Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 322

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stal nierdzewna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
EN
Tensile deformation behavior of nuclear grade Austenitic Stainless Steel (SS) and its welded joints fabricated by Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) and Activated Flux Gas Tungsten Arc Welding (AGTAW) processes were studied and correlated with relevant microstructural morphologies using Infrared Thermography (IRT) technique. The microstructure of base metal showed a complete austenite phase. GTAW Fusion Zone (FZ) exhibited both primary ferrite and primary austenite mode of solidification. Meantime, AGTAW FZ exhibited only primary austenite mode of solidification. A strain rate of 4.4x10-4 s-1 was used during the tensile test of the base metal and welded joints. The failure locations of the base metal, GTAW and AGTAW samples were noticed at the center of the gauge portion, the base metal side away from Fusion Line (FL) and Heat Affected Zone (HAZ) respectively. The temperature variations of the base metal and weld zones were recorded in the form of thermograms using the IR camera at the different stages of the tensile deformation. During deformation study, peak temperature of 39.2 °C, 38.8 °C and 34 °C were observed at the base metal, GTAW and AGTAW samples respectively. The lesser peak temperature of the AGTAW sample compared to the base metal and GTAW samples indicated that the AGTAW sample undergone lesser deformation. Moreover, tensile deformation behaviours of the base metal and welded joints were correlated with their microstructural morphologies using corresponding temperature curves.
PL
W pracy zbadano zachowanie deformacji podczas rozciągania austenitycznej stali nierdzewnej i jej połączeń spawanych wykonanych metodą GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) oraz AGTAW (Activated Flux Gas Tungsten Arc Welding), a następnie skorelowano je z odpowiednimi morfologiami mikrostrukturalnymi za pomocą termografii w podczerwieni (ang. lnfrared Thermography). Mikrostruktura materiału bazowego wykazała całkowitą fazę austenitu. Spoina GTAW wykazywała zarówno ferryt, jak i austenit, podczas gdy spoina AGTAW wykazywała jedynie austenit. Podczas próby rozciągania materiału bazowego i złączy spawanych zastosowano prędkość odkształcania o wartości 4,4x10-4 s-1. Do zerwania poszczególnych próbek doszło odpowiednio na środku próbki materiału bazowego, w linii wtopienia złącza spawanego GTAW i w strefie wpływu ciepła (SWC) złącza spawanego AGTAW. Zmiany temperatury w materiale rodzimym i poszczególnych obszarach złączy spawanych rejestrowano w formie termogramów za pomocą kamery na podczerwień, przy różnych etapach deformacji podczas rozciągania. Podczas badań odkształceń zaobserwowano maksymalne wartości temperatury: 39,2 °C, 38,8 °C i 34 °C odpowiednio w próbkach z materiału bazowego, spawanych GTAW i spawanych AGTAW. Niższa maksymalna temperatura próbki spawanej metodą AGTAW w porównaniu z pozostałymi próbkami wskazała, że uległa ona mniejszemu odkształceniu. Ponadto zachowania deformacji przy rozciąganiu materiału rodzimego i złączy spawanych zostały skorelowane z obrazami ich mikrostruktur przy użyciu odpowiednich krzywych temperatur.
PL
Spawanie laserowe z czasem staje się coraz bardziej konkurencyjną metodą trwałego łącznia elementów metalowych, liczba laserowych stanowisk do automatycznego spawania na świecie prężnie rośnie. Wiele czynników sprawia, że laserowe technologie spawalnicze są dynamicznie rozwijane.
