Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stanowisko zrobotyzowane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Do niedawna wirtualna rzeczywistość kojarzyła się głównie z grami komputerowymi. Technologia ta to jednak przyszłość nie tylko branży rozrywkowej – coraz częściej znajduje zastosowanie w obszarze IT, medycynie oraz przemyśle. Wirtualna rzeczywistość ma generować zupełnie nowy cyfrowy świat. To rzeczywistość zaprojektowana przy użyciu narzędzi komputerowych, dzięki którym użytkownik czuje się tak, jakby był w niej realnie obecny. Obecnie wirtualna rzeczywistość ma wiele do zaoferowania branży przemysłowej – pozwala na trójwymiarowe projektowanie stacji zrobotyzowanych, tworzenie modeli symulacyjnych, dzięki którym można dokładnie zobaczyć, jak będzie wyglądała i funkcjonowała nowa stacja jeszcze przed jej uruchomieniem. W artykule przedstawiono proces projektowania i programowania stacji zrobotyzowanych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.
EN
Until recently, virtual reality was associated mainly with computer games. However, this technology is not only the future of the entertainment industry – it is increasingly used in IT, medicine and industry. Virtual reality generates a completely new digital world. It is a reality designed using computer tools, thanks to which the user feels as if he was really present in it. Currently, the virtual reality has a lot to offer the industry – allows for the three-dimensional design of robotic stations, creating simulation models, through which you can see exactly what the new station will look like and functioning before its launch. The article presents the process of designing and programming robotic stations using virtual reality.
PL
W artykule przedstawiono przegląd istniejących rozwiązań do programowania i symulacji pracy robotów przemysłowych. Zaprezentowano informacje dotyczące sterowników PLC, sposobów ich programowania oraz standardu komunikacyjnego OPC. Zbudowano strukturę komunikacji między oprogramowaniem RobotStudio a narzędziem służącym do symulacji układów automatyki – Automation Studio. Przeprowadzono symulację działania oraz testy zaprojektowanego oprogramowania dla przykładowego stanowiska zrobotyzowanego. Połączono wirtualny kontroler robota przemysłowego ze sterownikiem PLC, dla którego program napisano w Automation Studio.
EN
The article presents an overview of existing solutions for programming and simulating the work of industrial robots. Information on PLCs, their programming methods and the OPC communication standard has been presented. A communication structure between the RobotStudio software and a tool for simulation of automation systems – Automation Studio was built. Simulated operation and tests of designed software for an exemplary robotic station were carried out. The virtual controller of the industrial robot was connected to the PLC for which the program was written in Automation Studio.
PL
Projektując i budując fabryki zgodnie z ideą Przemysłu 4.0 powszechne jest stosowanie systemów zrobotyzowanych. Wówczas istotne jest monitorowanie oraz analiza parametrów pracy tych systemów, co umożliwia zwiększenie wydajności, bezpieczeństwa pracy, wydajniejsze zarządzanie produkcją. W systemach zrobotyzowanych wymiana danych między urządzeniami odbywa się za pomocą standardów komunikacyjnych, np.: Profibus, DeviceNet, RS-485, OPC. W ramach pracy zaprezentowano własne rozwiązanie na bazie standardu OPC do wymiany danych między systemem zrobotyzowanym a środowiskiem MATLAB. Zaprezentowano aplikację wykorzystującą GUI, gromadzącą i przetwarzającą dane procesowe ze zrobotyzowanego stanowiska wyposażonego w manipulatory firmy ABB.
EN
When designing and building factories in accordance with the idea of Industry 4.0, it is common to use robotic systems. Using such systems, it is important to monitor and analyze the operating parameters of these systems. In that it is possible to increase the efficiency, work safety, more efficient production management. For this type of systems, data exchange between devices are done using communication standards, e.g.: Profibus, DeviceNet, RS-485, OPC. Within the work, we presented our own solution using the OPC standard to exchange data between a robotic system and the MATLAB environment. An application using the GUI was presented, collecting and processing process data from a robotic station equipped with ABB manipulators.
4
Content available Zrobotyzowana obsługa maszyn
PL
Analizując różne aplikacje robotów, można zauważyć dość specyficzną grupę zastosowań tych urządzeń, w sposób znaczący odróżniającą się od pozostałych, a mianowicie – zrobotyzowaną obsługę maszyn. W porównaniu do innych procesów zrobotyzowanych obsługa maszyn obejmuje bardzo szeroką grupę procesów i, co ciekawe, najszerszy zakres parametrów wykorzystywanych robotów. W żadnych innych zastosowaniach nie używa się robotów o tak różnej konstrukcji i szerokim zakresie udźwigu (od kilku do setek kilogramów). Specyfika procesu może się wydawać bardzo prosta. W rzeczywistości jednak prawidłowa realizacja obsługi maszyn wymaga często zastosowania zarówno zaawansowanych opcji programowych, jak i złożonego algorytmu realizacji.
