Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 347

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stateczność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
Napromienianie śródoperacyjne w onkologii polega na wykonaniu jednorazowej radioterapii bezpośrednio w loży pooperacyjnej w ciele chorego, po wyciętej podczas operacji chirurgicznej tkance nowotworowej. Celem zabiegu jest zniszczenie ewentualnie nieusuniętych komórek nowotworowych, korzystając z bezpośredniego do nich dostępu. Proces dokowania akceleratora śródoperacyjnego, czyli zgrywania osi wiązki terapeutycznej z osią loży pooperacyjnej, ułatwiłaby jego automatyzacja. Jednak automatyczne przesuwanie całego aparatu stwarza znaczne ryzyko. Publikacja analizuje jeden z wariantów automatycznego bezpiecznego dokowania wykonywanego w dwóch etapach. W pierwszym etapie operator wstępnie pozycjonowałby głowicę akceleratora, a przede wszystkim wyjście wiązki elektronów względem aplikatora umieszczonego już w loży, w drugim realizowano by automatyczne, precyzyjne dosunięcie samej głowicy akceleratora do aplikatora. To rozwiązanie wymaga stworzenia możliwości wykonania w poziomie ruchów kolumny akceleratora wraz z ramieniem i głowicą względem podstawy aparatu. Opracowanie przedstawia analizę możliwości wprowadzenia do konstrukcji akceleratora zbudowanego w Narodowym Centrum Badań Jądrowych układu realizującego przedstawione wymaganie.
EN
Intraoperative irradiation in oncology involves performing one-off radiotherapy directly on the operating bed in the patient’s body, in the place after tumor tissue resection during surgery. The aim of the procedure is to destroy any undeleted cancer cells by using direct access to them. The process of docking the intraoperative accelerator, i.e. bringing the therapeutic beam axis into line with the axis of the site after tumor resection, would facilitate its automation. However, automatically moving the accelerator creates significant risks. One of the considered variants of automatic docking is to carry out itin two steps. In the first step, the operator would initially position the accelerator head, and above all the electron beam output relative to the applicator already located at the tumor resection site, in the second automatic step, precise approach of the accelerator head to the applicator would follow. Such a solution requires ensuring horizontal movements of the column with the arm and the accelerating head in relation to the base of the unit. The paper presents an analysis of the possibility of introducing to the accelerator built at the National Centre for Nuclear Research a system implementing the presented requirement.
PL
W artykule przedstawiono bardzo ogólnie przykłady współczesnych możliwości analizy konstrukcji stalowych w odniesieniu do komercyjnego oprogramowania inżynierskiego w aspekcie praktycznym. Prezentowane przykłady pochodzą z rzeczywistych analiz wykonanych na potrzeby prac badawczych, ekspertyz lub projektów zrealizowanych przez autora i jego współpracowników. Są więc one przykładem praktycznego wykorzystania procedur i teorii potocznie uważanych za akademickie.
EN
The paper presents generally examples of recent possibilities for analyzing steel structures in environment of commercial engineering software in a practical aspect. The examples presented come from real analyses carried out for research work, expertise or projects carried out by the author and his team. They are therefore an example of the practical use of procedures and theories colloquially known as academic.
PL
Przedstawiono rezultaty analiz nośności kratownicy poddanej obciążeniu od wiatru. Wykonano liniowe analizy stateczności modelu prętowego i powłokowego konstrukcji przy różnych warunkach brzegowych na podporach skrajnych. Badano wpływ sztywności (rotacyjnej) stężeń pasa górnego na nośność konstrukcji. Zaprezentowano model pasa dolnego, podpartego sprężyście, jako model zastępczy kratownicy przestrzennej. Przedstawiono rezultaty analiz statycznych, nieliniowych, przeprowadzonych dla konstrukcji z imperfekcjami.
EN
In the paper the load bearing capacity analysis of the truss subjected to upward wind loading were presented. The linear buckling analysis results for the beam and shell model of the structure, due to various boundary condition at the marginal supports, were appointed. The influence of the top chord brace stiffness (rotational) on the capacity of the truss, was taken into consideration. The model of the bottom chord on elastic supports was presented as the replacement for the spatial structure. The nonlinear static analysis for the imperfect truss model was carried out.
