.
PL
W publikacji wskazano na ograniczenia w wykorzystaniu charakterystyk statycznych napięciowo-prądowych do modelowania matematycznego łuku elektrycznego. Na podstawie przyjętej aproksymacji charakterystyk statycznych eksperymentalnych łuku, zaproponowano wykorzystanie uniwersalnego modelu Pentegowa do symulowania procesów w prostym obwodzie elektrycznym. Parametry charakterystyki statycznej i modelu matematycznego obliczono za pomocą metody całkowej. Uzyskano zadowalającą zgodność wyników symulacji i wybranych badań eksperymentalnych łuku swobodnego w powietrzu i argonie o różnym ciśnieniu.
EN
In the article, analysis of the work conditions and the metrological characteristics of the air gauges dedicated for the roundness assessment is described. To reach the required accuracy of the acquired data, the phenomena of gas dynamics had to be analyzed in the whole flow through elements of the air gauge. A model based on the second critical parameters was used, because it reflects the true processes of the air flow. As a result, fast and accurate simulations provided series of the characteristics to be considered. Nevertheless, the chosen air gauge configuration underwent the experimental verification of its metrological characteristics. Finally, the entire measurement system Geoform with the gauge head based on the chosen air gauges underwent the accuracy test in order to make sure of its overall measurement quality.
10
Content available remote Pomiary pneumatyczne powierzchni walcowych: zarys problematyki
PL
Przedstawiono problemy związane z pomiarami powierzchni walcowych za pomocą pneumatycznych przetworników długości (PPD). W przypadku pomiarów pneumatycznych powierzchni płaskich i walcowych przebiegi charakterystyk statycznych czujników nieco się różnią. Opisano stanowisko laboratoryjne do badań charakterystyk statycznych PPD oraz omówiono program badań laboratoryjnych mających na celu dokładne określenie owych różni
EN
Principle of air gauging is recalled in the paper in historical context as well as in the context of today’s interest of industry. Requirements for gauging of cylindrical surfaces are discussed. Metrological characteristics of the static air gauge would slightly differ between the cases when flat or cylindrical surfaces are subjected to measurement. Described is laboratory test stand equipment and suitable investigation programme for precise identification of the differences.
PL
W związku z wymaganiami dotyczącymi jakości wyrobów, stawiane są coraz większe wymagania dokładności czujników pomiarowych. Spełnienie tych wymagań jest możliwe tylko wtedy, gdy teoretyczny opis funkcji przetwarzania będzie w pełni odpowiadał charakterystykom rzeczywistym. Literatura z zakresu pneumatycznych przetworników długości proponuje szereg metod, jednak obliczenia na podstawie tych metod, porównane z wynikami doświadczeń, dają błąd aproksymacji kilkadziesiąt procent, sięgający nawet 40 %, a w niektórych przypadkach i więcej. Badania wykazały, że zaproponowany algorytm, który w oparciu o wyznaczone parametry krytyczne drugie uwzględnia rzeczywiste straty przepływu, pozwala na aproksymację charakterystyk z błędem poniżej 5 %.
EN
The increasing quality of the manufactured details requires increased accuracy of the measuring devices. Those requirements could be met only when the theoretically described function corresponds with the experimental one. The publications on air gauges proposes a range of theoretical approaches, but compared with experimental results, those functions reveal approximation error of tens per cent, up to 40 %, and sometimes even more. The laboratory investigations proved that the proposed approach based on the second critical parameters and real dissipation effect, allows to approximate the static characteristics with inaccuracy lower than 5 %.
PL
Artykuł stanowi kontynuację practeoretycznych, mających na celu analizę zjawisk zachodzących podczas pracy panewki łożyska ślizgowego, zwłaszcza w zakresie zużywania się jej powierzchni. Poznanie wpływu tych zjawisk stanowi niezwykle istotne zagadnienie w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń. W niniejszej pracy przedstawiono założenia i model poprzecznego łożyska ślizgowego. Do wyznaczenia charakterystyk posłużono się równaniem grubości filmu olejowego. W celu określenia wpływu wartości parametru zużycia na nośność łożyska, niezbędne obliczenia wykonano w oparciu o opracowany modelsymulacyjny. Wyniki badań wpływu zmiany parametru zużycia na nośność łożyska w funkcji zmiennej wartościmimośrodowości względnej λ dla określonych wartości luzu względnego ψ, zaprezentowano w formie wykresów.
EN
The article is a continuation of theoretical work, which aim is to analyze the phenomena occurring during operation of the acetabular bearing,particularly in terms of wear of its surface. The research is very important problem during operation of machines and plants. In this paper, shows assumptions and the model of the acetabular bearing. To determine the characteristics the equation of oil film thickness has been used.In order to determine the effect of wear parameter values on bearing load, the necessary calculations were performed based on the developed simulation model. The results of studies on the effects of wear parameter changes on the load of the bearing as a function of the relative eccentricity for certain values of the relativeclearance, has been presented in the form of graphs.