PL
Najstarszym i najdłuższym etapem w dziejach rozwoju społeczności ludzkiej jest paleolit. Jego początek to moment pojawienia się form przedludzkich zdolnych do wytwarzania prymitywnych narzędzi, schyłek natomiast to powstanie pierwszych miast, dających początek wielkim cywilizacjom. Te dwa wydarzenia są charakterystyczne dla rozwijającego się społeczeństwa również dzisiaj. Zdolność człowieka do poszukiwania nowych rozwiązań, zwłaszcza w sferze posługiwania się coraz bardziej zaawansowanymi narzędziami, oraz zaspokajania potrzeb rozwijającego się społeczeństwa doprowadziła do uruchomienia w 1954 r. pierwszego na świecie robota o nazwie Unimate. Głównym zadaniem zbudowanego przez amerykańskich konstruktorów urządzenia miało być zaspokojenie potrzeb szybko rozwijającego się przemysłu motoryzacyjnego. Dzisiaj jest to najbardziej zrobotyzowana gałąź przemysłu, a stopień zautomatyzowania gospodarki brany jest pod uwagę podczas oceny poziomu cywilizacyjnego państw.
6
Content available Wybrane konstrukcje robotów przemysłowych
PL
Istnieje wiele rodzajów robotów, jednak w zastosowaniach przemysłowych najchętniej stosowanych jest kilka wybranych typów. Ogólnie przyjęto, że manipulatory robotów przemysłowych muszą mieć co najmniej trzy stopnie swobody (norma ISO 8373). Pełne rozwiązanie, przy dodaniu trzech dodatkowych stopni swobody umiejscowionych w nadgarstku (orientacja chwytaka), umożliwia dowolne poruszanie i orientowanie ciała w przestrzeni.
7
Content available Efektory robotów przemysłowych
PL
Pojęciem efektory (efektory końcowe) określa się zarówno chwytaki, jak i narzędzia dodatkowe (np. laser, pistolet, nożyce), w które można wyposażyć robota.
PL
Robot przemysłowy zainstalowany w uczelnianym laboratorium może być zarówno obiektem badań, jak i doskonałym narzędziem, zapewniającym trudną do osiągnięcia innymi środkami wszechstronność, elastyczność oraz precyzję działania. W obydwu przypadkach wymaga odpowiedniego wyposażenia i osprzętu technologicznego, a także procedur, instrukcji i zabezpieczeń. W artykule omówiono wybrane aspekty konfiguracji i zabezpieczeń robotów spawalniczych wykorzystywanych w warunkach laboratoryjnych w Zakładzie Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej.
EN
An industrial robot being installed in university laboratory might be an object of test s itself as well as good tool assuring high precision operation, universality and flexibility, difficult to obtain with other facilities. In both cases some auxiliary equipment such as manufacturing accessories as well as procedures, manuals and safety arrangements is necessary. Same aspects of structural confiquration and safety arrangements being used in laboratory of Welding Engineering Division of Warsaw University of Technology are described in this paper.
PL
Dynamiczny rozwój automatyzacji procesów technologicznych implikuje zwiększenie aplikacji stacji zrobotyzowanych oraz wzrost spektrum ich zastosowań. Procesy przemysłowe wymagają interakcji pomiędzy kontrolerami robotów a urządzeniami peryferyjnymi czy elementami zarządzającymi, jak panele HMI czy sterowniki PLC, aż po systemy ERP (z ang. Enterprise Resource Planning). Generuje to konieczność rozwijania systemów komunikacji. W artykule dla przykładowego stanowiska zrobotyzowanego napisano aplikację umożliwiającą komunikację robota ABB z robotem Kawasaki. Zaproponowane rozwiązanie przetestowano na rzeczywistym stanowisku. Wynikami testu potwierdzono poprawność zaproponowanego rozwiązania.
EN
The dynamic development of technological process automation implies increasing the application of robotic stations and increasing the spectrum of their applications. Industrial processes require interaction between robotic, and peripheral controllers, or management elements such as HMI panels or PLCs, and ERP (Enterprise Resource Planning). This generates the need to develop communication systems. In the article for an exemplary robotic station, an application was created which allowed the robot ABB to communicate with robot Kawasaki. The proposed solution was tested on a real station. The results of the test confirmed the correctness of the proposed solution.
