Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 87

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  standarization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Wywiad z Elżbietą Sadowską, kierownikiem akredytowanego Laboratorium Badania Ścieków Wodociągów Białostockich na temat doświadczeń związanych z wdrożeniem wymagań wydania 3. normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
PL
W artykule omówiona została istota oraz cel standaryzacji procesów w kontekście wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych. Jako przykład odniesienia wykorzystano proces planowania zajęć dydaktycznych w uczelni publicznej. Wynikiem wdrożenia zestandaryzowanego rozwiązania (przyjęcia zestandaryzowanego procesu) było lepsze zrozumienie potrzeb przez użytkowników, precyzyjne określenie podziału odpowiedzialności i obowiązków oraz wyższa efektywność wdrożenia niż w przypadku braku standaryzacji.
EN
The article discusses the essence and purpose of processes standardization in the context of the implementation of integrated IT systems. The process of didactic planning at the public university was used as a reference example. The result of implementing a standardized solution (adoption of a standardized process) was a better understanding of user needs, a clear definition of responsibilities and duties, and a higher implementation efficiency than without standardization.
RU
Предложена и апробирована методика испытаний, основанная на российских ГОСТ и стандартах API, и состоящая из восьми видов испытаний, проводимых до и после имитации скважинных термобарических условий. Методика позволила определить направление для более глубоких и подробных испытаний, наиболее актуальных параметров ПЭК. На основании обработки результатов первых сравнительных испытаний была разработана новая, конкретизированная методика, которая позволит определить граничные условия применимости ПЭК.
EN
There is proposed and tested method of ESP cables testing, based on the Russian and API standards, and consisting of eight types of tests carried out before and after the simulation of downhole temperature and pressure conditions. The technique allowed us to determine the direction to a more profound and detailed tests of the most relevant parameters of ESP cables. On the basis of the processing results of the first comparative test was developed a new, customized methodology that will determine the applicability of the boundary conditions ESP cables.
PL
Pojawienie się ostatnio na rynku produktów z polimerów biodegradowalnych stymuluje podstawanie coraz to nowszych uregulowań dobrowolnych, a także obowiązkowych w Unii Europejskiej.
PL
Przedstawiono opis modelu architektury referencyjnej elektroenergetycznych sieci inteligentnych - Smart Grid Architecture Model (SGAM), opracowanego przez europejskie organizacje normalizacyjne CEN, CENELEC i ETSI. Wskazano na możliwości wykorzystania tego modelu do analizy systemów (rozwiązań technicznych), reprezentowanych przez tzw. przypadki użycia i przeznaczonych do zastosowania w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych. W szczególności uwzględniono zagadnienie dwukierunkowej transmisji danych, warunkującej prawidłowe funkcjonowanie analizowanych systemów. Przedstawione rozważania uzupełnia przykład wykorzystania modelu SGAM do analizy transmisji obiektów informacyjnych (ogólnie rozumianych danych) związanych z monitorowaniem pola rozdzielni stacji elektroenergetycznej, przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznych stosowanych w energetyce.
EN
Description of the model of Smart Grid Reference Architecture called Smart Grid Architecture Model (SGAM) developed by European standardization organizations CEN, CENELEC and ETSI is presented. Possible application of this model for description and analysis of use cases representing systems intended for Smart Grids is considered. In particular data communication between components of such systems is taken into account. Considerations arę illustrated by the example that shows how the SGAM model can be used for analysis of a use case representing the function of data monitoring in a substation field.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej dla urządzeń i systemów telekomunikacyjnych mogących pracować w białych przestrzeniach w paśmie telewizyjnym. Zwrócono uwagę na potencjalne sygnały niepożądane mogące zakłócać prawidłowy odbiór sygnałów innych systemów, np. odbiór telewizji cyfrowej DVB-T. Przedstawiono istotę spełnienia wymagań norm, w tym normy przedmiotowej ETSI EN 301 598. Zaprezentowano również przykładowe problemy, które mogą pojawić się przy użytkowaniu urządzeń WSD.
EN
The article presents some issues regarding electromagnetic compatibility of equipment and telecommunication systems that can work in white spaces in TV frequency range. The attention has been brought to potential undesired signals that can interfere with other systems signals, for example DVB-T. The essentials of complying with standards requirements have been presented, including selected ETSI EN 301 598 requirements. Some examples of problems which can occur while using WSD have also been presented.
