Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 933

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań stabilności fazowej dwóch gatunków ropy naftowej, które posłużyły do opracowania procedury znajdowania kompatybilnej mieszaniny. Metoda polegała na wykreśleniu zależności między parametrem Heithausa a zawartością poszczególnych grup węglowodorów, a następnie wyznaczeniu optymalnego składu. Przewidywane wyniki weryfikowano za pomocą zmodyfikowanego testu filtracji na gorąco.
EN
The colloidal stability index (Heithaus parameter) was detd. for 2 types of crude oil differing in phys.-chem. properties and for their mixts. (25, 50 and 75% by mass) by turbidimetry. The relationship between the Heithaus parameter and content of particular hydrocarbon groups was plotted and the optimal mixt. compn. was detd. The result of prediction by using the developed model were confirmed by a modified hot filtration test.
PL
Napromienianie śródoperacyjne w onkologii polega na wykonaniu jednorazowej radioterapii bezpośrednio w loży pooperacyjnej w ciele chorego, po wyciętej podczas operacji chirurgicznej tkance nowotworowej. Celem zabiegu jest zniszczenie ewentualnie nieusuniętych komórek nowotworowych, korzystając z bezpośredniego do nich dostępu. Proces dokowania akceleratora śródoperacyjnego, czyli zgrywania osi wiązki terapeutycznej z osią loży pooperacyjnej, ułatwiłaby jego automatyzacja. Jednak automatyczne przesuwanie całego aparatu stwarza znaczne ryzyko. Publikacja analizuje jeden z wariantów automatycznego bezpiecznego dokowania wykonywanego w dwóch etapach. W pierwszym etapie operator wstępnie pozycjonowałby głowicę akceleratora, a przede wszystkim wyjście wiązki elektronów względem aplikatora umieszczonego już w loży, w drugim realizowano by automatyczne, precyzyjne dosunięcie samej głowicy akceleratora do aplikatora. To rozwiązanie wymaga stworzenia możliwości wykonania w poziomie ruchów kolumny akceleratora wraz z ramieniem i głowicą względem podstawy aparatu. Opracowanie przedstawia analizę możliwości wprowadzenia do konstrukcji akceleratora zbudowanego w Narodowym Centrum Badań Jądrowych układu realizującego przedstawione wymaganie.
EN
Intraoperative irradiation in oncology involves performing one-off radiotherapy directly on the operating bed in the patient’s body, in the place after tumor tissue resection during surgery. The aim of the procedure is to destroy any undeleted cancer cells by using direct access to them. The process of docking the intraoperative accelerator, i.e. bringing the therapeutic beam axis into line with the axis of the site after tumor resection, would facilitate its automation. However, automatically moving the accelerator creates significant risks. One of the considered variants of automatic docking is to carry out itin two steps. In the first step, the operator would initially position the accelerator head, and above all the electron beam output relative to the applicator already located at the tumor resection site, in the second automatic step, precise approach of the accelerator head to the applicator would follow. Such a solution requires ensuring horizontal movements of the column with the arm and the accelerating head in relation to the base of the unit. The paper presents an analysis of the possibility of introducing to the accelerator built at the National Centre for Nuclear Research a system implementing the presented requirement.
PL
W artykule przedstawiono bardzo ogólnie przykłady współczesnych możliwości analizy konstrukcji stalowych w odniesieniu do komercyjnego oprogramowania inżynierskiego w aspekcie praktycznym. Prezentowane przykłady pochodzą z rzeczywistych analiz wykonanych na potrzeby prac badawczych, ekspertyz lub projektów zrealizowanych przez autora i jego współpracowników. Są więc one przykładem praktycznego wykorzystania procedur i teorii potocznie uważanych za akademickie.
EN
The paper presents generally examples of recent possibilities for analyzing steel structures in environment of commercial engineering software in a practical aspect. The examples presented come from real analyses carried out for research work, expertise or projects carried out by the author and his team. They are therefore an example of the practical use of procedures and theories colloquially known as academic.