PL
Obecnie w Polsce najważniejszym aktem prawnym określającym wymagania dotyczące budowy instalacji gazowych w budynkach i materiały, jakie można w tych instalacjach stosować, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.). Dopuszcza ono do stosowania rury stalowe przewodowe bez szwu bądź rury stalowe przewodowe ze szwem, łączone przez spawanie oraz z użyciem połączeń gwintowanych, lub rury miedziane łączone poprzez lutowanie lutem twardym. Z uwagi na fakt, że Polska Norma PN-EN 1775:2009 dopuszcza stosowanie systemów faliście giętkich przewodów ze stali nierdzewnej, jak również inne materiały, m.in. tworzywa sztuczne czy też systemy ze stali nierdzewnych łączonych poprzez zaprasowywanie, oraz ze względu na pojawiające się zapytania producentów systemów faliście giętkich przewodów ze stali nierdzewnej dotyczące możliwości ich używania w Polsce przeprowadzono analizę możliwości stosowania systemów faliście giętkich przewodów ze stali nierdzewnej do budowy instalacji gazowych w Polsce. W artykule przybliżone zostały przepisy obowiązujące w Polsce oraz w wybranych krajach UE regulujące możliwość wykorzystania faliście giętkich przewodów ze stali nierdzewnej w instalacjach gazowych budynków. Badaniom zostały poddane z punktu widzenia autora najważniejszych cech systemów faliście giętkich przewodów ze stali nierdzewnej, mając na uwadze te właściwości, które mogą mieć największy wpływ na bezpieczeństwo ich użytkowania. Badania przeprowadzono na wytypowanych trzech różnych systemach dostępnych na rynku UE. Badanymi właściwościami były: szczelność, zdolność zginania, wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne, odporność na uderzenie, wytrzymałość na wgniecenie, wytrzymałość na rozciąganie, szczelność w przypadku ognia. Badania zostały wykonane na podstawie metodyki opisanej w Polskiej Normie PN-EN 15266:2009. We wszystkich badaniach uzyskano pozytywne wyniki. Na koniec dokonano oceny możliwości stosowania systemów faliście giętkich przewodów ze stali nierdzewnej do budowy instalacji gazowych w budynkach oraz zaproponowano dodatkowe wymagania, jakie powinny spełniać omawiane systemy.
EN
Currently in Poland, the most important legal act specifying the requirements and materials that can be used for the construction of gas installations in buildings is the Regulation of the Minister of Infrastructure on the technical conditions to be met by buildings and their location (Journal of Laws 2015 item 1422 as amended). It permits the use of seamless steel or welded steel carrier pipes, and threaded connections or copper pipes joined by brazing. Due to the fact that the Polish Standard PN-EN 1775:2009 (PN-EN 1775:2009) allows the use of corrugated stainless steel hoses as well as other materials, including plastics or stainless steel systems joined by crimping, as well as emerging inquiries of manufacturers of corrugated stainless steel hoses concerning the possibility of their use in Poland, an analysis of the possibility of using corrugated stainless steel hoses for gas installations in Poland was conducted. The article presents the provisions in force in Poland and in selected EU countries regulating the possibility of using corrugated stainless steel hoses in gas installations in buildings. Research was carried out to examine the most important, form the author’s point of view, characteristics of corrugated stainless steel hose systems, taking into account those properties that may have the greatest impact on their safety. The research was carried out on three selected systems available on the EU market. The properties tested were tightness, bending capacity, internal pressure strength, impact resistance, dent resistance, tensile strength, fire tightness. The tests were carried out based on the methodology described in the Polish Standard PN-EN 15266:2009. All tests gave positive results. Finally, the feasibility of using corrugated stainless steel hose systems in gas installations in buildings was assessed, and additional requirements to be met by these systems were proposed.
EN
The article describes the effect of alloyed additives in base material and filler metal on intergranular corrosion. Steel 1.2 mm thick, titanium-stabilized ferritic stainless steel and titanium and niobium-stabilized ferritic stainless steel have been surfacing method MAG (135). The specimens received was subjected to macro and microscopic tests, hardness tests and the intergranular corrosion resistance test. The study showed a higher corrosion resistance of niobium and titanium stabilized steel from titanium-stabilized steel. In addition, a ferritic fine-grain structure was found in the padding axis made with the use of filler metal with titanium and niobium microadditives.
PL
W artykule opisano wpływ dodatków stopowych w materiale rodzimym i spoiwie na korozje międzykrystaliczną. Blachy o grubości 1,2 mm ze stali nierdzewnej ferrytycznej stabilizowanej tytanem oraz stali nierdzewnej ferrytycznej stabilizowanej tytanem i niobem zostały napawane metodą MAG (135). Otrzymane próbki poddano badaniom makro i mikroskopowym, zmierzono twardość oraz przeprowadzono badania odporności na korozje międzykrystaliczną. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono wyższą odporność korozyjną stali stabilizowanej niobem i tytanem od stali stabilizowanej tylko tytanem. Ponadto, wykazano występowanie struktury drobnoziarnistej ferrytycznej w osi napoiny wykonanej przy użyciu materiału dodatkowego z mikrododatkami tytanu i niobu.