PL
W artykule zwrócono uwagę na potrzebę stosowania uwarunkowań normalizacyjnych z obszaru eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Odniesiono się do najważniejszych aspektów prawnych i organizacyjnych dotyczących stosowania wymagań normalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich związku i wpływu na poprawność funkcjonowania systemu eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Zaakcentowano szczególne znaczenie norm oraz dokumentów standaryzacyjnych NATO, pod kątem ich wykorzystania w obszarze eksploatacji techniki wojskowej. Podkreślono rolę jednostek badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w procesie funkcjonowania i doskonalenia systemu oraz zwrócono uwagę na korzyści płynące z tego rodzaju działalności. Odniesiono się do wybranych aspektów europejskiego podejścia oraz hierarchii stosowania dokumentów normalizacyjnych w eksploatacji techniki wojskowej.
EN
The article deals with a need to apply standardisation environment of using (exploitation) armament and military equipment. The reference is made to the most important legal and organisational aspects concerning needs for applying standardisation requirements and particularly their connection and impact into proper operation of exploitation system for armament and military equipment. Special meaning of NATO standards and standardisation documents used in exploitation of armament and military equipment is stressed. The significance of research and development and implementa-tion institutions in the process of functioning and improvement of the system is highlighted together with real benefits of such approach. There is also made a reference to the European approach and a way of using the standardisation documents in the process of exploitation of military technique.
EN
This article describes the method of calculation of heat losses buried pre-insulated district heating networks adopted in European Standard EN 13941 and using the example of heat loss calculation justifies the necessity to change existing method to another one that guarantees obtaining correct results for different pipe insulation on the flow and return.
PL
Artykuł zapoczątkowuje cykl publikacji dotyczących obowiązujących zasad normalizacji rozdzielnic i sterownic nn wprowadzanych na mocy nowych norm technicznych. Artykuł jest wstępem do przedstawienia wymagań serii norm IEC/EN 61439. Zasady obliczania krzywej temperaturowej w zestawach rozdzielnic i sterownic wraz z innymi metodami badań zostaną przedstawione w kolejnym artykule z tej serii, który ukaże się w jednym z następnych numerów. W pierwszej części autor uwadze poświęca kwestie normalizacyjne związane z koniecznością sporządzania świadectwa weryfikacji konstrukcji. Definiuje on świadectwa weryfikacji konstrukcji, zwracając przy tym uwagę na aspekty danych w nim zawartych, jak też weryfikację granicznych przyrostów temperatury zdefiniowanych w normie IEC/EN 61439-1:2012-07-01.
PL
W artykule omówiono nowe zasady numeracji Polskich Norm (PN): zmianę instrukcji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) R2-I1 Numeracja Polskiej Normy i Polskiego Dokumentu Normalizacyjnego, oznaczenie identyfikujące i stopień zgodności oraz nowy sposób prezentowania na stronie PKN informacji dotyczących numeracji norm. Przedstawiono wprowadzenie polskiej wersji językowej (PN-EN) jako czwartej wersji językowej Normy Europejskiej (EN), zatwierdzonej metodą uznania Normy Europejskiej (EN) za Polską Normę (PN).
EN
The article discusses the new rules for the numbering of Polish Standards (PN): instruction change of the Polish Committee of Standards (PKN) R2-I1 “Numbering of Polish Standards and Polish Standard Document as well as identification marking of the norm introduced into the PN and its the level of compliance” and a new way of presenting the information about the Polish Committee of Standards on it’s website relating to information concerning the numbering of standards. The article presents the introduction of Polish language version (PN-EN) as the fourth language version of the European Standard (EN) approved by the recognition of the European Standard (EN) as the Polish Standard (PN).
11
PL
W artykule zaprezentowano dokumenty UE odnoszące się do tematyki kryteriów zrównoważonego rozwoju. Omówiono stan prac prowadzonych obecnie w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym (CEN) w Komitecie Technicznym CEN/TC 383 Sustainably produced biomass for energy applications nad opracowaniem Normy Europejskiej EN 16214. Przedstawiono umiejscowienie tematyki kryteriów zrównoważonego rozwoju w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN), przytoczono zakresy norm z grupy PN-EN 16214, jak również omówiono formalne aspekty opracowania dokumentów normalizacyjnych przez CEN, w tym zasady głosowania nad dokumentami.