EN
The paper focuses on measuring and evaluating the impact of selected technical and technological factors - the height of adjustable guides and stretching force - on the side deflection of the saw band of a joinery band saw. There is a detailed description of the ways the side deflection can be measured. In order to find out the intensity of the stretching force was used portable tension meter SANDVIK 5000, enabling to check the tensile stress in the saw blades of a gang saw or in the saw bands of a band saw. The actual experiment was conducted on a joinery band saw, at the cutting rate vc = 15 m·s-1. The results of the measurements confirmed the theoretical assumption of the impact of the selected technical and technological factors on the stability of the saw band, where the side deflection decreases with increasing stretching force and increases with increasing height of the guides. The stability of the saw band affects the quality of the surface to be treated, thus saving the cost of machining the workpiece and making work productivity more efficient.
5
Content available remote Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?
PL
Przedmiotem artykułu są trwałość i niezawodność systemów ETICS. W pierwszej kolejności autor wyjaśnia oba pojęcia, a następnie wymienia skutki zaniedbań na różnych etapach, począwszy od przygotowania podłoża, przez wykonawstwo, po eksploatację budynku.
EN
This paper describes the durability and reliability of the ETICS insulation systems. In the first place, the author explains both terms, then lists the effects of negligence at different stages from substrate preparation and installation to building use.
PL
Przedstawiono rezultaty analiz nośności kratownicy poddanej obciążeniu od wiatru. Wykonano liniowe analizy stateczności modelu prętowego i powłokowego konstrukcji przy różnych warunkach brzegowych na podporach skrajnych. Badano wpływ sztywności (rotacyjnej) stężeń pasa górnego na nośność konstrukcji. Zaprezentowano model pasa dolnego, podpartego sprężyście, jako model zastępczy kratownicy przestrzennej. Przedstawiono rezultaty analiz statycznych, nieliniowych, przeprowadzonych dla konstrukcji z imperfekcjami.
EN
In the paper the load bearing capacity analysis of the truss subjected to upward wind loading were presented. The linear buckling analysis results for the beam and shell model of the structure, due to various boundary condition at the marginal supports, were appointed. The influence of the top chord brace stiffness (rotational) on the capacity of the truss, was taken into consideration. The model of the bottom chord on elastic supports was presented as the replacement for the spatial structure. The nonlinear static analysis for the imperfect truss model was carried out.
EN
New equivalent conditions of the asymptotical stability and stabilization of positive linear dynamical systems are investigated in this paper. The asymptotical stability of the positive linear systems means that there is a solution for linear inequalities systems. New necessary and sufficient conditions for the existence of solutions of the linear inequalities systems as well as the asymptotical stability of the linear dynamical systems are obtained. New conditions for the stabilization of the resultant closed-loop systems to be asymptotically stable and positive are also presented. Both the stability and the stabilization conditions can be easily checked by the so-called I-rank of a matrix and by solving linear programming (LP). The proposed LP has compact form and is ready to be implemented, which can be considered as an improvement of existing LP methods. Numerical examples are provided in the end to show the effectiveness of the proposed method.
EN
Controlling mechanical systems with position and velocity cascade loops is one of the most effective methods to operate this type of systems. However, when using low-rate sampling electronics, the implementation is not trivial and the resulting performance can be poor. This paper proposes effective tuning rules that only require establishing the bandwidth of the inner velocity loop and an estimation of the inertia of the mechanism. Since discrete-time mechatronic systems can also exhibit unstable behavior, several stability conditions are also derived. By using the proposed methodology, a P-PI control algorithm is developed for a desktop haptic device, obtaining good experimental performance with low sampling-rate electronics.
EN
In this paper we have studied the driftless control system on a Lie group which arises due to the invariance of Black-Scholes equation by conformal transformations. These type of studies are possible as Black-Scholes equation can be mapped to one dimensional free Schrödinger equation. In particular we have studied the controllability, optimal control of the resulting dynamics as well as stability aspects of this system. We have also found out the trajectories of the states of the system through two unconventional integrators along with conventional Runge-Kutta integrator.