EN
The article presents reasons for nonlinear static voltage-current characteristics of an electric arc; the characteristics consist of an initial voltage drop followed by a voltage rise in the range of strong currents. The article suggests that overcoming difficulties in mathematical modelling of electric processes in circuits with arcs requires the use of Pentegov assumptions and the building of an arc model utilising a static hyperbolic-linear characteristic. The article also presents a method for the experimental determination of arc model parameters with sinusoidal excitation as well as describes a macromodel built using the MATLAB-Simulink programme. The correctness of analytical expressions specifying mathematical model parameters was verified through simulation. The study also involved testing the resistance of the proposed method to arc length random disturbances.
PL
Opisano przyczyny występowania nieliniowości charakterystyk statycznych napięciowo-prądowych łuku elektrycznego, polegających na ich początkowym opadaniu, a następnie narastaniu napięcia w zakresie silnych prądów. W celu pokonania trudności matematycznego odwzorowania procesów elektrycznych w obwodach z łukami, zaproponowano wykorzystanie założeń Pentegowa i budowę modelu łuku wykorzystującego charakterystykę statyczną hiperboliczno-liniową. Opisano sposób eksperymentalnego wyznaczania parametrów modelu łuku z wymuszeniem sinusoidalnym. Zbudowano makromodel łuku w programie MATLAB-Simulink i drogą symulacyjną sprawdzono poprawność wyrażeń analitycznych określających parametry modelu matematycznego. Ponadto, zbadano odporność proponowanej metody na działające zaburzenia losowe długości łuku.
PL
Pracy silników elektrycznych nieodłącznie towarzyszy zjawisko wydzielania się ciepła. Związane z tym straty energii elektrycznej nie tylko zmniejszają sprawność maszyny, ale wywołują także szereg zjawisk zmniejszających pewność pracy. Należą do nich głównie procesy starzeniowe układu elektroizolacyjnego silnika. Zmieniają się także charakterystyki statyczne i ruchowe silnika. Zagadnienia te są, w odniesieniu do silników SRM, niezbyt często analizowane. W referacie pokazano wpływ temperatury na wyznaczane w warunkach laboratoryjnych charakterystyki statyczne projektowanego wysokoobrotowego silnika SRM 4/2. Zamieszczono wnioski.
EN
The work of electric machine is inseparable connected with emitting of heat. Power losses connected with heat emitting decrease not only efficiency of machine but also generate many effects which decrease reliability. The primary effect is ageing process of machine insulating. Motor characteristics also change. These problems aren’t often analyze in relation to SRM motors. Source of losses in windings are motor currents which have impulse character and there are many problems with calculating them because of complex shape of saturating magnetic circuit. In paper was shown temperature influence on static characteristics determined in laboratory conditions of designed high-speed 4/2 SRM motor. Conclusions were also placed.
PL
Artykuł porusza problematykę wpływu wybranych parametrów na statyczne właściwości metrologiczne pneumatycznego przetwornika długości. Zbadano wpływ ciśnienia zasilania oraz parametrów geometrycznych dysz: wlotowej – średnicy otworu, oraz pomiarowej – średnicy otworu, średnicy czoła dyszy. Ustalono, że dla określonego zestawu dysz zwiększenie ciśnienia zasilania skutkuje wzrostem czułości i zakresu pomiarowego. Średnica dyszy wlotowej wpływa na parametry metrologiczne oraz oddziałuje na charakter zjawisk przepływowych w przetworniku. Z kolei dobór średnicy otworu i czoła dyszy pomiarowej powinien uwzględniać rodzaj i wartość odchyłki kształtu mierzonej powierzchni.
EN
In the paper, issues of the impact of selected parameters on static metrological characteristics of air gauge have been described. The influence of the supply pressure, and the geometrical parameters of the nozzles: inlet nozzle – the hole diameter, and the measurement nozzle - the hole diameter, the diameter of the nozzle face. It was found that for a particular set of nozzles supply pressure increase results in an increase of sensitivity and measuring range. The diameter of the inlet nozzle was affected on the metrological parameters and influences the nature of the flow phenomena in the air gauges. In turn, the choice of the diameter of the hole and face measurement nozzle should take into account the type and value of the deviation of the shape of the measured surface.
PL
Pracy silników elektrycznych nieodłącznie towarzyszy zjawisko wydzielania się ciepła. Związane z tym straty energii elektrycznej nie tylko zmniejszają sprawność maszyny, ale wywołują także szereg zjawisk zmniejszających pewność pracy. Należą do nich głównie procesy starzeniowe układu elektroizolacyjnego silnika. Zmieniają się także charakterystyki statyczne i ruchowe silnika. Zagadnienia te są, w odniesieniu do silników SRM, niezbyt często analizowane. W referacie pokazano wpływ temperatury na wyznaczane w warunkach laboratoryjnych charakterystyki statyczne projektowanego wysokoobrotowego silnika SRM 4/2. Zamieszczono wnioski.