EN
The article presents the procedure for qualifying brazing technology in a vacuum furnace on the example of stainless steel elements joined with copper filler material from the F-No group. 105, in accordance with the ASME Sec. IX, part QB (ASME Boiler and Pressure Vessel Code. Qualification Standard for Welding, Brazing and Fusing; Procedures; Welders; Brazers; and Welding, Brazing and Fusing Operators). The essential variables of the furnace brazing process are discussed in relation to the requirements of the protocol of qualified PQR (Procedure Qualification Record) and BPS (Brazing Procedure Specification) in accordance with the ASME Sec. IX. The requirements for joints by the calculation code ASME Sec. VIII div.1 (Rules of Construction of Pressure Vessels), related to the working temperature of the designed device have also been taken into account. The paper presents examples of brazed joints made and their properties (strength, fill level of the clearance) obtained on the basis of the carried out tests. Attention was paid to the technological aspects during the performance of brazed joints using vacuum furnaces.
PL
W artykule przedstawiono procedurę kwalifikowania technologii lutowania twardego w piecu próżniowym na przykładzie elementów ze stali wysokostopowej nierdzewnej austenitycznej łączonych lutem miedzianym z grupy F-No. 105, zgodnie z przepisami ASME Sec. IX, part QB (ASME Boiler and Pressure Vessel Code. Qualification Standard for Welding, Brazing and Fusing; Procedures; Welders; Brazers; and Welding, Brazing and Fusing Operators). Omówiono zmienne zasadnicze procesu lutowania próżniowego w odniesieniu do wymagań stawianych dokumentacji tj.: protokołowi z kwalifikowanej technologii lutowania PQR (ang. Procedure Qualification Record) oraz Instrukcji technologicznej lutowania BPS (ang. Brazing Procedure Specification) zgodnie z przepisami ASME Sec. IX. Uwzględniono również wymagania stawiane połączeniom przez kod obliczeniowy ASME Sec. VIII div.1 (ang. Rules of Construction of Pressure Vessels), a związane z temperaturą pracy projektowanego urządzenia. Przedstawiono przykłady wykonanych połączeń lutowanych oraz ich właściwości (wytrzymałościowe, stopień wypełnienia szczeliny lutowniczej) uzyskane na podstawie przeprowadzonych badań. Zwrócono uwagę na aspekty technologiczne podczas wykonywania złączy lutowanych przy zastosowaniu pieców próżniowych.
EN
Results of study on the laser welding process of pillow plates heat exchangers are presented in the article. The influence of basic parameters of CO2 laser welding on the quality of overlap joints of AISI 304 stainless steel plates 2.0 and 4.0 mm thick was determined. The range of optimal parameters of welding, providing the highest quality and high mechanical performance of the test joints was determined. The technological conditions elaborated during the study were applied for manufacturing of the real pillow plates heat exchangers with dimensions of 1.5x1.5 m.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu spawania laserowego złączy panelowych wymienników ciepła. Określono wpływ podstawowych parametrów spawania laserem gazowym CO2 na jakość złączy zakładkowych blach ze stali austenitycznej AISI 304 o grubości 2,0 i 4,0 mm. Określono zakres optymalnych parametrów spawania zapewniających najwyższą jakość i wysoką wytrzymałość złączy. Opracowane warunki technologiczne spawania laserowego zastosowano do wytwarzania partii panelowych wymienników ciepła o wymiarach 1,5x1,5 m.
EN
Austenitic stainless steels are often used for a materials in the construction of machines and equipment for agricultural and for industrial construction. One of the most important factors constructional material is corrosion resistance. Equipment with austenitic stainless steel can be easy join by quickly welding at a not to high construction price, but one with the serious problem in aggressive environment is their corrosion resistance. A few corrosion processes in crevices and awkward corners can be avoided at the design stage (low roughness parameters, round-section and other). But still the construction material is exposed to corrosion. These steels often come into contact with an aggressive environment based on nitric acid. The main aim of this research is to investigate corrosion resistance in different time (48, 96, 144, 192, 240, 288, 336 hours). For this used weight loss of test samples and its profile roughness. The research was conducted on austenitic stainless steel in grade in Nitrate acid at 333 K. Corrosion tests confirmed that the research this steel in 65% nitrate acid as a corrosive environments is characterized through proportionate to time corrosion process whose measure may be surface roughness. In industrial practice roughness parameters for all the research times can be used for determine the stage and size of steel corrosion.
