Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stabilografia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of this study was to formulate a new balance disturbances coefficient enabling objective balance assessment on the basis of fast Fourier transform curves. The article presents the method of coefficient calculation and possible ways of its interpretation. Methods: 11 healthy participants took part in the experiment. There were four measurements: two in real environment with eyes open and eyes closed as well as two in virtual environment with scenery (surroundings) oscillating with frequency 0.7 Hz and 1.4 Hz. Scenery was displayed by means of the Oculus Rift system, whereas position of centre of pressure was measured with the use of Zebris FDM-S platform. Obtained centre of pressure positions were used to calculate fast Fourier transform, and then balance disturbances coefficient. Results: Comparisons of coefficient values obtained for the whole group and two selected participants were presented in order to explain how to interpret and use the coefficient. For better explanation of coefficient interpretation the most popular time domain stabilometric quantities and fast Fourier transform curves were presented as well. Conclusions: The balance disturbances coefficient makes it possible to quantitatively and objectively determine, on the basis of fast Fourier transform curves, the influence of the oscillating scenery on the tested person as well as show how the overall equilibrium of that person was disturbed.
PL
Ocena wpływu zaburzeń wizualnych na zdolność utrzymywania równowagi może stanowić niezwykle cenny aspekt w kontekście zastosowania Technologii Wirtualnej Rzeczywistości w procesie rehabilitacji. Artykuł porusza zagadnienia związane z metodyką określania wpływu zaburzeń wizualnych na zdolności utrzymania równowagi. W ramach badań wyznaczono wielkości stabilograficzne takie jak: długość ścieżki w osi strzałkowej oraz w osi poprzecznej, pole deltoidu wyznaczonego przez COP, a także stosunek przekątnej deltoidu w osi strzałkowej do przekątnej deltoidu w osi poprzecznej, podczas badań, gdy na osobę badaną nie działały żadne zaburzenia wizualne oraz gdy osoba badana była poddawana wybranym zaburzeniom. Wyniki pozwalają na przeprowadzenie dyskusji w zakresie oceny wpływy zadawanych bodźców wizualnych na wyznaczane wielkości.
EN
Determination of impact of visual disorders on stabilographic of human body make very important aspect according to using of Virtual Reality Technology in medicine. This article present results of determining of a impact of visual disturbances on stability of balance. During the study stabilographic parameters such as: path length in the sagittal axis and a transverse axis, the deltoid field defined by the COP as well as the diagonal point of the deltoid in the sagittal axis to the diagonal of the deltoid in the transverse axis were determined. The study was done with and without visual stimuli. The results allow for discussions on the assessment of the influence of visual stimuli on the determined values.
EN
The purpose of this study was to assess if 65 dB and 4000 Hz stimuli affect postural stability of young normal hearing people. Methods: Posturography examinations belong to clinical tests which evaluate the motor skills. Posturography can be divided into static posturography and dynamic posturography. In both, static posturography and dynamic posturography, patient stays on the platform with opened and closed eyes, but in the case of dynamic one, platform is unstable. In this study the Multitest Equilibre platform produced by FRAMIRAL was used. Patients took part in tests with opened and closed eyes, on stable and unstable platform. Additionally patients were exposed to 65 dB and 4000 Hz acoustic stimuli. The sound pressure level, and frequency was belonging to the best audibly frequency range. Results: Parameters such as velocity and surface were examined. The difference between velocity measured with acoustic stimuli and without acoustic stimuli was observed. On the other hand there was no difference in surface results. Conclusions: The statistically significant difference between velocity of patients center of gravity movements, measured on unstable platform, in the presence of 4000 Hz, 65 dB acoustic stimulus and without additional disturbances was observed.
