Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 429

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stabilność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
1
EN
This paper presents a dynamic model of a palletised load unit during a static tilt test. The stability (also called rigidity) of a load unit was evaluated. The palletised load unit was built of packages forming layers and protected against disintegration by stretch film. The aim of this study was to compare the results of a static tilt test with a commonly used and recommended dynamic acceleration test.
PL
Ideą pracy badawczej była analiza wybranych właściwości mechanicznych lokomotywy EP09. Za główny cel artykułu obrano analizę stabilności lokomotywy EP09, poprzez określenie prędkości krytycznej pojazdu. W tym celu w powyższej publikacji opisano w jaki sposób został zamodelowany układ obliczeniowy, jakie parametry i założenia zostały przyjęte do przeprowadzenia symulacji oraz zaprezentowano końcowe wyniki na podstawie których określono prędkość krytyczną pojazdu. Aby wyniki symulacji były w jak największym stopniu tożsame z wynikami rzeczywistymi, do stworzenia modelów symulacyjnych lokomotywy oraz wózka wykorzystano materiały i wyniki badań uzyskane z Instytutu Pojazdów Szynowych Tabor w Poznaniu. Większość obliczeń została wykonana w programie SIMPAK. W wyniku przeprowadzonej symulacji i analizy uzyskanych wyników określona została prędkość krytyczna lokomotywy EP09, przy której pojazd traci stabilność ruchu.
EN
The idea of the research was analysis selected mechanical preferences of the locomotive EP09. As the main objective of article was chosen analysis of the stability of the locomotive EP09 by define the critical speed of the vehicle. With this and in view in this publication was described how the calculative model was built, what parameters and assumptions were taken to simulate and presented the final results on the basis of which identified the critical speed of the vehicle. In order to simulation results were as much as possible the same as the real results, to create simulation models locomotive and trolley, there have been used information and the research results obtained from the Institute of Rail Vehicles Tabor in Poznan. Most of the calculations has been made in the computer software SIMPLE. As a result of the simulation and analysis of the results was defined the critical speed of locomotive EP09, at which the vehicle loses stability movement.
PL
Przedstawiono wyniki badań stabilności fazowej dwóch gatunków ropy naftowej, które posłużyły do opracowania procedury znajdowania kompatybilnej mieszaniny. Metoda polegała na wykreśleniu zależności między parametrem Heithausa a zawartością poszczególnych grup węglowodorów, a następnie wyznaczeniu optymalnego składu. Przewidywane wyniki weryfikowano za pomocą zmodyfikowanego testu filtracji na gorąco.
EN
The colloidal stability index (Heithaus parameter) was detd. for 2 types of crude oil differing in phys.-chem. properties and for their mixts. (25, 50 and 75% by mass) by turbidimetry. The relationship between the Heithaus parameter and content of particular hydrocarbon groups was plotted and the optimal mixt. compn. was detd. The result of prediction by using the developed model were confirmed by a modified hot filtration test.
EN
Tocopherols and tocotrienols are natural compounds found in oil plants. Their antioxidant properties make them interesting for food producers and consumers looking for healthy food. The aim of this study is to present the potential natural sources of tocopherols and tocotrienols, which as antioxidants are increasingly used as food additives to extend itheir durability, and additionally enrich the product with vitamin E. The work shows their chemical structure, methods of obtaining and legal regulations allowing tocopherols and tocotrienols for use in food processing. The current ways of using them in food production were discussed.
PL
Tokoferole i tokotrienole to naturalne związkami występują-ce w roślinach oleistych. Ich właściwości przeciwutleniają-ce sprawiają, że są interesujące dla producentów żywności i konsumentów poszukujących zdrowej żywności. Celem arty-kułu jest omówienie potencjalnych naturalnych źródeł toko-feroli i tokotrienoli, które jako substancje przeciwutleniające są coraz częściej wykorzystywane jako dodatki do żywności w celu przedłużenia jej trwałości, a dodatkowo wzbogacają produkt w witaminę E. W artkule przedstawiono ich struktu-rę chemiczną, sposoby pozyskiwania oraz regulacje prawne dopuszczające tokoferole i tokotrienole do wykorzystania w przetwórstwie żywności. Omówiono dotychczasowe sposo-by ich wykorzystania w produkcji żywności.