PL
Stale nierdzewne są odporne na korozję dzięki zdolności do pasywacji, czyli wytwarzania na powierzchni cienkiej warstewki posiadającej grubość tysięcznych części mikrometra. W porównaniu do zawartości w stali warstewka posiada zwiększoną zawartość chromu, molibdenu i niklu w postaci tlenków. Wytworzona w warunkach naturalnych warstewka pasywna ulega lokalnym uszkodzeniom i zanieczyszczeniom podczas etapów formowania konstrukcji, takich jak spawanie, szlifowanie, lub obróbka termiczna. W miejscach uszkodzonych lub pokrytych zanieczyszczeniami lub rdzą warstewka tlenków metali jest niekompletna, niejednorodna, lub niezdolna do regeneracji. Wytworzenie prawidłowej warstewki tlenków prowadzące do odporności korozyjnej zapewnia proces trawienia i pasywacji. Dobór technologii trawienia i pasywacji zależy przede wszystkim od rodzaju konstrukcji, oraz gatunku stali nierdzewnej. Specjalistyczne przedsiębiorstwa wykonują pasywację w swoich zakładach oraz w terenie. W obu przypadkach stosuje się te same preparaty, przy czym aktualne technologie umożliwiają przeprowadzenie podstawowego procesu trawienia i pasywacji jednocześnie, w postaci jednego etapu. Po procesie wymagane jest dokładne usunięcie chemikaliów oraz bardzo często osuszenie elementów lub konstrukcji. Kontrola powierzchni stali po pasywacji polega na oznaczaniu potencjałów elektrochemicznych oraz sprawdzeniu nieobecności zanieczyszczeń na powierzchni stali nierdzewnej. Dla utrzymania odporności korozyjnej proces trawienia i pasywacji należy powtórzyć w przypadku trwałego skażenia powierzchni stali podczas eksploatacji.
EN
Stainless steels are corrosion resistant due to their ability to passivation which means formation of a thin film, containing increased concentration of chromium, molybdenum and nickel oxides, having thickness of thousands of a micrometer. Naturally occurring passive film is sensitive to local contaminations and defects during construction processes, like welding, grinding and other mechanical treatments. The film of metal oxides is uncompleted, no uniform and unable to be regenerated at the places of damages, or is covered with contaminations or rust. Formation of a proper oxide film that guarantees corrosion resistance can be obtained after pickling and passivation process. The technology applied depends mainly on the type of construction and properties of the stainless steel. Specializing companies perform passivation at their premises or/and in the field. At both cases the same chemicals are applied and presently used technologies allow to perform pickling and passivation process as one step. After the process the chemicals must be precisely removed from the metal surface and elements or constructions might be blown dried. Passivation effects are confirmed by electrochemical potential measurements and by testing of absence of contaminations at the stainless steel surface. The pickling/passivation process should be conducted always in any serious case of stainless steel contamination during exploitation.
PL
Austenityczne stale chromowo-niklowe 304 (1.4301) i 304L (1.4306 oraz 1.4307) od wielu lat są wykorzystywane do budowy urządzeń technologicznych instalowanych na oczyszczalniach ścieków, przepompowniach i zakładach uzdatniania wody. Stale te mogą ulegać korozji w środowisku wodnym z dużą zawartością siarkowodoru oraz okresowo podwyższoną zawartością chlorków. Przykładem szybko postępujących zniszczeń jest opisana w pracy korozja sitopiaskownika, który po 2 latach eksploatacji odznaczał się perforacjami na pokrywach oraz w górnej części ponad poziomem ścieków. Przeprowadzone badania mikroskopowe potwierdziły obecność żywych komórek bakterii i grzybów na ściankach sitopiaskownika. Metoda fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) wykazała obecność bakterii z klasy γ- i δ-proteobacteria oraz bakterii siarkowych (Acidithiobacillus thiooxidans) należących do klasy γ-proteobacteria. Badania wskazały, że największa intensywność korozji miała miejsce w częściach sitopiaskownika narażonych na działanie wilgotnego powietrza zanieczyszczonego siarkowodorem.