EN
In this paper,we consider an infinite dimensional linear systems. It is assumed that the initial state of system is not known throughout all the domain Ω C Rn, the initial state x0 ϵ L2(Ω) is supposed known on one part of the domain Ω and uncertain on the rest. That means Ω = ω1 U ω2 U... U ωt with ωi ∩ ωj = ∅, ∀i ≠ j ϵ {1,...,t}, i ≠ j where ωi ≠ ∅ and x0(θ) = αi for θ ϵ ωi, ∀i, i.e., x0(θ) = [wzór] (θ) where the values α1,...,αr are supposed known and αr+1,...,αt unknown and 1ωi is the indicator function. The uncertain part (α1,...,(α)rof the initial state x0 is said to be (ɛ1,...,ɛr )-admissible if the sensitivity of corresponding output signal (yi)i≥0 relatively to uncertainties (αk)1≤k≤r is less to the treshold ɛk, i.e., ∥∂yi)/(∂αk∥ ≤ ɛk, ∀i≥ 0, ∀k ϵ {1,...,r]. The main goal of this paper is to determine the set of all possible gain operators that makes the system insensitive to all uncertainties. The characterization of this set is investigated and an algorithmic determination of each gain operators is presented. Some examples are given.
EN
Many real-time systems can be described as cascade space-state models of different orders. In this paper, a new predefined controller is designed using a Strongly Predefined Time Sliding Mode Control (SPSMC) scheme for a cascade high-order nonlinear system. The proposed control scheme based-on SMC methodology is designed such that the system states reach zero within a determined time prior to performing numerical simulation. Moreover, Fixed Time Sliding Mode Control (FSMC) and Terminal Sliding Mode Control (TSMC) schemes are presented and simulated to provide a comparison with the proposed predefined time scheme. The numerical simulation is performed in Simulink/MATLAB for the proposed SPSMC and the other two existing methods on two examples: second and of third order to demonstrate the effectiveness of the proposed SPSMC method. The trajectory tracking of the ship course system is addressed a san example of a second-order system. Synchronization of two chaotic systems, Genesio Tesi and Coullet, is considered as an example of a third-order system. Also, by using two performance criteria, a thorough comparison is made between the proposed predefined time scheme, SPSMC, and the two no predefined time schemes, FSMC and TSMC.
PL
W artykule omówiono różne typy wzmocnień nawierzchni kolejowej w łukach o małych promieniach stosowane w celu wzmocnienia stateczności rusztu torowego. Elementy te są szczególnie istotne w aspekcie możliwości ich zastosowania w torze bezstykowym. Dodatkowe wzmocnienia, które w znaczy sposób zwiększają stateczność toru pozwalają jednocześnie na szersze zastosowanie toru bezstykowego.
EN
The article discusses different types of railway track reinforcements in sharp curves used to reinforce track stability. These elements are especially important in the aspect of their potential application in CWR. Additional reinforcements, which significantly increase track stability, at the same time allow for broader applications of CWR.
PL
Istotnym zagadnieniem związanym z eksploatacją podsypki kolejowej jest trwałe utrzymanie normatywnego kształtu pryzmy tłucznia. W miejscach, w których podsypka narażona jest na zwiększone oddziaływania dynamiczne lub mechaniczne, pomocna w tym celu może okazać się metoda stabilizacji tłucznia żywicami wiążącymi. W niniejszym artykule opisano badania tej technologii prowadzone przez Instytut Kolejnictwa dla jednego z producentów na torze doświadczalnym w Żmigrodzie oraz na torach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
EN
An essential issue related to the operation of railway ballast is the permanent maintenance of the normative shape of crushed stone pile. At places where the ballast is exposed to increased dynamic or mechanical impacts, the method of stabilizing the ballast with binding resins may prove helpful. This paper describes research on this technology carried out by the Railway Institute for one of the manufacturers on the experimental track in Żmigród at tracks of PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Company.