EN
The aim of the work presented in the article is to determine the effect of the type of fat and the variable protein content of algae on selected physicochemical properties of emulsions determining the stability of the disersion systems. Fat emulsions were prepared in the following three variants: based on hemp oil, based on a mixture of hemp oil and mutton tallow (1: 1) and based on the same fat mixture, but subjected to the enzymatic interesterification process (1: 1). The experimental part of the work included the preparation of animal fat by subjecting it to the bleaching process, and then enzymatic interesterification with hemp oil. Then, 9 variants of emulsions containing hemp oil, nonesterified fat mixture and interesterified fat mixture, respectively, were prepared. Each emulsion had a different algal protein content ranging from 0.4 to 1.2% by weight of the emulsion. The emulsions prepared in this way were tested 24 hours after their preparation and after 1 month of storage. The following parameters of the emulsion were assessed: color, texture, viscosity, and microscopic structure, and the intensity of the light backscattered by the sample was measured with the use of the Turbiscan Lab device. It was noticed that with the increase in the protein content of algae in the emulsions, there was an increase in the value of the b * parameter corresponding to the yellow color for all variants of these emulsions. There was also an increase in droplet size in microscopic examination and a decrease in the stability of the emulsions based on the interesterified fats. There was no unequivocal influence of the algae protein on the following parameters: emulsion adhesiveness, viscosity and hardness.In the study, it was not possible to select an emulsion with high stability, nor to indicate a clear influence of protein on the rheological properties of the emulsions produced, regardless of the type of fat used. In order to produce more stable systems, research should be extended to change the amount or type of protein, or to select a different viscosity modifier which, together with the algae protein, is able to create a synergistic system that stabilizes the dispersion systems produced.
PL
Celem pracy przedstawionej w artykule jest określenie wpływu rodzaju tłuszczu oraz zmiennej zawartości białka z alg na wybrane właściwości fizykochemiczne emulsji decydujące o stabilności układu. Emulsje tłuszczowe wytworzono w trzech następujących wariantach: na bazie oleju konopnego, na bazie mieszaniny oleju konopnego i łoju baraniego (1:1) oraz na bazie tej samej mieszaniny tłuszczowej, ale poddanej procesowi enzymatycznego przeestryfikowania (1:1). Zakres eksperymentalnej części pracy obejmował przygotowanie tłuszczu zwierzęcego (łoju baraniego) przez poddanie go procesowi bielenia, a następnie przeestryfikowanie enzymatyczne z olejem konopnym. Następnie przygotowano 9 wariantów emulsji zawierających odpowiednio olej konopny, mieszaninę tłuszczową nieprzeestryfikowaną oraz mieszaninę tłuszczową przeestryfikowaną. Każda z emulsji zawierała inną zawartość białka z alg w ilości od 0.4 do 1,2% w stosunku do masy emulsji. Tak przygotowane emulsje poddano badaniom po 24 godzinach od ich sporządzenia oraz po 1 miesiącu przechowywania. Przeprowadzono ocenę następujących parametrów emulsji: barwy, tekstury, lepkości, struktury mikroskopowej oraz dokonano pomiaru intensywności światła wstecznie rozproszonego przez próbkę w czasie, z wykorzystaniem urządzenia Turbiscan Lab. Zauważono, że wraz ze wzrostem zawartości białka z alg w emulsjach, nastąpił wzrost wartości parametru b* odpowiadającego za żółty kolor dla wszystkich wariantów tych emulsji. Nastąpił również wzrost wielkości kropel w badaniu mikroskopowym i zmniejszenie stabilności emulsji na bazie tłuszczów przeestryfikowanych. Nie zauważono jednoznacznego wpływu białka z alg na następujące parametry: adhezyjność, lepkość oraz twardość emulsji.W pracy nie udało się wytypować emulsji o wysokiej stabilności, ani wskazać wyraźnego wpływu białka na właściwości reologiczne wytworzonych emulsji bez względu na rodzaj zastosowanego tłuszczu. W celu wytworzenia bardziej stabilnych układów należy rozszerzyć badania w kierunku zmiany ilości lub rodzaju białka, czy wytypowania innego modyfikatora lepkości, który z białkiem z alg jest w stanie stworzyć układ synergistyczny oddziaływający stabilizująco na wytworzone układy dyspersyjne.