EN
Austenitic chromium-nickel steels 304 (1.4301) and 304L (1.4306 and 1.4307) have been used for many years to build technological devices in water and sewage treatment plants or pumping stations. These steels can be corrosive in aqueous environments with a high content of hydrogen sulphide and periodically increased chloride concentrations. The paper describes an example of fast-progressing corrosive damage of a screenings and grit separator, which after 2 years of operation perforations on the covers and in the part of wall above the sewage level. Microscopic observations confirmed the presence of living cells of bacteria and fungi on the walls of the screenings and grit separator. The fluorescent in situ hybridization (FISH) method showed the presence of sulfur bacteria (Acidithiobacillus thiooxidans) and bacteriafrom the γ- and δ-proteobacteria class. Studies have shown that the highest intensity of corrosion occurred in the parts of the screenings and grit separator exposed to humid air contaminated with hydrogen sulphide.
PL
W artykule przedstawiono zakres prac prowadzonych w Zakładzie Tłoczenia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Obróbki Plastycznej na przełomie ostatnich lat. Zamieszczono wyniki badań, m.in. prac statutowych, związanych z wyoblaniem wyrobów osiowo niesymetrycznych na specjalnej do tego celu zaprojektowanej przez Zakład Tłoczenia wyoblarce MWS-200. W trakcie badań statutowych wspomagano się oprogramowaniem do badań numerycznych, umożliwiającym przeprowadzenie prób wyoblania. Przedstawiono wyniki prac prowadzonych dla przemysłu, m.in. oświetleniowego, wentylacyjnego, motoryzacyjnego, lotniczego i spożywczego. Pokazano przykładowe wyroby wykonane metodą wyoblania, w tym wyroby wykonane z blachy perforowanej, stali nierdzewnej i aluminium. Ponadto zaprojektowano, wykonano i wdrożono maszynę przeznaczoną do łączenia ze sobą elementów wentylacji. W omawianym okresie Zakład Tłoczenia uczestniczył w realizacji 8 projektów unijnych i krajowych, z czego trzy z nich są nadal realizowane. Zakres prowadzonych prac dotyczył m.in.: walcowania płaskowników o zmiennym przekroju; walcowania pierścieni na gorąco wraz z analizą rozkładu temperatury podczas trwania procesu; gięcia wyciskanych profili aluminiowych o długości do 13 metrów, wykonanych ze stopów serii 5xxx i 6xxx; walcowania na zimno z zastosowaniem układu grzewczo-chłodzącego pomiędzy klatkami linii walcowniczej; modernizacji specjalnej prasy do zgrzewania pasów z włókna szklanego o szerokości do 2,5 m; gięcia profili cienkościennych o zmiennym przekroju z zastosowaniem miejscowego podgrzewania laserem diodowym.
EN
This article presents the scope of works performed at the Press Forming Department of the Łukasiewicz Research Network – Metal Forming Institute in recent years. It includes the results of tests, including statutory works, associated with spinning of axially asymmetrical products on the MWS-200 spinning lathe designed especially for this purpose by the Press Forming Department. Over the course of statutory works, numerical simulation software was used to assist and enable the performance of spinning tests. The results of works performed for industry, including: lighting, ventilation, automotive, aviation and food, are presented. Examples of products made using the spinning method are shown, including products made of perforated sheet, stainless steel and aluminum. Moreover, a machine intended for joining of ventilation elements was designed, made and implemented. During the period under discussion, the Press Forming Department participated in the realization of 8 EU and domestic projects, three of which are still underway. The scope of performed works concerned, among other things: rolling of flat bars with variable cross-section; hot-rolling of rings along with analysis of temperature distribution over the duration of the process; bending of extruded aluminum profiles with length up to 13 meters, made from 5xxx and 6xxx series alloys; cold rolling with the application of a heating and cooling system between cages of the rolling line; modernization of a special press for bonding of glass fiber belts with a width up to 2.5 m; bending of thin-walled profiles of variable cross-section with the application of local heating using a diode laser.
