Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 116

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  static analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The future of automotive industry is to design and develop electrical vehicles to control the emissions released from gaseous fuels and not to release any harmful gases in to atmosphere. In this work, an attempt was made to analyze the behavior of two wheeler E- bike with alternative materials of frame such as Aluminum alloy (Al-A), Titanium alloy (Ti-A), Grey cast iron (G-CI), Carbon fiber epoxy (CF-E), and Structural steel (ST-S) and compared with AISI-1020 material. The frame of Yamaha R15 is initially modeled by using solid work and imported to Ansys. Static analysis was performed by applying a load of 1500 N on the frame and Impact analysis was performed by applying velocity of 27.7 m/s along X direction. The values of equivalent von Mises stress and total deformation for all the materials are observed. After performing static analysis, it was observed that, CF- Epoxy material exhibited higher value of Equivalent von Mises stress (7.659*107 Pa) and lower total deformation of (0.304×10-6 mm) compared to remaining materials. Based on impact analysis , it was observed that, CF-E exhibited better von Mises stress of (3994.9 MPa) closer to AISI 1020 and structural steel materials and total deformation is observed to be lower value (0.1106 mm) compared to remaining materials.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy statycznej wpływu przyjętego modelu obliczeniowego na wartości sił wewnętrznych w konstrukcji zbiornika. Do analizy przyjęto monolityczny żelbetowy zbiornik cylindryczny na wodę o średnicy D=6,6 m i wysokości H=6,0 m. Obliczenia statyczne wykonano metodą analityczną (wg teorii powłok i teorii sprężystości) oraz dla trzech modeli obliczeniowych zbiornika z zastosowaniem metody elementów skończonych. Analizowano wpływ podatnego styku w połączeniu ściany z płytą denną i uwzględnienie współpracy konstrukcji zbiornika z podłożem gruntowym. Przeprowadzono analizę porównawczą uzyskanych wartości momentów zginających w płycie dennej oraz momentów południkowych, sił południkowych i równoleżnikowych w cylindrycznej ścianie.
EN
The paper presents results of static analysis of the impact of the adopted computational model on the values of internal forces in a tank structure. A monolithic cylindrical RC water tank of 6.6 m in diameter and 6.0 m in height was used for analysis. Static computations are made using analytical method (according to shell theory and theory of elasticity) and for three tank models the finite element method is used. The impact of elastic contact zone in the connection of the wall with the bottom plate is analysed. Additionally, the model accounts for the interaction of the tank structure with the ground substrate. A comparative analysis of the resulting values of bending moments in the bottom plate as well as vertical moments, vertical and circumferential forces in the cylindrical wall is carried out.
PL
Autorzy artykułu dokonali próby weryfikacji wpływu wartości prędkości z jaką porusza się pojazd szynowy oraz parametrów samego pojazdu na odpowiedź dynamiczną konstrukcji mostowej. Artykuł został podzielony na trzy części. Pierwsza z nich dotyczy studiów literatury, w której zawarto przykłady publikacji odnoszących się do zagadnień związanych z dynamicznymi badaniami in situ. Druga część przedstawia szczegółowy opis przeprowadzonych badań polowych w ramach których wykonano badania statyczne oraz dynamiczne analizowanej konstrukcji kratownicowej mostu kolejowego. Trzecia, ostatnia stanowi podsumowanie przeprowadzonych badań, w której zawarto najważniejsze wnioski. Badania przeprowadzono w ciągu linii kolejowej nr E30 w km 127.475 na szlaku Ropczyce – Sędziszów Małopolski odcinek Dębica – Sędziszów Małopolski w Polsce. Badania w terenie składały się z dwóch części: pomiarów przemieszczeń od obciążeń statycznych oraz pomiarów przemieszczeń i przyspieszeń podczas przejazdu zestawem lokomotyw. Badania statyczne zostały wykonane 14.09.2016 r. W trakcie badań statycznych most został obciążony obciążeniem równym masie dwóch lokomotyw spalinowych typu ST43 oraz ST45. Masa obu lokomotyw wynosiła 218 600 kg. Nacisk pojedynczej osi na tok szynowy był równy 179 kN. Skład obciążający składał się łącznie z 12 osi obciążeniowych, czyli 24 kół. Całkowita długość dwóch połączonych lokomotyw wynosiła 35.10 m, co stanowiło 68% długości teoretycznej mostu. Badania w zakresie dynamicznym przeprowadzono w dwóch terminach, 14.09.2016r. i w nocy z 7 na 8.11.2017 r. w godzinach 23:00 – 3:00.