EN
Purpose: The aim of the study was to examine the influence of different types of virtual sceneries and frequencies of movement of visual disturbances on stabilometric values as well as whether individual sceneries and changing frequency can minimize effect of adaptation of tested person to applied disturbances. Methods: There were 23 healthy participants. A person has been standing on a Zebris stabilometric platform. Virtual 3D environment was displayed by means of HMD Oculus Rift system. An open (a meadow) and closed (a room) sceneries were used. The sceneries moved along the sagittal axis and rotated around horizontal axis. The measurement lasted 30 seconds and in the middle of it frequency of translational movement was changed from 0.7 Hz to 1.4 Hz or from 1.4 Hz to 0.7 Hz. Results: The data were reported as medians of COP velocity and ellipse area. Visual disturbances caused the increase of these values in comparison with the tests conducted with open eyes. Results divided into periods (the first and the second 15 seconds) showed that in the first half of the test values were higher compared to the second half. The comparison of values obtained for open and closed scenery showed that higher values were recorded for open scenery. Conclusions: The comparison of both types of sceneries on the basis of COP velocity and ellipse area showed that open scenery had a greater impact on the measured stabilometric values. It was found out as well that people got accustomed to the applied disturbances, but this effect was lower in the open scenery.
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny symetrii postawy wykorzystującą stabilografię ze wzrokowym sprzężeniem zwrotnym – zwaną stabilografią nadążną. Parametrami określającymi stopień symetrii są odchylenia standardowe składowych х, у różnicy nadążnej trajektorii stabilograficznej zarejestrowanej dla lewoskrętnego bodźca wzrokowego i odbicia lustrzanego względem osi rzędnych trajektorii nadążnej zmierzonej dla bodźca prawoskrętnego.
EN
The paper presents a method for postural symmetry assessment utilizing posturographic examination with visual feedback stimulation, known as the follow-up posturography. Parameters quantifying the degree of symmetry are the standard deviations of x, у components of a difference signal obtained from subtracting the mirror image of the follow-up trajectory acquired for clockwise visual stimulation, with Y being the axis of reflection, from the follow-up trajectory measured during the counterclockwise visual stimulation.
6
Content available remote Stabilografia nadążna w procesie przywracania symetrii postawy
PL
W artykule zaprezentowano metodę oceny i wspomagania rehabilitacji osób z zaburzonym stereotypem postawy, ze szczególnym uwzględnieniem dysfunkcji dolnej partii układu kostno-mięśniowego. Przedstawiana metoda wykorzystuje dwa zagadnienia. Po pierwsze, przedstawiono sposób obiektywnej oceny stanu pacjenta, który sprowadza się do odpowiedniej parametryzacji trajektorii stabilograficznej. Drugie zagadnienie wiąże się z opracowaniem i badaniem skuteczności nowej metody adaptacyjnej rehabilitacji, wykorzystującej platformę stabilograficzną z biologicznym sprzężeniem zwrotnym. W artykule przedstawiono również wyniki badań klinicznych.
EN
The examination and rehabilitations system for patients with disturbed stereotype of postures especially with dysfunction of lower part of musculoskeletal system is presented. The proposed method is based on two ideas. The method of objective assessment of condition of patient posture is proposed at first. The goal is achieved by posturographic trajectory analysis with the use of proposed methods. The second idea involves the development and evaluation of the new, adaptive rehabilitation method that uses posturographic platform with biofeedback. The results of clinical experiments are presented too.
7
PL
Umiejętność utrzymywania równowagi spełnia ważne funkcje, nie tylko w życiu codziennym człowieka, ale również, odgrywa ważną rolę w wielu dyscyplinach sportowych. Jest to zdolność, która wymaga odpowiednich ćwiczeń, aby mogła jak najlepiej wpływać na wyniki osiągane w sporcie. Niestety niewiele osób uprawiających amatorsko Dart wie jak odpowiednio kontrolować równowagę, aby rzut w tarczę był jak najbliższy celu. Celem pracy jest przedstawienie podstawowych pojęć, koncepcji oraz metody umożliwiające analizę wpływu stabilności ciała na celność rzutu.
EN
The ability to maintain balance fulfills important functions not only in everyday life of man, but also plays an important role in many sport disciplines. It is an ability that requires appropriate exercises to influence on the success achieved in sport. Unfortunately, few people doing amateur Dart know how to properly control the balance to make throw the shield close to the target. The paper presents the basic concepts, approaches and methods of analyzing the influence of the stability of the body on throwing accuracy.