EN
The article presented EU documents relating to the subject, of the criteria for sustainable development. The article presents the status of the work carried out by the European Committee for Standardization (CEN) Technical Committee CEN/TC383 Sustainably produced biomass for energy applications to develop the European Standard EN 16214. The article presents the situation of the subject of the criteria for sustainable development in the Polish Committee for Standardization (PKN). The abstracts of standards PN-EN 16214 are incorporated. Discusses the formal aspects of the development by CEN standardization documents, in particular the rules of voting on documents.
PL
W artykule omówiono podstawowe zmiany w dokumentach normatywnych odnoszących się do obuwia przeznaczonego do użytku w pracy w celu ułatwienia producentom obuwia dostosowania swoich wyrobów do aktualnych wymagań norm zharmonizowanych, a użytkownikom obuwia w celu ułatwienia prawidłowego doboru obuwia do warunków pracy Omówiono podstawowe zmiany wynikające z nowelizacji norm dotyczących metod badania obuwia oraz wymagań dla obuwia bezpiecznego i zawodowego, obuwia specjalistycznego tj. strażackiego, a także nowe wymagania dla obuwia przeznaczonego dla odlewnikowi spawaczy. W artykule podano również przykłady wątpliwości producentów obuwia związane z interpretacją decyzji Komisji Europejskiej, która dotyczy konieczności dostosowania produkcji obuwia bezpiecznego do wymagań znowelizowanej normy.
EN
The article describes the basic information about changes in harmonized European standards for footwear intended for occupational use, what is important for footwear manufacturers and end-users. The article covers the basic changes in test methods for footwear and requirements concerning safety and occupational footwear, footwear for firefighters and the new requirements for foundry and welding footwear. The Examples of manufactures doubts concenring the European Commission decission related to safety footwear and the necessity of adaptation of its production to the requirements of the updated standard were taken into account in this article.
13
Content available remote Proces harmonizacji metod oceny budynku zrównoważonego
PL
Liczne działania przedstawione w artykule, podejmowane w ostatnim czasie zarówno w Unii Europejskiej, jak i w kraju, wskazują na coraz większe zrozumienie potrzeby uwzględniania oddziaływania budynków na środowisko w wymiarze praktycznym, a także konieczność ich szerszej komunikacji oraz merytorycznej dyskusji. Proces harmonizacji wymagań w zakresie spełnienia wymagań dla zrównoważonego budownictwa będzie ważnym elementem kształtującym rynek budowlany w najbliższych latach.
EN
The article presents how ITB supports the formal process of standards development and implementation of sustainable building assessment methods on the construction market and support construction industry in developing a strategy and unified view on sustainable construction. Selected experiences and remarks collected during active representation of Poland in CEN TC 350 and other European initiatives (like ECO Platform and SB Allaince) were presented in the article.
PL
W poprzednim numerze magazynu „Mosty” (3/2012) autorzy opisali podstawowe informacje na temat barier, uwzględniając m.in. z jakich materiałów powinny być wykonane. Konstrukcje barier, a także ich usytuowanie bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego, stąd tak ważne są także przepisy regulujące stosowanie barier na obiektach mostowych.
EN
In the previous issue of magazine "Mosty" (3/2012), the authors described the basic information on protective barriers, including, for example, the type of materials which they should be made of. Construction of barriers and their location directly affects the safety of road traffic, hence the importance of the rules governing the use of barriers on bridges.
PL
W ujęciu norm PN-EN stany graniczne są ściśle powiązane z trwałością konstrukcji. Trwałość konstrukcji jest z kolei powiązana z warunkami eksploatacji, w tym ze środowiskiem, w jakim eksploatowana jest konstrukcja. Warunki eksploatacji konstrukcji muszą być określone na początku procesu projektowania konstrukcji, ponieważ np. od przewidywanych warunków eksploatacji zależą kryteria związane z zarysowaniem.
EN
Under the PN-EN norms boundary states are closely connected with the durability of the structure. Durability of the structure is in turn associated with the operating conditions, including the environment in which it operates. The operating conditions of the structure must be defi ned prior to the start of designing process, since, among other things, on the expected operating conditions depend criteria related to the scratching.