EN
The article presents problem of non-uniform foundation of structures in weak wet subsoil. The problem is illustrated with the case study of two-chamber-reinforced concrete water tank constructed in 1920s of 20th century, which cracked during construction. Under part of foundation, where the peat was found, the concrete piles were introduced. The results of five-year measurement of crack widths with crack gauges and geodesic measurements of vertical displacement of tank were presented. These results indicate that the tank is not stable and part of broken tank supported on piles is movable. On the basis of the presented data, the general conclusions concerning the non-uniform founding of tanks are formulated.
EN
In this paper, the issue of shape optimization of a column subjected to the generalized load with a force directed towards the positive pole (L. Tomski’s load, specific load) was considered. Based on the Hamilton’s principle, the differential equations of movement and boundary conditions describing the system were formulated. Taking into account a kinetic criterion of stability loss and a condition of constant total volume, the scope of changes in natural frequency as a function of an external load was determined with selected geometrical and physical parameters of the loading structure. On the basis of obtained results, values of geometrical parameters of individual column segments were determined, at which the maximum critical load value was obtained. In order to find the maximum critical force, which is a function of many variables, the simulated annealing algorithm was used.
PL
Wychylenie budynków znajdujących się na terenach górniczych usuwa się przez nierównomierne podnoszenie nadziemnej części obiektu za pomocą podpór składających się z tłokowego siłownika hydraulicznego i stosu elementów podbudów. Tymczasowe podpory mogą ponadto stanowić same stosy drewnianych elementów. W artykule przedstawiono prętowy model tymczasowej podpory składającej się ze stosu elementów. Model, który jest opisany równaniem różniczkowym drugiego rzędu, umożliwia obliczeniowe wyznaczanie przemieszczeń w kierunku poziomym. Wykazano, że na przemieszczenia te mają wpływ mimośród niezamierzony oraz wstępna krzywizna elementu. Istotny jest także wpływ występowania obciążenia przekazywanego przez odkształcone podpory sąsiednie. Za pomocą przedstawionego modelu można określać nośność graniczną tymczasowych podpór ze względu na niezamierzone przemieszczenia obiektu w kierunku poziomym. Model umożliwia zatem bezpieczne projektowanie usuwania wychyleń obiektów budowlanych.
EN
Deflection of buildings located in the mining area is removed by uneven lifting of the above-ground part of the object. During the removal of building deflections temporary supports, consisting of a stack of repeatable elements, are used. Hydraulic jacks which force the vertical displacement of the building are used, as well. The article presents a bar model of a temporary support consisting of stack of repeatable elements. The model, described by the second order differential equation, let to compute the value of its displacements in the horizontal direction. It has been shown that these displacements are influenced by the unintended eccentricity and the geometrical imperfections. In addition, the impact of the load transmitted from the deformed neighboring supports is significant. The presented method allows to determine the load carrying capacity of temporary supports due to unintentional displacement of the object in the horizontal direction. Therefore the method allows for safe design of the removal of building’s deflections.
PL
W artykule zwrócono szczególną uwagę na zagadnienie związane z trudnością w utrzymaniu stateczności wyrobiska ścianowego w przypadku niekorzystnego zjawiska zawisania stropu wyrobiska ścianowego w warunkach prowadzonej eksploatacji systemem ścianowym na zawał. W tym celu przeprowadzono badania analityczne i numeryczne z zamiarem określenia parametrów, które determinują proces zawisania warstwy stropu wyrobiska ścianowego. Metodą analityczną badano wpływ parametrów fizyko- -mechanicznych oraz geometrycznych górotworu na proces zawisania stropu wyrobiska ścianowego nad zrobami interpretowany wartością jego ugięcia. Przedstawiono schemat obliczeniowy oraz warunki wytrzymałościowe procesu wydłużania belki (wspornika) w stropie wyrobiska. Natomiast za pośrednictwem obliczeń numerycznych badano wpływ wybranych parametrów modelu Coulomba-Mohra na wartości długości wspornika oraz obniżenia stropu dla określonych parametrów geometrycznych i mechanicznych obudowy zmechanizowanej. Otrzymane wyniki badań modelowych pozwoliły na określenie zależności opisujących wpływ wybranych parametrów mechanicznych skał i geometrycznych warstwy stropu wyrobiska ścianowego na proces jego powstawania i zawisania.