PL
W pracy zaprezentowano metodykę oraz program nadążnego testu stabilograficznego ze wzrokowym sprzężeniem zwrotnym. Podczas testu pacjent stoi na platformie stabilograficznej obserwując na ekranie monitora poruszający się po okręgu bodziec oraz punkt przyłożenia wypadkowych sił nacisku (COP - Center of Pressure) stóp na platformę. Jego zadaniem jest tak wychylać swoje ciało, aby jego punkt COP podążał za bodźcem tak blisko, jak to tylko możliwe. W pracy opisano także algorytm wyznaczania trajektorii różnicowej na podstawie trajektorii oryginalnej oraz metody jej parametryzacji. Badania wstępne pacjentów z zaburzonym stereotypem postawy wskazują że opracowany test może być użyteczny do oceny stabilności posturalnej.
EN
The paper presents the method and the program of the follow-up posturography test with the visual feedback. During the test the patient stands on the posturographic platform and observes a moving stimulus along with circular path and his Center of Pressure (COP) point at the monitor. His task is to sway the body in such a way that his COP point should follow the stimulus as close as it is possible. The algorithms of the differential trajectory derivation from the original one and its parameterization methods are also described in the paper. Preliminary examinations of the patients with postures disturbed stereotype show that developed test can be useful in postural stability evaluation.
9
Content available remote Stabilność posturalna osób z uszkodzeniem układu nerwowego
PL
Celem pracy jest ocena stabilności posturalnej osób z uszkodzeniem układu nerwowego (27 osób z chorobą Parkinsona, 19 osób po udarze mózgu, 22 osoby ze stwardnieniem rozsianym) w porównaniu z osobami zdrowymi (50 osób młodych, zdrowych). Zbadano, czy istnieje różnica w wielkości wychwiań postawy ciała osób z uszkodzeniem układu nerwowego i osób zdrowych, na podstawie wielkości wybranych parametrów stabilograficznych. Oceniono, jaki jest wpływ kontroli wzrokowej oraz jej braku na stabilność posturalna tych osób. Do oceny stabilności postawy ciała wykorzystano metodę stabilograficzną, posługując się zestawem pomiarowym Posturograf i wykonując standardowy zestaw testów stabilograficznych. Dowiedziono, że stabilność posturalna osób z uszkodzeniem układu nerwowego cechuje większe pole powierzchni stabilogramu oraz dłuższa długość całkowita stabilogramu we wszystkich typach badań. Największe pogorszenie stabilności postawy ciała obserwuje się u osób z chorobą Parkinsona oraz ze stwardnieniem rozsianym w badaniu z kontrolą wzrokową, natomiast u osób po udarze mózgu w badaniu - bez kontroli wzrokowej oraz ze świadomą kontrolą wzrokową. U osób ze stwardnieniem rozsianym świadoma kontrola wzrokowa podczas utrzymywania równowagi w pozycji stojącej miała pozytywny wpływ na stabilność ciała i koordynację wzrokowo-ruchową.
EN
The aim of the study was to evaluate the postural stability in patients with impairment of nervous system (27 patients with Parkinson's disease, 19 cerebral stroke survivors, 22 patients suffering from multiple sclerosis) in comparison with healthy subjects (50 young, healthy people). The differences of the magnitude of body sways in patients with impairment of the nervous system and in healthy subjects were compared on basing on the chosen stabilographic parameters. The influence of visual control on postural stability was tested. The evaluation of postural stability by means of stabilographic platform Posturograph was performed using the standard set of stabilographic tests in order to carry. It was proved that postural stability in people with impairments in the nervous system is characterized by the greater surface, as well as the longer total length of the stabilogram in all the tests. The most significant deterioration of postural stability was observed in patients with Parkinson's disease in the test with visual control, and in cerebral stroke survivors in the test with no visual control and with conscious visual control. In patients with multiple sclerosis conscious visual control while maintaining body balance in standing position showed positive influence on postural stabili­ty and visual-motor coordination.