EN
The dynamic analyses are of key importance in the cognitive process in terms of the correct operation of structures loaded with time alternating forces. The development of vehicle industry, which directly results in an increase in the speed of moving vehicles, forces the design of engineering structures that ensure their safe use. The authors of the paper verified the influence of speed and vehicle parameters such as mass, width of track of wheels and their number on the values of displacements and accelerations of selected bridge elements. The problem was treated as the case study, because the analyses were made for one bridge and the passage of three types of locomotives. The response of the structure depends on the technological solutions adopted in the bridge, its technical condition, as well as the quotient of the length of the object and vehicle. A new bridge structure was analyzed and dynamic tests were carried out for trainsets consisting of one and two locomotives. During the actual dynamic tests, the structure was loaded with a locomotive moving at a maximum speed of 160 km/h.
4
Content available Budynek wysokościowy
PL
Budynek wysokościowy o wysokości całkowitej 125 m został poddany szczegółowej analizie statycznej. Obciążenia przyjęto zgodnie z normami PN-EN 1991, a oddziaływania wiatru sprawdzono również numerycznym tunelem aerodynamicznym. Ponadto przeprowadzono szeroki zakres obliczeń wytrzymałościowych zgodnie z normami PN-EN 1992 i PN-EN 1993 oraz uwzględniono wpływ podłoża gruntowego na konstrukcję.
EN
The high-rise building with total height of 125 metres has been preciesly analyzed. The loads have been assumed due to PN-EN 1991 code, the wind loads have been also checked by the numeric wind tunnel. Moreover, the wide range of dimensioning calculations have been carried out due to PN-EN 1992 and PN-EN 1993 as well as soil influence on building has been taken into consideration.
PL
Artykuł opisuje część procesu konstrukcyjnego, obejmującego analizę i dobór istotnych podzespołów modelu lokomotywy typu 6Dl wykonanej w skali 1:6, o napędzie elektrycznym i zasilaniu akumulatorowym. Artykuł jest rozwinięciem koncepcji modelu przedstawionego w artykule [1]. Dokonano analizy wytrzymałościowej ramy pojazdu, cięgna trakcyjnego i wykonano ich modele. Dobrano zawieszenie wózków w ostoi oraz sposób przeniesienia napędu. Opisano możliwy do zastosowania układ hamulcowy. Praca wraz z artykułem [1] stanowi studium wykonania modelu lokomotywy elektrycznej z silnikiem z magnesami trwałymi, z zastosowaniem w rekreacyjnej kolejce parkowej.
EN
The article describes a part of designing process involving analysis and assortment of essential subassemblies of 1:6 scale model locomotive class 6Dl. The model is propelled by permanent magnet electric motor supplied by traction batteries. The article develops a concept of the model presented in article [1]. Strength analysis of vehicle’s frame and traction rod is performed and also models of them are made. Possible to use braking system is described. This paper with article [1] provides a technical study for construction of electric locomotive model with synchronous permanent magnet motor with application in ridable miniature railway.
PL
W artykule zaprezentowano analizę statyczną płyt stropowych typu HC-500 w warunkach zagrożenia agresją chlorkową z uwzględnieniem utraty przyczepności i zmniejszenia przekroju czynnego cięgien spowodowanych postępującą korozją wżerową. Wykorzystano współczynnik dyfuzji wyznaczony na podstawie termodynamicznego modelu migracji i badań własnych. Wpływ agresji chlorkowej uwzględniono, dokonując adaptacji znanych z konstrukcji żelbetowych zależności opisujących ubytek średnicy zbrojenia. Wykorzystując zalecenia EC-2, uwzględniono zmianę przyczepności cięgien, a w efekcie zmianę siły sprężającej w przekroju. Obliczono czas, po którym można spodziewać się całkowitej utraty przyczepności oraz wzrostu naprężeń spowodowanego zmniejszeniem pola przekroju.
EN
The aim of the work was the evaluation of forecasting method concerning the durability of prefabricated floor HC-500 slabs in conditions of danger of chloride ions aggression taking into consideration values of diffusion coefficient of concrete taken directly from prefabricated slabs. Diffusion coefficient obtained on the basis of thermodynamic migration model and own research. The influence of chloride aggression was taken into account when making adaptations known from reinforced concrete structures describing the reinforcement diameter loss, using EC-2 recommendations, changes in the adhesion of the tendons and, as a result, changes in the prestressing force in the cross-section were taken into account. The time after which total loss of adhesion and an increase in stress due to a decrease in cross-sectional area can be expected was calculated.