EN
The stability of deep underground mine drifts is pivotal to sustainable, safe mining in underground coal mines. The main objective of this research is to determine the stability and drifting safety issues in 500-m-deep deep underground mine drift through complex geology in the Quang Ninh coal area. The laboratory experimentation and field measurements were used to analyze the large deformations and failure characteristics of the surrounding rock, the influence factors of safe excavation and stability of deep underground mine drift, and to study the stability control countermeasures. This study also shows the main factors influencing the stability and drifting safety include complex geology zones, high in situ stress, poor mechanical properties and engineering performance of the argillaceous rock mass. According to the field study, the groutability of cement-matrix materials in the argillaceous rock in the complex geology zones were extremely poor, and deformations and failure of the surrounding rock were characterized by dramatic initial deformation, high long-term creep rate, obviously asymmetric deformations and failure, the rebound of roof displacements, overall loosened deformations of deep surrounding rock on a large scale, and high sensitivity to engineering disturbance and water immersion. Various geo-hazards occurred during the underground mine drift excavation, including roof collapse, groundwater inrush. Control techniques are proposed and should be adopted to ensure drifting safety and to control the stability of deep underground mine drift through complex geology zones, including choice of reasonable drift shape, reasonable support type, steel sets, regional strata reinforcement technique such as ground surface pre-grouting, primary enhanced control measures, grouting reinforcement technique, and secondary enclosed support measures for long-term stability, which are critical for ensuring the sustainable development of the underground coal mine.
PL
Stabilność sztolni w głębokiej podziemnej kopalni ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego i bezpiecznego wydobycia w podziemnych kopalniach węgla. Głównym celem tych badań jest określenie zagadnień ze stabilnością i bezpieczeństwem wyrobisk w głębokiej na 500 m podziemnej kopalni drążonej przez złożoną geologię w zagłębiu węgla Quang Ninh. Doświadczenia laboratoryjne i pomiary terenowe posłużyły do analizy dużych odkształceń i charakterystyk zniszczenia otaczającej skały, czynników wpływających na bezpieczne wydobycie i stabilność sztolni oraz do zbadania środków zaradczych kontroli stabilności. Badanie to pokazuje również, że główne czynniki wpływające na stabilność i bezpieczeństwo wyrobisk obejmują złożone strefy geologiczne, wysokie naprężenia, słabe właściwości mechaniczne i parametry inżynieryjne górotworu ilastego. Zgodnie z badaniami terenowymi, fugowalność materiałów osnowy cementowej w skale ilastej w złożonych strefach geologicznych była wyjątkowo słaba, a odkształcenia i uszkodzenia otaczającej skały były następstwem dramatycznego odkształcenia początkowego, wysokiej długoterminowej szybkości pełzania, oczywiście asymetrycznej. odkształcenia i uszkodzenia, odbicia przemieszczeń stropu, ogólne poluzowane odkształcenia głęboko otaczającej skały na dużą skalę oraz duża wrażliwość na zakłócenia inżynieryjne i zanurzenie w wodzie. Podczas wykonywania sztolni w kopalniach podziemnych występowały różne zagrożenia geologiczne, w tym zawalenie się stropu, napływ wód gruntowych. Proponowane są techniki kontrolne, które należy przyjąć, aby zapewnić bezpieczeństwo procesu drążenia i kontrolować stabilność wyrobisk przechodzących przez złożone strefy geologiczne, w tym wybór rozsądnego kształtu wyrobiska, rozsądnego typu podpory, zestawów stalowych, regionalnych technik wzmacniania warstw, takich jak wstępna powierzchnia gruntu, podstawowe wzmocnione środki kontroli, technika zbrojenia spoinowania i dodatkowe zamknięte środki wspierające dla długoterminowej stabilności, które są kluczowe dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju podziemnej kopalni węgla.
