Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stanowisko robocze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W przedsiębiorstwach reorganizacja procesu nie jest łatwym zadaniem, gdyż wymusza na osobach ją przeprowadzających spojrzenie na cały proces pod różnym kątem, z każdego możliwego punktu widzenia. Powoduje przez to ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań, które pozwoliłby osiągnąć zamierzony rezultat. W badaniach podjęto próbę przeorganizowania procesu produkcyjnego wykorzystując dane z przedsiębiorstwa, mapowanie całego procesu z uwzględnieniem wymagań klientów. Przeanalizowano rozbudowę stanowisk, dodatkowe zatrudnienie pod potrzeby zmiany cyklu pracy na linii produkcyjnej. Zmiany przedstawiono w postaci proponowanego stany w procesie mapowania. Reorganizacja procesu produkcyjnego pozwoli na utrzymanie stałych klientów w przedsiębiorstwie i pozyskanie nowych.
EN
The businesses reorganization process is not an easy task, since it forces people carrying look at the whole process from a different angle, from every possible point of view. This results in the constant search for new solutions that would achieve the desired result. The study attempted to reorganize the production process using data from the company, mapping the entire process taking into account the requirements of the customers. We analyzed the development of positions, additional employment for the needs of changes in the work on the production line. Changes are shown in the form of the proposed conditions in the mapping process. The reorganization of the production process will allow for the maintenance of regular customers in the enterprise and attracting new ones.
EN
Production capacity is the amount of production with the determined assortment structure possible to achieve by a particular production unit in a determined time at the optimal use of production factors and at maintaining the products quality corresponding to standards. The objective of the paper was to determine the production power and output of particular workstations which constitute an assembly line of dry animal feed. The scope of research covered an assembly line in the establishment which produces dry feed for pet animals. Based on information and documentation obtained from the company manager and on the work schedule determined for particular workstations, the operation time of a machine, human work time (operation of a machine) and operation time of the entire station with its working surface was determined. Research showed that workstations which constituted the assembly line of dry animal feed were loaded within 76 to 86%. The lowest loading was reported in the mill and LP02 assembly line and it was respectively 76 and 78%. Whereas loading of the remaining devices was comparable and was at the level within 84 to 86%.
PL
Zdolność produkcyjna to ilość produkcji o określonej strukturze asortymentowej, możliwa do osiągnięcia przez daną jednostkę wytwórczą w określonym czasie, przy optymalnym wykorzystaniu czynników produkcji oraz przy zachowaniu jakości produktów odpowiadającej normom. Celem pracy było określenie wykorzystania mocy produkcyjnych i przerobowych poszczególnych stanowisk roboczych stanowiących linię do produkcji suchej paszy dla zwierząt. Zakresem badań objęto linię produkcyjną w zakładzie wytwarzającym suchą karmę dla zwierząt towarzyszących. Na podstawie informacji i dokumentacji uzyskanej od menedżera firmy oraz harmonogramu pracy ustalonego na poszczególnych stanowiskach roboczych, określono czas pracy maszyny, czas pracy człowieka (obsługi maszyny) oraz czas pracy całego stanowiska, z uwzględnieniem jego powierzchni roboczej. Badania wykazały, że stanowiska robocze stanowiące linię do produkcji suchej karmy dla zwierząt obciążone były w zakresie od 76 do 86%. Najmniejsze obciążenie odnotowano na młynie oraz linii pakującej LP02, odpowiednio 76 i 78%. Natomiast obciążenie pozostałych urządzeń było porównywalne i kształtowało się na poziomie od 84 do 86%.
4
PL
W artykule przedstawiono problem normowania czasów przezbrojeń stanowisk roboczych. Pokazano metody normowania czasów, scharakteryzowano czynniki mające wpływ na czasy działań produkcyjnych. Podano tok postępowania w procesach racjonalizacji czasów przezbrojenia. Scharakteryzowano przebieg przezbrojenia przykładowego stanowiska. Zaproponowano zmiany w pracach przezbrojenia, oceniono efekty dokonanych zmian.
EN
The article presents the problem of normalization of changeover time at workstation. Basic methods of standardization working times are presented, characterized by factors affecting the times of production activities. Specified course of action in the process of rationalization of changeover times. The process of retooling at sample workstation is described. Changes to the process of changeover are described and their effects are assessed.