EN
The article focuses on the problem in maintaining the stability of a longwall working caused by the unfavourable phenomenon of the hanging roof in a longwall working. Model tests were carried out, intended to define the parameters that determine the process of roof hanging, based on the analytical and numerical methods. The analytical method was applied to study the influence of physic-mechanical and geometrical parameters of the rockmass on the process of roof hanging in the longwall working, interpreted the value of its deflection. The calculation scheme as well as the strength and stress conditions of the roof beam lengthening process in the longwall working are presented. Whereas, in the numerical calculations the influence of parameters of the Coulomb-Mohr’s model on the length and the deflection of the roof strata for given geometrical and mechanical parameters of the powered roof support, were investigated. The obtained results allowed to determine parameters describing influence of the selected mechanical and geometric parameters of the roof of the longwall working on the process of its hanging.
EN
The working process and regularities of the functioning of vibrating and vibro-impact machines based on hydroimpulse drive with a singlestage valve pulser are analyzed. The essential characteristics determining the conditions for the excitation and existence of periodic oscillations of the valve-pulser shut-off valve are determined. Using the criterion of A. Hurwitz, based on the differential equation of motion, the existence of undamped periodic oscillations of the valve-pulser shut-off valve is analytically justified.
PL
Przeanalizowano działanie i regularność pracy maszyn wibracyjnych oraz maszyn poddawanych wibracjom opartych na napędzie hydro-impulsowym z jednostopniowym zaworem impulsowym. Określono podstawowe cechy wpływające na warunki wzbudzenia oraz występowania drgań okresowych zaworu impulsowego. Przy zastosowaniu kryterium A. Hurwitza, opartego na równaniu różniczkowym ruchu, istnienie nietłumionych drgań okresowych zaworu impulsowego jest analitycznie uzasadnione.
PL
W pracy przeanalizowano grubości kamieni użytych do budowy ubezpieczenia w postaci narzutu kamiennego oraz jego podsypki na dwóch obiektach w okolicy Starego Sącza oraz we wsi Głębokie (w trakcie budowy). Zestawienie poszczególnych pomiarów i przedstawienie tych wyników w postaci krzywych przesiewu, a następnie sprawdzenie warunków stateczności i przepuszczalności pozwalają określić, czy parametry charakteryzujące rozmiar podsypki i kamienia łamanego budującego umocnienie zostały poprawnie dobrane. Pomiary narzutów i podsypki wykonano za pomocą metody Wolmana – pomierzono 600 próbek. Po wykonaniu obliczeń ustalono, że oba warunki stateczności zostały spełnione tylko przez narzut w miejscowości Głębokie, natomiast warunek przepuszczalności nie został spełniony w żadnym narzucie. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że konieczna byłaby zmiana kruszywa o minimalnej średnicy w podsypce filtracyjnej tak, aby został spełniony warunek przepuszczalności. Występuje tu największa różnica pomiędzy minimalnym rozmiarem spełniającym warunek a obecnie zastosowanym kamieniem łamanym. Zwiększenie tej średnicy pozwoli na spełnienie także innych warunków.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia środowiskowe w wymaganiach podstawowych. Omówiono: nośność i stateczność konstrukcji, higienę, zdrowie i środowisko, usuwanie odpadów stałych, ochronę środowiska wewnętrznego, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, środowisko zewnętrzne, bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów, ochronę przed hałasem, oszczędność energii i izolacyjność cieplną i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.