EN
Anchored retaining walls are structures designed to support different loading applied in static and dynamic cases. The purpose of this work is to design and study the stability of an anchored retaining wall loaded with different seismic actions to obtain minimal anchor lengths. Mononobe-Okabe theory has been applied for the evaluation of seismic earth pressures developed behind the anchored wall. Checking the dynamic stability of anchored retaining walls is usually done using the classic Kranz model. To take into consideration the effects of the internal forces developed during failure, we have proposed a new model, based on the Kranz model, which will be used as the Kranz model to find the critical angle failure performed iteratively until the required horizontal anchor length is reached for a minimum safety factor. The results of this study confirm that the effect of the seismic load on the design of an anchored retaining wall, and its stability, has a considerable influence on the estimation of anchor lengths. To validate the modifications made to the new model, a numerical analysis was carried out using the Plaxis 2D software. The interpretation of the obtained results may provide more detailed explanation on the effect of seismic intensities for the design of anchored retaining walls.
EN
A two-parameter continuation method was developed and shown in the form of an example, allowingdetermination of Hopf bifurcation sets in a chemical reactor model. Exemplary calculations weremade for the continuous stirred tank reactor model (CSTR). The set of HB points limiting the rangeof oscillation in the reactor was determined. The results were confirmed on the bifurcation diagramof steady states and on time charts. The method is universal and can be used for various models ofchemical reactors.
EN
The purpose of this paper is to investigate the effects of natural uncertainties and effective parameters on the stability of plate-type rock walls. For this, the effective factors and geo-mechanical properties in the study area were obtained using field experiments. Stability analysis of rock walls was investigated for 40 scenarios in dry and saturated states. These parameters were then evaluated using Easyfit software and Markov chain analysis and Monte Carlo simulation by Rock Plane software. Comparison of the results of numerical and uncertainty methods shows that the rock walls with 60-80 degree slope are stable; and In saturated state they require stability due to the reduction of shear strength. Fixation of the rock walls was also investigated, indicating an optimum angle of 30° for the installation of the rock screw. The results show that the Monte Carlo simulation provides a simpler interpretation and the uncertainty methods are more accurate and reliable than the numerical methods.
EN
It is difcult to observe changes in the internal structure of natural rocks when under certain pressure ranges. However, such rocks have specifc magnetic properties that are established during their formation process. Through studying changes in their magnetic properties while under pressure, which are readily observed and analyzed, as combined and contrasted with their associated structural changes, the relationship between the stress–strain and the magnetic feld intensity can be established. Based on the stress–strain and magnetic feld strength data obtained from the relevant literature, the process of rock and rock-like mechanical failure can be divided into three stages: elastic, plastic, and rupture. The performances of diferent rocks during these stages were analyzed, and there was an obvious transition point between any two adjacent stages. Thus, this study provides theoretical support to establish the relationship between structure and magnetic variations of rocks and rock-like bodies.
EN
In this paper, the issue of shape optimization of a column subjected to the generalized load with a force directed towards the positive pole (L. Tomski’s load, specific load) was considered. Based on the Hamilton’s principle, the differential equations of movement and boundary conditions describing the system were formulated. Taking into account a kinetic criterion of stability loss and a condition of constant total volume, the scope of changes in natural frequency as a function of an external load was determined with selected geometrical and physical parameters of the loading structure. On the basis of obtained results, values of geometrical parameters of individual column segments were determined, at which the maximum critical load value was obtained. In order to find the maximum critical force, which is a function of many variables, the simulated annealing algorithm was used.