PL
W artykule omówiono różne typy wzmocnień nawierzchni kolejowej w łukach o małych promieniach stosowane w celu wzmocnienia stateczności rusztu torowego. Elementy te są szczególnie istotne w aspekcie możliwości ich zastosowania w torze bezstykowym. Dodatkowe wzmocnienia, które w znaczy sposób zwiększają stateczność toru pozwalają jednocześnie na szersze zastosowanie toru bezstykowego.
EN
The article discusses different types of railway track reinforcements in sharp curves used to reinforce track stability. These elements are especially important in the aspect of their potential application in CWR. Additional reinforcements, which significantly increase track stability, at the same time allow for broader applications of CWR.
PL
Wychylenie budynków znajdujących się na terenach górniczych usuwa się przez nierównomierne podnoszenie nadziemnej części obiektu za pomocą podpór składających się z tłokowego siłownika hydraulicznego i stosu elementów podbudów. Tymczasowe podpory mogą ponadto stanowić same stosy drewnianych elementów. W artykule przedstawiono prętowy model tymczasowej podpory składającej się ze stosu elementów. Model, który jest opisany równaniem różniczkowym drugiego rzędu, umożliwia obliczeniowe wyznaczanie przemieszczeń w kierunku poziomym. Wykazano, że na przemieszczenia te mają wpływ mimośród niezamierzony oraz wstępna krzywizna elementu. Istotny jest także wpływ występowania obciążenia przekazywanego przez odkształcone podpory sąsiednie. Za pomocą przedstawionego modelu można określać nośność graniczną tymczasowych podpór ze względu na niezamierzone przemieszczenia obiektu w kierunku poziomym. Model umożliwia zatem bezpieczne projektowanie usuwania wychyleń obiektów budowlanych.
EN
Deflection of buildings located in the mining area is removed by uneven lifting of the above-ground part of the object. During the removal of building deflections temporary supports, consisting of a stack of repeatable elements, are used. Hydraulic jacks which force the vertical displacement of the building are used, as well. The article presents a bar model of a temporary support consisting of stack of repeatable elements. The model, described by the second order differential equation, let to compute the value of its displacements in the horizontal direction. It has been shown that these displacements are influenced by the unintended eccentricity and the geometrical imperfections. In addition, the impact of the load transmitted from the deformed neighboring supports is significant. The presented method allows to determine the load carrying capacity of temporary supports due to unintentional displacement of the object in the horizontal direction. Therefore the method allows for safe design of the removal of building’s deflections.
PL
W artykule zwrócono szczególną uwagę na zagadnienie związane z trudnością w utrzymaniu stateczności wyrobiska ścianowego w przypadku niekorzystnego zjawiska zawisania stropu wyrobiska ścianowego w warunkach prowadzonej eksploatacji systemem ścianowym na zawał. W tym celu przeprowadzono badania analityczne i numeryczne z zamiarem określenia parametrów, które determinują proces zawisania warstwy stropu wyrobiska ścianowego. Metodą analityczną badano wpływ parametrów fizyko- -mechanicznych oraz geometrycznych górotworu na proces zawisania stropu wyrobiska ścianowego nad zrobami interpretowany wartością jego ugięcia. Przedstawiono schemat obliczeniowy oraz warunki wytrzymałościowe procesu wydłużania belki (wspornika) w stropie wyrobiska. Natomiast za pośrednictwem obliczeń numerycznych badano wpływ wybranych parametrów modelu Coulomba-Mohra na wartości długości wspornika oraz obniżenia stropu dla określonych parametrów geometrycznych i mechanicznych obudowy zmechanizowanej. Otrzymane wyniki badań modelowych pozwoliły na określenie zależności opisujących wpływ wybranych parametrów mechanicznych skał i geometrycznych warstwy stropu wyrobiska ścianowego na proces jego powstawania i zawisania.