7
Content available Konstrukcje wieżowe
EN
The purpose ot the article is to present the subject matter related to the assessment of the technical condition of existing tower buildings. Such structures are particularly exposed to atmospheric factors accelerating erosion. The purpose of technical opinion or expert opinion is to determinate the safety of further exploitation of the structure based on its effort and to design any reinforcements that will allow further safe use, despite increasing loads, e.g. by installing additional antennas.
PL
Artykuł prezentuje analizę statyczną kadłubu młocarni oraz wspornika belki tylnej kombajnu zbożowego. Dla przeprowadzenia badań użyto program Inventor 2017 dla budowy modelu oraz program Nastran in-CAD 2017 dla przeprowadzenia obliczeń symulacyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie konstrukcji ramy nośnej kombajnu zbożowego, jej wad oraz przeprowadzenie badań z wykorzystaniem metody elementów skończonych przy użyciu oprogramowania typu CAD/CAE. Zaproponowano rozwiązanie wad konstrukcyjnych zmniejszające naprężenia. Dodatkowo dokonano pomiaru drgań w miejscach nadmiernie obciążonych statycznie.
EN
The article describes static analysis of threshing machine casing, which is at the same time a supporting structure of a combine harvester. To conduct the study, the authors used programs: Inventor 2017 to create a digital model, and Nastran In-CAD 2017 to perform simulation calculations. The purpose of this article was to scrutinize and assay the construction of supporting structure with its damages arising from defects of design, as well as to conduct a static analysis of the object of study with the employment of finite elements method (FEM), using CAD/CAE software and ideas for solving constructional problems by reducing stresses, which may cause failures and in consequence, unplanned downtime during harvesting. Ultimately, static analysis of proposed solutions was conducted. Moreover, it presents the results of vibration measurement in acceleration unit of construction of combine harvester
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne monolitycznego żelbetowego zbiornika wydzielonej komory fermentacyjnej na ścieki. Przeprowadzono analizę statyczną metodą elementów skończonych modelu obliczeniowego zbiornika i dokonano porównania sił wewnętrznych w elementach konstrukcyjnych zbiornika.
EN
In the article the structural solution of a monolithic reinforced concrete tank to separate waste water digester is presented. Analysis of static finite element of the calculation model of the tank was performed and a comparison of internal forces in the structural elements of the tank was made.
PL
Artykuł opisuje część procesu konstrukcyjnego, obejmującego analizę i dobór istotnych podzespołów modelu lokomotywy typu 6Dl wykonanej w skali1:6, o napędzie elektrycznym i zasilaniu akumulatorowym. Artykuł jest rozwinięciem koncepcji modelu przedstawionego w artykule [1]. Dokonano analizy wytrzymałościowej ramy pojazdu, cięgna trakcyjnego i wykonano ich modele. Dobrano zawieszenie wózków w ostoi oraz sposób przeniesienia napędu. Opisano możliwy do zastosowania układ hamulcowy. Praca wraz z artykułem [1] stanowi studium wykonania modelu lokomotywy elektrycznej z silnikiem z magnesami trwałymi, z zastosowaniem w rekreacyjnej kolejce parkowej
EN
The article describes a part of designing process involving analysis and assortment of essential subassemblies of 1:6 scale model locomotive class 6Dl.The model is propelled by permanent magnet electric motor supplied by traction batteries. The article develops a concept of the model presented in article [1]. Strength analysis of vehicle’s frame and traction rod is performed and also models of them are made. Possible to use braking system is described. This paper with article [1] provides a technical study for construction of electric locomotive model with synchronous permanent magnet motor with application in ridable miniature railway.
EN
The article presents the static analysis of threshing machine frame and the bracket of rear axle beam of a combine harvester. To conduct the study, two programs were used: Inventor 2017 to create the model and Nastran In-CAD 2017 to perform simulation calculations. The purpose of the article is to present the design of the support frame of a combine harvester along with its defects, and to carry out research using the finite element method by means of CAD/CAE software. A solution to design defects has been proposed, which involves the reduction of stress. In addition, vibration was measured in places that were excessively exposed to static load.