EN
The working process and regularities of the functioning of vibrating and vibro-impact machines based on hydroimpulse drive with a singlestage valve pulser are analyzed. The essential characteristics determining the conditions for the excitation and existence of periodic oscillations of the valve-pulser shut-off valve are determined. Using the criterion of A. Hurwitz, based on the differential equation of motion, the existence of undamped periodic oscillations of the valve-pulser shut-off valve is analytically justified.
PL
Przeanalizowano działanie i regularność pracy maszyn wibracyjnych oraz maszyn poddawanych wibracjom opartych na napędzie hydro-impulsowym z jednostopniowym zaworem impulsowym. Określono podstawowe cechy wpływające na warunki wzbudzenia oraz występowania drgań okresowych zaworu impulsowego. Przy zastosowaniu kryterium A. Hurwitza, opartego na równaniu różniczkowym ruchu, istnienie nietłumionych drgań okresowych zaworu impulsowego jest analitycznie uzasadnione.
EN
The paper presents the implementation of the Fractional Order PID controller to control the temperature in the isothermal room applied in a pharmaceutical factory. The formula of the controller dedicated to transfer function model of the temperature is proposed, the stability analysis using the Matignon Theorem is also presented. Results of simulations show that the proposed controller is able to assure the better control quality than PID controller tuned with the use of auto-tuning function.
PL
Artykuł prezentuje implementację regulator PID ułamkowego rzędu (FOPID) do sterowania temperaturą w pomieszczeniu izotermicznym stosowanym w fabryce farmaceutycznej. Zaproponowano formułę regulatora dla modelu obiektu opisanego transmitancją oraz analizę stabilności z wykorzystaniem Tw. Matignona. Wyniki badań symulacyjnych wskazują, że proponowany regulator zapewnia lepszą jakość regulacji, niż typowy regulator PID dostrojony zużyciem autotuningu.
PL
W prezentowanej pracy zostały przedstawione wyniki badań stabilności w czasie i pod wpływem czynnika (promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali λ = 660 nm) komponentu sieciującego warstw receptorowych biosensorów. Wykazano przyspieszone zmiany konformacyjne (przyspieszoną denaturację) pod wpływem czynnika zewnętrznego. Zauważono, że w badanym czasie (12 dni) największe zmiany stabilności następują między czwartym a ósmym dniem.
EN
The manuscript presents the research on stability over time and under the influence of the factor (electromagnetic radiation with wavelength λ = 660 nm) on crosslinking component of biosensor receptor layers. Accelerated conformational changes (fast denaturization) under the influence of an external factor have been shown. It was noticed that in the examined time (12 days) the biggest changes of stability occur between the 4th and 8th day.
EN
The paper deals with an analysis of linking between brand’s factors and macroeconomic stability. For this purpose, the authors have checked two hypotheses such as multicollinearity between social-value determinants which form the country’s brand and linking between social-value determinants of the brand and country’s macroeconomic stability. The object of analysis deals with Lithuania, Latvia, Croatia, Bulgaria, Poland, Romania (the latest countries which joined the EU) and Ukraine. The dataset for analysis is obtained from Hofstede Insights (2018), World Data Bank, United Nations, Freedom House, etc. The methods adopted for this study are Pearson’s correlation coefficient and Generalized Least Squares model. The findings have proved the indicated hypotheses. Thus, the government should develop the strategy to manage the social-value determinates of a country’s brand with a purpose to achieve macroeconomic stability.
PL
Artykuł dotyczy analizy powiązań między czynnikami marki a stabilnością makroekonomiczną. W tym celu autorzy sprawdzili dwie hipotezy, takie jak wielolinearność między determinantami wartości społecznych, które tworzą markę kraju, a powiązaniem między społeczno-wartościowymi determinantami marki i stabilności makroekonomicznej kraju. Przedmiotem analizy są Litwa, Łotwa, Chorwacja, Bułgaria, Polska, Rumunia (najnowsze kraje, które przystąpiły do UE) i Ukraina. Zestaw danych do analizy uzyskano z Hofstede Insights, World Data Bank, ONZ, Freedom House itp. Metody przyjęte w tym badaniu to współczynnik korelacji Pearsona i model Uogólnione najmniejsze kwadraty. Wyniki dowiodły wskazanych hipotez. W związku z tym, rząd powinien opracować strategię zarządzania określeniami wartości społecznej marki danego kraju w celu osiągnięcia stabilności makroekonomicznej.