EN
The article focuses on the problem in maintaining the stability of a longwall working caused by the unfavourable phenomenon of the hanging roof in a longwall working. Model tests were carried out, intended to define the parameters that determine the process of roof hanging, based on the analytical and numerical methods. The analytical method was applied to study the influence of physic-mechanical and geometrical parameters of the rockmass on the process of roof hanging in the longwall working, interpreted the value of its deflection. The calculation scheme as well as the strength and stress conditions of the roof beam lengthening process in the longwall working are presented. Whereas, in the numerical calculations the influence of parameters of the Coulomb-Mohr’s model on the length and the deflection of the roof strata for given geometrical and mechanical parameters of the powered roof support, were investigated. The obtained results allowed to determine parameters describing influence of the selected mechanical and geometric parameters of the roof of the longwall working on the process of its hanging.
PL
W pracy przeanalizowano grubości kamieni użytych do budowy ubezpieczenia w postaci narzutu kamiennego oraz jego podsypki na dwóch obiektach w okolicy Starego Sącza oraz we wsi Głębokie (w trakcie budowy). Zestawienie poszczególnych pomiarów i przedstawienie tych wyników w postaci krzywych przesiewu, a następnie sprawdzenie warunków stateczności i przepuszczalności pozwalają określić, czy parametry charakteryzujące rozmiar podsypki i kamienia łamanego budującego umocnienie zostały poprawnie dobrane. Pomiary narzutów i podsypki wykonano za pomocą metody Wolmana – pomierzono 600 próbek. Po wykonaniu obliczeń ustalono, że oba warunki stateczności zostały spełnione tylko przez narzut w miejscowości Głębokie, natomiast warunek przepuszczalności nie został spełniony w żadnym narzucie. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że konieczna byłaby zmiana kruszywa o minimalnej średnicy w podsypce filtracyjnej tak, aby został spełniony warunek przepuszczalności. Występuje tu największa różnica pomiędzy minimalnym rozmiarem spełniającym warunek a obecnie zastosowanym kamieniem łamanym. Zwiększenie tej średnicy pozwoli na spełnienie także innych warunków.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia środowiskowe w wymaganiach podstawowych. Omówiono: nośność i stateczność konstrukcji, higienę, zdrowie i środowisko, usuwanie odpadów stałych, ochronę środowiska wewnętrznego, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, środowisko zewnętrzne, bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów, ochronę przed hałasem, oszczędność energii i izolacyjność cieplną i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.
PL
Podano przyczyny i uwarunkowania prowadzenia badań i oceny stateczności koparek górnictwa odkrywkowego. Przedstawiono sposób prowadzenia badań oraz metodę oceny stateczności. Omówiono zagadnienie korekty stateczności na podstawie uzyskanych wyników badań. Zaprezentowano uzyskane wyniki badań koparki łańcuchowej Rs 560. Stwierdzono, że stateczność koparki jest zachowana dla wszystkich stanów obciążeń zgodnie z normą ISO 5049-1.
EN
The reasons and conditions for testing and assessing of open cast mining excavators stability have been given. The way of conducting tests and the method for assessing stability have been showed. The issue of stability correction based on obtained tests results has been discussed. The obtained bucket chain excavator Rs 560 test results have been presented. It has been found that the excavator’s stability is maintained for all load states in accordance with the ISO5049-1 standard.
PL
Specyfika pracy zapory suchego zbiornika przeciwpowodziowego wymusza konieczność sprawdzania stateczności zarówno wtedy, gdy zbiornik jest suchy, jak i gdy jest poddany działaniu przechodzącej fali powodziowej. Aby uwzględnić efekty przejścia fali powodziowej, należy najpierw dokonać analizy nieustalonego przepływu filtracyjnego, a następnie sprawdzić stateczność dla wybranych chwil czasowych. Taką procedurę zastosowano do oceny stateczności zapory ziemnej suchego zbiornika przeciwpowodziowego Roztoki Bystrzyckie. Analizy przeprowadzono w ujęciu metody elementów skończonych, w programie ZSoil.