PL
Celem pracy jest określenie wpływu fizjoterapii na wybrane parametry stabilności ciała w pozycji stojącej u 6 osób z zawrotami głowy pochodzenia szyjnego. Program fizjoterapii składał się z terapii manualnej, ćwiczeń rozluźniających oraz ćwiczeń korekcji postawy ciała. Stabilność ciała badanych osób po fizjoterapii charakteryzuje się istotnym statystycznie zmniejszeniem zakresu pola stabilogramu w badaniu przy otwartych oczach. Natomiast przy oczach zamkniętych i w sprzężeniu zwrotnym nie zaobserwowano istotnej zmiany w zakresie obserwowanych zmiennych. Zastosowana terapia, ukierunkowana na zaburzenia czynnościowe narządu ruchu, miała istotny wpływ na stabilność ciała osób z zawrotami głowy pochodzenia szyjnego.
EN
The aim of this study is to determine the influence of physiotherapy on some parameters of body stability in standing position in six patients with cervical spine vertigo. Programme of physiotherapy included manual therapy, relaxation exercises, and corrective exercises of body posture. Stability of the body of patients after physiotherapy was characterized by statistical decrease of stabilogram field in open eyes test. In closed eyes and feedback tests parameters of stability did not change, statistically. The therapy which was focused on functional disorders, has statistical influence on stability of the body in patients with cervical spine vertigo.
PL
Celem pracy jest scharakteryzowanie stabilności ciała w pozycji stojącej 81 dzieci (35 dziewcząt i 46 chłopców), w wieku od 9 do 12 lat ze skoliozą 1°, na podstawie obserwacji przemieszczeń położenia wypadkowej punktu nacisku stóp na podłoże (COP). Do badań stabilności ciała w pozycji stojącej zastosowano system POSTURO-GRAF firmy PRO-MED. Uzyskane w badaniu stabilograficznym wyniki charakteryzujące stabilność ciała (pole powierzchni, długość stabilogramów) u badanych dzieci wykazały duże zróżnicowanie. Bardzo duża rozpiętość obserwowanych zmiennych może być związana zarówno z wiekiem, jak i z zaburzeniami postawy ciała. Zaburzenie równowagi mięśniowej w obrębie kręgosłupa, utrzymywanej głównie przez mięśnie głębokie grzbietu, może mieć negatywny wpływ na sposób utrzymywania równowagi w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej.
EN
The aim of study was to characterize the stability in standing position of 81 children (35 girls and 46 boys) at the age of 9-12 with idiopathic scoliosis 1°, basing on the observation of the shift tendencies of the gravity centre (COP). To examine the body stability in standing position the POSTUROGAPH system manufactured by PRO-Med Co was used. The obtained results, which described body sway phenomenon (area, the length of stabilogram) of examined children showed great diversity. The wide range of observed variables may be connected with the age and also with the posture defects. Some disturbances of muscles balance within the spine which is mainly kept by deep back muscles, may have some negative influence on body balance in sagittal and frontal plane.
12
PL
Celem pracy jest ocena koordynacji ruchowej w utrzymywaniu równowagi ciała w pozycji stojącej, na podstawie wielkości zakresu wychyleń dzieci, osób młodych i starszych aktywnych fizycznie. Do oceny stanu równowagi ciała u 255 osób wykorzystano metodę stabilograficzną, posługując się zestawem pomiarowym - Posturograf firmy Pro-Med. Wyniki testów stabilograficznych, oceniających koordynację ruchową w utrzymywaniu równowagi ciała w pozycji stojącej, są zróżnicowane w badanych grupach wiekowych. Badania wykazały wzrost zakresu wychwiań u dzieci, natomiast zmniejszenie u młodzieży i osób dorosłych. W wielkości zakresu wychwiań zaobserwowano brak różnicy istotnej statystycznie pomiędzy osobami dorosłymi a starszymi aktywnymi fizycznie. Uzyskane wyniki podkreślają korzystny wpływ aktywności fizycznej osób starszych na stabilność ciała w pozycji stojącej.
EN
The aim of this research was to assess the impact of motor coordination on maintaining body balance in the upright position on the basis of tilt range read-out of physically active children, young and elderly people. Body balance of the 255 subjects was assessed by means of the stabilographic method using Posturograf apparatus of the Pro-Med Co. The results of the stabilographic assessment were diversified in the examined age groups. They showed a growth of the tilt range in children and its decrease in the young and the elderly. No statistically significant difference was observed between the adults and the physically active elderly subjects. These results stress the positive influence of physical activity on body balance in the upright position in the elderly people.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.