EN
Chatter is a self-excited vibration that depends on several parameters such as the dynamic characteristics of a machine tool structure, the material of work piece, the material removal rate, and the geometry of tools. Chatter has an undesirable effect on dimensional accuracy, smoothness of work piece surface, lifetime of tools and machine tools. Thus, it is useful to understand this phenomenon in order to improve the economic aspect of machining. In the present article, firstly, the theoretical study and mathematical modeling of chatter in the cutting proces were carried out. Then, by performing modal testing on a milling machine and drawing chatter stability diagrams, we determined the stability regions of the machine tool operation and recognized the parameter that had the most important effect on chatter.
PL
Wstęp: W artykule przedstawiono koncepcję sterowania systemem produkcyjnym, pozwalającą na zachowanie jego stabilności, a tym samym na realizację założonych planów produkcyjnych. W tym celu zaproponowano połączenia modeli symulacyjnych i modeli sztucznych sieci neuronowych (SSN) systemu produkcyjnego. Połączenie obydwu typów modeli było możliwe dzięki opracowaniu hybrydowego modelu systemu ekspertowego do oceny możliwości realizacji planu produkcji (celu) w zależności od wielkości ryzyka i poziomu stabilności analizowanego systemu produkcyjnego. Analizowany problem - możliwość realizacji planów produkcyjnych w zależności od wielkości ryzyka i poziomu stabilności systemu produkcyjnego - jest trudny do zamodelowania matematycznego. Jednak na podstawie analizy danych, pochodzących z modelu symulacyjnego i modelu ANN, można uzyskać informacje dotyczące zależności odpowiadających sobie wartości wejściowych i wyjściowych. Metody: Na podstawie przedstawionego sposobu zarządzania procesu produkcyjnego z wykorzystaniem modeli komputerowych, przeanalizowano możliwości zastosowania modeli symulacyjnych i modeli ANN w ocenie stabilności i ryzyka systemów produkcyjnych. Dokonano analizy i porównania obydwu typów modeli ze względu na sposób budowy oraz rodzaj danych wejściowych i wyjściowych. Wyniki: Na bezpośrednie połączenie modeli symulacyjnych i modeli SSN nie pozwala ich odmienna budowa, specyfika oraz inne rodzaje danych wejściowych i wyjściowych. Dlatego prezentowana w artykule koncepcja fuzji obydwu typów modeli odbywa się poprzez bazę wiedzy eksperckiej i wnioskowanie rozmyte. Wnioski: Na potrzeby sterowania systemem produkcyjnym, zaproponowano budowę hybrydowego modelu systemu ekspertowego do oceny możliwości realizacji celu w zależności od wielkości ryzyka i poziomu stabilności systemu produkcyjnego.