PL
Złożone procesy wytwórcze wymagają stosowania zaawansowanych technologii w nowoczesnych stanowiskach zautomatyzowanych i zrobotyzowanych. W technologiach spajania realizowane obecnie stanowiska nie tylko dostarczają prawidłowo pospawane produkty, ale oczekuje się od nich również pełnej kontroli danych procesowych z możliwością ich analizy w dowolnym miejscu poza stanowiskiem. Nie mniej ważnym elementem w sytuacji ograniczonej przestrzeni na halach produkcyjnych jest nieskomplikowana zmiana lokalizacji stanowiska. W artykule przedstawiono koncepcję zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego o wysokiej wydajności typu Plug and Produce z możliwością przekazywania danych procesowych do serwera zewnętrznego.
EN
Complex manufacturing processes require the use of advanced technologies in modern robotized and automated stations. In welding technologies, the current stations are not only provided properly welded products but expect them also full control of process data with the ability to analyze them anywhere outside the station. No less important element in the situation of limited space in the production halls is a simple change of location of the station. The article presents the concept of highperformance robotic welding station of Plug and Produce type with the ability to transmit process data to an external server.
PL
Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jest stanem dającym poczucie pewności istnienia i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Bezpieczeństwo odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla podmiotu szczególnie cennego, m.in. życia, zdrowia i dóbr (materialnych i niematerialnych).
12
Content available remote Systemy bezpieczeństwa na stanowiskach zrobotyzowanych. Cz. 2
PL
Bezpośredni kontakt personelu z robotem przemysłowym oraz urządzeniami wchodzącymi w skład zrobotyzowanej komory produkcyjnej może mieć miejsce w czasie programowania robota, podczas pracy robota (gdy w jego zasięgu znajdzie się człowiek) oraz podczas napraw i konserwacji.
PL
Dążenie zakładów przemysłowych do maksymalizacji zysku wiąże się z minimalizacją kosztów wytwarzania. W celu znalezienia tanich rozwiązań występujących problemów poszukuje się nowych technologii lub poprawia obecnie stosowane. Jednym z obszarów, w którym poszukuje się poprawy wydajności, jest problem zrobotyzowanego pakowania. Dotyczy on wielu przypadków, np. ładowania takiej samej liczby przedmiotów na mniejszej przestrzeni lub układania elementów o zróżnicowanych wymiarach. Niestety, rozwiązanie tych problemów nie jest proste i z tego powodu trwają ciągłe prace nad poszukiwaniem nowych metod paletyzacji. W przedsiębiorstwach wydajność ostatniego etapu linii produkcyjnej decyduje o możliwościach produkcyjnych zakładu. W artykule przedstawiono proces projektowania zrobotyzowanego stanowiska do paletyzacji w środowisku offline. Zaprezentowano metodykę projektowania stacji z wykorzystaniem oprogramowania CAD. Pokazano przykład implementacji algorytmów pakowania w języku programowania robotów RAPID.
EN
At present the industry is focused on saving and making the best use of resources. Low-cost solution to existing problems can be find, looking for new technologies or improved methods already used processes. One of the areas in which searching for improve efficiency is a problem robotic packaging. It involve few cases e.g.: loading the same amount of objects on a smaller surface area or stacking elements of various dimensions. Unfortunately, the solution to these problems is not easy. Goes on continuously work to find appropriate methods palletizing. In companies it is often the performance of the last stage of the production line determines the production capacity of the plant. As part of the article presents the process of designing robotic palletizing position in an offline environment. Methodology station design will be presented using CAD software. Implementation of algorithms for packing will be shown in a programming language RAPID robot.
PL
Współpraca robotów oraz obrabiarek CNC jest to zagadnienie, które pojawiło się niedawno, ale w wyniku postępującej automatyzacji i robotyzacji procesów będzie sukcesywnie rozwijane. W artykule przedstawiono przykład dostępnych rozwiązań współpracy manipulatorów z maszynami CNC. Przeprowadzono analizę wymagań dla stanowiska zrobotyzowanego. Zaprojektowano wymagane komponenty stanowiska w oprogramowaniu CAD oraz w środowisku RobotStudio. Zaprojektowana została struktura komunikacji kontroler manipulatorów - obrabiarka CNC. Napisano oprogramowanie w języku RAPID dla manipulatorów firmy ABB. Przeprowadzono również symulacje funkcjonowania zamodelowanego stanowiska.
EN
The cooperation of robots and CNC is an issue that came up recently but due to ongoing automation and robotics processes will be gradually developed. An example of available collaboration solutions of manipulators and CNC was presented in the paper An analysis of the requirements for the position of robotic station was performed. Required components were designed in CAD software and in the environment RobotStudio. It was designed communication structure controller keypads - CNC. Software for ABB manipulators was written in the RAPID programming language. Simulations of the functioning of modeled station were also carried out.