16
Content available remote Normalizacja w budownictwie
PL
W referacie przedstawiono informacje dotyczące normalizacji, w szczególności uwzględniono: podstawowe zasady normalizacji, aspekty normalizacji międzynarodowej i krajowej, rodzaje norm i procedury ich opracowywania, edukację w zakresie normalizacji, specyficzne zagadnienia normalizacji w budownictwie, w tym status Polskich Norm oraz kierunki rozwoju normalizacji w budownictwie. Odniesiono się również do problemu powoływania norm w krajowych przepisach techniczno-budowlanych.
EN
Significant aspects of standardization in construction sector are presented, particularly: basic principles of standardization, various aspects of international and national standardization, the role and activity of the Polish Standardization Committee, types of standards and standardization procedures, education on standardization, specific aspects of standardization in construction sector, including the status of Polish and European Standards as well as future development directions. The reference of Polish Standards in the national building regulations has been discussed in detail.
EN
The improvement of enterprises requires an appropriate organizational culture. The publication presents the analysis of chosen, mostly used organization culture dimensions (power distance, indwidualism, masculinity, uncertainty avoidance) form quality management systems implementation points of view.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu, która jest określana jako dobrowolne włączanie aspektów społecznych oraz środowiskowych wykraczających poza zakres obowiązujących aktów prawnych do działalności gospodarczej firm oraz ich kontaktów z interesariuszami. Rosnące zainteresowanie tą koncepcją znalazło wyraz w dokumentach normatywnych, m.in. w standardzie Social Accountability 8000 i opublikowanej w 2010 r. normie ISO 26000. Podkreślanie znaczenia czynnika ludzkiego w działalności przedsiębiorstwa stanowi jedno z istotnych działań realizowanych w ramach odpowiedzialności społecznej biznesu. Tymczasem, jak pokazują badania dobrych praktyk przeprowadzone w CIOP-PIB, dobrowolne włączanie elementów społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie bhp do działalności przedsiębiorstw nie jest w Polsce powszechne.
EN
Corporate social responsiblily (CSR) means voluntary incorporating environmental and social aspects that are beyond legal requirements into business activities of a company and its relationships with stakeholders. Increasing interests in this idea has been expressed in standards, e.g., Social Accountability 8000 standatds and the ISO 26000 standard published in 2010. Stressing human factors in business activity is a key action within CSR. Meanwhile according to CIOP-PIB's study on good practices, Polish enterprises seldom voluntarily incorporate elements of CSR in occupational safety and health into their practice.
PL
Nowo opracowywana norma międzynarodowa ISO 26 000 ma wspomagać przedsiębiorstwa w zrozumieniu i wdrażaniu zasad odpowiedzialności społecznej. Oczekuje się, że uwzględnienie tych zasad w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy będzie zwiększać jego skuteczność, prowadząc do poprawy jakości życia w pracy. Wyniki przedstawionych w artykule badań potwierdzają występowanie istotnych statystycznie różnic między niemal wszystkimi wskaźnikami jakości życia w pracy w przedsiębiorstwach o różnym stopniu wdrożenia zasad odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu bhp.
EN
A newly developed international standard ISO 26 000 should support companies in understanding and implementing social responsibility. One of the expected results of integrating social responsibility with OSH management is improving the quality of working life. The research presented in the article confirms that statistically significant differences exist between almost all indexes characterizing the quality of working life in companies with different level of implementing social responsibility in OSH management.
20
Content available Ochronna odzież antyelektrostatyczna - wymagania
PL
W artykule opisano wymagania normatywne odnoszące się do antyelektrostatycznej odzieży ochronnej oraz przepisy aktów prawnych jej dotyczących. Wyjaśniono kwestię przestrzeni zagrożonych wybuchem, atmosfery wybuchowej, podano wymagania konstrukcyjne wobec odzieży antyelektrostatycznej. Udzielono też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie do wymagań wobec odzieży antyelektrostatycznej przy ocenie typu WE.
EN
This article describes normative requirements related to antielectrostatic protective clothing as well as related legal acts. It discusses the problems of explosion endangered areas and explosive atmosphere and the technical requirements for anti-electrostatic protective clothing. Frequently asked questions related to the requirements for this kind of clothing in light of CE evaluation are answered.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.