EN
Background: Control plays the main role in ensuring the stability of production processes, while digital models of processes and methods of artificial intelligence are used more and more commonly in it. Production of highly diversified items in small lots at low inventory levels is characterised by a much lower stability as compared with largelot manufacturing. Additionally, innovations created for items or processes result in disturbances to current work. Although this turbulence is usually momentary, it may lead to a loss of function or manufacturing stability, which in turn translates into financial losses, as well as losing customers. This paper presents the potential of using simulation models and artificial neural network models to assess the stability of a reorganized production system. Methods: The problem analysed in the paper is that of merging a simulation model with an ANN model by designing a hybrid model. A direct connection of both types of models is not possible due to their various structures, specificity, and different purposes, as well as the various types of input and output data. Therefore, the idea of merging these two types of models through an expert knowledge base and fuzzy inference was proposed. The results from the simulation model and the ANN model were used to gather the knowledge on the production system being analysed. It has been proposed that the output from the simulation model provided knowledge of the risk level, while the output from the ANN model provided knowledge of process stability. Results: The paper presents the idea of projecting a hybrid model of the expert system in order to assess the stability of a reorganized production system. A model of a hybrid expert system was developed to assess the potential of executing the assumed production plans. The level of risk and the level of stability determined by the simulation model and the ANN model are entered into the system. The output from the expert model is the value of the variable determining the potential of achieving the goal. In the construction of the model, fuzzy inference was used, which uses linguistic variables and is characterized by a knowledge system in the form of fuzzy rules "if ... then ...". For both the independent variable and for the dependent variable, a set of membership functions representing accepted linguistic variables was proposed, and then decision rules were determined. The idea of merging simulation models with ANN models was tested on a practical example in production system that manufactures products for dishwashers. Conclusions: The potentiality to execute production plans depending on the level of risk and the level of stability of the production system is too complicated to be modelled mathematically, but based on the analysis of data from the simulation and ANN models, it is possible to obtain information concerning the relations between corresponding input and output values.
EN
The novel technique that will be introduced for modifying surfaces is plasma treatment, which creates a great potential in the development of a variety of functional properties of polymeric membranes. Application of this technique in the processes of membrane modification allows functionalization by the manufacturing metal oxides such as copper oxide, silver oxide, or titanium dioxide on the surface. In this work, the polymeric membranes were activated with low-temperature plasma of different gases (Ar and Ar-O2 ) and subjected to copper oxide deposition. The leaching of copper from the surface of plasmamodified membranes and its permeability and antimicrobial activity were examined. It was found that CuO-modified membranes pre-activated in an Ar or Ar-O2 mixture are characterized by much lower stability than ones without pre-activation. Moreover, the filtration properties of CuO-modified membranes were unchanged compared to native ones, and these filtration materials are characterized by antibacterial properties.
PL
Techniki plazmowe to nowatorskie metody modyfikacji powierzchni, które umożliwiają nadanie różnorodnych właściwości funkcjonalnych membranom polimerowych. Zastosowanie technik plazmowych podczas modyfikacji membran polimerowych umożliwia ich funkcjonalizację poprzez wytwarzanie tlenków metali, takich jak tlenek miedzi, tlenek srebra lub dwutlenek tytanu na ich powierzchniach. W ramach przeprowadzonych prac membrany polimerowe aktywowano niskotemperaturową plazmą w mieszaninie w różnych gazów (Ar i Ar-O2 ), które następnie poddawano modyfikacji przy użyciu tlenku miedzi. Zbadano stabilność związania tlenku miedzi z powierzchnią membran modyfikowanych plazmą i jej przepuszczalność oraz aktywność przeciwdrobnoustrojową. Stwierdzono, że membrany modyfikowane CuO wstępnie aktywowane w Ar lub mieszaninie Ar-O2 charakteryzują się znacznie mniejszą stabilnością niż te bez wstępnej aktywacji. Ponadto właściwości filtracyjne membran modyfikowanych CuO były niezmienione w porównaniu z materiałami natywnymi, a wytworzone materiały filtracyjne charakteryzowały się właściwościami antybakteryjnymi.
EN
Corrosion or contamination of flexible joints of a telescopic hydraulic cylinder may cause an increase of movement resistance in these places. In this work the influence of mounting rigidity on the strength of a telescopic hydraulic cylinder is under consideration. Buckling criterion and the strength of cylinder barrels (material effort) were included due to analysis. Boundary value problem concerning the stability of the system was formulated on the basis of the static stability criterion. Lame’s theory for thick pipes were used for determination of destructive load from the viewpoint of the material effort. Numerical simulations were performed. The results specifying the influence of mounting rigidity on stability and strength of cylinder barrels were presented by using non-dimensional parameters.
EN
The positivity of fractional descriptor linear discrete-time systems is investigated. The solution to the state equation of the systems is derived. Necessary and sufficient conditions for the positivity of fractional descriptor linear discrete-time systems are established. The discussion is illustrated with numerical examples.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.