11
EN
The paper presents the analysis of the influence of laser assisted machining (LAM) on various parameters of surface roughness of stainless steel. The tests were carried out for cemented carbide inserts with varying cutting parameters. In most cases, a significant reduction in the roughness parameters was observed using LAM.
PL
Przedstawiono analizę wpływu laserowego wspomagania skrawania (LAM) na różne parametry chropowatości powierzchni stali nierdzewnej. Badaniom przy zmiennych parametrach skrawania poddano płytki wykonane z węglika spiekanego. W większości przypadków zauważono wyraźne zmniejszenie wartości parametrów chropowatości po zastosowaniu LAM.
EN
Resistance spot welding (RSW) is a fabrication process that is being used in the automobile and aerospace industry since many years for joining low carbon or “mild” steel. Quality and strength of the welds depend upon the process parameters of RSW. The most effective parameters in this process are: current intensity, welding time, sheet thickness and material, geometry of electrodes, electrode force, and current shunting. This paper presents the experimental investigations for the optimization of tensile shear stress of RSW for stainless steel grade 316L sheets by using Taguchi method. The experiments were conducted using Taguchi’s L27 orthogonal array under varying proces parameters, namely electrode diameter, welding current, and heating time. The experimental data were analyzed using signal-to-noise ratio (S/N ratio) to find the optimal process parameters. Analysis of variance (ANOVA) and F test were used to find the most significant parameters affecting the spot weld quality characteristics. Confirmation tests with optimal process parameters were conducted to validate the test results. From the results, itwas found that it is possible to increase tensile shear stress significantly.
PL
Przedstawiono podstawowe informacje na temat stali odpornej na korozję, w tym scharakteryzowano gatunki stosowane w technice i inżynierii mostowej. Przedstawiono historię stali trudno rdzewiejącej jako materiału, z którego wykonano ustroje nośne obiektów mostowych, takich jak kładki dla pieszych, mosty czy wiadukty. Omówiono szerzej kilka z nich, podając szczegółowe informacje na temat zastosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych.
EN
The basic information on corrosion-resistant steel, focusing on grades commonly used in bridge engineering is provided. It includes the history of difficult-to-rust steel as material employed to construct load-bearing elements of bridges carrying pedestrian, road or rail traffic. Examples of bridges are discussed to illustrate various material and design solutions.
EN
The paper presents results of microscopic tests as well as results of tests concerning mechanical properties of MAG (136) welded joints in duplex steel X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462). The research involved metallographic tests of the base material, heat affected zone and weld metal as well as Vickers hardness tests, static tensile tests, bend tests and the identification of a ferrite content obtained using a ferritiscope. The results of observations involving the microstructure of the particular zones of the welded joint as well as the quantitative analysis of phases and the results of the tests concerning the mechanical properties of the joints enabled the formulation of conclusions regarding the microstructure and the mechanical properties of the test joints.
PL
Przedstawiono wyniki badań metalograficznych oraz badań własności mechanicznych złącza doczołowego wykonanego metodą MAG(136) stali dwufazowej ferrytyczno- austenitycznej (duplex) X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462). Przeprowadzono badania metalograficzne materiału rodzimego, strefy wpływu ciepła i spoiny oraz pomiary twardości metodą Vickersa, próbę statycznego jednoosiowego rozciągania, próbę zginania bocznego oraz pomiar zawartości fazy magnetycznej za pomocą ferrytoskopu. Na podstawie otrzymanych mikrostruktur z poszczególnych stref złącza, analizy ilościowej występujących faz oraz wyników badań własności mechanicznych wyciągnięto wnioski na temat mikrostruktury badanego złącza oraz jego własności.
EN
The paper presents the technology of manufacturing layered castings, consisting of grey cast iron (base part) and high-chromium stainless steel (working part/layer). The aim of researches was an attempt of integration of heat treatment of steel X46Cr13 grade with founding of grey cast iron in bimetallic system and determination of the influence of cooling rate of bimetallic system in classical sand mould with bentonite on microstructure and hardness of the working layer. The castings were manufactured using mould cavity preparation method, where steel plate was poured by grey cast iron using different pouring temperature and thickness of base part. Then, the quality of joint between cast iron and steel plate was estimated by using ultrasonic non-destructive testing. The efficiency of heat treatment process was analysed by measurement of hardness and in metallographic examination. Conducted studies showed, that self-hardening’s ability of steel X46Cr13 let obtain technologically usable layered casting characterized by hardness of working surface up to 35 HRC.