EN
The specificity of a dry flood control reservoir functioning requires stability verifications both when the reservoir is dry and during high water stages. In order to take into account the consequences of the flood wave, we need first to carry out an analysis of the transient filtration flow and then check the stability for selected moments. Such procedure was applied for the stability analysis of the Roztoki Bystrzyckie dry flood-control reservoir embankment. The analysis was carried out using the finite elements method, in the ZSoil software.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie metody elementów dyskretnych do rozwiązania zagadnienia dynamicznej utraty stateczności odcinka wiotkiej powłoki walcowej w warunkach interakcji z modelowym, ziarnistym ośrodkiem gruntowym. Koncentrowano się na poszukiwaniu dynamicznych form utraty stateczności przy skończonych przemieszczeniach. Uwzględniano ciężar własny ośrodka oraz obciążenie przekazywane z powierzchni naziomu, przy różnych grubościach nadkładu nad powłoką walcową. W wyniku zastosowania modelu dyskretnego w szkielecie ośrodka uwzględniane są losowe imperfekcje. Wykazano, że imperfekcje występujące w bezpośrednim otoczeniu powłoki mają zasadniczy wpływ na jej deformacje. Przyjęty sposób modelowania umożliwia wyznaczenie rozwiązania zagadnienia dynamicznej interakcji, z rozważeniem deformacji skończonych o charakterze płaskim, w konsekwentnym opisie metody elementów dyskretnych.
EN
The paper presents an application of the discrete element method for an analysis of dynamical stability loss of the flexible cylindrical shell section interacting with a model granular medium. The main scope was to investigate the forms of dynamical stability loss, considering finite displacements. The granular medium weight and additional external load transmitted from the surface were considered with different backfill height over the cylindrical shell. Application of a discrete model enables to consider random imperfections in the granular medium structure. It is shown that imperfections of a granular soil structure occurring in a close surrounding of the shell have an essential impact on the shell deformations. Numerical modelling, using the discrete element method, enables to obtain solutions of dynamic interaction by investigating finite two dimensional deformations.
PL
Praca zawiera jakościowe i ilościowe porównanie proponowanych w EC3 metod oceny stateczności konstrukcji ram. Podstawę stanowi stalowa rama portalowa poddana zróżnicowanemu obciążeniu. Uwzględniono imperfekcję globalną (przechyłową) oraz imperfekcje lokalne w słupach ramy. Przeprowadzono ocenę wrażliwości konstrukcji na efekty II rzędu. Obciążenie krytyczne ramy wyznaczono dla symetrycznej i antysymetrycznej postaci wyboczenia. Efekty II rzędu uwzględniono, wykorzystując metodę elementów skończonych.
EN
In the paper, the qualitative and quantitative comparison of EC3 methods to verify the global stability of the structure is presented. The steel portal frame subjected to varied loads is considered. The initial global sway imperfection and the initial local bow imperfections of member frame are taken into account. The sensitivity of a structure to the 2nd order effects is assessed indirectly using the elastic critical load. The elastic critical load of a frame is calculated according to the buckling mode. The 2nd order effects are taken into account using the finite element method.
PL
W pracy przedstawiono historię rozwoju procesu osuwiskowego w obrębie skarpy w bezpośrednim sąsiedztwie mostu drogowego położonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182. Awaria objęła znaczny obszar na wschód od mostu i była uznana przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego za zagrażającą konstrukcji mostu. Mimo braków kryteriów technicznych zagrożenia awarią, most został wyłączony z użytkowania, a dla oceny zagrożenia mostu zaistniała konieczność monitorowania osuwiska. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów geodezyjnych ruchów powierzchniowych zbocza i skarpy, ustalono budowę geologiczną rejonu osuwiska, oraz zestawiono przyczyny ruchów masowych analizowanego rejonu.
EN
The paper presents the history of the development of the landslide process within the slope near the road bridge located along the road No. 182. The failure covered a large area east of the bridge and was recognized by the Construction Supervision Inspector as a threat to the bridge construction. Despite the lack of technical criteria for the risk of a breakdown, the bridge was closed, and for monitoring the risk of the breakdown of the bridge there was a need to monitor the landslide. The paper presents the results of geodetic measurements of movements of slopes and landslide, the geological structure of the landslide region was established and the causes of mass movements of the analyzed region were compiled.
EN
The paper presents results of numerical analysis of the gabion retaining wall stability. A few of the possible design variants were analyzed and the optimal one was chosen.