15
Content available remote Modelowanie numeryczne ugięcia podstawy robotów przemysłowych
PL
Instalacja robota przemysłowego wymaga zapewnienia jego sztywnego zamocowania do podłoża oraz do maszyn i urządzeń stanowiska, które mają bezpośredni wpływ na realizowany proces technologiczny. W odniesieniu do stanowisk autonomicznych, np. spawalniczych, dobrą praktyką jest instalacja robota i pozycjonera na wspólnej ramie, podłodze lub podeście. W artykule przedstawiono studium modelowania numerycznego MES ramy nośnej stanowiska zrobotyzowanego, obrazujące proponowaną metodykę obliczeniową oraz podstawowe zalecenia projektowe dla tego typu konstrukcji.
EN
The industrial robot installation requires rigid fixing of the robot to the substrate and to other machines and equipment, which have directly affect the technology processing. In relation to independent installations e.g. welding installations, a good practice is installing the robot and positioner on a joint frame, floor or platform. The article presents the study of numerical modeling (FEM) of a support frame of robotized installation, showing the calculation methodology and basic design guidelines for this type of construction.
PL
Coraz częściej systemy wizyjne wykorzystywane są w robotyce przemysłowej do nadzorowania przebiegu procesu technologicznego. W przypadku zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych, wygenerowanie trajektorii głowicy spawalniczej wymaga prawidłowej lokalizacji na obrazie testowanego obiektu. W tym celu wykorzystuje się standardowe techniki przetwarzania sygnału wizyjnego, polegające na progowaniu i segmentacji obrazu. Następnie oceniane są cechy znalezionych na obrazie obiektów, dzięki czemu lokalizowany jest szukany element. Niniejsza praca opisuje odmienne podejście do lokalizacji obiektów, polegające na dopasowaniu wzorca strukturalnego, zdefiniowanego w postaci bitmapy, do przetwarzanego obrazu. Opisano w niej rożne aspekty proponowanej metody poszukiwania obiektu oraz przedstawiono statystyczne wyniki jej zastosowania.
EN
The paper presents a new method of hole localization on the image, based on fitting the hole structural pattern. The main part of the structural Pattern is a low resolution bitmap, containing, among other things, „neutral” pixels (i.e., those that do not belong to hole image). Hole searching is based on minimization of the objective function, which quantifies the degree of matching the hole pattern to the analyzed part of the image. A modification of the standard Hooke’a-Jeeves algorithm is proposed and a experimental results are presented.
PL
W referacie przedstawiono projekt koncepcyjny stanowiska badawczego, do badania optoelektronicznych głowic śledząco-celowniczych, wykorzystującego roboty przemysłowe jako platformy manipulacyjne. Opracowane stanowisko może być testowane w środowisku Roboguide firmy Fanuc w celu wcześniejszej jego weryfikacji. Opracowane rozwiązanie charakteryzuje się wielofunkcyjnością oraz elastycznością pod względem możliwości modyfikacji i rozbudowy.
EN
The paper presents conceptual project of robotic station for testing of optoelectronic heads. The station contains industrial robots as a platform for handling. Developed robotic cell can be tested in a virtual mode in an virtual environment ROBOGUIDE Fanuc Company before the real station will be launched. The presented solution is characterized by the versatility and flexibility in field of modifications and upgrades.
19
Content available remote Lutospawanie laserowe na stanowiskach zrobotyzowanych
PL
Omówiono proces lutospawania laserowego prowadzony na stanowisku zrobotyzowanym wyposażonym w laser dyskowy i głowicę z dotykowym systemem śledzenia styku złączy. Uwzględniono podstawowe aspekty sprzętowe i technologiczne lutospawania na takim stanowisku złączy zakładkowych. Przedstawiono badania z wykorzystaniem fotograficznej rejestracji przebiegu procesu.
EN
: It has been discussed the laser brazing process carried out in the robotized station equipped with disk laser and tactile system for tracing of the contact area in the weldment. It has been taken into account the main equipment and technological aspects of braze welding of overlap joints in such a station. The tests with the use of photographic recording of the process run have been presented.
20
Content available remote Zrobotyzowane stanowisko do prac tapicerskich
PL
Przedmiotem opisywanych badań było uzyskanie odpowiedzi dotyczącej celowości robotyzacji procesu tapicerowania i planowanego wdrożenia do praktyki przemysłowej zrobotyzowanego stanowiska. Jak wynika z przedstawionych wyników badań symulacyjnych oraz przeprowadzonych wstępnych prób technologicznych stanowiska testowego i prototypowego, należy się spodziewać poprawy wskaźników niezawodności i efektywności produkcji, co powinno przynieść oczekiwane efekty ekonomiczne i jakościowe oraz przyczynić się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa.
EN
The paper presents the issue of robotized work station for passenger seats upholstery. The model and simulation analysis of the selected variant of the robotized work station configuration according to several schemes of upholstering process using the modern tool for offline robots programming, modelling and simulation is presented The final part of the paper presents the results and conclusions from conducted tests and analyses.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.