EN
The work of electric machine is inseparable connected with emitting of heat. Power losses connected with heat emitting decrease not only efficiency of machine but also generate many effects which decrease reliability. The primary effect is ageing process of machine insulating. Motor characteristics also change. These problems aren't often analyze in relation to SRM motors. Source of losses in windings are motor currents which have impulse character and there are many problems with calculating them because of complex shape of saturating magnetic circuit. In paper was shown temperature influence on static characteristics determined in laboratory conditions of designed high-speed 4/2 SRM motor. Conclusions were also placed.
17
Content available remote Charakterystyki statyczne nowoczesnych urządzeń do spawania łukowego
PL
Analiza charakterystyk statycznych jest jedną z niewielu metod określania właściwości spawalniczych źródeł zasilających. Znajduje szerokie zastosowanie w odniesieniu do urządzeń transformatorowych i konwencjonalnych prostowników. Nowoczesne zasilacze inwertorowe z wbudowanymi układami regulacji, umożliwiającymi zaprogramowanie przebiegu charakterystyk statycznych, przeważnie z łatwością spełniają stawiane im, z punktu widzenia przebiegu procesu spawania, kryteria jakościowe. Jednak urządzenia te różnią się między sobą właściwościami użytkowymi, a określane w odpowiedni sposób charakterystyki statyczne nadal mogą być cennym źródłem informacji dotyczących właściwości technologicznych. W artykule przedstawiono wyniki badań charakterystyk statycznych urządzeń inwertorowych do spawania elektrodą otuloną oraz metodą MIG/MAG.
EN
Analysis of static characteristics is one of the few methods for the determination of the welding power source, is widely used for transformer units and conventional chargers. Modern power inverter with built-in control, allowing programming of static characteristics and meet the quality criteria in accordance to the process of welding. However, these devices differ in functional properties, as defined in an appropriate way static characteristics can still be a valuable source of information on technological properties. This paper presents the results of static characteristics inverter equipment for MMA welding and MIG/ MAG welding.
PL
W artykule przedstawiono budowę i działanie silnika piezoelektrycznego PiezoLegs. Przedstawiono wyniki badań charakterystyk statycznych i dynamicznych. Określono najmniejszy krok możliwy do uzyskania, wpływ siły na wielkość tego kroku, dokładność i powtarzalność pozycjonowania, wpływ obciążenia na prędkość silnika. Przedstawiono sposoby sterowania silnika i ich wpływ na wielkość elementarnego kroku.
EN
The paper presents construction and principal action of a piezomotor type PiezoLegs. The paper contains investigation results of the static and dynamie properties of the motor. The smallest (elementary) step possible to obtain, influence of the force on the step, aceuracy and repeatability of positioning, influence of extemal loading on velocity of the motor are shown. Different methods of control and their influence on the elementary step are analyzed.
PL
Niesymetria obwodu magnetycznego stojana czy też wirnika prowadzi do zmiany kształtu charakterystyk statycznych silnika reluktancyjnego przełączalnego. W danym przypadku dokonano analizy wpływu niesymetrii obwodu magnetycznego stojana na charakterystyki statyczne projektowanego silnika. Niesymetria obwodu magnetycznego została wymuszona ograniczeniami gabarytowymi projektowanego napędu. Na bazie modelu symulacyjnego zostały wyznaczone charakterystyki statyczne silnika. Z uwagi na niesymetrię obwodu magnetycznego stojana wyznaczono charakterystyki dla dwóch różnych pasm silnika. W warunkach laboratoryjnych dokonano weryfikacji pomiarowej. Zamieszczono wnioski dotyczące wpływu niesymetrii obwodu magnetycznego stojana na charakterystyki statyczne silnika.
EN
Asymmetry of magnetic circuit of stator or motor leads to changes in static characteristics shape of switched reluctance motor. Analysis of influence of a stator magnetic circuit asymmetry on static characteristics of designed motor was achieved. The asymmetry of magnetic circuit was forced by overall dimensions of designed motor. Static characteristics were determined based on simulation model. Due to asymmetry of a stator magnetic circuit, characteristics were determined for two various phases of motor. Measurement verification was achieved in laboratory conditions . Conclusions concerning the influence of stator magnetic circuit on static characteristics of motor were placed.
PL
W pracy przedstawiono równania modelu matematycznego dwukanałowego silnika reluktancyjnego przełączalnego o konstrukcji 12/8 pracującego w trybie zasilania dwukanałowego oraz jednokanałowego. Zamieszczono wyniki symulacji rozkładu pola magnetycznego maszyny DCSRM w przestrzeni 2D dla silnika pracującego w trybie zasilania dwukanałowego oraz zasilania jednokanałowego. Przedstawiono charakterystyki statyczne maszyny DCSRM w postaci zależności strumieni, pochodnych strumieni po prądzie i kącie obrotu wirnika oraz momentu elektromagnetycznego w funkcji prądu i kąta obrotu wirnika. Zamieszczono wnioski.
EN
The paper presents the 12/8 dual-channel switched reluctance motors (DCSRM) mathematical model equations. The work includes the simulation results of 2D magnetic field distribution DCSRM machine for operating in dual-channel and single-channel mode. Static characteristics analysis of the DCSRM are presented. The conclusions are included.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.