PL
Praca przedstawia rezultaty analiz numerycznych stateczności muru oporowego z gabionów. Przeanalizowano możliwe warianty projektowe i wybrano optymalne.
PL
W artykule omówiono błędy przy projektowaniu, wykonaniu oraz użytkowaniu hal namiotowych w kontekście norm europejskich. Omówiono podstawowe założenia normy PN-EN 13782. Podano przykłady kuriozalnych, niemożliwych do spełnienia wymagań pojawiających się w instrukcjach użytkowania. Omówiono problem rozmywania odpowiedzialności za bezpieczeństwo hal namiotowych.
EN
Some aspects of the design, execution, and usage of tent structures, according to Eurocodes, have been presented in the paper. Basic assumptions of standards have been discussed. The examples of peculiar provisions included in manuals have been provided. The problem of blurring responsibility for the safety of tent structures has been discussed.
PL
W artykule omówiono problemy związane z projektowaniem, wykonaniem oraz użytkowaniem hal namiotowych, w kontekście norm europejskich. Omówiono podstawowe założenia normy PN-EN 13782 oraz wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa. Omówiono przykłady katastrof budowlanych wynikające z problemu rozmywania odpowiedzialności za bezpieczeństwo hal namiotowych.
EN
Selected problems of the design, completion, and usage of tent structures, according to Eurocodes, have been presented in the paper. Basic assumptions ofstandards and legal requirements related to safety have been discussed. The examples of failures as a result of blurring responsibility for the safety of tent halls have been presented.
PL
Uszkodzenia siłowników hydraulicznych mogą być spowodowane wieloma czynnikami. Można wśród niech wyróżnić utratę stateczności oraz wytężenie materiału cylindrów, wywołane działaniem wysokiego ciśnienia wewnątrz układu. W niniejszej pracy w celu rozpatrywania pierwszego z czynników sformułowano zagadnienie brzegowe stateczności teleskopowego siłownika hydraulicznego przy uwzględnieniu obciążenia Eulera. Do określenia wytrzymałości wytężeniowej poszczególnych członów siłownika wykorzystano teorię Lamégo w przypadku rur grubościennych. Zestawiając ze sobą uzyskane wyniki, określono zakresy parametru grubości cylindrów oraz parametru grubości elementów uszczelniających, przy których do zniszczenia układu dochodzi na skutek utraty stateczności konstrukcji lub wytężenia materiału cylindrów.
EN
Damage of the hydraulic cylinders can be caused by many factors. Loos of stability and material effort, caused by the pressure inside the cylinder barrels can be distinguished. For analysis of the first factor, boundary value problem of the stability of a hydraulic telescopic cylinder, subjected to Euler’s load was formulated. For determination of the strength of individual cylinders, the Lamé’s theory for thick pipes was used. By comparing obtained results, the ranges of the cylinder thickness parameter and the sealing elements thickness parameter were determined, in which the destruction of the system occurs as a result of the loss of stability of the structure and the effort of the cylinder material.
PL
W artykule przedstawiono implementację nowych zasad obliczeń w odniesieniu do słupów linii elektroenergetycznych 400 kV. Weryfikację założeń teoretycznych do obliczeń nośności elementów słupów kratowych przeprowadzono podczas testów konstrukcji na poligonie badawczym. Wyniki badań potwierdziły z dużą dokładnością zgodność oszacowania teoretycznej nośności prętów ściskanych z realnie wyznaczoną nośnością graniczną ustrojów kratowych, ulegających zniszczeniu w wyniku utraty stateczności. Potwierdzono praktyczną skuteczność procedur normowych zawartych w PN-EN 1993-3-1 w zakresie modyfikacji wymiarowania prętów ściskanych o stałym przekroju.
EN
In the article the implementation of new rules of calculations in reference to tower of over heading power lines 400 kV was shown. The verification of foundations of theoretical calculations of the capacity of elements of latticed towers one carried out during tests of constructions on the field tests. Results of tests confirmed with the large accuracy the conformity of the estimation of the theoretical capacity of elements with the really designated limit capacity of systems lattice-tower, consumable as result of the loss of the stability. One confirmed the practical effectiveness of standard procedures contained in standard PN-EN 1993-3-1 within the range the modification of the dimensioning of compressed elements with constant cross section.