EN
The present study reports the effects of RSW process parameters like heating cycle, welding current and electrode tip diameter on the tensile shear strength and nugget size of dissimilar metal welding of 2205 duplex stainless steel (DSS) and AISI-316L stainless steel sheets. Tensile shear tests were conducted to access the tensile shear strength and associated physical variations of the nugget formed. Finite element (FE) simulation of the tensile–shear test was performed using ABAQUS explicit FE software. The finite element results were compared with experimental results through the aid of graphical representation by com-paring the obtained stress–strain values for validation. The resistance spot welds are subjected to Vickers microhardness test and identified that hardness of HAZ is less for AISI-316L and high in DSS-2205 as compared to respective base metal, moreover heteroge- neous hardness values obtained in the weld metal zone (WMZ) exhibits higher hardness in ASS-316L and low hardness in DSS-2205 side as compared with base metal. Furthermore, SEM fractography indicates that the failure of tensile shear spot welded specimen occurs in the ductile mode of fracture.
EN
The local material properties of gas tungsten arc welded (GTAW) C21000 grade copper alloy (Cu) to AISI 304 grade stainless steel (SS) joints using (ErNiCu-7) filler material are studied using a range of material characterization techniques. Electron Back Scattered Diffraction (EBSD) studies across the weld confirmed the relationships existing between the solidification modes (dendritic, planar) and their corresponding grain morphology in a high resolution. The SEM-Backscattered Electron Mode (BSE) integrated with Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) analysis evidenced the local heterogeneous compositions across the dissimilar weld. The global and local mechanical performance of the weld joints are assessed using a conventional uniaxial tensile tests and full-field 2D-digital image correlation (DIC) respectively. The local material behaviour of the weld joint is in-line with the compositional and microstructural gradients. The weld joint has achieved the ultimate tensile strength (UTS) of 258 ± 14 MPa, which is very close to the strength of the Cu base metal (BM) and all the joints were fractured in the Cu-HAZ. Microhardness distributions measured using a spatially positioned indents found that the weld fusion zone (129.28 ± 19.22 HV) has higher hardness in compared to the Cu-BM (80.51 ± 2.58 HV).
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu szybkiego prototypowania przy użyciu wiązki elektronów i materiału deponowanego w postaci drutu. Szybkie prototypowanie przy użyciu drutu jest wydajną metodą wytwarzania elementów o skomplikowanych kształtach ze stopów metali takich jak: stale stopowe, stopy niklu lub tytanu. Technologia ta znajduje zastosowanie przede wszystkim w przemyśle lotniczym, zwłaszcza wojskowym. Jest to związane z koniecznością wytwarzania elementów w produkcji jednostkowej oraz mało seryjnej. W ramach pracy określono warunki technologiczne procesu, dla których możliwe jest wykonanie elementów próbnych w postaci prostopadłościanów. Wykonano elementy próbne przy wykorzystaniu drutu spawalniczego ze stali odpornej na korozję w gatunku G 188 Mn. Przeprowadzono badania metalograficzne i wybranych własności mechanicznych. Materiał deponowany charakteryzuje się mikrostrukturą austenityczną z ferrytem delta, komórkowo-dendrytyczną. Występują duże dendrytyczne ziarna, które wydłużone są w kierunku odprowadzania ciepła - w kierunku podłoża. Twardość w materiale deponowanym wynosi od 192 do 273 HVO,05 w zależności od liczby warstw. W obszarze wymieszania z podłożem twardość osiąga wartość 355 HV0.05.