PL
Artykuł prezentuje analizę statyczną kadłubu młocarni oraz wspornika belki tylnej kombajnu zbożowego. Dla przeprowadzenia badań użyto program Inventor 2017 dla budowy modelu oraz program Nastran in- CAD 2017 dla przeprowadzenia obliczeń symulacyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie konstrukcji ramy nośnej kombajnu zbożowego, jej wad oraz przeprowadzenie badań z wykorzystaniem metody elementów skończonych przy użyciu oprogramowania typu CAD/CAE. Zaproponowano rozwiązanie wad konstrukcyjnych zmniejszające naprężenia. Dodatkowo dokonano pomiaru drgań w miejscach nadmiernie obciążonych statycznie.
PL
Omówiono koncepcję rozwiązania stropu z desek strunobetonowych jako deskowania i zbrojenia dolnego oraz nadbetonu układanego na budowie. Przedstawiono wybrane szczegóły konstrukcyjne oraz wyniki analizy obliczeniowej stropu rozpiętości 8,0 m i grubości 200 mm.
EN
The paper presents the concept of semi-precast concrete slab constructed with pre-tensioned boards as the bottom formwork and bottom reinforcement as well as concrete topping. Some structural details as well as the results of calculation of the slab with span of 8,0 m and the thickness of 200 mm were are presented.
EN
In the paper a nonlinear model of a lattice-boom crane with lifting capacity up to 700mT for static analysis is presented. The rigid finite element method is used for discretisation of the lattice-boom and the mast. Flexibility of rope systems for vertical movement and for lifting a load is also taken into account. The computer programme developed enables forces and stress as well as displacements of the boom to be calculated. The model is validated by comparison of the authors’ own results with those obtained using professional ROBOT software. Good compatibility of results has been obtained.
PL
W artykule omówiony zostanie wpływ procesów technologicznych jaki jest stosowany, w przypadku wymiany częściowej struktur energochłonnych nadwozia pojazdu do jakich należy podłużnica przednia pojazdu. Przedstawione zostaną wyniki badań nad wytrzymałością tego typu struktury z uwzględnieniem procesów spawania.
EN
The article discusses the influence of technological processes which is used in the case of partial replacement of energy-absorbing structures of the vehicle body to which the front longitudinal member of the vehicle belongs. The results of research on the strength of this type of structure including the welding processes and compared with the model have been presented.
PL
W trakcie produkcji wielkoseryjnej części samochodowych zakłada się, że parametry materiałowe wytworzonych elementów są dokładnie takie same. W rzeczywistości nie jest to jednak prawda. W artykule przedstawiono analizę statystyczną parametrów materiałowych zacisków hamulcowych. Przedstawiono analizę statyczną własności materiału dla następujących parametrów materiałowych: gęstość materiału, zawartość procentowa glinu w stopie, zawartość procentowa żelaza w stopie, zawartość procentowa krzemu w stopie, zawartość procentowa magnezu w stopie.
EN
During the mass production of automotive parts, it is assumed that the dynamic parameters of generated elements are exactly the same. In fact, this is not true. The article presents statistical analysis of material parameters of brake calipers. Statistical analysis of material properties for the following material parameters is presented: material density, percentage of aluminum in the alloy, percentage of iron in the alloy, percentage of silicon in the alloy, percentage of magnesium in the alloy.
17
Content available remote Projektowanie zbiornika na nieczystości ciekłe
PL
W artykule przedstawiono proces projektowania zbiornika podziemnego na nieczystości ciekłe o pojemności ok. 10 m3 posadowionego na gruntach niespoistych (sypkich). Porównano wartości sił wewnętrznych w przypadku skrajnie różnych warunków gruntowych: piasku drobnego o ID = 0,2 oraz żwiru o ID = 0,7. Dodatkowo przeanalizowano wpływ modelu obliczeniowego podłoża na wyniki sił wewnętrznych. Opisano procedurę normową pozwalającą na kwalifikację konstrukcji, dzięki której możliwe jest określenie sposobu obliczania fundamentu na podłożu gruntowym.
EN
This paper presents the process of design of the underground septic tank with capacity of 10 m3 placed on the cohesionless soils. The authors compared the values of internal forces for opposing kinds of soils: fine sand with ID = 0,2 and gravel with ID = 0,7. Additionally, the authors analyzed the impact of computational model of the ground on the results of internal forces. The code procedure which allows to qualify the construction system is described, which can be used to determine the method of calculating the foundation on the subsoil.
