Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stacja rozrządowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the automation systems of sorting process the use of computer networks of Ethernet technology is possible. But its traditional drawback is a probabilistic nature of the network access, which does not guarantee the information transmission in specified time intervals. However, there are other technologies that are free from this defect, for example, the Token Ring technology. A methodology, for determination of the network parameters in the automation system on marshalling yard at the restriction of the average time for application waiting in the queue at the station network has worked out. Using the token method of access to the ring, the state diagram of network stations was compiled. This is the basis for simulation model of the Token Ring network, which was developed in the GPSS environment. As a result of simulation the dependencies of the maximum queue length at the network station on the frame length, intensity, and distribution of time for application receipt from the station were obtained.
EN
The article presents the research results of economic feasibility of trains’ breaking-up order control at marshalling yards. The article objective was to determine the area of rational use of trains’ breaking-up order model, formalized in the form of stochastic programming problem. As a effectiveness criterion of trains’ breaking-up order operating costs of marshalling yard were used, including the costs associated with cars’ and locomotives’ dwell time on the station and its approaches, as well as costs associated with additional shunting work. With the help of simulation modeling the dependence was obtained, describing the impact of trains’ arrival forecasting error and processed car volumes on reducing operating costs of the marshalling yards through the trains’ breaking-up order control. The studies enable us to establish the requirements for the accuracy of information support of operational planning tasks, which is necessary to achieve the desired economic effect of the trains’ breaking-up order control.
EN
The paper presents the research results of cuts braking modes on the gravity humps. The objective of this paper is developing the methods for assessment of braking modes of cuts under conditions of fuzziness of their rolling properties, as well as selecting the permissible starting speed range of cuts from retardant positions. As a criterion for assessing the modes of target control of cut rolling speed, it was proposed to use an average gap size on a classification track at the established norms of probable exceeding of permissible speed of cars collision and their stop in retarders. As a criterion for evaluating the modes of interval control of cuts rolling speed, using the risk of their nonseparation on the switches was proposed. Using the simulation modeling and mathematical statistics, the configuration of the range of permissible speed of cuts coming out from retardant positions has been set. The conducted researches allow simplifying the choice of cut braking modes in systems of automatic control of cut rolling speed.
RU
В статье представлены результаты исследований режимов торможе-ния отцепов на сортировочных горках. Целью статьи является разработка методов оценки режимов торможения отцепов в условиях неопределенности их ходовых характеристик, а также поиск области допустимых скоростей выхода отцепов из тормозных позиций. В качестве критерия для оценки режимов прицельного регу-лирования скорости скатывания отцепов предложено использовать среднюю вели-чину окна на сортировочном пути при установленных нормах вероятности превы-шения допустимых скоростей соударения вагонов и остановки их в замедлителях. В качестве критерия для оценки режимов интервального регулирования скорости скатывания отцепов предложено использовать риск их неразделения на стрелках. Спомощью методов имитационного моделирования и математической статистики установлена конфигурация области допустимых споростей выхода отцепов из тор-мозных позиций. Выполненные исследования позволяют упростить решение задачи выбора режимов торможения отцепов в системах автоматического управления скоростью их скатывания.
PL
W pracy, analizowano układy torowe stacji najkorzystniejsze z punktu widzenia stacjonowania pociągów ratownictwa technicznego. W artykule zwrócono uwagę na możliwości szybkiego uruchomienia pociągu ratunkowego w razie katastrofy kolejowej. Na podstawie analizy układów torowych stacji rozrządowych i manewrowych oraz analizy technologii pracy tych stacji, wybrano najkorzystniejszy układ torów dla stacjonowania pociągów ratownictwa technicznego.
EN
In this paper we analyze railroad circuits, which are the most convenient for deployment of technical emergency wagons. The authors give weight to flexibility of immediate launch of these cars in case of railway accident. Basing on both analysis of railroad circuits at dispository stations and on technical analysis of workflow at these stations, we chose the most convenient scheme of railroads for deployment of technical emergency trains.
5
Content available Zagadnienia modernizacji stacji rozrządowych
PL
W punktach skrzyżowania kilku linii kolejowych, w miejscach powstania lub zanikania znacznych potoków wagonów, jak np. w rejonie wielkich miast, albo w pobliżu wielkich zakładów produkcyjnych oraz w innych dogodnych punktach sieci kolejowej zachodzi potrzeba wykonania znacznej pracy manewrowej. W punktach tych zlokalizowane są stacje rozrządowe, manewrowe i zakładowe. Przybywające do nich wagony trzeba podzielić według kierunków odjazdu oraz stacji docelowych przewozu, a następnie zorganizować je w pociągi, które w miarę możliwości powinny przebywać jak najdłuższą drogę bez przeróbki.
PL
Stacje rozrządowe, duże stacje manewrowe, zakładowe i portowe stanowią jedne z podstawowych węzłów infrastruktury logistycznej. Newralgicznym obiektem tej infrastruktury logistycznej są systemy rozrządzania grawitacyjnego. Występuje w nich duża liczba uszkodzeń wagonów kolejowych oraz wzrost kosztów pracy manewrowej (przestawianie "mylników") spowodowanych m.in. błędną lokalizacją niektórych elementów infrastruktury logistycznej. Ważnym problemem jest lokalizacja drugiego rozjazdu kolejowego w systemach rozrządzania grawitacyjnego. Zagadnienie to jest istotne, gdyż około 20% staczających się po sobie odprzęgów wagonowych rozdziela się już na drugim rozjeździe, a przeciętny koszt naprawy uszkodzonego wagonu wynosi około 10.000 zł. W pracy obliczono bezpieczną odległość drugiego rozjazdu od pierwszego załomu górki rozrządowej.
EN
Marshalling, large shunting, workshop, and port yards are among essential parts of the logistics infrastructure. Gravitational marshalling systems are key items of the logistics infrastructure. They are characterised by high incidence of wagon damage and increased costs of shunting operations (switching of wrong routed wagons), caused, among other things, by wrong location of some components of the logistics infrastructure. Location of the second railway points in gravitational marshalling systems is a major issue. The problem is significant since about 20% of car drafts that roll consecutively become separated as early as at the first points, with the cost of repairing a railway wagon averaging PLN 10 000.
EN
The paper presents system of modulation of wagons speed in the process of shunting. The system is an implementation of the 'leading to the target' strategy, that is based on two fundamental elements: controlled point retarders located along the marshalling track and its control that reduces kinetic energy of running wagons in the way that the shuted wagon arrives with proper speed to wagons standing on shorting siding. The trials of the system are carried on in Poznan Franowo marshalling yard now.
PL
W niniejszym artykule prezentowany jest system regulacji prędkości odprzęgów w trakcie rozporządzania. System ten stanowi wdrożenie strategii "Prowadzenie do celu", opartej na dwóch podstawowych elementach: sterowanych hamulcach torowych usytuowanych wzdłuż toru docelowego oraz ich sterowaniu zapewniającym zmiejszenie energii kinetycznej jadących odprzęgów tak, że rozrządzany odprzęg dochodzi z odpowiednią prędkością do wagonów stojących na torze docelowym. Badania tego systemu są realizowane obecnie na stacji rozrządowej Poznań Franowo.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.