EN
In the paper the results of research on rapid prototyping using electron beam and deposited material in the form of wire are presented. Electron beam rapid prototyping with wire is an efficient method for manufacturing complex shapes from metal alloys such as alloy steels, nickel alloys or titanium. This technology is used primarily in the aviation industry, especially in the military as it is designed rather for a unit production or small series production. As part of the work, technological conditions of the process for which it is possible to deposit test pieces in the form of rectangular prism were determined. Test elements were made using a stainless steel wire grade G 18 8 Mn. Metallographic examinations and selected mechanical properties were investigated. The deposited material is characterized by austenitic with ferrite delta, cell-dendritic microstructure. There are large dendritic grains which are extended towards the heat dissipation – towards the substrate. The hardness in the deposited material is in the range of 192 to 273 HV0.05 depending on the number of layers. In the area of mixing with the substrate, the hardness reaches the value of 355 HV0.05.
EN
In the present study, commercial pure titanium (Grade 2) was joined to the stainless steel (X5CrNi18-10) by diffusion bonding using aluminium, copper, and nickel as interlayers (100 μm). The investigation focuses on comparing the wear and corrosion resistance of the obtained diffusion joints. The microstructure of the joints was investigated using scanning electron microscopy equipped with an energy dispersive X-ray system (EDS) to determine the chemical composition of joint. The value of friction force and the wear resistance of diffusion bonded joints were carried out by block-on-ring frictional pair, preformed on the tribological tester T-05. The study was carried out under conditions of technically dry friction for the concentrated sliding contact loaded with 300 N. The friction distance for each test was 400 m. The results show that the maximum values of the friction coefficient and mass loss were obtained for joints with a nickel interlayer. The galvanic corrosion tests were carried out in 0.5 M Na2SO4 solution acidified to pH 1 with a sulphuric acid solution. The potentiodynamic polarization curves show that the lowest corrosion current was registered for the joints performed by copper.
PL
W niniejszej pracy połączono czysty tytan (Grade 2) ze stalą nierdzewną (X5CrNi18-10) poprzez spajanie dyfuzyjne z użyciem międzywarstw z aluminium, miedzi oraz niklu (100 μm). Badanie koncentruje się na porównaniu odporności na zużycie i korozję uzyskanych złączy dyfuzyjnych. Mikrostrukturę połączeń badano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej wyposażonej w system dyspersji energii (EDS) w celu określenia składu chemicznego spoiny. Wartość siły tarcia oraz odporności na ścieranie połączeń dyfuzyjnych została określona za pomocą testera tribologicznego T-05, który pracował w układzie pary ciernej typu „blok–pierścień”. Badania przeprowadzono w warunkach tarcia technicznie suchego dla styku ślizgowego obciążonego 300 N. Droga tarcia dla każdego testu wynosiła 400 m. Wyniki wskazują, iż najwyższą wartość współczynnika tarcia i ubytku masy uzyskano dla połączeń z niklową przekładką. Badanie odporności na korozję elektrochemiczną przeprowadzono w 0,5 M roztworze Na2SO4 zakwaszonym do pH 1 kwasem siarkowym. Potencjodynamiczne krzywe polaryzacji wskazują, że najniższą wartość prądu korozyjnego zarejestrowano dla połączeń wykonanych przy użyciu przekładki miedzianej.
EN
The article presents the results of laboratory tests, the aim of which was to measure cutting forces during parallel turning of an AMS 5643 steel bar. The cutting trials were registered with a 3-axis Kisler 9257B piezoelectric dynamometer, and the DynoWare computer program was used to archive and analyse the results. The experimental test plan for variable cutting parameters (vc, ap, f) was created according to the Taguchi method and the statistical analysis of the results was performed using ANOVA . The work involved carrying out 9 tests with the use of an uncoated carbide cutting insert. The obtained test results will be used to specify a simulation model of the cutting process.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań laboratoryjnych pomiaru sił skrawania podczas toczenia wzdłużnego wałka ze stali AMS 5643. Próby skrawne rejestrowano 3-osiowym siłomierzem piezoelektrycznym Kisler 9257B, do archiwizacji i analizy wyników pomiarów zastosowano program komputerowy DynoWare. Eksperymentalny plan badań dla zmiennych parametrów skrawania (vc, ap, f) stworzono według metody Taguchi, a statystyczne opracowanie wyników wykonano za pomocą analizy ANOVA. W ramach prac zostało przeprowadzone 9 testów z zastosowaniem płytki skrwającej weglikowej niepokrywanej. Uzyskane wyniki badań będą wykorzystane do uściślenia modelu symulacyjnego procesu skrawania.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.