18
Content available remote Problemy analizy statycznej drewnianych konstrukcji szkieletowych
PL
Artykuł przedstawia problemy związane z analizą pracy statycznej szkieletowych konstrukcji drewnianych. Zaprezentowano wpływ podatności materiałowej oraz konstrukcyjnej drewna na sposób pracy wybranych elementów konstrukcji, co przekłada się na pracę całego obiektu. Przedstawiono przegląd badań doświadczalnych wykonanych przez autorów. Przeprowadzono testy na elementach konstrukcji szkieletowych w skali naturalnej oraz badania laboratoryjne podatności węzłów i połączeń w tego typu konstrukcjach.
EN
The paper presents problems related to the analysis of static work of light wood-frame structures. The impact of material and structural flexibility on the behaviour of individual structural elements is discussed because of affect on entire building work behaviour. An overview of the experimental studies conducted by the authors is presented. Full-scale testing of wall and floor elements has been carried out, as well as microscale experiments of joint flexibility.
19
Content available remote Analiza wybranych dwuwarstwowych stalowych przekryć walcowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy statycznej wybranych dwuwarstwowych stalowych przekryć walcowych. Prętowe przekrycia walcowe są chętnie stosowanymi strukturami architektonicznymi utworzonymi na bazie prostokątów lub trójkątów, charakteryzującymi się dużą sztywnością i jednocześnie lekkością. Kopuły takie ze względu na małą masę muszą być dokładnie analizowane i optymalizowane, nie tylko pod względem statyki, ale również analizy modalnej. Zaprezentowane analizy numeryczne pokazują wpływ kształtowania geometrii przekrycia na wytężenie tworzących prętów o przekroju rurowym oraz ekonomiczność poszczególnych rozwiązań. Porównano trzy przekrycia o takiej samej geometrii, różniące się jedynie sposobem pracy węzłów – w pierwszym wariancie zastosowano węzły sztywne, w drugim przegubowe, a w trzecim zmieniono geometrię siatki przekrycia, aby zobrazować, jaki wpływ na rozkład sił wewnętrznych oraz naprężeń ma orientacja prętów warstw górnej i dolnej względem podpór.
EN
The article presents the results of a static analysis of selected double-layer steel barrel vaults. Braced barrel vaults are architectonic structures formed on the basis of triangles or rectangles, presenting great stiffness while keeping the structure very light. Such spatial structures, due to their small mass must be carefully analysed, not only with respect to statistics, but also subject to modal analysis. Numerical analysis presenting the influence of shaping the space grid structures geometry on the bars stresses and the economics of individual solutions. Three space grid variants with the same geometry structures were compared. They differ only in the nodes work way – in the first variant rigid joints were used, in the second – flexible joints. In the third variant, the geometry of the space truss criss-cross has been changed to illustrate the influence of the bar placement in the truss on the distribution of internal forces and stresses.
PL
W artykule omawia się autorski algorytm nieliniowej analizy belek żelbetowych. Algorytm składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie wyznaczane są funkcje sztywności przekrojów żelbetowych z uwzględnieniem zbrojenia oraz nieliniowych związków konstytutywnych opisujących beton i stal zbrojeniową. Drugi etap obejmuje iteracyjną procedurę dotyczącą analizy statycznej belek przy aktualizacji sztywności w kolejnych krokach obliczeń. W drugiej części artykułu zaprezentowano wyniki obliczeń wykonanych przy pomocy autorskiego programu komputerowego, w którym wykorzystano metodę różnic skończonych (MRS). Przedstawiono trzy przykłady obliczeniowe, w których porównano wyniki analizy nieliniowej belek z wynikami ciągle powszechnie stosowanej analizy liniowosprężystej.
EN
The article discusses an authorial algorithm of nonlinear analysis of reinforced concrete beams. The algorithm comprises of two stages. During the first stage stiffness functions of reinforced concrete cross-sections including the reinforcement as well as nonlinear constitutive relations concerning concrete and steel reinforcements are set. The second stage includes iteration procedure concerning a static analysis of beams with updating the stiffness at each phase of calculations. The other part of the article presents the results of calculations made using an authorial computer software which uses the finite differences method. Three calculation examples have been presented. In these examples the results of a nonlinear beam analysis were compared with the results of still commonly used linear-elastic analysis.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.