5
Content available remote Badania złączy spawanych ze stali martenzytycznej metodą prądów wirowych
PL
W artykule opisano badania złączy ze stali martenzytycznej X5CrNiCuNb16-4 metodą prądów wirowych. Do badań wykorzystano stacjonarne stanowisko automatyczne AutoWIR-S1 opracowane i wykonane w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej. Analizie poddano trzy rodzaje próbek: pierwszy to materiał rodzimy, drugi to złącze spawane bez wad, natomiast trzeci to złącze z wykrytymi pęknięciami spoiny. Przedstawiono aparaturę pomiarową oraz metodykę badań. Wykazano skuteczność metody prądów wirowych w wykrywaniu przebiegu spoiny oraz detekcji pęknięć.
EN
This paper describes testing the welded joints made out of martensitic steel X5CrNiCuNb16-4 by using the eddy current method. The study used stationary automatic stand AutoWIR-S1 developed and manufactured at the Institute of Precision Mechanics. Three kinds of specimens were examined: first entirely made out of base metal, second welded without defects, third welded with cracks. The measurement equipment and the methodology of the study was given. The effectiveness of the eddy current method was demonstrated in detecting the course of the weld and the presence of cracks.
PL
Niniejszy artykuł zawiera koncepcję zastosowania metody Schmigalli do sieciowego rozkładu stanowisk roboczych techniki wojsk lądowych. Zaprezentowano najistotniejsze aspekty z obszaru metod planowania sieciowego oraz przedstawiono algorytm postępowania podczas stosowania metody Schmigalli. Dokonano krótkiej charakterystyki systemu napraw w siłach zbrojnych, w której przedstawiono konieczność stosowania metod optymalizacyjnych. Następnie przeprowadzono niezbędne obliczenia celem uzyskania sieciowego rozkładu stanowisk roboczych w systemie napraw techniki wojsk lądowych opierając się na przykładzie pojazdu Star 1466.
EN
Hereby article presents the concept of the Schmigalli’s method in the workstations network techniques for land forces purposes. The most important aspects in the area of network planning methods has been made also with presentation of an procedures algorithm during the application of the Schmigalli’s method. A brief characterization of repair system in the armed forces has been made, which outlines the need for optimization methods usage . Then the necessary calculations has been performed to obtain a distribution network of workstations in the repair system techniques for land forces purposes based on the example of Star 1466 vehicle.
PL
Przedstawiono proces tworzenia komputerowej wizualizacji stanowiska roboczego z wykorzystaniem maszyn o kinematyce równoległej. Wizualizacja obejmuje fragment zaproponowanej linii produkcyjnej dla procesu laserowej obróbki płytek drukowanych wraz z montażem układów scalonych. Warunkiem koniecznym dla realizacji tych procesów był dobór odpowiedniego oprzyrządowania technologicznego.
EN
The paper presents a development process for computer visualisation of working station including a parallel kinematics machine tools. The visualisation covers a proposed production line for processes of laser machining of printed circuit boards and chip mounting. Essential for these processes was a proper selection of technological devices and tooling.
PL
Specyfiką zespołów obróbczych w przemyśle odzieżowym jest rytmiczność pracy stanowisk przy dużym udziale operacji o charakterze ręczno- maszynowym. W publikacji przedstawiono rozważania dotyczące niezawodności pojedynczego stanowiska roboczego i układu stanowisk pracujących w zespole szwalniczym. Przyjęto, na podstawie badań prowadzonych w warunkach przemysłowych, że czasy realizacji zadań opisać można rozkładem normalnym. Stwierdzono, że złożoność obliczeń niezawodności zespołu rośnie w sposób wykładniczy ze wzrostem jego liczebności. Dlatego też do rozwiązania problemu racjonalnym wydaje się być zastosowanie symulacji komputerowej.
EN
The working regularity of workstations with large participation of machine-manual operations is the special feature of the sewing teams in clothing industry. In this paper, considerations about reliability of single work station and of the working group in sewing team are shown. It has been assumed on the basis of research conducted in the industrial conditions, that realization time of sewing tasks may be described with a normal distribution. It has been stated that the complexity of team reliability calculating is rising exponentially with increasing of the workstation number. Therefore, using the computer simulation to solving discussed problem seems to be rational solution.