PL
Omówiono zagadnienie stateczności niestężonych ram stalowych o węzłach podatnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem określenia długości wyboczeniowej Lcr słupów tych ram. Omówiono sposoby wyznaczania długości wyboczeniowej słupów ram przy użyciu procedury uproszczonej, jak również na podstawie numerycznych metod analizy stateczności.
EN
The paper presents the issue of unbraced and semi-rigid steel frames stability with special attention paid to the problem of determining buckling length Lcr of columns in these frames. The paper discusses ways of buckling length determination in frames columns with the use of simplified procedure, as well as numerical method of stability analysis.
EN
Due to the significant role and noticeable development of transportation routes running from the north to the south of central Europe, several problems related to the construction and functioning of roads in the Carpathian foothills have been revealed. Recent climate change causes areas, where transport routes are particularly exposed to hazards, to succumb to technical exploitation and degradation. The elimination of the threats related to the activation of landslide phenomena becomes particularly expensive. Old roads, which were once designed for significantly lower axle loads and less heavy traffic conditions, are predominantly exposed. At the present, these roads are heavily exploited and have become overloaded. As a result, both the roadway and the subgrade undergo damage, which causes an increase in dynamic loads, and in potentially endangered areas, the activation of landslides. Landslides in the Carpathian flysch have a peculiar susceptibility to activation due to its geological structure. This paper addresses the problem of monitoring and analysing the effects of a landslide associated with the operation of a transportation route running through the slope of the Carpathian flysch. The studies include both field work and laboratory testing of basic geotechnical parameters. The parameters obtained during the geotechnical investigations, conducted for the purpose of building a numerical model, have been completed. The field work includes surveys made by a terrestrial laser scanner. The study also includes a number of 2D and 3D numerical models. These models, along with the substrate parameters, have been introduced into the FEA package and then calibrated. Subsequently, an analysis of the effects of landslide susceptibility and the behaviour of the road and terrain surface, due to the different variants of the loads, is shown along with the results of surveys.
PL
Z uwagi na znaczącą rolę i rozwój szlaków komunikacyjnych przebiegających z północy na południe ujawniają się problemy związane z budową i eksploatacją dróg w podgórskich rejonach Karpat. Zmiany klimatyczne powodują, że obszary, w których przebiegają szlaki transportowe szczególnie narażone są na zagrożenia wynikające z ich technicznej eksploatacji i degradacji. Szczególnie kosztowna staje się likwidacja zagrożeń związanych z aktywacją zjawisk osuwiskowych. Mocno narażone pozostają stare drogi, które kiedyś projektowane były na znacznie mniejsze obciążenia osi pojazdów i inne warunki ruchu. W chwili obecnej drogi te są mocniej eksploatowane i bardziej przeciążone. Przez to zarówno jezdnia, jak i podbudowa ulega uszkodzeniom, co wywołuje zwiększenie obciążeń dynamicznych, zaś w rejonach potencjalnie zagrożonych, aktywację osuwisk. Osuwiska we fliszu karpackim charakteryzują się szczególną podatnością na aktywację ze względu na swoją budowę geologiczną. W pracy zajęto się problemem monitoringu i badania skutków wystąpienia osuwiska związanego z eksploatacją szlaku komunikacyjnego przebiegającego przez skarpę, której podłoże stanowi właśnie flisz karpacki. Dokonano zestawienia parametrów uzyskanych w trakcie badań geotechnicznych, prowadzonych na potrzeby budowy modelu numerycznego. Badania te obejmowały zarówno prace terenowe, jak i badania laboratoryjne podstawowych parametrów geotechnicznych. Prace terenowe uzupełniały pomiary geodezyjne wykonane skanerem laserowym. Zbudowano również szereg modeli numerycznych 2D i 3D. Modele te, wraz z przebadanymi parametrami podłoża zostały wprowadzone do pakietu MES, a następnie skalibrowane. W dalszej kolejności dokonano analizy skutków zagrożenia osuwiskowego i zachowania się drogi oraz podłoża przy różnych wariantach obciążeń oraz pokazano wyniki obserwacji geodezyjnych.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.