PL
W artykule przedstawiono badania symulacyjne oraz sprawdzające tensometryczne stanowiska przeznaczonego dla osoby pracującej w pozycji siedzącej przy blacie roboczym. Blat roboczy jest częścią regału. W jego tylnej części znajduje się rama nośna- kratownica, wzdłuż, której przemieszcza się zespół jezdny. Dodatkowo, na zespole jezdnym zamontowana jest rama pionowa, po której przemieszcza się uchwyt z zabierakiem. Przeprowadzono analizę sztywności konstrukcji a następnie analityczne obliczenia wstępne. Kolejne badania dokonane zostały przy użyciu programu ABAQUS v6.7. Zastosowano tu moduł Standard wykorzystujący statyczny układ równowagi.
EN
In the article were described simulation and extensometer examination of the position meant for a person working in a sitting position by the working top. The working top is a part of the bookshelf. A load-bearing- frame is in his back grate, in length, which the mounted team is moving for. Additionally, on the mounted team a vertical frame, after which is moving grip. They carried out an analysis rigidity of construction and preliminary analytical calculation. Effected examination were the program ABAQUS v. 6.7 with module standard.
PL
W artykule przedstawiono sposób realizacji projektu reorganizacji rozmieszczenia stanowisk roboczych, zweryfikowany następnie za pomocą adekwatnych modeli symulacyjnych. Dzięki wykorzystaniu narzędzi symulacyjnych możliwa była ocena skutków proponowanych rozwiązań jeszcze przed ich wdrożeniem, dokonano tego porównując kluczowe parametry systemu wytwórczego przed i po wprowadzeniu zmian w rozmieszczeniu stanowisk roboczych. Przedsiębiorstwo zyskało pewność, że proponowane usprawnienia są korzystne i ich wprowadzenie nie jest obarczone nadmiernym ryzykiem.
EN
There is a project execution method of layout reorganization presented in this article. Next this method was verified thanks to building of an adequate simulation models. Assessment of proposed solution results made already before their putting into practice was possible by using simulation instruments. It was done by comparing key system parameters before and after introducing changes in layout. The enterprise gain certainty, that proposed rationalizations are profitable and their introducing is not burden with excessive risk.
11
Content available remote Problem rozmieszczenia stanowisk roboczych jako wielokryterialny problem decyzyjny
PL
W publikacji zaproponowano uwzględnienie kilku kryteriów już na etapie formułowania problemu i budowy modelu. W pracy przedstawiono model agregacji ocen wariantów rozmieszczenia stanowisk roboczych do postaci syntetycznej oceny, będącej sumą ważoną unormowanych ocen cząstkowych.
EN
The proposal of taking under consideration a few criteria by the model formulation problem phase in the paper is presented. In the paper model of synthetic criterion is shown. The synthetic criterion is based on aggregated normalized evaluations of working station variant. The aggregation is based on weighted sum of normalized evaluations of the location.
12
Content available remote Stanowisko robocze dla osoby niepełnosprawnej
EN
The main part of the stand is a framework carrying static loads. The loads are caused by motions of complex unit carrying loaded containers. The results of researches in which the finite element method was used (Abaqus program) and the results of tests with the use of extensometer are presented. The results testify about possibilities of stand modulation using typical beam and connecting members. The presented construction can be developed; especially dimensions and carrying load.
PL
Analizowano zbilansowanie odnawialności substancji organicznej w odniesieniu do różnego stopnia mechanizacji procesu pracy w 42 gospodarstwach rolnych, zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Zaprezentowano wskaźniki umożliwiające ocenę zrównoważenia procesu produkcji rolniczej w aspekcie: ekologicznym, ekonomicznym i społecznym. Wykazano, że jedynie w gospodarstwach użytkujących ok. 25 ha UR i wykazujących do 55% stopień zmechanizowania procesu pracy, występuje zrównoważony system produkcji rolniczej.
EN
The balance of soil organic matter restoration, as depended on work mechanization level, was analyzed on 42 farms localized in different regions of Poland. Indices, which enable to evaluate the sustainability of agricultural production process in ecological, economic and social aspects, were presented as well. It was found that the sustainable system of agricultural production occurred only on farms of the acreage about 25 ha agricultural land, achieving work mechanization level up to 55%.
PL
Artykuł prezentuje koncepcję wielokryterialnego wspomagania podejmowania decyzji, dotyczących rozmieszczenia stanowisk roboczych. Zaproponowano metodę programowania celowego do wspomagania rozmieszczenia stanowisk roboczych oraz określono sytuacje, w których analiza wielokryterialna jest zasadna.
EN
This article presents an idea of multiple criteria decision aid at manufacturing cell layout planning. In the paper there is theproposal of application goal programming for multiple criteria manufacturing cell layout planning aid presented. The author of this work shows situations when proposed approach could be used.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.